Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Lucas 13:1-35

13  Nianang panahona mismo dihay mga mitaho kaniya bahin sa mga Galileanhon+ kansang dugo gisagol ni Pilato sa ilang mga halad.  Busa sa pagtubag siya miingon kanila: “Naghunahuna ba kamo nga kini sila nga mga Galileanhon napamatud-ang mas daotan nga mga makasasala+ kay sa tanang uban pang mga Galileanhon tungod kay sila nag-antos niining mga butanga?  Sultihan ko kamo, dili gayod; apan, gawas kon kamo maghinulsol, kamong tanan mangalaglag usab sa ingon.+  O kadtong napulog-walo nga natumpagan sa torre sa Siloam, nga sa ingon nagpatay kanila, naghunahuna ba kamo nga sila napamatud-ang labaw nga utangan kay sa tanang uban pang mga tawo nga nagapuyo sa Jerusalem?  Sultihan ko kamo, dili gayod; apan, gawas kon kamo maghinulsol, kamong tanan mangalaglag sa samang paagi.”+  Unya siya misaysay kanila niini nga sambingay: “Ang usa ka tawo may kahoyng igos nga gitanom diha sa iyang parasan,+ ug siya miadto nga nangitag bunga niini,+ apan walay nakaplagan.+  Unya siya miingon sa tig-atiman sa parasan, ‘Ania, tulo na ka tuig+ nga mianhi ako nga nangitag bunga niini nga kahoyng igos, apan walay nakaplagan. Putla kini!+ Ngano ba nga himoong walay-pulos ang yuta tungod niini?’  Sa pagtubag siya miingon kaniya, ‘Agalon, pasagdi lang kini+ niining tuiga usab, hangtod nga makalotan ko ang palibot niini ug mabutangag abono;  ug kon unya magpatungha kinig bunga sa umaabot, maayo kaayo; apan kon dili, putlon mo kini.’”+ 10  Karon nagtudlo siya sa usa sa mga sinagoga sa igpapahulay. 11  Ug, tan-awa! usa ka babaye nga may espiritu+ sa pagkamaluyahon sulod sa napulog-walo ka tuig, ug siya nagtikuko pag-ayo ug dili gayod makatuyhad sa iyang kaugalingon. 12  Sa pagkakita niya kaniya, si Jesus nakigsulti kaniya ug miingon kaniya: “Babaye, mahigawas+ ka na gikan sa imong pagkamaluyahon.” 13  Ug gitapion niya ang iyang mga kamot diha kaniya; ug dihadiha siya natul-id,+ ug naghimaya sa Diyos. 14  Apan ingon nga sanong ang nagadumalang opisyal sa sinagoga, nga nasuko tungod kay gihimo ni Jesus ang pagpang-ayo sa igpapahulay, miingon ngadto sa panon sa katawhan: “Adunay unom ka adlaw nga ang buluhaton angayng buhaton;+ busa, diha niini, panganhi kamo ug magpaayo, ug dili sa adlawng igpapahulay.”+ 15  Apan, ang Ginoo mitubag kaniya ug miingon: “Mga salingkapaw,+ dili ba ang matag usa kaninyo sa igpapahulay magbadbad man sa iyang torong baka o sa iyang asno gikan sa kuwadra ug dad-on kini aron paimnon?+ 16  Nan, dili ba angay nga kining bayhana nga usa ka anak ni Abraham,+ ug kinsa gigapos ni Satanas, tan-awa! napulog-walo ka tuig, nga pagabadbaran gikan niini nga gapos sa adlawng igpapahulay?” 17  Aw, sa pagsulti niya niining mga butanga, ang tanan niyang mga magsusupak mibatig kaulaw;+ apan ang tibuok nga panon sa katawhan nagmaya tungod sa tanang mahimayaong mga butang nga iyang gibuhat.