Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Lucas 11:1-54

11  Karon sa higayon nga didto siya sa usa ka dapit nga nag-ampo, sa paghunong niya, usa sa iyang mga tinun-an miingon kaniya: “Ginoo, tudloi kami kon unsaon sa pag-ampo,+ ingon nga gitudloan usab ni Juan ang iyang mga tinun-an.”+  Unya siya miingon kanila: “Sa dihang mag-ampo kamo,+ ingnon ninyo, ‘Amahan, balaana ang imong ngalan.+ Paanhia ang imong gingharian.+  Hatagi kami sa among tinapay+ alang niining adlawa sumala sa gikinahanglan niining adlawa.  Ug pasayloa kami sa among mga sala,+ kay kami usab magapasaylo sa matag usa nga utangan+ kanamo; ug ayaw kami dad-a ngadto sa tentasyon.’”+  Labot pa, siya miingon kanila: “Kinsa kaninyo nga adunay usa ka higala ug moadto kaniya sa tungang-gabii ug moingon kaniya, ‘Higala, pabayloa akog tulo ka tinapay,  tungod kay ang usa nako ka higala mao pay pag-abot sa usa ka panaw ug wala akoy ikadulot kaniya’?  Ug kana siya gikan sa sulod motubag, ‘Hunong na sa pagsamok+ kanako. Natrangkahan na ang pultahan, ug ang akong mga bata ania na uban kanako sa higdaanan; dili na ako makabangon ug makahatag kanimo ug bisan unsa.’  Sultihan ko kamo, Bisan tuod ug dili siya mobangon ug mohatag kaniyag bisan unsa tungod kay higala niya, tino nga tungod sa iyang maisogon nga pagkamapadayonon+ siya mobangon ug mohatag kaniya sa mga butang nga iyang gikinahanglan.  Busa ako magaingon kaninyo, Padayon sa pagpangayo,+ ug kini igahatag kaninyo; padayon sa pagpangita,+ ug kamo makakaplag; padayon sa pagpanuktok, ug kini pagabuksan kaninyo. 10  Kay ang matag usa nga nagapangayo magadawat,+ ug ang matag usa nga nagapangita makakaplag, ug sa matag usa nga nagapanuktok kini pagabuksan. 11  Sa pagkatinuod, kinsang amahana taliwala kaninyo nga, kon ang iyang anak+ mangayog isda, tingali maghatag kaniyag serpente inay isda? 12  O kon siya usab mangayog itlog, hatagan siyag tanga? 13  Busa, kon kamo, bisan tuod daotan, mahibalong mohatag ug maayong mga gasa ngadto sa inyong mga anak,+ unsa ka labaw pa gayod nga ang inyong Amahan sa langit mohatag ug balaang espiritu+ niadtong nagapangayo kaniya!” 14  Sa ulahi siya naghingilin ug usa ka amang+ nga demonyo. Human mogula ang demonyo, ang amang nga tawo misulti. Ug ang mga panon sa katawhan nahibulong. 15  Apan may pipila kanilang miingon: “Siya maghingilin sa mga demonyo pinaagi ni Beelzebub nga magmamando sa mga demonyo.”+ 16  Hinunoa, ang uban, aron sa pagtental kaniya, nangita ug usa ka ilhanan+ sa langit gikan kaniya. 17  Kay nahibalo sa ilang mga hunahuna+ siya miingon kanila: “Ang matag gingharian nga nabahin batok sa iyang kaugalingon modangat sa pagkalaglag, ug ang usa ka balay nga nabahin batok sa iyang kaugalingon mapukan.+ 18  Busa kon si Satanas usab nabahin batok sa iyang kaugalingon, unsaon pagbarog sa iyang gingharian?+ Tungod kay kamo nag-ingon nga ako naghingilin sa mga demonyo pinaagi ni Beelzebub. 