Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Levitico 25:1-55

25  Ug si Jehova sa dugang misulti kang Moises sa Bukid sa Sinai, nga nag-ingon:  “Sultihi ang mga anak sa Israel, ug ingna sila, ‘Inig-abot ninyo sa yuta nga ihatag ko kaninyo,+ niana pagatumanon sa yuta ang usa ka igpapahulay alang kang Jehova.+  Sa unom ka tuig imong pagapugsan ug binhi ang imong uma, ug unom ka tuig nga imong pul-ongan ang imong parasan, ug imong tigomon ang abot sa yuta.+  Apan sa ikapito ka tuig kinahanglan nga adunay igpapahulay sa bug-os nga pagpahulay alang sa yuta,+ usa ka igpapahulay alang kang Jehova. Ang imong uma dili nimo pagapugsan ug binhi, ug ang imong parasan dili nimo pul-ongan.  Ang mga moturok gikan sa nahulog nga mga lugas sa imong alanihon dili nimo anihon, ug ang mga ubas sa imong wala-mapul-ongi nga paras dili nimo pupoon. Kinahanglan nga adunay usa ka tuig nga bug-os nga pahulay alang sa yuta.  Ug ang igpapahulay sa yuta magasilbi nga pagkaon alang kaninyo, alang kanimo ug sa imong ulipong lalaki ug sa imong ulipong babaye ug sa imong sinuholang mamumuo ug sa lalin uban kanimo, kadtong mga namuyo ingong langyaw uban kanimo,  ug alang sa imong anad nga hayop ug alang sa ihalas nga mananap nga anaa sa imong yuta. Ang tanang abot niini magasilbing pagkaon.  “‘Ug mag-ihap ka ug pito ka igpapahulay nga mga tuig, pito ka pito ka tuig, ug ang mga adlaw sa pito ka igpapahulay nga mga tuig mokabat ug kap-atag-siyam ka tuig alang kanimo.  Ug magpatingog ka sa malanog nga budyong+ sa ikapito ka bulan sa ikanapulo ka adlaw sa maong bulan;+ sa adlaw sa pagtabon-sa-sala+ magpatingog kamo sa budyong sa tibuok ninyong yuta. 10  Ug balaanon ninyo ang ikakalim-an nga tuig ug imantala ang kagawasan diha sa yuta ngadto sa tanang molupyo niini.+ Kini mahimong usa ka Tinghugyaw+ alang kaninyo, ug ang matag usa kaninyo mamalik ngadto sa iyang gipanag-iya ug ang matag usa kaninyo mamauli ngadto sa iyang banay.+ 11  Ang ikakalim-an nga tuig mahimong usa ka Tinghugyaw alang kaninyo.+ Dili kamo magapugas ug binhi ni mag-ani sa mga manurok sa yuta gikan sa nahulog nga mga lugas ni inyong pupoon ang mga ubas sa wala-mapul-ongi nga mga paras niini.+ 12  Kay usa kini ka Tinghugyaw. Angay kining mahimong butang nga balaan alang kaninyo. Gikan sa uma makakaon kamo sa ipatunghang abot sa yuta.+ 13  “‘Niining tuiga sa Tinghugyaw ang matag usa kaninyo mamauli ngadto sa iyang gipanag-iya.+ 14  Karon kon magbaligya kamo ug mga tinda ngadto sa imong isigkatawo o mopalit gikan sa kamot sa imong isigkatawo, ayaw ninyo pagbuhatig daotan ang usag usa.+ 15  Sumala sa gidaghanon sa mga tuig human sa Tinghugyaw ikaw mopalit gikan sa imong isigkatawo; sumala sa gidaghanon sa mga tuig sa mga abot siya magabaligya nganha kanimo.+ 16  Sumala sa kadaghan sa mga tuig iyang pagauswagan ang bili niini,+ ug sumala sa kadiyutay sa mga tuig iyang pagakunhoran ang bili niini, tungod kay ang gidaghanon sa abot mao ang iyang ibaligya kanimo. 17  Ug ang matag usa kaninyo kinahanglan nga dili magbuhat ug daotan ngadto sa iyang isigkatawo,+ ug kahadlokan mo ang imong Diyos,+ tungod kay ako mao si Jehova nga inyong Diyos.+ 18  Busa tumana ninyo ang akong mga lagda ug bantayi ang akong hudisyal nga mga hukom ug buhata ninyo sila. Niana kamo tinong magapuyo sa yuta diha sa kasegurohan.+ 19  Ug mohatag gayod ang yuta sa bunga niini,+ ug tinong magakaon kamo hangtod sa pagkatagbaw ug magapuyo diha niana sa kasegurohan.