Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Lucas 10:1-42

10  Human niining mga butanga gitudlo sa Ginoo ang kapitoan+ nga uban pa ug gipadala sila nga tinagurha+ nga mag-una kaniya ngadto sa matag siyudad ug dapit nga iyang adtoan.  Unya siya miingon kanila: “Sa pagkatinuod, dako ang alanihon,+ apan diyutay ang mga mamumuo.+ Busa pangamuyo+ kamo sa Agalon sa pagpangani nga magpadalag mga mamumuo+ ngadto sa iyang pagpangani.  Panglakaw kamo. Tan-awa! Ipadala ko kamo ingon nga mga nating karnero+ taliwala sa mga lobo.  Ayaw kamo pagdala ug puntil, ni puyo sa pagkaon,+ ni mga sandalyas, ug ayaw panggakos+ sa pagpangomosta kang bisan kinsa diha sa dalan.  Bisan diin nga mosulod kamo ug balay pag-ingon una, ‘Hinaot kining balaya may kalinaw.’+  Ug kon adunay usa ka higala sa kalinaw didto, ang inyong kalinaw mahianha kaniya.+ Apan kon wala, kini mobalik kaninyo.+  Busa magpabilin kamo nianang balaya,+ nga magakaon ug magainom sa mga butang nga ilang itagana,+ kay ang mamumuo takos sa iyang suhol.+ Ayaw pagbalhinbalhin gikan sa balay ngadto sa laing balay.+  “Gawas pa, sa dihang mosulod kamo sa usa ka siyudad ug modawat sila kaninyo, kan-a ang mga butang nga idulot nila kaninyo,  ug ayoha+ ang mga masakiton niini, ug ipadayon ang pagsulti kanila, ‘Ang gingharian+ sa Diyos haduol na kaninyo.’ 10  Apan sa dihang mosulod kamo sa usa ka siyudad ug dili sila modawat+ kaninyo, pangadto kamo sa halapad nga kadalanan niini ug moingon kamo, 11  ‘Bisan ang abog nga nanapot sa among mga tiil gikan sa inyong siyudad among paphaon batok kaninyo.+ Bisan pa, ibutang kini sa hunahuna, nga ang gingharian sa Diyos haduol na.’ 12  Sultihan ko kamo nga mas maagwanta pa alang sa Sodoma+ nianang adlawa kay sa maong siyudad. 13  “Alaot ikaw, Corasin!+ Alaot ikaw, Betsaida!+ tungod kay kon ang gamhanang mga buhat nga nahitabo kanimo nahitabo pa sa Tiro ug Sidon, dugay na unta silang naghinulsol nga maglingkod uban ang sakong panapton ug abo.+ 14  Busa mas maagwanta pa unya alang sa Tiro ug Sidon panahon sa paghukom kay kaninyo.+ 15  Ug ikaw, Capernaum, pagabayawon ka kaha ngadto sa langit?+ Ngadto sa Hades+ ikaw mahiadto! 16  “Siya nga magapatalinghog+ kaninyo magapatalinghog usab kanako. Ug siya nga dili-manumbaling kaninyo dili-manumbaling usab kanako. Dugang pa, siya nga dili-manumbaling kanako dili-manumbaling+ usab kaniya nga nagpadala kanako.” 17  Unya ang kapitoan namauli uban ang kalipay, nga nag-ingon: “Ginoo, bisan ang mga demonyo nailalom+ kanamo pinaagi sa paggamit sa imong ngalan.” 18  Niana siya miingon kanila: “Nagsugod na ako pagkakita kang Satanas nga nahulog+ na ingon sa kilat gikan sa langit. 19  Tan-awa! Gihatagan ko kamo sa awtoridad sa pagyatak sa mga serpente+ ug mga tanga,+ ug ibabaw sa tanang gahom sa kaaway,+ ug walay bisan unsa nga makadaot kaninyo. 20  Bisan pa, ayaw pagmaya tungod niini, nga ang mga espiritu nailalom kaninyo, apan pagmaya tungod kay ang inyong mga ngalan+ nahisulat na sa mga langit.” 21  Nianang taknaa mismo siya nalipay sa hilabihan+ diha sa balaang espiritu ug miingon: “Ako nagadayeg kanimo sa dayag, Amahan, Ginoo sa langit ug yuta, tungod kay gitagoan mo nga maampingon kining mga butanga gikan sa mga maalamon+ ug sa mga makinaadmanon, ug nagbutyag niini ngadto sa mga bata. Oo, Oh Amahan, tungod kay ang pagbuhat sa ingon maoy paagi nga imong giuyonan. 