Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Lucas 18:1-43

18  Unya siya misugilon kanilag usa ka sambingay maylabot sa panginahanglan nga sila mag-ampo kanunay ug dili moundang,+  nga nag-ingon: “Sa usa ka siyudad dihay usa ka maghuhukom nga walay kahadlok sa Diyos ug walay pagtahod sa tawo.  Apan dihay usa ka babayeng balo niana nga siyudad ug siya nagsigeg adto+ kaniya, nga nag-ingon, ‘Paneguroa baya nga ako kahatagag hustisya gikan sa akong kaaway sa hukmanan.’  Buweno, sa hamubong panahon dili niya buot, apan sa ulahi siya miingon sa iyang kaugalingon, ‘Bisan tuod ako walay kahadlok sa Diyos o pagtahod sa tawo,  bisan pa niana, tungod sa mapinadayonong pagsamok+ kanako niini nga babayeng balo, paneguroon ko nga mahatagan siyag hustisya, aron dili na siya magsigeg anhi ug mag-ugtas+ kanako sa bug-os.’”  Unya ang Ginoo miingon: “Pamatia ninyo kon unsay giingon sa maghuhukom, bisag dili-matarong!  Nan, sa tino, dili ba ipatuman sa Diyos ang hustisya+ alang sa iyang mga pinili nga nagatuaw kaniya adlaw ug gabii, bisan tuod siya adunay hataas-nga-pailob+ kanila?  Ako magaingon kaninyo, Iyang ipatuman sa madali ang hustisya kanila.+ Bisan pa niana, inig-abot sa Anak sa tawo, makakaplag ba gayod siyag pagtuo dinhi sa yuta?”  Apan gisulti usab niya kini nga sambingay ngadto sa pipila nga nagsalig sa ilang kaugalingon nga sila mga matarong+ ug nag-isip sa uban ingon nga walay pulos:+ 10  “Duha ka tawo miadto sa templo aron sa pag-ampo, ang usa Pariseo ug ang lain usa ka maniningil ug buhis. 11  Ang Pariseo mitindog+ ug nag-ampo+ niining mga butanga sa iyang kaugalingon, ‘Oh Diyos, nagapasalamat ako kanimo nga dili ako sama sa ubang mga tawo, mga mangingilkil, mga dili-matarong, mga mananapaw, o gani sama niining maniningil ug buhis.+ 12  Nagpuasa ako makaduha sa usa ka semana, nagahatag akog ikapulo sa tanang butang nga akong nabatonan.’+ 13  Apan ang maniningil ug buhis nga nagtindog sa halayo dili gani buot moyahat sa iyang mga mata sa langit, apan nagpamukpok sa iyang dughan,+ nga nag-ingon, ‘Oh Diyos, magmapuangoron ka kanako nga usa ka makasasala.’+ 14  Sultihan ko kamo, Kining tawhana mipauli sa iyang puloy-anan nga napamatud-ang mas matarong+ kay niadtong tawhana; tungod kay ang matag usa nga magabayaw sa iyang kaugalingon igapaubos, apan siya nga magapaubos sa iyang kaugalingon igabayaw.”+ 15  Karon gidala usab sa mga tawo kaniya ang ilang gagmayng mga bata aron iyang mahikap sila; apan sa pagkakita niini ang mga tinun-an nagbadlong kanila.+ 16  Hinunoa, gitawag ni Jesus ngadto kaniya ang gagmayng mga bata, nga nag-ingon: “Pasagdi ang mga bata nga moduol kanako, ug ayaw sila pagpugngi. Kay ang gingharian sa Diyos ilaha sa mga ingon kanila.+ 17  Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Bisan kinsa nga dili modawat sa gingharian sa Diyos sama sa usa ka gamayng bata dili gayod makasulod niini.”+ 18  Ug ang usa ka magmamando nangutana kaniya, nga nag-ingon: “Maayong Magtutudlo, unsay buhaton ko aron makapanunod sa kinabuhing walay kataposan?”+ 19  Si Jesus miingon kaniya: “Nganong gitawag mo ako nga maayo? Walay bisan kinsa nga maayo, gawas sa usa, ang Diyos.