Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Levitico 23:1-44

23  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises, nga nag-ingon:  “Sultihi ang mga anak sa Israel, ug ingna sila, ‘Ang tinudlong mga pista+ ni Jehova nga kinahanglan ninyong imantala+ maoy balaang mga panagkatigom. Kini mao ang akong tinudlong mga pista:  “‘Sa unom ka adlaw mahimong pagabuhaton ang buluhaton, apan sa ikapito ka adlaw maoy usa ka igpapahulay sa bug-os nga pagpahulay,+ usa ka balaang panagkatigom. Dili kamo makabuhat ug bisan unsang matang sa buluhaton. Usa kini ka igpapahulay alang kang Jehova sa tanang dapit nga ginapuy-an ninyo.+  “‘Kini mao ang tinudlong mga pista+ ni Jehova, balaang mga panagkatigom,+ nga kinahanglan ninyong imantala sa ilang tinudlong+ kapanahonan:  Sa unang bulan, sa ikanapulog-upat nga adlaw sa bulan,+ taliwala sa duha ka gabii mao ang paskuwa+ alang kang Jehova.  “‘Ug sa ikanapulog-lima ka adlaw niining bulana mao ang pista sa tinapay nga walay igpapatubo alang kang Jehova.+ Pito ka adlaw magakaon kamo sa mga tinapay nga walay igpapatubo.+  Sa unang adlaw himoon ninyo ang usa ka balaang panagkatigom.+ Walay bisan unsang matang sa mahago nga buluhaton ang mahimo ninyong buhaton.  Hinunoa magatanyag kamo ug halad nga gihimo pinaagi sa kalayo ngadto kang Jehova sa pito ka adlaw. Sa ikapito ka adlaw adunay balaang panagkatigom. Walay bisan unsang matang sa mahago nga buluhaton ang mahimo ninyong buhaton.’”  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises, nga nag-ingon: 10  “Sultihi ang mga anak sa Israel, ug ingna sila, ‘Inig-abot ninyo sa yuta nga akong ihatag kaninyo, ug inyo nang maani ang anihon niini, magdala usab kamo ug usa ka binangan sa mga unang bunga+ sa inyong ani ngadto sa saserdote. 11  Ug iyang itabyog ang binangan+ atubangan ni Jehova aron makabaton ug pag-uyon alang kaninyo. Pagkasunod nga adlaw human sa igpapahulay itabyog kini sa saserdote. 12  Ug sa adlaw nga itabyog ninyo ang binangan maghalad kamo ug usa ka himsog nga laking nating karnero, sa unang tuig niini, ingong halad-nga-sinunog alang kang Jehova; 13  ug ingong halad-nga-lugas niini duha sa ikanapulo ka bahin sa usa ka ephah nga pinong harina nga gibasa sa lana, ingong halad nga gihimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova, usa ka makapahupay nga alimyon; ug ingong halad-nga-ilimnon niini usa sa ikaupat ka bahin sa usa ka hin sa bino. 14  Ug dili kamo magkaon ug tinapay ni sinangag nga lugas ni bag-ong lugas hangtod niining adlawa mismo,+ hangtod nga inyo nang madala ang halad sa inyong Diyos. Usa kini ka lagda hangtod sa panahong walay tino alang sa inyong mga kaliwatan sa tanang dapit nga inyong pagapuy-an. 15  “‘Ug mag-ihap kamo sukad sa adlaw human sa igpapahulay, sukad sa adlaw sa inyong pagdala sa binangan sa halad-nga-tinabyog, pito ka igpapahulay.+ Kini sila kinahanglan nga kompleto. 16  Hangtod sa adlaw human sa ikapitong igpapahulay kinahanglan kamong mag-ihap, kalim-an ka adlaw,+ ug magatanyag kamo ug bag-ong halad-nga-lugas+ ngadto kang Jehova. 17  Gikan sa inyong puloy-anang mga dapit magdala kamo ug duha ka tinapay+ ingong halad-nga-tinabyog. Kini sila kinahanglan nga hinimo sa duha sa ikanapulo ka bahin sa usa ka ephah nga pinong harina. Kinahanglan nga lutoon sila nga may lebadura,+ ingong unang hinog nga mga bunga alang kang Jehova.+ 18  Ug uban sa mga tinapay magtanyag kamo ug pito ka himsog nga laking nating karnero,+ tagsa ka tuig ang kagulangon, ug usa ka toreyong baka ug duha ka laking karnero. Kini sila magsilbing halad-nga-sinunog alang kang Jehova uban sa ilang halad-nga-lugas ug sa ilang mga halad-nga-ilimnon ingong halad nga gihimo pinaagi sa kalayo, nga makapahupay nga alimyon alang kang Jehova. 19  Ug maghalad kamo ug usa ka nating kanding+ ingong halad-sa-sala ug duha ka laking nating karnero, tagsa ka tuig ang kagulangon, ingong halad-sa-panag-ambit.+ 20  Ug itabyog+ sila sa saserdote uban sa mga tinapay sa unang hinog nga mga bunga, ingong halad-nga-tinabyog atubangan ni Jehova, uban sa duha ka laking nating karnero. Magsilbi silang butang nga balaan kang Jehova alang sa saserdote.+ 21  Ug himoon ninyo ang pagmantala+ niining maong adlaw; adunay usa ka balaang panagkatigom alang kaninyo. Walay bisan unsang matang sa mahago nga buluhaton ang mahimo ninyong buhaton. Usa kini ka lagda hangtod sa panahong walay tino sa tanan ninyong puloy-anang mga dapit alang sa inyong mga kaliwatan. 