Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Lucas 12:1-59

12  Sa kasamtangan, sa diha nga nagkatigom na ang panon sa katawhan nga linibo nga sila nagtinumbanay na sa usag usa, siya misugod sa pagsulti ngadto una sa iyang mga tinun-an: “Bantayi ang lebadura+ sa mga Pariseo, nga maoy pagkasalingkapaw.+  Hinuon walay bisan unsa nga gitakpan nga maampingon nga dili igabutyag, ug tinago nga dili mahibaloan.+  Tungod niini kon unsang mga butang nga inyong isulti sa kangitngitan madungog sa kahayag, ug kon unsay inyong ihagawhaw sa pribadong mga lawak igawali gikan sa mga atop.+  Dugang pa, ako magaingon kaninyo, mga higala ko,+ Ayaw kahadlok niadtong mopatay sa lawas ug human niini dili na makahimo sa pagbuhat ug bisan unsa pa.+  Apan ipaila ko kaninyo kon kinsay kahadlokan: Kahadloki siya+ nga human sa pagpatay may awtoridad sa pagtambog ngadto sa Gehenna.+ Oo, sultihan ko kamo, kahadloki+ kini Siya.  Ang lima ka goryon ginabaligya sa duha ka sensilyong gamayg bili, dili ba? Bisan pa niana walay usa kanila nga mahikalimtan atubangan sa Diyos.+  Apan bisan ang mga buhok+ sa inyong mga ulo naihap ang tanan. Ayaw kahadlok; kamo labaw pa ug bili kay sa daghang goryon.+  “Nan, sultihan ko kamo, Ang matag usa nga mosugid+ nga nahiusa kanako atubangan sa mga tawo, ang Anak sa tawo magasugid usab nga nahiusa kaniya atubangan sa mga manulonda sa Diyos.+  Apan siya nga dili moangkon+ kanako atubangan sa mga tawo dili pagaangkonon atubangan sa mga manulonda sa Diyos.+ 10  Ug ang matag usa nga magasultig batok sa Anak sa tawo, pasayloon siya niini; apan siya nga magapasipala batok sa balaang espiritu dili pasayloon niini.+ 11  Apan dihang pagataralon kamo nila sa atubangan sa publikong mga panagkatigom ug sa mga opisyal sa kagamhanan ug sa mga awtoridad, ayaw kabalaka bahin sa kon unsaon o unsay inyong ipamulong sa pagdepensa o kon unsay inyong isulti;+ 12  kay pagatudloan kamo sa balaang espiritu+ nianang taknaa mismo sa mga butang nga angay ninyong isulti.”+ 13  Unya dihay usa ka tawo sa panon sa katawhan nga miingon kaniya: “Magtutudlo, sultihi ang akong igsoon nga bahinan niya ako sa panulondon.” 14  Siya miingon kaniya: “Tawo, kinsa ang nagtudlo kanako nga maghuhukom+ o tigbahin taliwala kaninyo?” 15  Unya siya miingon kanila: “Bukha kanunay ang inyong mga mata ug pagbantay batok sa tanang matang sa hakog nga pangibog,+ tungod kay bisag ang usa ka tawo adunay kadagaya ang iyang kinabuhi wala magagikan sa mga butang nga iyang gipanag-iya.”+ 16  Niana iyang gisuginlan silag usa ka sambingay, nga nag-ingon: “Ang yuta sa usa ka datong tawo nagpatungha ug maayong abot. 17  Tungod niini siya misugod pagpangatarongan sa iyang kaugalingon, nga nag-ingon, ‘Unsay akong buhaton, karon nga wala na akoy katigoman sa akong mga abot?’ 18  Busa siya miingon, ‘Ang akong buhaton mao kini:+ Akong gub-on ang akong mga balay-tipiganan ug tukoron ang mas dagko, ug didto akong tigomon ang akong tanan nga mga lugas ug ang akong tanan nga maayong mga butang;+ 19  ug ako moingon+ sa akong kalag: “Kalag, aduna kay daghang maayong mga butang nga natigom alang sa daghang katuigan; pagpahayahay, kaon, inom, paglipaylipay.”’+ 20  Apan ang Diyos miingon kaniya, ‘Ikaw nga walay buot, karong gabhiona ilang pangayoon nga mapugsanon ang imong kalag gikan kanimo.