Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Levitico 22:1-33

22  Ug si Jehova sa dugang nakigsulti kang Moises, nga nag-ingon:  “Sultihi si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki, nga sila magpabiling bulag gikan sa balaang mga butang sa mga anak sa Israel ug dili magpasipala sa akong balaang ngalan+ diha sa mga butang nga ilang ginabalaan alang kanako.+ Ako mao si Jehova.  Sultihi sila, ‘Sa tanan ninyong mga kaliwatan ang si bisan kinsa sa tanan ninyong kaliwat nga moduol sa balaang mga butang, nga pagabalaanon sa mga anak sa Israel alang kang Jehova, samtang anaa kaniya ang iyang kahugawan,+ kanang kalaga pagaputlon gikan sa akong atubangan. Ako mao si Jehova.  Walay lalaki sa kaliwat ni Aaron sa dihang siya sanlahon+ o may inagas+ ang makakaon sa balaang mga butang hangtod sa iyang pagkahinlo,+ ni siya nga nakahikap ni bisan kinsang mahugaw tungod sa usa ka patay nga kalag+ o sa usa ka lalaki nga gigawasan ug binhi,+  ni usa ka lalaki nga nakahikap ug bisan unsang tigpanon nga linalang nga mahugaw alang kaniya+ o nakahikap sa usa ka tawo nga mahugaw maylabot sa bisan unsa niyang kahugawan.+  Ang kalag nga makahikap ug bisan unsang ingon niana mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii ug dili makakaon sa bisan unsa sa balaang mga butang, hinunoa ligoan niya ang iyang unod sa tubig.+  Sa makasalop na ang adlaw, mamahinlo usab siya, ug human niana makakaon na siya sa balaang mga butang, tungod kay iya man kining tinapay.+  Kinahanglan nga dili usab siya mokaon sa bisan unsang lawas nga daan nang patay o bisan unsang gikuniskunis sa mapintas nga mga mananap nga sa ingon mahimong mahugaw tungod niini.+ Ako mao si Jehova.  “‘Ug kinahanglan nilang tumanon ang ilang obligasyon kanako, aron dili sila magpas-an ug sala tungod niini ug mamatay+ gumikan niini tungod kay gipasipalahan nila kini. Ako mao si Jehova nga nagabalaan kanila. 10  “‘Ug walay estranyo nga magakaon sa bisan unsang butang nga balaan.+ Walay lalin uban sa usa ka saserdote ni usa ka sinuholang mamumuo ang makakaon sa bisan unsang butang nga balaan. 11  Apan kon ang usa ka saserdote mopalit ug usa ka kalag, ingong pinalit sa iyang salapi, siya makaambit sa pagkaon niini. Kon bahin sa mga ulipon nga natawo diha sa iyang balay, sila makaambit sa pagkaon sa iyang tinapay.+ 12  Ug kon ang anak nga babaye sa usa ka saserdote mapanag-iya sa usa ka tawong estranyo, siya dili makakaon sa amot nga balaang mga butang. 13  Apan kon ang anak nga babaye sa usa ka saserdote mabalo o mahimong diborsiyada sa dihang siya walay anak, ug siya mobalik sa balay sa iyang amahan ingon sa iyang pagkabatan-on kaniadto,+ siya makakaon sa tinapay sa iyang amahan;+ apan walay estranyo nga mahimong mokaon niini. 14  “‘Karon kon ang usa ka tawo sa dili tinuyo nakakaon ug butang nga balaan,+ nan idugang niya niini ang ikalimang bahin+ niini ug ihatag ang balaang butang sa saserdote. 15  Busa dili nila pasipalahan ang balaang mga butang sa mga anak sa Israel, nga ikaamot nila kang Jehova,+ 16  ug nga magpapas-an nila sa silot sa pagkasad-an tungod sa pagkaon nila sa ilang balaang mga butang; kay ako si Jehova nga nagabalaan kanila.’” 17  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises, nga nag-ingon: 18  “Sultihi si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki ug ang tanang mga anak sa Israel, ug magaingon ka kanila, ‘Kon bahin ni bisan kinsa sa balay sa Israel o sa langyaw nga pumoluyo sa Israel nga magtanyag sa iyang halad,+ alang sa bisan unsa nilang mga panaad+ o sa bisan unsa nilang kinabubut-on nga mga halad,+ nga ilang itanyag kang Jehova ingong halad-nga-sinunog, 19  aron kamo makabaton ug pag-uyon+ kinahanglan nga himsog kini,+ usa ka laki gikan sa panon sa mga baka, sa mga laking nating karnero o sa mga kanding. 20  Ang bisan unsa nga may depekto dili ninyo ihalad,+ kay kamo dili makabaton ug pag-uyon tungod niini. 21  “‘Ug kon ang usa ka tawo magtanyag ug halad-sa-panag-ambit+ ngadto kang Jehova aron bayran ang usa ka panaad+ o ingong usa ka kinabubut-on nga halad, kinahanglan nga himsog kini gikan sa panon sa mga baka o sa mga karnero, aron makabaton ug pag-uyon. Kinahanglan nga kini wala gayoy depekto. 22  Walay buta o bali o may samad o kalunggo o kagid o bun-i,+ walay ingon niana ang ihalad ninyo kang Jehova, ug walay halad nga gihimo pinaagi sa kalayo+ gikan kanila ang ibutang ninyo sa halaran alang kang Jehova. 23  Kon bahin sa usa ka torong baka o karnero nga may sangkap nga taas kaayo o mubo ra kaayo,+ kini ikahalad ninyo ingong kinabubut-on nga halad; apan alang sa usa ka panaad dili kini dawaton nga may pag-uyon. 24  Apan ang usa nga ang mga itlog+ napusa o napigsat o nabunlot o naputol dili ninyo ihalad kang Jehova, ug sa inyong yuta dili ninyo sila ihalad. 25  Ug ang bisan unsa niining tanan gikan sa kamot sa usa ka langyaw dili ninyo ihalad ingong tinapay sa inyong Diyos, tungod kay ang pagkadunot niini anaa man kanila. Sila may depekto.+ Dili kini sila dawaton nga may pag-uyon+ kaninyo.’” 26  Ug si Jehova sa dugang misulti kang Moises, nga nag-ingon: 27  “Kon ang usa ka torong baka o laking nating karnero o kanding ipanganak, nan magpabilin kini ug pito ka adlaw sa inahan niini,+ apan sukad sa ikawalong adlaw pagadawaton kini nga may pag-uyon ingong halad, usa ka halad nga gihimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova. 28  Kon bahin sa torong baka ug sa karnero, dili ninyo kini ihawon ug ang nati niini sa usa lang ka adlaw.+ 29  “Ug kon maghalad kamo ug halad-sa-pagpasalamat ngadto kang Jehova,+ inyo kining ihalad aron kamo makabaton ug pag-uyon. 30  Sa maong adlaw pagakan-on kini.+ Dili kamo magbilin ug bisan unsa niini hangtod sa pagkabuntag.+ Ako mao si Jehova. 31  “Ug tumanon ninyo ang akong mga sugo ug buhaton kini.+ Ako mao si Jehova. 32  Ug dili ninyo pasipalahan ang akong balaang ngalan,+ ug pagabalaanon ako taliwala sa mga anak sa Israel.+ Ako mao si Jehova nga nagabalaan kaninyo,+ 33  ang Usa nga nagpagawas kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto aron ako mahimong inyong Diyos.+ Ako mao si Jehova.”

Mga Footnote