19  Kon maoy pinaagi ni Beelzebub nga ako naghingilin sa mga demonyo, pinaagi kang kinsa naghingilin kanila ang inyong mga anak?+ Tungod niini sila mahimong mga maghuhukom kaninyo. 20  Apan kon maoy pinaagi sa tudlo sa Diyos+ nga ako magahingilin sa mga demonyo, sa pagkatinuod nakaabot na kaninyo ang gingharian sa Diyos.+ 21  Sa diha nga ang usa ka tawong kusgan,+ nga nasangkapan pag-ayo ug hinagiban, magabantay sa iyang palasyo, ang iyang mga kabtangan magapabilin sa kalinaw. 22  Apan sa dihang ang usang mas kusgan+ kay kaniya moabot batok kaniya ug dag-on siya,+ iyang sakmiton ang iyang katibuk-ang hinagiban nga iyang ginasaligan, ug iyang bahinbahinon ang mga butang nga iyang naagaw kaniya. 23  Siya nga dili dapig kanako maoy batok kanako, ug siya nga dili motipon kanako matibulaag.+ 24  “Sa dihang ang mahugawng espiritu mogula sa usa ka tawo, kini molatas sa ugang mga dapit sa pagpangitag kapahulayan, ug, human nga walay makaplagan, kini moingon, ‘Mobalik ako sa akong balay nga akong gibiyaan.’+ 25  Ug sa pag-abot, kini makakaplag niini nga hinlong pagkasilhig ug gidayandayanan. 26  Unya kini molakaw ug magdalag pito+ ka laing mga espiritu nga mas daotan pa kay niini niya, ug, sa pagkasulod na, sila mopuyo didto; ug ang kataposang kahimtang nianang tawhana mahimong daotan pa kay sa una.”+ 27  Karon samtang siya nagsulti niining mga butanga ang usa ka babaye gikan sa panon sa katawhan mipatugbaw sa iyang tingog ug miingon kaniya: “Malipayon ang tagoangkan+ nga nagsabak kanimo ug ang mga suso nga imong gisusohan!” 28  Apan siya miingon: “Dili, hinuon, Malipayon kadtong nagapatalinghog sa pulong sa Diyos ug nagasunod niini!”+ 29  Sa dihang nagkatapok ang mga panon sa katawhan, siya misugod sa pag-ingon: “Kining kaliwatana maoy daotan nga kaliwatan; kini nangita ug usa ka ilhanan.+ Apan walay ilhanan nga ihatag niini gawas sa ilhanan ni Jonas.+ 30  Kay maingon nga si Jonas+ nahimong usa ka ilhanan alang sa mga taga-Nineve, sa samang paagi ang Anak sa tawo mamao usab alang niining kaliwatana. 31  Ang rayna+ sa habagatan pagabangonon sa paghukom uban sa mga tawo niining kaliwatana ug magahukom kanila; tungod kay siya mianhi gikan sa mga tumoy sa yuta aron sa pagpatalinghog sa kaalam ni Solomon, apan, tan-awa! ania dinhi ang usa nga labaw pa+ kay kang Solomon. 32  Ang mga tawo sa Nineve mobangon panahon sa paghukom uban niining kaliwatana ug magahukom niini; tungod kay sila naghinulsol tungod sa giwali ni Jonas;+ apan, tan-awa! ania dinhi ang usa nga labaw pa+ kay kang Jonas. 33  Human ug dagkot sa usa ka lampara, ibutang kini sa usa ka tawo, dili diha sa tagoanang lawak ni ilalom sa bukag nga sukdanan, apan ibabaw sa tangkawan,+ aron nga kadtong managsulod makakita sa kahayag. 34  Ang lampara sa lawas mao ang imong mata. Kon ang imong mata yano, ang imong tibuok lawas usab hayag;+ apan kon kini daotan, ang imong lawas usab ngitngit. 35  Busa, magmaalisto. Basig ang kahayag nga anaa kanimo maoy kangitngitan.