+ 20  “‘Apan kon kamo moingon: “Unsa may among kan-on sa ikapitong tuig sanglit dili man kami makapugas ug binhi o makaani sa among abot?”+ 21  niana ako tinong magpadala sa akong panalangin alang kaninyo sa ikaunom ka tuig, ug kini magpatunghag abot alang sa tulo ka tuig.+ 22  Ug magapugas kamo ug binhi sa ikawalo ka tuig ug magakaon kamo gikan sa daan nga abot hangtod sa ikasiyam ka tuig. Hangtod nga moabot ang abot niini, pagakan-on ninyo ang daan. 23  “‘Busa ang yuta dili ibaligya hangtod sa kahangtoran,+ tungod kay akoa ang yuta.+ Kay kamo mga langyaw nga pumoluyo ug mga lalin sa akong panglantaw.+ 24  Ug sa tanang yuta nga inyong gipanag-iya inyong ihatag sa yuta ang katungod sa paglukat.+ 25  “‘Kon ang imong igsoon mahimong kabos ug kinahanglang magbaligya sa pipila sa iyang gipanag-iya, ang usa ka manlulukat nga suod niya nga kabanay moadto ug lukaton ang gibaligya sa iyang igsoon.+ 26  Ug kon ang usa walay manlulukat ug ang iyang kamot makapanapi ug makakaplag siyag igo aron malukat kini, 27  pagaihapon usab niya ang mga tuig sukad nga kini iyang gibaligya ug ang salapi nga mahibilin iyang igauli sa tawo nga iyang gibaligyaan, ug siya mopauli ngadto sa iyang gipanag-iya.+ 28  “‘Apan kon ang iyang kamot dili makakaplag ug igo aron ulian siya, ang iyang gibaligya magpabilin sa kamot sa nakapalit niini hangtod sa tuig sa Tinghugyaw;+ ug mahigawas kini sa Tinghugyaw, ug mopauli siya ngadto sa iyang gipanag-iya.+ 29  “‘Karon kon ang usa ka tawo magbaligya ug usa ka balay nga puloy-anan sa usa ka siyudad nga pinarilan, ang iyang katungod sa paglukat magpadayon usab hangtod matapos ang tuig sukad sa iyang pagbaligya niini; ang iyang katungod sa paglukat+ magpadayon sa tibuok nga tuig. 30  Apan kon kini dili lukaton sa dili pa makompleto ang tibuok nga tuig alang kaniya, ang balay nga anaa sa siyudad nga may paril magpabilin usab hangtod sa kahangtoran ingong kabtangan sa nakapalit niini sulod sa iyang mga kaliwatan. Dili kini mahigawas sa Tinghugyaw. 31  Apan, ang mga balay sa kabalangayan nga walay paril libot kanila pagaisipon nga bahin sa kabanikahan sa yuta. Ang katungod sa paglukat+ magpadayon alang niini, ug sa Tinghugyaw+ mahigawas kini. 32  “‘Kon bahin sa mga siyudad sa mga Levihanon uban sa mga balay sa mga siyudad nga ilang gipanag-iya,+ ang katungod sa paglukat magpadayon hangtod sa panahong walay tino alang sa mga Levihanon.+ 33  Ug kon ang kabtangan sa mga Levihanon dili lukaton, ang balay nga gibaligya diha sa siyudad nga iyang gipanag-iya kinahanglan nga mahigawas usab sa Tinghugyaw;+ tungod kay ang mga balay sa mga siyudad sa mga Levihanon ilaha man taliwala sa mga anak sa Israel.+ 34  Dugang pa, ang yuta nga sibsibanan+ sa mga siyudad nila dili ikabaligya, tungod kay ilaha kini hangtod sa panahong walay tino. 35  “‘Ug kon ang imong igsoon nga anaa uban kanimo mahimong kabos ug busa maglisod sa panalapi,+ imo gayod usab siyang tabangan.+ Ingong usa ka langyaw nga pumoluyo ug ingong usa ka lalin,+ kinahanglan nga mabuhi siya uban kanimo. 36  Ayaw pagdawat ug tubo ni tanto gikan kaniya,+ hinunoa mahadlok ka sa imong Diyos;+ ug ang imong igsoon mabuhi uban kanimo. 37  Dili mo ihatag kaniya ang imong salapi nga may tubo,+ ug dili mo ihatag ang imong pagkaon nga may tanto. 38  Ako mao si Jehova nga inyong Diyos, nga nagpagawas kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto aron ihatag kaninyo ang yuta sa Canaan,+ aron ako mahimong inyong Diyos.