Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Levitico 26:1-46

26  “‘Dili gayod kamo magbuhat ug walay-bili nga mga diyos alang sa inyong kaugalingon,+ ug dili gayod kamo magpatindog ug linilok nga larawan+ o sagradong haligi alang sa inyong kaugalingon, ug dili gayod kamo magbutang ug bato ingong talan-awon+ diha sa inyong yuta aron yukboan kini;+ kay ako mao si Jehova nga inyong Diyos.  Tumana ninyo ang akong mga igpapahulay+ ug katahai ang akong sangtuwaryo. Ako mao si Jehova.  “‘Kon magpadayon kamo sa pagsubay sa akong mga lagda ug magtuman sa akong kasugoan ug magbuhat niini,+  tinong ihatag ko usab kaninyo ang mga ulan sa ilang takdang panahon,+ ug ang yuta magahatag sa iyang abot,+ ug ang kahoy sa kapatagan magahatag sa iyang bunga.+  Ug tinong mag-abot ang inyong paggiok ug ang inyong pagpamupo sa ubas, ug mag-abot ang pagpamupo sa ubas ug ang pagpamugas ug binhi; ug sa pagkatinuod kamo magakaon sa inyong tinapay hangtod sa pagkatagbaw+ ug magpuyo sa kasegurohan diha sa inyong yuta.+  Ug akong ibutang ang kalinaw sa yuta,+ ug kamo sa pagkatinuod manghigda, nga walay magpakurog kaninyo;+ ug wagtangon ko gikan sa yuta ang madaotong mapintas nga mananap,+ ug ang espada dili moagi sa inyong yuta.+  Ug tino nga inyong gukdon ang inyong mga kaaway,+ ug mangapukan sila sa inyong atubangan pinaagi sa espada.  Ug lima kaninyo mogukod ug usa ka gatos, ug usa ka gatos kaninyo mogukod ug napulo ka libo, ug ang inyong mga kaaway mangapukan gayod sa inyong atubangan pinaagi sa espada.+  “‘Ug ako magatagad kaninyo+ ug himoon kamong mabungahon ug padaghanon kamo,+ ug akong tumanon ang akong pakigsaad uban kaninyo.+ 10  Ug kan-on gayod ninyo ang daang abot sa miaging tuig,+ ug inyong ipagawas ang daang abot nga una kay sa bag-o. 11  Ug akong ibutang ang akong tabernakulo diha sa inyong taliwala,+ ug ang akong kalag dili masilag kaninyo.+ 12  Ug ako sa pagkatinuod magalakaw sa inyong taliwala ug ako mahimong inyong Diyos,+ ug kamo, sa inyong bahin, mahimong akong katawhan.+ 13  Ako mao si Jehova nga inyong Diyos, nga nagpagawas kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto gikan sa pagkaulipon kanila,+ ug akong gibali ang inyong mga yugo ug gipalakaw kamo nga tul-id.+ 14  “‘Apan, kon kamo dili mamati kanako ni mobuhat niining tanan nga kasugoan,+ 15  ug kon isalikway ninyo ang akong mga lagda,+ ug kon kasilagan sa inyong mga kalag ang akong hudisyal nga mga hukom sa dili pagbuhat sa tanan kong kasugoan, hangtod nga lapason ninyo ang akong pakigsaad,+ 16  nan ako, sa akong bahin, mobuhat kaninyo sa mosunod, ug ingong silot tino nga ipadangat ko kaninyo ang kasamok uban sa tesis+ ug sa taas nga hilanat, nga magapahanap sa mga mata+ ug magpahigos sa kalag.+ Ug kamo magapugas ug binhi sa walay kapuslanan lamang, kay pagakan-on man kini sa inyong mga kaaway.