+ Nan, kinsa ang magapanag-iya sa mga butang nga imong gitigom?’+ 21  Ingon usab niana ang tawo nga magatigom ug bahandi alang sa iyang kaugalingon apan dili dato ngadto sa Diyos.”+ 22  Unya siya miingon sa iyang mga tinun-an: “Tungod niini ako magaingon kaninyo, Hunong na sa pagkabalaka bahin sa inyong kalag kon unsay inyong kan-on o bahin sa inyong mga lawas kon unsay inyong isul-ob.+ 23  Kay ang kalag labaw pa ug bili kay sa pagkaon ug ang lawas kay sa besti. 24  Matikdi pag-ayo nga ang mga uwak+ wala magpugas ug binhi ni mag-ani, ug sila walay kamalig ni balay-tipiganan, ug gani ang Diyos nagapakaon kanila. Dili ba labaw pa man kamo ug bili kay sa mga langgam?+ 25  Kinsa kaninyo nga makadugang ug usa ka maniko sa gitas-on sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka?+ 26  Busa, kon kamo dili makahimo sa labing gamayng butang, nganong mabalaka+ bahin sa nahibiling mga butang? 27  Matikdi pag-ayo kon giunsa pagtubo sa mga lirio;+ wala sila magbudlay ni magkalinyas; apan sultihan ko kamo, Bisan si Solomon sa tanan niyang himaya wala makabesti maingon sa usa niini kanila.+ 28  Kon, karon, gibestihan sa Diyos sa ingon ang mga tanom sa banika nga karong adlawa nagalungtad ug ugma igasalibay ngadto sa hudno, pagkalabaw pa hinuon nga kamo iyang pagabestihan, kamo nga gamay ug pagtuo!+ 29  Busa hunong na sa pagpangitag unsay inyong makaon ug unsay inyong mainom, ug hunong na sa pagkamabalak-on;+ 30  kay kining tanan mao ang mga butang nga maikagong ginapangagpas sa mga nasod sa kalibotan, apan ang inyong Amahan nahibalo nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga.+ 31  Bisan pa niana, pangitaa nga mapinadayonon ang iyang gingharian, ug kining mga butanga igadugang kaninyo.+ 32  “Ayaw kahadlok,+ gamayng panon,+ tungod kay giuyonan sa inyong Amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian.+ 33  Ibaligya+ ang mga butang nga inyong gipanag-iya ug panghatag ug mga gasa sa kaluoy.+ Paghimog mga puntil nga dili-madunot alang sa inyong kaugalingon, nga dili-mahurot nga bahandi sa mga langit,+ nga dili duolon sa kawatan ni ut-oton sa tangkob. 34  Kay kon hain ang inyong bahandi, atua usab didto ang inyong mga kasingkasing.+ 35  “Baksi ang inyong hawak+ ug pasigaha ang inyong mga lampara,+ 36  ug magpakasama kamo sa mga tawong nagapaabot sa ilang agalon+ sa pagpauli niya gikan sa kasal,+ aron nga sa iyang pag-abot ug pagpanuktok+ ila dayon siyang buksan. 37  Malipayon kadtong mga ulipona nga sa pag-abot sa agalon makaplagang nagabantay!+ Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, Iyang baksan+ ang iyang kaugalingon ug pahiragon sila sa lamesa ug duolon ug alagaran sila.+ 38  Ug kon moabot siya sa ikaduhang pagbantay, bisan kon sa ikatulo, ug makakaplag kanila sa ingon, malipayon sila!+ 39  Apan hibaloi kini, nga kon ang tag-iya sa balay nahibalo pa kon unsang taknaa moabot ang kawatan, siya magabantay unta kanunay ug dili pasagdang pagalungkabon ang iyang balay.+ 40  Kamo usab, mangandam kanunay, tungod kay sa takna nga wala ninyo hunahunaa, ang Anak sa tawo moabot.”+ 41  Unya si Pedro miingon: “Ginoo, gisugilon mo ba kining sambingaya alang kanamo o alang usab sa tanan?” 