Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Levitico 19:1-37

19  Ug si Jehova sa dugang misulti kang Moises, nga nag-ingon:  “Sultihi ang tibuok katigoman sa mga anak sa Israel, ug ingna sila, ‘Kamo magmabalaan,+ tungod kay ako si Jehova nga inyong Diyos balaan.+  “‘Ang matag usa kaninyo kinahanglang mahadlok sa iyang inahan ug sa iyang amahan,+ ug ang akong mga igpapahulay kinahanglan ninyong tumanon.+ Ako si Jehova nga inyong Diyos.  Ayaw kamo pagdangop sa walay-bili nga mga diyos,+ ug ayaw kamo paghimo ug inumol nga mga diyos alang sa inyong kaugalingon.+ Ako mao si Jehova nga inyong Diyos.  “‘Karon kon maghalad kamo ug usa ka halad-sa-panag-ambit alang kang Jehova,+ igahalad ninyo kini aron kamo makabaton ug pag-uyon.+  Sa adlaw sa inyong paghalad ug sa pagkasunod gayod nga adlaw kini pagakan-on, apan ang mahibilin hangtod sa ikatulo ka adlaw sunogon sa kalayo.+  Apan, kon kan-on man gayod kini sa ikatulo ka adlaw, kini usa na ka hugaw nga butang.+ Dili kini dawaton nga may pag-uyon.+  Ug ang usa nga mokaon niini manubag sa iyang kasaypanan,+ tungod kay gipasipalahan niya ang balaang butang ni Jehova; ug kana nga kalag pagaputlon gikan sa iyang katawhan.  “‘Ug sa dihang anihon ninyo ang alanihon sa inyong yuta, dili mo hutdon pag-ani ang daplin sa imong uma, ug dili mo hagdawan ang imong gianihan.+ 10  Usab, dili mo pupoon ang mga nahibilin+ sa imong parasan, ug dili mo panguhaon ang nangatagak nga mga ubas sa imong parasan. Ibilin mo kini alang sa sinakit ug sa langyaw nga pumoluyo.+ Ako mao si Jehova nga inyong Diyos. 11  “‘Dili kamo mangawat,+ ug dili kamo manglimbong,+ ug ang bisan kinsa kaninyo dili makiglabot nga binakak sa iyang isigkatawo.+ 12  Ug dili kamo manumpa sa akong ngalan sa usa ka bakak,+ nga sa ingon ikaw magpasipala sa ngalan sa imong Diyos. Ako mao si Jehova. 13  Dili ka manikas sa imong isigkatawo,+ ug dili ka manulis.+ Ang suhol sa usa ka sinuholang mamumuo dili mo pagahawiran sa tibuok gabii hangtod sa pagkabuntag.+ 14  “‘Dili ka manghimaraot sa bungol, ug dili ka magbutang ug babag sa atubangan sa buta;+ ug mahadlok ka sa imong Diyos.+ Ako mao si Jehova. 15  “‘Dili kamo magbuhat ug inhustisya sa paghukom. Dili ka magpihigpihig sa timawa,+ ug dili mo palabihon ang dakong tawo.+ Kinahanglan nga imong hukman ang imong isigkatawo uban ang hustisya. 16  “‘Dili ka magsuroysuroy sa taliwala sa imong katawhan aron mamutangbutang.+ Dili ka motindog batok sa dugo sa imong isigkatawo.+ Ako mao si Jehova. 17  “‘Dili ka magdumot sa imong igsoon diha sa imong kasingkasing.+ Magbadlong ka sa imong isigkatawo,+ aron dili ka magpas-an sa sala uban kaniya. 18  “‘Dili ka manimalos+ ni maghambin ug kasuko batok sa mga anak sa imong katawhan;+ ug higugmaon mo ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon.+ Ako mao si Jehova. 19  “‘Tumanon ninyo ang akong mga lagda: Dili ka magpaliwat sa usa ka matang uban sa laing matang sa binuhi mong mga hayop. Dili ka magpugas sa imong uma ug duha ka matang sa binhi,+ ug dili ka magsul-ob ug besti nga may duha ka matang sa hilo, nga gisagol.