+ 17  Ug ako magtumong gayod sa akong nawong batok kaninyo, ug kamo tino nga mapildi atubangan sa inyong mga kaaway;+ ug yatakyatakan lamang kamo sa mga nagadumot kaninyo,+ ug mangalagiw kamo nga walay nagagukod kaninyo.+ 18  “‘Kon ugaling, bisan pa niining mga butanga, kamo dili mamati kanako, nan kastigohon ko kamo ug pito ka pilo tungod sa inyong kasal-anan.+ 19  Ug akong pagabalion ang garbo sa inyong kusog ug pagahimoon ang inyong langit nga sama sa puthaw+ ug ang inyong yuta nga sama sa tumbaga. 20  Ug ang inyong gahom gamiton lamang gayod sa walay pulos, sanglit ang inyong yuta dili magahatag sa iyang abot,+ ug ang kahoy sa yuta dili magahatag sa iyang bunga.+ 21  “‘Apan kon kamo magpadayon sa paglakaw batok kanako ug dili buot mamati kanako, nan pagahampakon ko kamo ug pito pa ka pilo sumala sa inyong kasal-anan.+ 22  Ug akong ipadala sa inyong taliwala ang mapintas nga mga mananap sa kapatagan,+ ug tino nga pamatyon nila ang inyong mga anak+ ug laglagon ang inyong binuhing mga hayop ug us-osan ang inyong gidaghanon, ug mahimo gayod nga biniyaan ang inyong kadalanan.+ 23  “‘Bisan pa niana, kon dili kamo magpatul-id kanako+ tungod niining mga butanga ug kamo magalakaw gayod batok kanako, 24  ako, oo, ako, magalakaw batok kaninyo;+ ug ako, ako mismo, magahampak kaninyo ug pito ka pilo tungod sa inyong kasal-anan.+ 25  Ug tino nga padad-an ko kamo ug espada nga magapanimalos+ tungod sa pakigsaad;+ ug kamo magatigom diha sa inyong mga siyudad, ug ako magapadala ug kamatay sa inyong taliwala,+ ug itugyan gayod kamo ngadto sa kamot sa kaaway.+ 26  Sa dihang ako nang mabali ang mga tuhoganan nga niini gituhog ang siningsing nga mga tinapay,+ napulo unya ka babaye ang magluto sa inyong tinapay sa usa ka hurno ug ihatag pagbalik ang inyong tinapay sumala sa timbang niini;+ ug mokaon gayod kamo apan dili kamo mabusog.+ 27  “‘Apan, kon pinaagi niini kamo dili mamati kanako ug magalakaw gayod kamo batok kanako,+ 28  nan ako magalakaw sa mainit nga pagpakigbatok kaninyo,+ ug ako, oo, ako, magkastigo kaninyo ug pito ka pilo tungod sa inyong kasal-anan.+ 29  Busa pagakan-on ninyo ang unod sa inyong mga anak nga lalaki, ug pagakan-on ninyo ang unod sa inyong mga anak nga babaye.+ 30  Ug pagalaglagon ko ang inyong sagradong hatag-as nga mga dapit+ ug pagaputlon ang inyong mga tungtonganan sa insenso ug igabutang ang inyong mga patayng lawas ibabaw sa walay-kinabuhing mga lawas sa inyong makaluod nga mga idolo;+ ug ang akong kalag masilag gayod kaninyo.+ 31  Ug sa pagkatinuod akong itugyan sa espada ang inyong mga siyudad+ ug himoong biniyaan ang inyong mga sangtuwaryo,+ ug dili ako mosimhot sa inyong makapahupay nga mga alimyon.+ 32  Ug ako, sa akong bahin, magahimo sa yuta nga biniyaan,+ ug ang inyong mga kaaway nga nagapuyo niini motan-aw gayod niini sa kahibulong.