Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Lucas 1:1-80

1  Sanglit daghan ang naningkamot sa paghipos ug mga pahayag sa tinuod nga mga panghitabo+ nga bug-os gituohan sa atong taliwala,  ingon niadtong sukad sa sinugdan+ nahimong mga saksing-nakakita+ ug mga tig-alagad sa mensahe+ nga mitugyan niini kanamo,  ako mihukom usab, tungod kay nasubay ko uban ang katukma ang tanang butang gikan sa sinugdan, nga isulat kini sa makataronganong kahan-ayan+ nganha kanimo, labing tinamod+ nga Teofilo,+  aron bug-os mong mahibaloan ang pagkatino sa mga butang nga gitudlo kanimo nga binaba.+  Sa mga adlaw ni Herodes,+ nga hari sa Judea, dihay usa ka saserdoteng ginganlag Zacarias sa dibisyon ni Abias,+ ug siya may asawa nga gikan sa mga anak nga babaye ni Aaron,+ ug ang iyang ngalan maoy Elisabet.  Silang duha matarong+ atubangan sa Diyos tungod sa paglakaw nga walay-ikasaway+ uyon sa tanang sugo+ ug legal+ nga mga kinahanglanon ni Jehova.+  Apan wala silay anak, kay apuli+ man si Elisabet, ug silang duha tag-as na ug mga panuigon.  Karon samtang nag-alagad siya nga saserdote diha sa tinudlong buluhaton sa iyang dibisyon+ atubangan sa Diyos,  sumala sa maugdang nga batasan sa saserdotehanong katungdanan, turno na niya nga mohalad ug insenso+ sa misulod siya sa sangtuwaryo ni Jehova;+ 10  ug ang tibuok panon sa katawhan nag-ampo sa gawas sa takna sa paghalad ug insenso.+ 11  Nagpakita kaniya ang manulonda ni Jehova, nga nagtindog sa tuong bahin sa halaran sa insenso.+ 12  Apan si Zacarias natugaw sa iyang nakita, ug giabot siyag kahadlok.+ 13  Hinunoa, ang manulonda miingon kaniya: “Ayaw kahadlok, Zacarias, tungod kay ang imong pangamuyo gidungog nga may pag-uyon,+ ug ang imong asawa nga si Elisabet manganak ug usa ka anak nga lalaki alang kanimo, ug paganganlan mo siyag Juan.+ 14  Ug imong mabatonan ang kalipay ug dakong kasadya, ug daghan ang magamaya+ tungod sa iyang pagkatawo; 15  kay siya mahimong bantogan atubangan ni Jehova.+ Apan dili gayod siya moinom ug bino ug ilimnong maisog,+ ug mapuno siya sa balaang espiritu gikan pa sa tagoangkan sa iyang inahan;+ 16  ug daghan sa mga anak ni Israel ang iyang pabalikon ngadto kang Jehova+ nga ilang Diyos. 17  Labot pa, magauna siya kaniya uban sa espiritu ug gahom ni Elias,+ aron sa pagpabalik sa mga kasingkasing+ sa mga amahan ngadto sa mga anak ug sa mga dili-masinugtanon ngadto sa praktikal nga kaalam sa mga matarong, aron sa pag-andam alang kang Jehova+ ug usa ka katawhan nga inandam.”+ 18  Ug si Zacarias miingon sa manulonda: “Unsaon ko sa pagseguro niini? Kay tigulang+ na ako ug ang akong asawa taas na ug panuigon.” 19  Sa pagtubag ang manulonda miingon kaniya: “Ako si Gabriel,+ nga nagtindog duol sa atubangan sa Diyos, ug ako gipadala aron makigsulti+ kanimo ug ipahayag kanimo ang maayong balita mahitungod niining mga butanga. 20  Apan, tan-awa! maamang+ ka ug dili makasulti hangtod sa adlaw nga mahitabo kining mga butanga, tungod kay ikaw wala motuo sa akong mga pulong, nga matuman sa ilang tinudlong panahon.” 21  Sa kasamtangan ang mga tawo nagpadayon sa paghulat kang Zacarias,+ ug sila natingala sa iyang pagkalangan sulod sa sangtuwaryo. 22  Apan sa iyang paggula siya dili na makasulti kanila, ug nasabot nila nga siya nakakita ug labaw-kinaiyanhon+ nga talan-awon sulod sa sangtuwaryo; ug siya nagpadayon pagsenyas kanila, apan nagpabilin nga amang. 23  Karon, sa natapos na ang mga adlaw sa iyang publikong pag-alagad,+ siya mipauli sa iyang balay. 