+ 20  “‘Karon kon ang usa ka lalaki modulog sa usa ka babaye ug gawasan siya sa binhi, kon siya sulugoong babaye nga gikatudlo alang sa laing lalaki, ug sa bisan unsang paagi wala pa siya matubos ni mahatagig kagawasan, himoon ang pagsilot. Dili sila patyon, tungod kay wala pa man siya mapahigawas. 21  Ug dad-on niya ang iyang halad-sa-pagkasad-an alang kang Jehova ngadto sa ganghaan sa tolda nga tagboanan, usa ka laking karnero nga halad-sa-pagkasad-an.+ 22  Ug ang saserdote magahimog pagtabon-sa-sala alang kaniya pinaagi sa laking karnero sa halad-sa-pagkasad-an sa atubangan ni Jehova alang sa iyang sala nga nahimo; ug ang iyang sala nga nahimo ipasaylo kaniya.+ 23  “‘Ug kon kamo makasulod na sa yuta, ug makatanom na kamo ug bisan unsang kahoy alang sa pagkaon, ang mga bunga niini isipon usab ninyo nga mahugaw ingong “yamis” niini. Sa tulo ka tuig magpadayon kining dili-tinuli alang kaninyo. Dili kini pagakan-on. 24  Apan sa ikaupat ka tuig ang tanang bunga+ niini mahimong usa ka balaang butang sa pagpista alang kang Jehova.+ 25  Ug sa ikalima ka tuig pagakan-on ninyo ang bunga niini aron idugang kaninyo ang abot niini.+ Ako mao si Jehova nga inyong Diyos. 26  “‘Dili kamo mokaon ug bisan unsa uban sa dugo.+ “‘Dili kamo mangitag mga tilimad-on,+ ug dili kamo maghimog salamangka.+ 27  “‘Dili ninyo tubtoban ang buhok sa palibot sa inyong ulo, ug dili mo pagadaoton ang tumoy sa imong bungot.+ 28  “‘Ug dili ninyo samadsamaran ang inyong unod alang sa usa ka namatayng kalag,+ ug dili kamo magbutang ug patik sa inyong kaugalingon. Ako mao si Jehova. 29  “‘Ayaw pasipalahi ang imong anak nga babaye pinaagi sa paghimo kaniya nga pampam,+ aron ang yuta dili makahimog pagpamampam ug ang yuta mapuno sa malaw-ay nga paggawi.+ 30  “‘Tumana ninyo ang akong mga igpapahulay,+ ug katahai ninyo ang akong sangtuwaryo.+ Ako mao si Jehova. 31  “‘Ayaw kamo pagdangop sa mga espiritista,+ ug ayaw pagkonsulta sa mga tigpanag-an sa mga hitabo,+ sa ingon mahimong mahugaw tungod kanila. Ako mao si Jehova nga inyong Diyos. 32  “‘Atubangan sa buhok nga ubanon motindog ka,+ ug magpakita ka ug pagtamod sa tawong tigulang,+ ug kahadlokan mo ang imong Diyos.+ Ako mao si Jehova. 33  “‘Ug kon ang usa ka langyaw nga pumoluyo mopuyo uban kanimo ingong usa ka langyaw sa imong yuta, dili mo siya daogdaogon.+ 34  Ang langyaw nga pumoluyo nga nagapuyo ingong langyaw uban kaninyo kinahanglang mahisama sa lumad taliwala kaninyo; ug higugmaon mo siya ingon sa imong kaugalingon,+ kay kamo nahimong langyaw nga mga pumoluyo sa yuta sa Ehipto.+ Ako mao si Jehova nga inyong Diyos. 35  “‘Dili kamo maghimog inhustisya sa paghukom,+ sa pagsukod, sa pagtimbang+ o sa pagsukod sa mga likido. 36  Kinahanglan nga magbaton kamo ug tukmang timbangan,+ tukma nga mga bato sa timbangan, tukma nga ephah ug tukma nga hin. Ako mao si Jehova nga inyong Diyos, nga nagpagawas kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. 37  Busa tumana ninyo ang tanan kong lagda ug ang tanan kong hudisyal nga mga hukom, ug buhata ninyo kini.+ Ako mao si Jehova.’”

Mga Footnote