22  “‘Ug sa dihang anihon ninyo ang alanihon sa inyong yuta, dili mo hutdon ang daplin sa imong uma sa dihang magaani ka, ug dili mo hagdawan ang imong gianihan.+ Ibilin mo kini alang sa sinakit+ ug sa langyaw nga pumoluyo.+ Ako mao si Jehova nga inyong Diyos.’” 23  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises, nga nag-ingon: 24  “Sultihi ang mga anak sa Israel, nga mag-ingon, ‘Sa ikapito ka bulan,+ sa unang adlaw sa bulan, kinahanglan nga adunay bug-os nga pagpahulay alang kaninyo, usa ka handomanan pinaagi sa pagbudyong sa trompeta,+ usa ka balaang panagkatigom.+ 25  Walay bisan unsang matang sa mahago nga buluhaton nga inyong buhaton, ug magatanyag kamo ug halad nga gihimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova.’” 26  Ug si Jehova sa dugang misulti kang Moises, nga nag-ingon: 27  “Apan, sa ikanapulo niining ikapito ka bulan mao ang adlaw sa pagtabon-sa-sala.+ Kinahanglan nga adunay usa ka balaang panagkatigom alang kaninyo, ug inyong pagasakiton ang inyong mga kalag+ ug magtanyag kamo ug halad+ nga gihimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova. 28  Ug dili kamo magbuhat ug bisan unsang matang sa buluhaton niining adlawa mismo, tungod kay adlaw kini sa pagtabon-sa-sala aron sa paghimog pagtabon-sa-sala+ alang kaninyo atubangan ni Jehova nga inyong Diyos; 29  tungod kay ang matag kalag nga dili pagasakiton niining adlawa pagaputlon gikan sa iyang katawhan.+ 30  Kon bahin ni bisan kinsa nga kalag nga magbuhat ug bisan unsang matang sa buluhaton niining adlawa mismo, pagalaglagon ko kanang kalaga gikan sa taliwala sa iyang katawhan.+ 31  Dili ka magbuhat ug bisan unsang matang sa buluhaton.+ Usa kini ka lagda hangtod sa panahong walay tino alang sa inyong mga kaliwatan sa tanang dapit nga inyong pagapuy-an. 32  Usa kini ka igpapahulay sa bug-os nga pagpahulay alang kaninyo,+ ug pagasakiton+ ninyo ang inyong mga kalag sa ikasiyam ka adlaw sa bulan, sa gabii. Gikan sa gabii hangtod sa laing gabii kinahanglan ninyong tumanon ang inyong igpapahulay.” 33  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises, nga nag-ingon: 34  “Sultihi ang mga anak sa Israel, nga mag-ingon, ‘Sa ikanapulog-lima ka adlaw niining ikapito ka bulan mao ang pista sa mga balongbalong sulod sa pito ka adlaw alang kang Jehova.+ 35  Sa unang adlaw adunay usa ka balaang panagkatigom. Walay bisan unsang matang sa mahago nga buluhaton ang mahimo ninyong buhaton. 36  Pito ka adlaw kinahanglan kamong magtanyag ug halad nga gihimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova. Sa ikawalo ka adlaw kinahanglan nga adunay balaang panagkatigom alang kaninyo,+ ug magatanyag kamo ug halad nga gihimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova. Usa kini ka solemne nga panagkatigom. Walay bisan unsang matang sa mahago nga buluhaton ang mahimo ninyong buhaton. 37  “‘Kini mao ang tinudlong mga pista+ ni Jehova nga kinahanglan ninyong imantala ingong balaang mga panagkatigom,+ aron sa pagtanyag ug halad nga gihimo pinaagi sa kalayo+ alang kang Jehova: ang halad-nga-sinunog+ ug ang halad-nga-lugas+ sa halad ug ang mga halad-nga-ilimnon+ sumala sa gikatudlo sa adlaw-adlaw, 38  gawas pa sa mga igpapahulay ni Jehova+ ug gawas pa sa inyong mga gasa+ ug gawas pa sa tanan ninyong halad sa panaad+ ug gawas pa sa tanan ninyong kinabubut-on nga halad,+ nga angay ninyo nga ihatag kang Jehova. 39  Apan, sa ikanapulog-lima ka adlaw sa ikapito ka bulan, sa dihang matigom na ninyo ang abot sa yuta, kinahanglan nga pito ka adlaw ninyong saulogon ang pista+ ni Jehova.+ Sa unang adlaw maoy bug-os nga pagpahulay ug sa ikawalo ka adlaw maoy bug-os nga pagpahulay.+ 40  Ug panguhaon ninyo sa unang adlaw ang bunga sa maanindot nga mga kahoy, ang mga palwa sa mga kahoyng palma+ ug ang mga sanga sa daghag-sanga nga mga kahoy ug ang mga alamo sa bul-oganang walog, ug magmaya+ kamo atubangan ni Jehova nga inyong Diyos sa pito ka adlaw. 41  Ug pito ka adlaw sa tuig nga kini inyong saulogon ingong pista alang kang Jehova.+ Ingong usa ka lagda hangtod sa panahong walay tino sulod sa inyong mga kaliwatan, kinahanglan nga saulogon ninyo kini sa ikapito ka bulan. 42  Sa mga balongbalong kamo magpuyo sa pito ka adlaw.+ Ang tanang lumad sa Israel magpuyo sa mga balongbalong,+ 43  aron ang inyong mga kaliwatan mahibalo+ nga sa mga balongbalong ko gipapuyo ang mga anak sa Israel sa dihang gipagawas ko sila gikan sa yuta sa Ehipto.+ Ako mao si Jehova nga inyong Diyos.’” 44  Niana si Moises misulti bahin sa tinudlong mga pista+ ni Jehova ngadto sa mga anak sa Israel.

Mga Footnote