24  Apan human niining mga adlawa si Elisabet nga iyang asawa namabdos;+ ug siya naglain sa iyang kaugalingon sulod sa lima ka bulan, nga nag-ingon: 25  “Mao kini ang pagpakiglabot ni Jehova kanako niining mga adlawa sa gipunting niya kanako ang iyang pagtagad aron sa pagwagtang sa akong kaulawan taliwala sa mga tawo.”+ 26  Sa iyang ikaunom ka bulan ang manulonda nga si Gabriel+ gipadala gikan sa Diyos ngadto sa usa ka siyudad sa Galilea nga ginganlag Nasaret, 27  ngadto sa usa ka ulay nga gisaad sa kaminyoon sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose sa balay ni David; ug ang ngalan sa ulay+ maoy Maria.+ 28  Ug sa pag-adto niya sa iyang atubangan siya miingon: “Maayong adlaw,+ usa nga pinaboran kaayo, si Jehova+ nagauban kanimo.”+ 29  Apan siya nalibog pag-ayo sa maong mga pulong ug naghunahuna kon unsa kahang matanga kini sa pangomosta. 30  Busa ang manulonda miingon kaniya: “Ayaw kahadlok, Maria, kay ikaw nakakaplag ug pabor+ sa Diyos; 31  ug, tan-awa! ikaw manamkon sulod sa imong tagoangkan ug manganak ug usa ka anak nga lalaki,+ ug pagatawgon mo ang iyang ngalan nga Jesus.+ 32  Kini siya mahimong bantogan+ ug pagatawgong Anak sa Labing Hataas;+ ug ihatag kaniya ni Jehova nga Diyos ang trono+ ni David nga iyang amahan,+ 33  ug magamando siya ingon nga hari sa balay ni Jacob hangtod sa kahangtoran, ug walay pagkatapos ang iyang gingharian.”+ 34  Apan si Maria miingon sa manulonda: “Unsaon ba pagkahitabo niini, nga wala man ako makigdulog+ sa usa ka lalaki?” 35  Sa pagtubag ang manulonda miingon kaniya: “Pagakunsaran ikaw sa balaang espiritu,+ ug pagalandongan ikaw sa gahom sa Labing Hataas. Tungod niana usab ang matawo pagatawgong balaan,+ Anak sa Diyos.+ 36  Ug, tan-awa! si Elisabet nga imong paryente, sa iyang katigulangon, nagsamkon usab ug usa ka anak nga lalaki, ug karon ang ikaunom ka bulan niya, ang giingong apuli nga babaye;+ 37  tungod kay sa Diyos walay gipahayag nga dili mahitabo.”+ 38  Unya si Maria miingon: “Tan-awa! Ang ulipong babaye ni Jehova!+ Matuman unta kana kanako sumala sa imong gipahayag.” Niana ang manulonda mibiya kaniya. 39  Busa niining mga adlawa si Maria mitindog ug midali sa pag-adto sa bukirong kayutaan, sa usa ka siyudad sa Juda, 40  ug misulod siya sa balay ni Zacarias ug nangomosta kang Elisabet. 41  Buweno, sa dihang nadungog ni Elisabet ang pangomosta ni Maria, ang bata sulod sa iyang tagoangkan miulpot; ug si Elisabet napuno sa balaang espiritu, 42  ug siya mipatugbaw sa makusog nga tingog ug miingon: “Bulahan ikaw sa mga kababayen-an, ug bulahan+ ang bunga sa imong tagoangkan! 43  Naunsa ba nga nabatonan ko kini nga pribilehiyo, nga ang inahan sa akong Ginoo+ mianhi kanako? 44  Kay, tan-awa! sa dihang midangat sa akong igdulungog ang tingog sa imong pangomosta, ang bata sa akong tagoangkan miulpot sa dakong kasadya.+ 45  Malipayon usab siya nga mituo, tungod kay matuman sa bug-os+ ang mga butang nga gisulti kaniya gikan ni Jehova.”+ 46  Ug si Maria miingon: “Pagapadakoon sa akong kalag si Jehova,+ 47  ug ang akong espiritu dili makapugong sa pagkalipay sa hilabihan+ sa Diyos nga akong Manluluwas;+ 48  tungod kay iyang gilantaw ang ubos nga kahimtang sa iyang ulipong babaye.+ Kay, tan-awa! sukad karon ang tanang kaliwatan magapahayag kanako nga malipayon;+ 49  tungod kay ang gamhanang Usa nagbuhat ug dagkong mga buhat alang kanako, ug balaan ang iyang ngalan;+ 50  ug sa sunodsunod nga mga kaliwatan ang iyang kaluoy anaa niadtong may kahadlok kaniya.+ 51  Siya nagbuhat nga kusganon pinaagi sa iyang bukton,+ siya nagpatibulaag sa halayo niadtong mga mapahitas-on sa katuyoan sa ilang mga kasingkasing.