Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Levitico 16:1-34

16  Ug si Jehova misulti kang Moises human sa kamatayon sa duha ka anak nga lalaki ni Aaron tungod sa ilang pagduol sa atubangan ni Jehova mao nga sila namatay.+  Ug si Jehova miingon kang Moises: “Sultihi si Aaron nga imong igsoon, nga siya dili sa tanang higayon mosulod sa balaang dapit+ sa sulod sa kortina,+ sa atubangan sa tabon nga anaa ibabaw sa Arka, aron dili siya mamatay;+ tungod kay diha sa usa ka panganod+ ako magpakita ibabaw sa tabon.+  “Si Aaron mosulod sa balaang dapit+ uban ang mosunod: uban ang usa ka toreyong baka ingong halad-sa-sala+ ug usa ka laking karnero ingong halad-nga-sinunog.+  Siya magsul-ob sa balaang taas nga besti nga lino,+ ug magsul-ob sa iyang unod sa lino nga purol,+ ug siya magbakos sa lino nga paha+ ug magpurong siya sa lino nga purong.+ Balaan kini nga mga besti.+ Ug ligoan niya ang iyang unod sa tubig+ ug isul-ob kini sila.  “Ug gikan sa katigoman sa mga anak sa Israel+ siya kinahanglang magkuha ug duha ka laking nating kanding ingong halad-sa-sala+ ug usa ka laking karnero ingong halad-nga-sinunog.+  “Ug itanyag ni Aaron ang torong baka sa halad-sa-sala, nga alang sa iyang kaugalingon,+ ug siya magahimog pagtabon-sa-sala+ alang sa iyang kaugalingon+ ug sa iyang balay.+  “Ug iyang dad-on ang duha ka kanding ug patindogon sila atubangan ni Jehova sa ganghaan sa tolda nga tagboanan.  Ug pagaripahan+ ni Aaron ang duha ka kanding, ang usa alang kang Jehova ug ang usa alang kang Azazel.+  Ug itanyag ni Aaron ang kanding nga ang ripa+ natunong alang kang Jehova, ug kini iyang himoon nga halad-sa-sala.+ 10  Apan ang kanding nga ang ripa natunong alang kang Azazel iyang patindogong buhi atubangan ni Jehova aron sa paghimog pagtabon-sa-sala alang niini, aron palakton+ kini alang kang Azazel ngadto sa kamingawan.+ 11  “Ug ihalad ni Aaron ang torong baka sa halad-sa-sala, nga alang sa iyang kaugalingon, ug magahimog pagtabon-sa-sala alang sa iyang kaugalingon ug sa iyang balay; ug iyang ihawon ang torong baka sa halad-sa-sala, nga maoy alang sa iyang kaugalingon.+ 12  “Ug iyang kuhaon ang insensaryo+ nga puno sa nagasigang mga baga sa kalayo gikan sa halaran+ sa atubangan ni Jehova, ug ang mga lubyok sa duha niya ka kamot+ nga puno sa pinong pinahumotan nga insenso,+ ug iyang dad-on sila sa sulod sa kortina.+ 13  Ang insenso ibutang usab niya sa kalayo sa atubangan ni Jehova,+ ug ang panganod sa insenso motaklap sa tabon sa Arka,+ nga anaa ibabaw sa Pagpamatuod,+ aron siya dili mamatay. 14  “Ug siya magakuhag bahin sa dugo+ sa torong baka ug iwisik kini pinaagi sa iyang tudlo sa atubangan sa tabon sa sidlakang bahin, ug sa makapito siya magawisik+ ug bahin sa dugo pinaagi sa iyang tudlo atubangan sa tabon.+ 15  “Ug iyang ihawon ang kanding sa halad-sa-sala, nga alang sa katawhan,+ ug ang dugo niini iyang dad-on sa sulod sa kortina+ ug buhaton niya sa dugo+ niini ang sama sa iyang gibuhat sa dugo sa torong baka; ug iwisik niya kini paingon sa tabon ug atubangan sa tabon. 16  “Ug siya magahimog pagtabon-sa-sala alang sa balaang dapit maylabot sa mga kahugawan+ sa mga anak sa Israel ug maylabot sa ilang mga pagsukol diha sa tanan nilang kasal-anan;+ ug ingon niana ang iyang pagabuhaton alang sa tolda nga tagboanan, nga nagapuyo uban kanila taliwala sa ilang mga kahugawan. 17  “Ug kinahanglan nga walay laing tawo nga atua sa tolda nga tagboanan sukad sa iyang pagsulod aron sa paghimog pagtabon-sa-sala didto sa balaang dapit hangtod sa iyang paggula; ug siya magahimog pagtabon-sa-sala alang sa iyang kaugalingon+ ug alang sa iyang balay ug alang sa tibuok kongregasyon sa Israel.