Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Lucas 16:1-31

16  Unya siya miingon usab sa iyang mga tinun-an: “Dihay usa ka tawo nga dato ug siya may piniyalan,+ ug kini siya gisumbong kaniya nga nag-usik-usik sa iyang mga kabtangan.+  Busa iyang gitawag siya ug giingnan siya, ‘Unsa kining akong nadungog bahin kanimo? Ihatag ang kuwenta+ sa imong pagkapiniyalan, kay dili ka na makadumala sa balay.’  Unya ang piniyalan miingon sa iyang kaugalingon, ‘Unsa may akong buhaton, sanglit tangtangon man sa akong agalon+ ang akong pagkapiniyalan? Wala akoy igong kusog aron magbugwal, maulaw ako nga magpakilimos.  Ah! nahibalo na ako kon unsay akong buhaton, aron nga, sa dihang palagpoton na ako sa akong pagkapiniyalan, dawaton ako sa mga tawo sa ilang mga puloy-anan.’+  Ug nga gipatawag ang matag usa sa mga utangan sa iyang agalon siya miingon ngadto sa una, ‘Pilay imong utang sa akong agalon?’  Siya miingon, ‘Usa ka gatos ka bath nga lana sa olibo.’ Siya miingon kaniya, ‘Kuhaa ang imong sinulat nga kasabotan ug lingkod ug sulati dayon ug kalim-an.’  Sunod, siya miingon sa lain pa, ‘Karon ikaw, pilay imong utang?’ Siya miingon, ‘Usa ka gatos ka cor nga trigo.’ Siya miingon kaniya, ‘Kuhaa ang imong sinulat nga kasabotan ug sulatig kawaloan.’  Ug gidayeg sa iyang agalon ang piniyalan, bisan tuod ug dili-matarong, tungod kay siya milihok uban ang praktikal nga kaalam;+ kay ang mga anak niining sistemaha sa mga butang maoy mas maalamon sa praktikal nga paagi labot sa ilang kaugalingong kaliwatan kay sa mga anak sa kahayag.+  “Dugang pa, ako magaingon kaninyo, Paghimo kamog mga higala+ alang sa inyong kaugalingon pinaagi sa dili-matarong nga mga bahandi,+ aron nga, inigkahurot niana, kamo ilang dawaton ngadto sa walay kataposang puloy-anang mga dapit.+ 10  Ang tawo nga kasaligan sa labing gamay kasaligan usab sa dako, ug ang tawo nga dili-matarong sa gamay dili-matarong usab sa dako.+ 11  Busa, kon wala ninyo mapamatud-i ang inyong kaugalingon nga kasaligan may kalabotan sa dili-matarong nga mga bahandi, kinsa may magasalig kaninyo sa kon unsay matuod?+ 12  Ug kon wala ninyo mapamatud-i ang inyong kaugalingon nga kasaligan may kalabotan nianang iya sa lain,+ kinsa man ang magahatag kaninyo sa kon unsay alang kaninyo? 13  Walay sulugoon sa balay nga mahimong ulipon sa duha ka agalon; kay, mahimong iyang dumtan ang usa ug higugmaon ang lain, o unongan niya ang usa ug tamayon ang lain. Kamo dili mahimong mga ulipon sa Diyos ug sa mga Bahandi.”+ 14  Karon ang mga Pariseo, kinsa mga mahigugmaon ug salapi, nagpatalinghog niining tanang butanga, ug sila nangyam-id kaniya.+ 15  Busa siya miingon kanila: “Kamo mao kadtong nagapahayag sa inyong kaugalingon nga matarong sa atubangan sa mga tawo,+ apan ang Diyos nahibalo sa inyong mga kasingkasing;+ tungod kay kon unsay halangdon taliwala sa mga tawo maoy dulumtanan nga butang sa panan-aw sa Diyos.+ 16  “Ang Balaod ug ang mga Manalagna maoy hangtod kang Juan.+ Sukad niadto ang gingharian sa Diyos ginapahayag ingon nga maayong balita, ug ang tanang matang sa tawo nagapakigbisog padulong niana.+ 17  Sa pagkatinuod, mas sayon pang mahanaw ang langit ug yuta+ kay sa dili matuman ang usa ka tipik+ sa letra sa Balaod.+ 18  “Ang matag usa nga modiborsiyo sa iyang asawa ug magminyog lain makapanapaw, ug siya nga magminyog usa ka babaye nga diniborsiyohan sa bana makapanapaw.+ 19  “Apan dihay usa ka tawo+ nga dato, ug siya tigsul-ob ug purpura ug lino, nga nagpahimulos sa hamugaway nga pagkinabuhi sa adlaw-adlaw.+ 20  Apan dihay usa ka makililimos nga ginganlag Lazaro nga ginabutang diha sa iyang ganghaan, nga nalukop sa mga kabahong 21  ug nangandoy nga mabusog sa mga butang nga nahulog gikan sa lamesa sa tawong dato. Oo, ang mga iro usab manganha ug motila sa iyang mga kabahong. 22  Karon sa paglakat sa panahon ang makililimos namatay+ ug gidala siya sa mga manulonda ngadto sa sabakan+ ni Abraham.+ “Ang tawong dato namatay+ usab ug gilubong. 23  Ug didto sa Hades giyahat niya ang iyang mga mata, nga siya nag-antos sa mga kasakit,+ ug nakita niya si Abraham sa halayo ug si Lazaro diha sa sabakan kauban niya. 24  Busa siya mitawag ug miingon, ‘Amahan nga Abraham,+ kaluy-i ako ug ipadala si Lazaro aron ituslob ang tumoy sa iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila,+ tungod kay ania ako sa tumang kasakit niining nagadilaab nga kalayo.’+ 25  Apan si Abraham miingon, ‘Anak, hinumdomi nga imong nadawat sa bug-os ang imong maayong mga butang sa buhi ka pa, apan si Lazaro nakadawat sa makadaot nga mga butang. Karon, hinunoa, siya hayahay dinhi apan ikaw anaa sa kasakit.+ 26  Ug gawas pa niining tanan, ang usa ka dakong bung-aw+ gipahimutang tali kanamo ug kaninyo,+ aron nga kadtong buot molabang gikan dinhi nganha kaninyo dili makahimo, ni makalabang ang mga tawo gikan dinha nganhi kanamo.’+ 27  Unya siya miingon, ‘Sa ingon niana hangyoon ko ikaw, amahan, nga ipadala siya ngadto sa balay sa akong amahan, 28  kay ako adunay lima ka igsoong lalaki, aron makahatag siya kanila ug bug-os nga pagpamatuod, aron dili usab sila mahianhi niining dapita sa pagsakit.’ 29  Apan si Abraham miingon, ‘Anaa nila si Moises+ ug ang mga Manalagna;+ papatalinghoga sila kanila.’+ 30  Unya siya miingon, ‘Dili gayod, amahang Abraham, apan kon may usa nga gikan sa mga patay ang moadto kanila sila magahinulsol.’ 31  Apan siya miingon kaniya, ‘Kon dili sila magpatalinghog kang Moises+ ug sa mga Manalagna, dili usab sila makombinsir bisan may mobangon gikan sa mga patay.’”

Mga Footnote