+ 52  Siya nagpaubos sa mga tawong gamhanan+ gikan sa mga trono ug nagbayaw sa mga timawa;+ 53  siya bug-os nga nagtagbaw sa mga gigutom sa maayong mga butang+ ug siya nagpalakaw nga walay dala sa mga adunahan.+ 54  Siya nagbulig kang Israel nga iyang alagad,+ aron sa paghinumdom sa kaluoy,+ 55  ingon sa iyang gisulti sa atong mga katigulangan, kang Abraham ug ngadto sa iyang binhi, hangtod sa kahangtoran.”+ 56  Unya si Maria nagpabilin uban kaniya ug mga tulo ka bulan, ug mipauli sa iyang balay. 57  Karon miabot na ang gitagal nga panahon nga si Elisabet manganak, ug siya nanganak sa usa ka anak nga lalaki. 58  Ug ang mga silingan ug ang iyang mga paryente nakadungog nga si Jehova nagpakitag dakong kaluoy+ kaniya, ug sila nagmaya+ kauban niya. 59  Ug sa ikawalo ka adlaw miadto sila aron sa pagtuli sa bata,+ ug ila unta kining nganlan sa ngalan sa amahan niini, nga Zacarias. 60  Apan ang inahan niini mitubag ug miingon: “Dili gayod! apan paganganlan siyag Juan.” 61  Niini miingon sila kaniya: “Walay usa sa imong mga paryente ang ginganlan niini.” 62  Unya gipangutana nila ang amahan niini pinaagig mga senyas kon unsay buot niyang ingalan niini. 63  Ug siya nangayog usa ka papan ug misulat: “Juan+ ang ngalan niini.” Niini silang tanan nahibulong. 64  Dihadiha nabuka+ ang iyang baba ug naluag ang iyang dila ug siya misugod sa pagsulti, nga nagdayeg sa Diyos. 65  Ug ang tanang nagapuyo sa ilang kasilinganan giabot ug kahadlok; ug kining mga butanga ginahisgotan sa tibuok bukirong rehiyon sa Judea, 66  ug ang tanang nakadungog nagbutang niini sa ilang kasingkasing,+ nga nag-ingon: “Mahimong unsa gayod kaha kining bataa?” Kay ang kamot+ ni Jehova sa pagkatinuod nag-uban niini. 67  Ug si Zacarias nga amahan niini napuno sa balaang espiritu,+ ug siya nanagna,+ nga nag-ingon: 68  “Bulahan si Jehova nga Diyos sa Israel,+ tungod kay giliso niya ang iyang pagtagad ug nagluwas+ sa iyang katawhan.+ 69  Ug siya nagbangon ug usa ka sungay+ sa kaluwasan alang kanato diha sa balay ni David nga iyang alagad, 70  ingon sa iyang gisulti pinaagi sa baba sa iyang balaang mga manalagna sa kakaraanan,+ 71  bahin sa usa ka kaluwasan gikan sa atong mga kaaway ug gikan sa kamot niadtong tanan nga nagadumot kanato;+ 72  aron sa pagtuman sa kaluoy maylabot sa atong mga katigulangan ug sa paghinumdom sa iyang balaang pakigsaad,+ 73  ang panumpa nga iyang gipanumpa ngadto kang Abraham nga atong katigulangan,+ 74  aron ihatag kanato, human kita luwasa gikan sa mga kamot sa mga kaaway,+ ang pribilehiyo sa paghatag kaniya ug walay kahadlok nga sagradong pag-alagad+ 75  uban ang pagkamaunongon ug pagkamatarong sa iyang atubangan sa tanan natong mga adlaw.+ 76  Apan bahin kanimo, bata, pagatawgon ka nga manalagna sa Labing Hataas, kay magauna ka sa atubangan ni Jehova aron sa pag-andam sa iyang mga dalan,+ 77  aron ihatag ang kahibalo bahin sa kaluwasan ngadto sa iyang katawhan pinaagi sa kapasayloan sa ilang mga sala,+ 78  tungod sa malumong kaluoy sa atong Diyos. Tungod niini nga kaluoy duawon kita sa banagbanag+ gikan sa itaas,+ 79  aron sa paghatag ug kahayag niadtong nagalingkod sa kangitngitan ug sa landong sa kamatayon,+ aron sa pagtultol nga mauswagon sa atong mga tiil diha sa dalan sa pakigdait.” 80  Ug ang bata nagpadayon sa pagtubo+ ug nagkakusgan sa espiritu, ug siya nagpabilin didto sa desyerto hangtod sa adlaw sa iyang pagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa Israel.

Mga Footnote