Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Lucas 14:1-35

14  Ug sa usa ka higayon sa dihang misulod siya sa balay sa usa sa mga magmamando sa mga Pariseo sa igpapahulay aron sa pagkaon,+ ilang gibantayan siya pag-ayo.+  Ug, tan-awa! diha sa iyang atubangan ang usa ka tawong nanghupong.  Busa ingon nga sanong, si Jesus misulti niadtong mga batid sa Balaod ug ngadto sa mga Pariseo, nga nag-ingon: “Subay ba sa balaod ang pagpang-ayo panahon sa igpapahulay o dili?”+  Apan sila nagpabilin nga naghilom. Niana gigunitan niya ang tawo, giayo siya ug gipalakaw siya.  Ug siya miingon kanila: “Kinsa kaninyo, kon ang iyang anak o torong baka mahulog sa atabay,+ ang dili gilayon magbira kaniya pagawas sa adlawng igpapahulay?”+  Ug wala sila makatubag niining mga butanga.+  Unya siya misaysay ug usa ka sambingay ngadto sa mga tawo nga dinapit, sanglit namatikdan niya nga nagpili sila sa labing dungganong mga dapit alang sa ilang kaugalingon, nga nag-ingon kanila:+  “Sa dihang may modapit kanimo sa usa ka kombira sa kasal, ayaw pagpahiluna diha sa labing dungganong dapit.+ Basig may usa nga labaw nga inila kay kanimo nga tingali nianang panahona iyang gidapit,  ug siya nga nagdapit kanimo ug kaniya moduol ug moingon kanimo, ‘Ihatag niining tawhana ang dapit.’ Ug unya mopahawa ka nga naulawan aron mopahiluna sa labing ubos nga dapit.+ 10  Apan sa dihang dapiton ka, lakaw ug lingkod sa labing ubos nga dapit,+ aron nga sa dihang moabot ang tawo nga nagdapit kanimo siya moingon kanimo, ‘Higala, adto ka sa ibabaw pa.’ Unya mapasidunggan ka sa atubangan sa tanan nimong mga isigkadinapit.+ 11  Kay ang matag usa nga magabayaw sa iyang kaugalingon igapaubos ug siya nga nagapaubos sa iyang kaugalingon igabayaw.”+ 12  Sunod miingon usab siya sa tawo nga nagdapit kaniya: “Sa dihang maghikay ka ug usa ka paniudto o usa ka panihapon, ayaw tawga ang imong mga higala o ang imong mga igsoon o ang imong mga paryente o ang mga silingan nga dato. Basin sa usa ka panahon sila mobalos usab kanimo ug dapit ug kini mahimong usa ka pagbalos kanimo. 13  Apan sa dihang maghikay ka ug usa ka kombira, dapita ang mga tawong kabos, mga baldado, mga bakol, mga buta;+ 14  ug magmalipayon ka, tungod kay wala silay ikabalos kanimo. Kay ikaw pagabaslan unya sa pagpamanhaw+ sa mga matarong.” 15  Sa pagkadungog niining mga butanga usa sa iyang mga isigkadinapit miingon kaniya: “Malipayon siya nga magakaon ug tinapay diha sa gingharian sa Diyos.”+ 16  Si Jesus miingon kaniya: “Dihay usa ka tawo nga naghikay ug dako nga panihapon, ug daghan ang iyang gidapit.+ 17  Ug iyang gipaadto ang iyang ulipon sa takna sa panihapon aron sultihan ang mga dinapit, ‘Adto na kamo,+ kay andam na karon ang mga butang.’ 18  Apan silang tanan pulos misugod sa pagbalibad.+ Ang una miingon kaniya, ‘Nakapalit akog usa ka uma ug kinahanglang adtoon ug tan-awon kini; mohangyo ako kanimo, Pasayloa lang una ako.’+ 19  Ug ang lain miingon, ‘Nakapalit akog lima ka paris nga baka ug sulayan ko kini sila; ako mohangyo kanimo, Pasayloa lang una ako.’+ 20  Ang lain pa miingon, ‘Bag-o pa lang akong nakapangasawa+ ug tungod niini dili ako makaadto.’ 21  Busa mipauli ang ulipon ug gitaho kining mga butanga sa iyang agalon. Unya ang tag-iya sa balay napungot ug miingon sa iyang ulipon, ‘Adto sa madali sa halapad nga kadalanan ug sa mga agianan sa siyudad, ug dad-a dinhi ang mga kabos ug mga baldado ug mga buta ug mga bakol.’+ 22  Sa wala madugay ang ulipon miingon, ‘Agalon, ang imong gisugo natuman na, ug aduna pay luna.’ 23  Ug ang agalon miingon sa ulipon, ‘Adto sa mga kadalanan+ ug sa kinoral nga mga dapit, ug pugsa sila sa pag-anhi, aron mapuno ang akong balay.+ 24  Kay ako magaingon kaninyo, Walay usa niadtong mga tawhana nga gidapit ang makatilaw sa akong panihapon.’”+ 25  Karon dakong mga panon sa katawhan ang mikuyog kaniya sa pagpanaw, ug siya miliso ug miingon kanila: 26  “Kon adunay moanhi kanako ug siya dili magadumot sa iyang amahan ug inahan ug asawa ug mga anak ug mga igsoong lalaki ug mga igsoong babaye, oo, ug bisan sa iyang kaugalingong kalag,+ siya dili mahimong akong tinun-an.+ 27  Bisan kinsa nga wala magapas-an sa iyang estaka sa pagsakit ug magasunod kanako dili mahimong akong tinun-an.+ 28  Pananglitan, kinsa kaninyo nga buot magtukod ug torre nga dili una molingkod ug kuwentahon ang gasto,+ aron tan-awon kon siya aduna bay igo aron sa paghuman niini? 29  Kay kon dili, basin ug iyang ikapahiluna ang patukoranan niini apan dili makahuman niini, ug ang tanang manan-aw basig mosugod sa pagbiaybiay kaniya, 30  nga magaingon, ‘Kining tawhana misugod pagtukod apan wala makahuman.’ 31  O kinsang haria, nga momartsa sa pagtagbo sa laing hari aron sa pagpakiggubat, nga dili una molingkod ug makigsabot kon takos ba siya uban ang napulo ka libo ka kasundalohan sa pag-atubang sa usa nga moabot batok kaniya nga may kawhaan ka libo?+ 32  Kon sa pagkatinuod dili siya makahimo sa ingon, nan samtang kana siya halayo pa, iyang ipadala ang usa ka hugpong sa mga embahador ug makigsabot alang sa pakigdait.+ 33  Sa ingon, makatino kamo, walay usa kaninyo nga dili manamilit sa tanan niyang mga kabtangan+ nga mahimong akong tinun-an. 34  “Ang asin, sa tinuod, maayo. Apan kon mawad-an gani ang asin sa iyang lami, unsa pa may itimpla niini?+ 35  Kini dili na angay alang sa yuta ni alang sa abono. Ilabay na lang kini sa mga tawo sa gawas. Siya nga may igdulungog sa pagpamati, papamatia.”+

Mga Footnote