Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Lucas 15:1-32

15  Karon ang tanang maniningil ug buhis+ ug ang mga makasasala+ nagpadayon sa pagduol kaniya aron sa pagpamati kaniya.  Busa ang mga Pariseo ug mga eskriba nagpadayon sa pagbagutbot, nga nag-ingon: “Kining tawhana nagaabiabig mga makasasala ug nakigpangaon uban kanila.”+  Unya iyang gisultihan sila niini nga sambingay, nga nag-ingon:  “Kinsa kaninyo nga may usa ka gatos ka karnero, nga sa mawad-an ug usa niini, dili mobiya sa kasiyamag-siyam diha sa kamingawan ug molakaw alang sa usa nga nawala hangtod makaplagan niya kini?+  Ug sa makaplagan na niya kini pas-anon niya kini sa iyang mga abaga ug magmaya.+  Ug sa makapauli na siya tawgon niya sa tingob ang iyang mga higala ug ang iyang mga silingan, nga ingnon sila, ‘Magmaya kamo uban kanako, tungod kay nakaplagan ko ang akong karnero nga nawala.’+  Ako magasulti kaninyo nga sa ingon adunay labaw nga kalipay sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol+ kay sa kasiyamag-siyam nga mga matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulsol.+  “O kinsang babayhana nga may napulo ka sensilyong drakma, nga kon siya mawad-ag usa ka sensilyong drakma, dili modagkot ug lampara ug mosilhig sa iyang balay ug mangitag maayo hangtod nga makaplagan niya kini?  Ug sa makaplagan na niya kini tawgon niya sa tingob ang mga babaye nga iyang mga higala ug mga silingan, nga mag-ingon, ‘Magmaya kamo uban kanako, tungod kay nakaplagan ko ang akong sensilyong drakma nga nawala.’ 10  Busa, sultihan ko kamo, may kalipay taliwala sa mga manulonda sa Diyos tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol.”+ 11  Unya siya miingon: “Dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki.+ 12  Ug ang manghod kanila miingon sa iyang amahan, ‘Amahan, ihatag kanako ang bahin sa katigayonan nga mabahin kanako.’+ Unya iyang gibahin kanila ang iyang kahinguhaan sa panginabuhi.+ 13  Sa ulahi, human sa dili daghang adlaw, ang manghod nanghipos sa tanang butang ug milangyaw ngadto sa usa ka halayong yuta, ug didto giwaldaswaldas niya ang iyang katigayonan pinaagi sa pagkinabuhing mapatuyangon.+ 14  Sa nagasto na niya ang tanan, miabot ang usa ka grabeng gutom nianang tibuok nga yuta, ug siya misugod sa pagsinatig kawalad-on. 15  Siya miadto ug nagpasuhol na lang gani sa usa sa mga lungsoranon nianang yutaa, ug siya nagpadala kaniya ngadto sa iyang kaumahan aron sa pag-alimag mga baboy.+ 16  Ug ginatinguha na niya nga mabusog sa mga bunga sa algaroba nga ginakaon sa mga baboy, ug walay tawo nga mohatag kaniyag bisan unsa.+ 17  “Sa nakaamgo siya, siya miingon, ‘Pagkadaghan sa sinuholang mga tawo sa akong amahan nga buhong sa tinapay, samtang ako hapit nang mamatay dinhi gumikan sa gutom! 18  Motindog ako ug mopanaw+ ngadto sa akong amahan ug ingnon ko siya: “Amahan, nakasala ako batok sa langit ug batok kanimo.+ 19  Dili na ako takos nga tawgon pang imong anak. Himoa ako nga usa sa imong sinuholang mga tawo.”’ 20  Busa siya mitindog ug miadto sa iyang amahan. Samtang didto pa siya sa layo, nalantawan siya sa iyang amahan ug kini giabot ug kaluoy, ug siya midagan ug migakos sa iyang liog ug mabinationg mihalok kaniya. 21  Unya ang anak miingon kaniya, ‘Amahan, nakasala ako batok sa langit ug batok kanimo.+ Dili na ako takos nga tawgon pang imong anak. Himoa ako nga usa sa imong sinuholang mga tawo.’+ 22  Apan ang amahan miingon sa iyang mga ulipon, ‘Dali! pagpagawas ug usa ka besti, ang labing maayo, ug isul-ob+ kana kaniya, ug butangig singsing+ ang iyang kamot ug sandalyas ang iyang mga tiil. 23  Ug dad-a ang pinatambok+ nga toreyong baka, ihawa kini ug mangaon kita ug maglipay kita, 24  tungod kay kining akong anak nga lalaki namatay ug nabuhi+ pag-usab; siya nawala ug nakaplagan.’ Ug sila misugod sa paglipay. 25  “Karon ang iyang magulang nga anak nga lalaki+ didto sa uma; ug sa miabot siya ug nahiduol na sa balay siya nakadungog ug honi ug panagsayaw. 26  Busa gitawag niya ang usa sa mga sulugoon ug gipangutana kon unsay kahulogan niining mga butanga. 27  Siya miingon kaniya, ‘Ang imong igsoong lalaki+ miabot, ug giihaw sa imong amahan+ ang pinatambok nga toreyong baka, tungod kay siya nahibalik man kaniya nga maayo ug panglawas.’ 28  Apan siya napungot ug dili buot mosulod. Unya ang iyang amahan migula ug mialam-alam kaniya.+ 29  Sa pagtubag siya miingon sa iyang amahan, ‘Ania, sa daghan kaayong katuigan nagpaulipon ako kanimo ug wala gayod ako maglapas bisan kausa sa imong sugo, apan kanako wala ka gayod maghatag bisan kausa ug nating kanding aron maglipay ako uban sa akong mga higala.+ 30  Apan sa pag-abot niining imong anak+ nga milamoy sa imong kahinguhaan sa panginabuhi uban sa mga pampam,+ giihawan mo siya sa pinatambok nga toreyong baka.’+ 31  Unya siya miingon kaniya, ‘Anak, ikaw sa kanunay kauban nako, ug ang tanang butang nga akoa imoha man;+ 32  apan angay lamang nga kita maglipay ug magmaya, tungod kay kining imong igsoong lalaki namatay ug nabuhi pag-usab, ug siya nawala ug nakaplagan.’”+

Mga Footnote