+ 39  “‘Ug kon ang imong igsoon nga anaa uban kanimo mahimong kabos ug kinahanglan niyang ibaligya ang iyang kaugalingon kanimo,+ dili mo siya paalagaron ingong ulipon.+ 40  Siya kinahanglan nga mahisama sa sinuholang mamumuo+ uban kanimo, sama sa usa ka lalin. Magaalagad siya kanimo hangtod sa tuig sa Tinghugyaw. 41  Ug siya mopahawa kanimo, siya ug ang iyang mga anak uban kaniya, ug siya mopauli sa iyang banay, ug siya mopauli ngadto sa gipanag-iya sa iyang mga katigulangan.+ 42  Kay sila akong mga ulipon nga akong gipagawas gikan sa yuta sa Ehipto.+ Dili nila ibaligya ang ilang kaugalingon ingon sa pagbaligya ug usa ka ulipon. 43  Dili mo siya yatakan uban ang pagpanglupig,+ ug kahadlokan mo ang imong Diyos.+ 44  Kon bahin sa imong ulipong lalaki ug sa imong ulipong babaye nga imong nabatonan gikan sa kanasoran libot kaninyo, gikan kanila makapalit kamo ug ulipong lalaki ug ulipong babaye. 45  Ug usab gikan sa mga anak sa mga lalin nga nagpuyo ingong mga langyaw uban kaninyo,+ gikan kanila makapalit kamo, ug gikan sa ilang mga banay nga anaa uban kaninyo nga ilang gipanganak kanila diha sa inyong yuta; ug sila inyong mapanag-iya. 46  Ug sila inyong ihatag ingong panulondon sa inyong mga anak sunod kaninyo aron mapanunod ingong panag-iya hangtod sa panahong walay tino.+ Magamit ninyo sila ingong mga mamumuo, apan dili ninyo yatakan ang inyong mga igsoon nga mga anak sa Israel, ang usa ibabaw sa lain, uban ang pagpanglupig.+ 47  “‘Apan kon ang kamot sa langyaw nga pumoluyo o ang lalin nga uban kanimo mahimong bahandianon, ug ang imong igsoon nga anaa uban kaniya mahimong kabos ug kinahanglan niyang ibaligya ang iyang kaugalingon sa langyaw nga pumoluyo o sa lalin nga uban kanimo, o ngadto sa usa ka sakop sa banay sa langyaw nga pumoluyo, 48  human niya mabaligya ang iyang kaugalingon,+ ang katungod sa paglukat magpadayon alang kaniya.+ Ang usa sa iyang mga igsoon makalukat kaniya.+ 49  O ang iyang uyoan o ang anak sa iyang uyoan makalukat kaniya, o bisan kinsang kadugo niya,+ usa sa iyang banay, makalukat kaniya. “‘O kon ang iyang kaugalingong kamot nahimong bahandianon, siya maglukat usab sa iyang kaugalingon.+ 50  Ug makigkuwenta siya sa nakapalit kaniya sukad sa tuig nga gibaligya niya ang iyang kaugalingon ngadto kaniya hangtod sa tuig sa Tinghugyaw,+ ug ang salapi sa pagkabaligya kaniya kinahanglang motugbang sa gidaghanon sa mga tuig.+ Magapabilin siya kaniya subay sa pagkuwenta sa mga adlaw sa pagtrabaho sa usa ka sinuholang mamumuo.+ 51  Kon may daghan pang mga tuig, sumala niini iyang bayran ang bili sa paglukat gikan sa salapi nga maoy gipalit kaniya. 52  Apan kon pipila na lang ka tuig ang nahibilin hangtod sa tuig sa Tinghugyaw,+ nan siya magakuwenta alang sa iyang kaugalingon. Sumala sa gidaghanon sa iyang mga tuig iyang bayran ang bili sa paglukat kaniya. 53  Magapabilin siya kaniya sama sa usa ka sinuholang mamumuo+ tuigtuig. Dili niya siya yatakan uban ang pagpanglupig+ atubangan sa imong mga mata. 54  Apan, kon dili niya malukat ang iyang kaugalingon sumala niini nga mga kondisyon, nan siya mahigawas sa tuig sa Tinghugyaw,+ siya ug ang iyang mga anak uban kaniya. 55  “‘Kay alang kanako ang mga anak sa Israel maoy mga ulipon. Sila akong mga ulipon+ nga akong gipagawas gikan sa yuta sa Ehipto.+ Ako mao si Jehova nga inyong Diyos.+

Mga Footnote