22  Ang tanang butang gitugyan+ na kanako sa akong Amahan, ug kon kinsa ang Anak walay usa nga nakaila gawas sa Amahan;+ ug kon kinsa ang Amahan, walay usa nga nakaila gawas sa Anak,+ ug siya nga kaniya buot sa Anak nga ibutyag siya.” 23  Niana siya miliso ngadto sa mga tinun-an nga silasila ra ug miingon: “Malipayon ang mga mata nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita.+ 24  Kay ako magaingon kaninyo, Daghang manalagna ug mga hari nga nagtinguha sa pagkakita+ sa mga butang nga inyong nakita apan wala makakita niini, ug sa pagkadungog sa mga butang nga inyong nadungog apan wala makadungog niini.” 25  Karon, tan-awa! usa ka tawo nga batid sa Balaod+ mitindog, aron sa pagsulay kaniya, ug miingon: “Magtutudlo, pinaagi sa pagbuhat sa unsa nga mapanunod ko ang kinabuhing walay kataposan?”+ 26  Siya miingon kaniya: “Unsay nahisulat diha sa Balaod?+ Unsay imong nabasa?” 27  Sa pagtubag siya miingon: “‘Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong kaisipan,’+ ug, ‘ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.’”+ 28  Siya miingon kaniya: “Husto ang imong tubag; ‘ipadayon kini sa pagbuhat ug makabaton ka ug kinabuhi.’”+ 29  Apan, kay buot nga pamatud-an ang iyang kaugalingon nga matarong, ang tawo miingon kang Jesus: “Kinsa ba gayod ang akong silingan?”+ 30  Sa pagtubag si Jesus miingon: “Dihay usa ka tawo nga naglugsong gikan sa Jerusalem paingon sa Jerico ug nahulog sa kamot sa mga tulisan, kinsa naghukas kaniya ug nagbun-og kaniya, ug namahawa, nga nagbiya kaniya nga himalatyon. 31  Karon, naatol nga may usa ka saserdote nga naglugsong niana nga dalan, apan, sa iyang nakita siya, miagi siya sa pikas daplin.+ 32  Sa susama, usa ka Levihanon usab, sa nakaabot siya sa maong dapit ug nakakita kaniya, miagi sa pikas daplin.+ 33  Apan usa ka Samarianhon+ nga nagapanaw sa dalan nahiabot kaniya ug, sa pagkakita kaniya, siya giabot ug kaluoy. 34  Busa iyang giduol siya ug gibugkosan ang iyang mga samad, nga gibuboan kini ug lana ug bino.+ Unya iyang gisakay siya sa iyang mananap ug gidala siya ngadto sa usa ka balay-abotanan ug giatiman siya. 35  Ug sa sunod adlaw mikuha siyag duha ka denario, gihatag kini sa magbalantay sa balay-abotanan, ug miingon, ‘Atimana siya, ug bisan unsay imong magasto gawas pa niini, bayran ko sa akong pagbalik dinhi.’ 36  Sa imong hunahuna kinsa niining tulo ang naghimo sa iyang kaugalingon nga silingan+ sa tawo nga nahulog sa kamot sa mga tulisan?” 37  Siya miingon: “Ang usa nga milihok nga maluluy-on+ kaniya.” Unya si Jesus miingon kaniya: “Lakaw ug buhata+ ang ingon.” 38  Karon samtang naglakaw sila, misulod siya sa usa ka balangay. Dinhi ang usa ka babaye nga ginganlag Marta+ midawat kaniya ingon nga dinapit sa balay. 39  Kining bayhana usab may igsoon nga ginganlag Maria, kinsa milingkod hinuon sa tiilan+ sa Ginoo ug nagpadayon sa pagpamati sa iyang pulong. 40  Si Marta, sa laing bahin, nalinga+ sa pag-atiman sa daghang buluhaton. Busa, siya miduol ug miingon: “Ginoo, walay bale ba kanimo nga gipasagdan ako sa akong igsoong babaye nga nag-inusara sa pag-atiman sa mga butang?+ Busa, sultihi siya nga motabang kanako.” 41  Sa pagtubag ang Ginoo miingon kaniya: “Marta, Marta, ikaw nabalaka+ ug napuliki bahin sa daghang butang.+ 42  Apan, pipila ra ka butang+ ang gikinahanglan, o usa lang. Sa iyang bahin, gipili ni Maria ang maayong bahin,+ ug dili kini pagakuhaon gikan kaniya.”

Mga Footnote