+ 18  “Ug mogula siya ngadto sa halaran,+ nga anaa sa atubangan ni Jehova, ug maghimog pagtabon-sa-sala alang niini, ug siya magkuhag bahin sa dugo sa torong baka ug bahin sa dugo sa kanding ug ibutang kini nganha sa mga sungay sa palibot sa halaran.+ 19  Sa makapito iya usab kining pagawisikan+ ug bahin sa dugo pinaagi sa iyang tudlo ug hinloan kini ug balaanon kini gikan sa mga kahugawan sa mga anak sa Israel. 20  “Inigkahuman niya paghimog pagtabon-sa-sala+ alang sa balaang dapit ug sa tolda nga tagboanan ug sa halaran, ihalad usab niya ang buhing kanding.+ 21  Ug itapion ni Aaron ang duha niya ka kamot+ sa ulo sa buhing kanding ug isugid+ ibabaw niini ang tanang kasaypanan+ sa mga anak sa Israel ug ang tanan nilang pagsukol diha sa tanan nilang kasal-anan,+ ug itapion niya sila sa ulo sa kanding+ ug palakton kini ngadto sa kamingawan+ pinaagi sa kamot sa usa ka tawong andam.+ 22  Ug pagadad-on sa kanding mismo ang tanan nilang kasaypanan+ ngadto sa usa ka desyerto nga yuta,+ ug iyang palakton ang kanding ngadto sa kamingawan.+ 23  “Ug si Aaron mosulod sa tolda nga tagboanan ug hukason ang lino nga mga besti nga iyang gisul-ob sa pagsulod niya sa balaang dapit, ug ibutang niya sila didto.+ 24  Ug ligoan niya ang iyang unod sa tubig+ diha sa usa ka balaang dapit+ ug isul-ob ang iyang mga besti+ ug mogula ug ihalad ang iyang halad-nga-sinunog+ ug ang halad-nga-sinunog+ sa katawhan ug maghimog pagtabon-sa-sala alang sa iyang kaugalingon ug alang sa katawhan.+ 25  Ug iyang paasohon ang tambok sa halad-sa-sala diha sa halaran.+ 26  “Kon bahin sa usa+ nga nagpalakaw sa kanding alang kang Azazel,+ kinahanglan niyang labhan ang iyang mga besti, ug ligoan niya ang iyang unod sa tubig,+ ug human niana siya makasulod na sa kampo. 27  “Apan, ang torong baka sa halad-sa-sala ug ang kanding sa halad-sa-sala, kansang mga dugo gidala sa sulod aron maghimog pagtabon-sa-sala sa balaang dapit, ipadala niya sa gawas sa kampo; ug pagasunogon nila sa kalayo ang ilang mga panit ug ang ilang unod ug ang ilang kinalibang.+ 28  Ug ang nagsunog kanila kinahanglang maglaba sa iyang mga besti, ug ligoan niya ang iyang unod sa tubig, ug human niana siya makasulod na sa kampo. 29  “Ug magasilbi kining usa ka lagda hangtod sa panahong walay tino alang kaninyo:+ Sa ikapitong bulan sa ikanapulo sa bulan+ inyong pagasakiton ang inyong mga kalag,+ ug dili kamo magbuhat ug bisan unsang buluhaton,+ ang lumad man o ang langyaw nga pumoluyo nga nagapuyo ingong usa ka langyaw diha sa inyong taliwala. 30  Kay niining adlawa himoon ang pagtabon-sa-sala+ alang kaninyo aron sa pagpahayag kaninyo nga hinlo. Mahimo kamong hinlo gikan sa tanan ninyong kasal-anan sa atubangan ni Jehova.+ 31  Usa kini ka igpapahulay+ sa bug-os nga pagpahulay alang kaninyo, ug inyong pagasakiton ang inyong mga kalag. Usa kini ka lagda hangtod sa panahong walay tino. 32  “Ug ang saserdote nga pagadihogan+ ug kansang kamot pun-on sa gahom aron mag-alagad ingong saserdote+ ingon nga manununod+ sa iyang amahan magahimog pagtabon-sa-sala ug magasul-ob sa lino nga mga besti.+ Balaan kini nga mga besti.+ 33  Ug siya magahimog pagtabon-sa-sala alang sa balaang sangtuwaryo,+ ug alang sa tolda+ nga tagboanan ug alang sa halaran+ siya magahimog pagtabon-sa-sala; ug alang sa mga saserdote ug alang sa tibuok katawhan sa kongregasyon siya magahimog pagtabon-sa-sala.+ 34  Ug magasilbi kining usa ka lagda hangtod sa panahong walay tino alang kaninyo,+ aron sa paghimog pagtabon-sa-sala alang sa mga anak sa Israel maylabot sa tanan nilang kasal-anan makausa sulod sa tuig.”+ Niana iyang gibuhat ang ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises.

Mga Footnote