Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Lucas 17:1-37

17  Unya siya miingon sa iyang mga tinun-an: “Dili malikayan nga moabot gayod ang mga hinungdan sa pagkapandol.+ Bisan pa niana, alaot ang usa nga pinaagi kaniya moabot kini sila!+  Mas maayo pa kaniya kon sab-itan ug galingan nga bato ang iyang liog ug isalibay siya sa dagat+ kay sa pandolon niya ang usa niining mga gagmay.+  Tagda ang inyong kaugalingon. Kon ang imong igsoon makahimog usa ka sala badlonga siya,+ ug kon siya maghinulsol pasayloa siya.+  Bisan pag siya makasala sa makapito sa usa ka adlaw batok kanimo ug siya mobalik kanimo sa makapito, nga mag-ingon, ‘Naghinulsol ako,’ kinahanglang pasayloon mo siya.”+  Karon ang mga apostoles miingon sa Ginoo: “Hatagi kami ug dugang pa nga pagtuo.”+  Unya ang Ginoo miingon: “Kon aduna kamoy pagtuo nga ingon ka dako sa liso sa mustasa, moingon kamo niining itom nga kahoyng mulberi, ‘Maibot ka ug matanom sa dagat!’ ug mosunod kini kaninyo.+  “Kinsa kaninyo nga may usa ka ulipon nga nagadaro o nagaatiman sa panon sa kahayopan nga moingon kaniya inig-abot niya gikan sa umahan, ‘Ari dayon diri ug hirag sa lamesa’?  Dili ba hinuon moingon siya kaniya, ‘Pag-andam ug akong ipanihapon, ug pagsul-ob ug ipron ug alagari ako hangtod makahuman ako sa pagkaon ug pag-inom, ug human niana makakaon ka na ug makainom’?  Dili siya mobatig kamapasalamaton ngadto sa ulipon tungod kay gibuhat niya ang mga butang nga iyang gipabuhat kaniya, dili ba? 10  Busa kamo, usab, sa dihang mabuhat na ninyo ang tanang butang nga gipabuhat kaninyo, isulti ninyo, ‘Kami maoy walay-silbi nga mga ulipon.+ Ang among nabuhat mao ang angay namong pagabuhaton.’” 11  Ug samtang nagpaingon siya sa Jerusalem siya miagi sa taliwala sa Samaria ug Galilea.+ 12  Ug sa pagsulod niya sa usa ka balangay siya gisugat ug napulo ka sanlahong+ lalaki, apan nagtindog sila sa halayo. 13  Ug gipatugbaw nila ang ilang mga tingog ug miingon: “Jesus, Magtutudlo, kaluy-i+ kami!” 14  Ug sa dihang iyang nakita sila, siya miingon kanila: “Lakaw ug ipakita ang inyong kaugalingon ngadto sa mga saserdote.”+ Unya samtang naglakaw sila nahitabo ang paghinlo+ kanila. 15  Usa kanila, sa nakita niya nga siya naayo, mibalik, nga naghimaya+ sa Diyos uban sa makusog nga tingog. 16  Ug siya mihapa sa tiilan ni Jesus,+ nga nagpasalamat kaniya; labot pa, siya usa ka Samarianhon.+ 17  Sa pagtubag si Jesus miingon: “Ang napulo nahinloan, dili ba? Nan, hain ba ang siyam? 18  Wala bay nakaplagan nga mibalik aron sa paghatag ug himaya sa Diyos gawas niining tawo sa laing nasod?” 19  Ug siya miingon kaniya: “Tindog ug lakaw; ang imong pagtuo nakapaayo kanimo.”+ 20  Apan sa dihang gisukna sa mga Pariseo kon kanus-a moabot ang gingharian sa Diyos,+ siya mitubag kanila ug miingon: “Ang gingharian sa Diyos dili moabot uban ang talagsaong pagkadayag, 21  ni ang mga tawo magaingon, ‘Tan-awa diri!’ o, ‘Didto!’+ Kay, tan-awa! ang gingharian sa Diyos anaa sa inyong taliwala.”+ 22  Unya siya miingon sa mga tinun-an: “Ang mga adlaw moabot dihang kamo magtinguha sa pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa Anak sa tawo apan dili kamo makakita niini.+ 23  Ug ang mga tawo magaingon kaninyo, ‘Tan-awa didto!’ o, ‘Tan-awa diri!’+ Ayaw kamo pag-adto o paggukod kanila.+ 24  Kay maingon nga ang kilat,+ pinaagi sa pangidlap niini, modan-ag gikan sa usa ka bahin sa ilalom sa langit ngadto sa laing bahin sa ilalom sa langit, mamao unya ang Anak sa tawo.+ 25  Una, hinunoa, siya kinahanglang makaagom ug daghang pag-antos ug igasalikway niini nga kaliwatan.+ 26  Dugang pa, maingon sa nahitabo sa mga adlaw ni Noe,+ mao man usab unya sa mga adlaw sa Anak sa tawo:+ 27  sila nanagpangaon, sila nanag-inom, ang mga lalaki nanagminyo, ang mga babaye gipanghatag sa kaminyoon, hangtod niadtong adlawa nga si Noe misulod sa arka, ug ang lunop miabot ug naglaglag kanilang tanan.+ 28  Sa susama usab, maingon sa nahitabo sa mga adlaw ni Lot:+ sila nanagpangaon, sila nanag-inom, sila nanagpamalit, sila nanagbaligya, sila nanagtanom, sila nanagpanukod. 29  Apan sa adlaw nga si Lot migula sa Sodoma, miulan ug kalayo ug asupre gikan sa langit ug gilaglag silang tanan.+ 30  Maingon usab unya niini sa adlaw nga igapadayag ang Anak sa tawo.+ 31  “Nianang adlawa ang tawo nga atua sa atop apan kansang mga butang nga maalsa atua sa sulod sa balay ayaw na pakanaoga aron sa pagkuha kanila, ug ang tawo nga atua sa uma, sa susama ayaw na pabalika sa mga butang sa luyo. 32  Hinumdomi ninyo ang asawa ni Lot.+ 33  Si bisan kinsa nga magtinguha sa pagtipig nga luwas sa iyang kalag alang sa iyang kaugalingon mawad-an niini, apan si bisan kinsa nga mawad-an niini magtipig niini nga buhi.+ 34  Sultihan ko kamo, Nianang gabhiona duha ka lalaki ang anaa sa usa ka higdaanan; ang usa pagadad-on, apan ang usa pagabiyaan.+ 35  Duha ka babaye ang magagaling sa usa ra ka galingan; ang usa pagadad-on, apan ang usa pagabiyaan.”+ 36  —— 37  Busa sa pagsanong sila miingon kaniya: “Asa man, Ginoo?” Siya miingon kanila: “Kon asa ang lawas,+ atua usab didto magkatigom ang mga agila.”+

Mga Footnote