Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Levitico 8:1-36

8  Ug si Jehova nakigsulti kang Moises, nga nag-ingon:  “Kuhaa si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki uban kaniya+ ug ang mga besti+ ug ang igdidihog nga lana+ ug ang torong baka sa halad-sa-sala+ ug ang duha ka laking karnero ug ang bukag sa mga tinapay nga walay igpapatubo,+  ug patigoma+ ang tibuok katigoman diha sa ganghaan sa tolda nga tagboanan.”+  Unya gibuhat ni Moises ang ingon sa gisugo ni Jehova kaniya, ug ang katigoman nagtigom sa ganghaan+ sa tolda nga tagboanan.  Si Moises karon miingon sa katigoman: “Mao kini ang butang nga gisugo ni Jehova nga buhaton.”+  Busa gidala ni Moises si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki sa duol ug gihugasan+ sila sa tubig.+  Human niana iyang gisul-oban siya sa taas nga besti+ ug gibaksan siya sa paha+ ug gibestihan siya sa kupo nga walay bukton+ ug gisul-ob ang epod+ kaniya ug gibaksan siya sa bakos+ sa epod ug hugot nga gibakos kini kaniya.  Dayon iyang gisul-ob kaniya ang tabon sa dughan+ ug gibutang sa tabon sa dughan ang Urim ug ang Tumim.+  Unya iyang gibutang ang purong+ sa iyang ulo ug gibutang sa purong sa atubangan niini ang sinaw nga plaka nga bulawan, ang balaang ilhanan sa pahinungod,+ ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises. 10  Si Moises karon mikuha sa igdidihog nga lana ug gidihogan ang tabernakulo+ ug ang tanan nga diha niana ug gibalaan kini sila. 11  Human niana iyang giwisikan niini sa makapito ang halaran ug gidihogan ang halaran+ ug ang tanang galamiton niini ug ang dulang ug ang tungtonganan niini aron sa pagbalaan niini. 12  Sa kataposan iyang gibuboan ug igdidihog nga lana ang ulo ni Aaron ug gidihogan siya aron sa pagbalaan kaniya.+ 13  Unya gidala ni Moises sa duol ang mga anak nga lalaki ni Aaron+ ug gibestihan sila ug hatag-as nga besti ug gibaksan sila ug mga paha+ ug gipurongan sila sa turong,+ ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises. 14  Unya gidala niya ang torong baka+ sa halad-sa-sala ug gitapion ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki ang ilang mga kamot sa ulo+ sa torong baka sa halad-sa-sala. 15  Ug giihaw+ kini ni Moises ug gikuha ang dugo+ ug gibutang kini pinaagi sa iyang tudlo nganha sa mga sungay sa halaran palibot ug giputli ang halaran gikan sa sala, apan ang nahibilin sa dugo iyang giyabo sa tiilan sa halaran, aron kini iyang mabalaan aron sa paghimog pagtabon-sa-sala+ diha niana. 16  Human niana iyang gikuha ang tanang tambok sa mga tinai, ug ang nagatapot sa atay ug ang duha ka amimislon ug ang ilang tambok ug gipaaso sila ni Moises diha sa halaran.+ 17  Ug ang torong baka ug ang panit niini ug ang unod niini ug ang kinalibang niini iyang gipasunog sa kalayo sa gawas sa kampo,+ ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises. 18  Gidala niya karon sa duol ang laking karnero sa halad-nga-sinunog, ug unya si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki nagtapion sa ilang mga kamot sa ulo sa laking karnero.+ 19  Human niana giihaw kini ni Moises ug giwisik ang dugo libot sa ibabaw sa halaran.+ 20  Ug iyang gihiwahiwa ang laking karnero sa mga bahin niini,+ ug gipaaso ni Moises ang ulo ug ang mga hiniwa ug ang sebo. 21  Ug ang mga tinai ug ang mga tiil iyang gihugasan sa tubig, ug unya gipaaso ni Moises ang tibuok laking karnero diha sa halaran.+ Usa kini ka halad-nga-sinunog ingong makapahupay nga alimyon.