+ 20  Ikaw nahibalo sa mga sugo,+ ‘Ayaw pagpanapaw,+ Ayaw pagbuno,+ Ayaw pagpangawat,+ Ayaw pagsaksig bakak,+ Pasidunggi ang imong amahan ug inahan.’”+ 21  Unya siya miingon: “Kining tanan gisunod ko sukad pa sa pagkabatan-on.”+ 22  Sa pagkadungog niana, si Jesus miingon kaniya: “May usa pa ka butang nga nakulang kanimo: Ibaligya ang tanang butang nga imong nabatonan ug iapod-apod ngadto sa mga tawong kabos, ug makabaton ka ug bahandi sa mga langit; ug umari ka mahimong akong sumusunod.”+ 23  Sa iyang nadunggan kini, siya naguol sa hilabihan, kay siya dato man kaayo.+ 24  Si Jesus mitan-aw kaniya ug miingon: “Pagkalisod gayod alang niadtong may salapi nga makasulod sa gingharian sa Diyos!+ 25  Sa pagkatinuod, mas sayon pa sa usa ka kamelyo nga makalusot sa mata sa igtatahing dagom kay sa usa ka datong tawo nga makasulod sa gingharian sa Diyos.”+ 26  Kadtong nakadungog niini miingon: “Kinsa man diay kaha ang maluwas?” 27  Siya miingon: “Ang mga butang nga imposible sa tawo maoy posible sa Diyos.”+ 28  Apan si Pedro miingon: “Tan-awa! Gibiyaan na namo ang among mga butang ug misunod kanimo.”+ 29  Siya miingon kanila: “Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Walay usa nga nagbiya ug balay o asawa o mga igsoon o mga ginikanan o mga anak tungod sa gingharian sa Diyos+ 30  nga sa bisan unsang paagi dili makabaton sa pilopilo pa niining yugtoa sa panahon, ug sa umaabot nga sistema sa mga butang sa kinabuhing walay kataposan.”+ 31  Unya gipinig niya ang napulog-duha ug giingnan sila: “Tan-awa! Manungas kita paingon sa Jerusalem, ug ang tanang butang nga gisulat pinaagi sa mga manalagna+ mahitungod sa Anak sa tawo pagatumanon.+ 32  Pananglitan, siya igatugyan ngadto sa mga tawo sa mga nasod ug pagabugalbugalan+ ug pagapasipalahan+ ug pagaluwaan;+ 33  ug human sa paglapdos+ kaniya ilang pagapatyon+ siya, apan sa ikatulo ka adlaw siya mobangon.”+ 34  Hinunoa, wala nila masabti ang kahulogan sa bisan hain niining mga butanga; apan kining mga pulonga natago gikan nila, ug wala sila mahibalo sa mga butang nga gisulti.+ 35  Karon samtang nagkaduol na siya sa Jerico dihay usa ka tawong buta nga naglingkod sa daplin sa dalan nga nagpakilimos.+ 36  Tungod kay nakadungog siya ug panon sa katawhan nga nangagi, nagpakisayod siya kon unsa kahay kahulogan niini. 37  Sila mitaho kaniya: “Si Jesus nga Nasaretnon nagaagi!”+ 38  Niana siya mituaw, nga nag-ingon: “Jesus, Anak ni David, kaluy-i ako!”+ 39  Ug gibadlong siya niadtong mga nag-una sa paghilom, apan mas kusog pa hinuon ang iyang pagsinggit: “Anak ni David, kaluy-i ako.”+ 40  Unya mihunong si Jesus ug nagsugo nga ang tawo dad-on kaniya.+ Sa pagkaduol na niya, si Jesus nangutana kaniya: 41  “Unsay buot mo nga akong buhaton alang kanimo?”+ Siya miingon: “Ginoo, ipasig-uli ang akong panan-aw.”+ 42  Busa si Jesus miingon kaniya: “Mapasig-uli ang imong panan-aw; ang imong pagtuo nakapaayo kanimo.”+ 43  Ug dihadiha naulian siya sa panan-aw,+ ug siya misugod sa pagsunod kaniya, nga naghimaya sa Diyos.+ Dugang pa, ang tanang tawo, sa pagkakita niini, nagdayeg sa Diyos.

Mga Footnote