+ 18  Busa siya nagkanayon: “Sama sa unsa ang gingharian sa Diyos, ug unsay ikatandi ko niini?+ 19  Kini maoy sama sa usa ka lugas sa mustasa nga gikuha sa usa ka tawo ug gibutang sa iyang tanaman, ug mitubo kini ug nahimong usa ka kahoy, ug ang mga langgam sa langit+ namuyo sa mga sanga niini.”+ 20  Ug miingon siya pag-usab: “Unsay ikatandi ko sa gingharian sa Diyos? 21  Kini maoy sama sa lebadura, nga gikuha sa usa ka babaye ug gipailalom sa tulo ka dagkong takos sa harina hangtod nga nakatubo ang tibuok minasa.”+ 22  Ug siya mipanaw sa siyudad ug siyudad ug gikan sa balangay ug balangay, nga nagpanudlo ug nagpadayon sa iyang panaw paingon sa Jerusalem.+ 23  Karon ang usa ka tawo miingon kaniya: “Ginoo, diyutay ra ba kadtong mga ginaluwas?”+ Siya miingon kanila: 24  “Panlimbasogi+ ninyo nga kusganon ang pagsulod agi sa sigpit nga pultahan,+ tungod kay daghan, sultihan ko kamo, ang maninguha sa pagsulod apan dili makahimo,+ 25  sa diha nga ang tag-iya sa balay makatindog ug makatrangka na sa pultahan, ug kamo mosugod sa pagtindog sa gawas ug sa pagtuktok sa pultahan, nga magaingon, ‘Senyor, buksi kami.’+ Apan sa pagtubag siya moingon kaninyo, ‘Ambot tagadiin kamo.’+ 26  Unya kamo mosugod sa pag-ingon, ‘Kami nangaon ug nanginom baya sa imong atubangan, ug ikaw nagpanudlo diha sa among halapad nga kadalanan.’+ 27  Apan siya mosulti ug moingon kaninyo, ‘Ambot tagadiin kamo. Pahilayo gikan kanako, kamong tanan nga mga mamumuhat sa pagkadili-matarong!’+ 28  Didto unya ang inyong pagdanguyngoy ug ang pagkagot sa inyong mga ngipon,+ sa dihang makita ninyo si Abraham ug si Isaac ug si Jacob ug ang tanang manalagna sa gingharian sa Diyos,+ apan kamo gisalibay sa gawas. 29  Dugang pa, ang mga tawo mangabot gikan sa sidlakang mga bahin ug sa kasadpan, ug gikan sa amihanan ug sa habagatan,+ ug mohirag sa lamesa diha sa gingharian sa Diyos.+ 30  Ug, tan-awa! may mga ulahi nga mauna, ug may mga nauna nga maulahi.”+ 31  Nianang taknaa mismo may miabot nga mga Pariseo, nga miingon kaniya: “Pahawa dinhi ug lakaw na, tungod kay si Herodes buot mopatay kanimo.” 32  Ug siya miingon kanila: “Lakaw ug sultihi kanang irong ihalas,+ ‘Tan-awa! Ako magahingilin ug mga demonyo ug magahimog pagpang-ayo karong adlawa ug ugma, ug sa ikatulong adlaw matapos na ako.’+ 33  Bisan pa niana, kinahanglan akong molakaw karong adlawa ug ugma ug sa sunod nga adlaw, tungod kay dili mahimo nga ang usa ka manalagna malaglag sa gawas sa Jerusalem.+ 34  Jerusalem, Jerusalem, ang nagapatay+ sa mga manalagna ug nagabato+ niadtong gipadala kaniya—pagkasubsob nga buot kong tigomon ang imong mga anak sa paaging tigomon sa usa ka himungaan ang iyang panon sa mga piso ilalom sa iyang mga pako,+ apan kamo dili buot niini!+ 35  Tan-awa! Ang inyong balay+ mabiniyaan kaninyo. Sultihan ko kamo, Kamo dili na gayod makakita kanako hangtod nga moingon kamo, ‘Bulahan siya nga nagaanhi sa ngalan ni Jehova!’”+

Mga Footnote