42  Ug ang Ginoo miingon: “Kinsa sa pagkatinuod ang matinumanong piniyalan,+ ang usa nga maalamon,+ kinsa itudlo sa iyang agalon sa pagdumala sa iyang pundok sa mga tig-alagad aron sa pagpadayon paghatag kanila sa ilang taganang pagkaon sa hustong panahon?+ 43  Malipayon kanang ulipona, kon sa pag-abot sa iyang agalon makaplagan siya nga nagabuhat sa ingon!+ 44  Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, Iyang igatudlo siya sa pagdumala sa iyang tanang kabtangan.+ 45  Apan kon ugaling kanang ulipona moingon sa iyang kasingkasing, ‘Ang akong agalon malangan sa pag-abot,’+ ug mosugod sa pagbun-og sa mga sulugoong lalaki ug mga sulugoong babaye, ug sa pagkaon ug sa pag-inom ug sa paghuboghubog,+ 46  ang agalon nianang ulipona moabot sa adlaw nga wala siya magdahom kaniya ug sa takna nga wala siya mahibalo,+ ug iyang pagasilotan siya sa hilabihan gayod ug gahinan siya ug bahin uban sa mga dili-matinumanon.+ 47  Unya kanang ulipona nga nakasabot sa kabubut-on sa iyang agalon apan wala mangandam o mobuhat subay sa iyang kabubut-on pagabunalan sa makadaghan.+ 48  Apan ang usa nga wala makasabot+ ug mao nga nagbuhat ug mga butang nga takos sa mga bunal pagabunalan ug diyutay.+ Sa pagkatinuod, ang matag usa nga gihatagan ug daghan, daghan usab ang pangayoon+ kaniya; ug ang usa nga gitugyanan ug daghan sa mga tawo, sila mangayo kaniya ug labaw kay sa kasagaran.+ 49  “Ako mianhi aron sa paghaling ug kalayo+ dinhi sa yuta, ug unsa pay pagatinguhaon ko kon gipasiga na kini? 50  Sa pagkatinuod, ako adunay bawtismo nga kanako igabawtismo, ug pagkadako sa akong kasakitan hangtod nga mahuman kini!+ 51  Naghunahuna ba kamo nga ako mianhi aron sa pagdalag pakigdait sa kalibotan? Dili, sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, panagkabahin hinuon.+ 52  Kay sukad karon aduna unyay lima sa usa ka balay nga mabahin, tulo batok sa duha ug duha batok sa tulo.+ 53  Sila mabahin, amahan batok sa anak nga lalaki ug anak nga lalaki batok sa amahan, inahan batok sa anak nga babaye ug anak nga babaye batok sa iyang inahan, ugangang babaye batok sa iyang umagad nga babaye ug umagad nga babaye batok sa iyang ugangang babaye.”+ 54  Unya siya miingon usab ngadto sa mga panon sa katawhan: “Inigkakita ninyo ug dag-om nga moutbo sa kasadpang mga bahin, dihadiha moingon kamo, ‘Moabotay ang bagyo,’ ug kini mahitabo tuod.+ 55  Ug inigkakita ninyo nga ang habagat mohuros, moingon kamo, ‘Adunay mahitabong maglagiting nga kainit,’ ug mahitabo kini. 56  Mga salingkapaw, mahibalo kamo kon unsaon pagtuki ang panggawas nga panagway sa yuta ug langit, apan naunsa bang dili man kamo mahibalo kon unsaon pagtuki niining mao nga panahon?+ 57  Nganong dili kamo magahukom usab sa inyong kaugalingon kon unsa ang matarong?+ 58  Pananglitan, sa dihang mopaingon ka kauban sa imong kaaway sa hukmanan ngadto sa usa ka magmamando, paningkamot, samtang anaa sa dalan, sa pagpalingkawas sa imong kaugalingon sa panag-away batok kaniya, aron dili ka gayod niya taralon sa atubangan sa maghuhukom, ug ang maghuhukom magatugyan kanimo ngadto sa polis, ug ang polis magabalhog kanimo sa bilanggoan.+ 59  Sultihan ko ikaw, Dili ka gayod makagawas didto hangtod nga imong mabayran ang kataposang gamay nga sensilyo nga kubos kaayo ug bili.”+

Mga Footnote