+ Usa kini ka halad nga gihimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova, ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises. 22  Unya iyang gidala sa duol ang ikaduhang laking karnero, ang laking karnero alang sa pagpahiluna-sa-katungdanan,+ ug si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki nagtapion sa ilang mga kamot diha sa ulo sa laking karnero. 23  Human niana si Moises nag-ihaw niini ug nagkuhag bahin sa dugo niini ug gibutang kini diha sa langodngod sa tuo nga dalunggan ni Aaron ug sa kumagko sa iyang tuong kamot ug sa kumagko sa iyang tuong tiil.+ 24  Dayon gidala ni Moises sa duol ang mga anak nga lalaki ni Aaron ug nagbutang ug bahin sa dugo diha sa langodngod sa ilang tuong dalunggan ug sa kumagko sa ilang tuong kamot ug sa kumagko sa ilang tuong tiil; apan giwisik ni Moises ang nahibilin sa dugo libot sa ibabaw sa halaran.+ 25  Unya iyang gikuha ang tambok ug ang tambok nga ikog ug ang tanang tambok sa mga tinai,+ ug ang nagatapot sa atay ug ang duha ka amimislon ug ang ilang tambok ug ang tuo nga paa.+ 26  Ug gikan sa bukag sa mga tinapay nga walay igpapatubo nga diha sa atubangan ni Jehova siya mikuhag usa ka siningsing nga tinapay nga walay igpapatubo+ ug usa ka siningsing nga tinapay nga gilanahan+ ug usa ka nigpis nga tinapay.+ Unya iyang gipahimutang kini ibabaw sa matambok nga mga bahin ug sa tuo nga paa. 27  Human niana iyang gibutang kining tanan diha sa mga palad ni Aaron ug sa mga palad sa iyang mga anak nga lalaki ug misugod sa pagtabyog kanila ingong usa ka halad-nga-tinabyog sa atubangan ni Jehova.+ 28  Unya gikuha kini sila ni Moises gikan sa ilang mga palad ug gipaaso diha sa halaran ibabaw sa halad-nga-sinunog.+ Kini sila maoy halad sa pagpahiluna-sa-katungdanan+ ingong makapahupay nga alimyon.+ Usa kini ka halad nga gihimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova.+ 29  Ug gikuha ni Moises ang dughan+ ug gitabyog kini ingong usa ka halad-nga-tinabyog atubangan ni Jehova.+ Gikan sa laking karnero alang sa pagpahiluna-sa-katungdanan nahimo kining bahin+ alang kang Moises, ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises. 30  Human niana si Moises nagkuha ug bahin sa igdidihog nga lana+ ug bahin sa dugo nga diha sa halaran ug giwisikan niini si Aaron ug ang iyang mga besti ug ang iyang mga anak nga lalaki ug ang mga besti sa iyang mga anak nga lalaki uban kaniya. Sa ingon iyang gibalaan+ si Aaron ug ang iyang mga besti ug ang iyang mga anak nga lalaki ug ang mga besti sa iyang mga anak nga lalaki+ uban kaniya. 31  Unya si Moises miingon kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki: “Lat-i+ ninyo ang unod didto sa ganghaan sa tolda nga tagboanan, ug kan-a ninyo kini+ didto ug ang tinapay nga anaa sa bukag alang sa pagpahiluna-sa-katungdanan, ingon sa gisugo kanako, nga nag-ingon, ‘Si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki magakaon niini.’ 32  Ug ang masalin sa unod ug sa tinapay inyong sunogon sa kalayo.+ 33  Ug dili kamo mogula sa ganghaan sa tolda nga tagboanan sulod sa pito ka adlaw,+ hangtod sa adlaw nga mabug-os na ang mga adlaw sa pagpahiluna kaninyo sa katungdanan, tungod kay mokabat ug pito ka adlaw aron pun-on ang inyong kamot sa gahom.+ 34  Ingon sa gibuhat niining adlawa, mao ang gisugo ni Jehova nga buhaton aron sa paghimog pagtabon-sa-sala alang kaninyo.+ 35  Ug magpabilin kamo sa ganghaan sa tolda nga tagboanan adlaw ug gabii sulod sa pito ka adlaw,+ ug inyong tumanon gayod ang obligasyon sa pagbantay nga iya ni Jehova,+ aron dili kamo mamatay; kay kana gisugo kanako.” 36  Ug gibuhat ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki ang tanang butang nga gisugo ni Jehova pinaagi kang Moises.

Mga Footnote