+ 36  Busa, kon ang imong tibuok lawas hayag nga wala gayoy usa ka bahin nga ngitngit, ang tibuok niini mahimong ingon ka hayag+ sa dihang ang usa ka lampara mohatag kanimog kahayag pinaagi sa mga silaw niini.” 37  Sa dihang nakasulti na siya niini, gihangyo siya sa usa ka Pariseo nga makigpangaon+ kaniya. Busa siya misulod ug mihirag sa lamesa. 38  Apan, ang Pariseo nahibulong sa pagkakita nga wala siya manghugas+ una mokaon. 39  Hinunoa ang Ginoo miingon kaniya: “Karon kamong mga Pariseo, inyong gihinloan ang gawas sa kopa ug plato, apan ang sulod+ ninyo puno sa pagpangagaw ug pagkadaotan.+ 40  Dili-makataronganong mga tawo! Siya nga naghimo sa gawas+ naghimo usab sa sulod, dili ba? 41  Bisan pa niana, ihatag ingong mga gasa sa kaluoy+ ang mga butang nga anaa sa sulod, ug, tan-awa! ang tanang ubang mga butang maoy hinlo kon bahin kaninyo. 42  Apan alaot kamong mga Pariseo, tungod kay kamo nagahatag sa ikanapulo+ sa yerbabuyna ug sa ruda ug sa tanang ubang mga utanon, apan inyong ginalabyan ang hustisya ug ang gugma sa Diyos! Nailalom kamo sa obligasyon nga buhaton kining mga butanga, apan dili kay sayloan kadtong ubang mga butang.+ 43  Alaot kamong mga Pariseo, tungod kay inyong gihigugma ang unahang mga lingkoranan diha sa mga sinagoga ug ang mga pangatahoran diha sa mga tiyanggihan!+ 44  Alaot kamo, tungod kay sama kamo niadtong handomanang mga lubnganan nga dili mailhan, mao nga ang mga tawo molakaw sa ibabaw niini nila ug wala mahibalo niini!”+ 45  Sa pagtubag ang usa kanilang batid+ sa Balaod miingon kaniya: “Magtutudlo, sa pagsulti niining mga butanga giinsulto mo usab kami.” 46  Unya siya miingon: “Alaot usab kamong mga batid sa Balaod, tungod kay inyong giluwanan ang mga tawo ug mga luwan nga lisod pas-anon, apan kamo mismo dili mohikap sa mga luwan sa usa sa inyong mga tudlo!+ 47  “Alaot kamo, tungod kay nagtukod kamog handomanang mga lubnganan sa mga manalagna, apan ang inyong mga katigulangan nagpatay kanila!+ 48  Tino nga mga saksi kamo sa mga buhat sa inyong mga katigulangan ug gani kamo mihatag ug pag-uyon+ kanila, tungod kay kini sila nagpatay+ sa mga manalagna apan kamo nagatukod sa ilang mga lubnganan. 49  Tungod niini ang kaalam+ sa Diyos miingon usab, ‘Ako magapadala kanila ug mga manalagna ug mga apostoles, ug ilang pagapatyon ug pagalutoson ang pipila kanila, 50  aron ang dugo sa tanang manalagna+ nga giula sukad sa pagkatukod sa kalibotan pagasinglon gikan niining kaliwatana,+ 51  gikan sa dugo ni Abel+ hangtod sa dugo ni Zacarias,+ nga gipatay taliwala sa halaran ug sa balay.’+ Oo, sultihan ko kamo, kini pagasinglon gikan niining kaliwatana. 52  “Alaot kamong mga batid sa Balaod, tungod kay gikuha ninyo ang yawi sa kahibalo;+ kamo mismo wala mosulod, ug kadtong nagasulod inyong gibabagan!”+ 53  Busa sa dihang siya migula gikan didto ang mga eskriba ug ang mga Pariseo misugod sa pagpit-os kaniya sa hilabihan ug sa pagsukitsukit kaniya bahin sa dugang pang mga butang, 54  nga nag-atang+ kaniya, aron may mabitik+ gikan sa iyang baba.

Mga Footnote