+ 33  Ug kamo patibulaagon ko sa taliwala sa kanasoran,+ ug ako magaibot ug espada sunod kaninyo;+ ug ang inyong yuta mahimong biniyaan,+ ug ang inyong mga siyudad mahimong biniyaang kagun-oban. 34  “‘Nianang panahona pagabayran sa yuta ang iyang mga igpapahulay sa tanang adlaw nga nahimo kining biniyaan, samtang atua kamo sa yuta sa inyong mga kaaway. Nianang panahona pagatumanon sa yuta ang igpapahulay, sanglit iya mang bayran ang iyang mga igpapahulay.+ 35  Sa tanang adlaw nga kini mabiniyaan tumanon niini ang igpapahulay, tungod kay kini wala magtuman sa igpapahulay panahon sa inyong mga igpapahulay sa dihang kamo nagpuyo niini. 36  “‘Kon bahin sa mga manghibilin kaninyo,+ tino nga akong ibutang ang pagkakulbaanon sa ilang mga kasingkasing didto sa kayutaan sa ilang mga kaaway; ug ang kinanaas sa usa ka dahon nga ginapadpad magapakalagiw kanila, ug sila sa pagkatinuod mangalagiw sama sa pagkalagiw gikan sa espada ug mangapukan nga walay nagagukod.+ 37  Ug sila gayod mangapandol sa usag usa nga daw gikan sa atubangan sa usa ka espada nga walay nagagukod, ug dili unya kamo makabarog sa pagsukol atubangan sa inyong mga kaaway.+ 38  Ug mangalaglag kamo taliwala sa kanasoran,+ ug ang yuta sa inyong mga kaaway magalamoy kaninyo. 39  Kon bahin kanilang manghibilin kaninyo, sila mangaut-ot+ tungod sa ilang kasaypanan diha sa kayutaan sa ilang mga kaaway. Oo, tungod gayod sa mga kasaypanan sa ilang mga amahan,+ uban kanila sila mangaut-ot. 40  Ug tino nga ilang isugid ang ilang kaugalingong kasaypanan+ ug ang kasaypanan sa ilang mga amahan diha sa ilang pagkadili-matinumanon sa dihang sila wala magmatinumanon kanako, oo, sa diha gayod nga sila milakaw batok kanako.+ 41  Apan ako, sa akong bahin, milakaw batok kanila,+ ug kinahanglang dad-on ko sila ngadto sa yuta sa ilang mga kaaway.+ “‘Basin pa kon nianang panahona magpaubos+ ang ilang dili-tinuling kasingkasing,+ ug nianang panahona ilang bayran ang ilang kasaypanan. 42  Ug hinumdoman ko gayod ang akong pakigsaad uban kang Jacob;+ ug ang ako mismong pakigsaad uban kang Isaac+ ug ang ako mismong pakigsaad uban kang Abraham+ akong hinumdoman, ug ang yuta akong hinumdoman. 43  Nianang panahona ang yuta ilang gipasagdan nga biniyaan ug nagbayad sa mga igpapahulay+ niini samtang kini nabiniyaan nga wala sila ug sila mismo nagbayad sa ilang kasaypanan,+ tungod gayod kay sila nagsalikway sa akong hudisyal nga mga hukom,+ ug ang ilang mga kalag nasilag sa akong mga lagda.+ 44  Ug bisan pa niining tanan, samtang sila magpadayon didto sa yuta sa ilang mga kaaway, tino nga dili ko sila isalikway+ ni kasilagan+ aron sila puohon, aron lapason ang akong pakigsaad+ uban kanila; kay ako mao si Jehova nga ilang Diyos. 45  Ug alang kanila akong hinumdoman ang pakigsaad sa mga katigulangan+ nga akong gipagawas gikan sa yuta sa Ehipto atubangan sa mga mata sa mga nasod,+ aron ako mahimong ilang Diyos. Ako mao si Jehova.’” 46  Kini mao ang mga regulasyon ug ang hudisyal nga mga hukom+ ug ang mga balaod nga gibutang ni Jehova tali kaniya ug sa mga anak sa Israel didto sa Bukid sa Sinai pinaagi kang Moises.+

Mga Footnote