Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Levitico 14:1-57

14  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises, nga nag-ingon:  “Kini mahimong ang balaod sa sanlahon+ sa adlaw sa pagputli kaniya, sa dihang dad-on siya ngadto sa saserdote.+  Ug ang saserdote moadto sa gawas sa kampo, ug tan-awon sa saserdote; ug kon naayo na ang hampak nga sanla+ diha sa sanlahon,  nan ang saserdote magsugo; ug alang sa paghinlo sa iyang kaugalingon siya magdala ug duha ka buhing hinlo nga langgam+ ug kahoyng sedro+ ug hilo nga sanag-pula+ gikan sa coccus ug hisopo.+  Ug ang saserdote magsugo, ug ang usa ka langgam patyon diha sa sudlanan nga kulonon ibabaw sa nagaagay nga tubig.+  Kon bahin sa buhi nga langgam, kuhaon niya kini ug ang kahoyng sedro ug ang hilo nga sanag-pula gikan sa coccus ug ang hisopo, ug iyang ituslob kini sila ug ang buhi nga langgam diha sa dugo sa langgam nga gipatay ibabaw sa nagaagay nga tubig.  Unya sa makapito+ iwisik+ niya kini sa usa nga nagahinlo sa iyang kaugalingon sa sanla ug siya magpahayag kaniya nga hinlo,+ ug buhian niya ang buhi nga langgam ngadto sa kapatagan.+  “Ug ang usa nga nagahinlo sa iyang kaugalingon kinahanglang maglaba sa iyang mga besti+ ug magkiskis sa tanan niyang buhok ug maligo+ sa tubig ug mamahinlo, ug human niana siya makasulod sa kampo. Ug mopuyo siya sa gawas sa iyang tolda ug pito ka adlaw.+  Ug mahitabo sa ikapitong adlaw nga siya magkiskis sa tanan niyang buhok sa ulo+ ug sa suwang ug sa mga kilay. Oo, kinahanglan siyang magkiskis sa tanan niyang buhok, ug labhan niya ang iyang mga besti ug ligoan ang iyang unod sa tubig; ug siya mamahinlo. 10  “Ug sa ikawalong+ adlaw siya magkuha ug duha ka himsog nga laking nating karnero ug usa ka himsog nga bayeng nating karnero,+ sa unang tuig niini, ug tulo ka ikanapulong bahin sa usa ka ephah sa pinong harina ingong halad-nga-lugas+ nga gibasa sa lana ug usa ka log nga lana;+ 11  ug ang saserdote nga nagapahayag kaniya nga hinlo magapresentar sa maong tawo nga nagahinlo sa iyang kaugalingon, ug sa maong mga butang, atubangan ni Jehova didto sa ganghaan sa tolda nga tagboanan. 12  Ug dad-on sa saserdote ang usa ka laking nating karnero ug itanyag kini ingong halad-sa-pagkasad-an+ uban sa usa ka log+ nga lana ug itabyog kini sila ingong halad-nga-tinabyog+ sa atubangan ni Jehova. 13  Ug ihawon niya ang laking nating karnero sa dapit+ diin ang halad-sa-sala ug ang halad-nga-sinunog ginaihaw kanunay, diha sa usa ka dapit nga balaan,+ tungod kay, sama sa halad-sa-sala, ang halad-sa-pagkasad-an iya sa saserdote.+ Kini butang nga labing balaan. 14  “Ug ang saserdote magkuhag bahin sa dugo sa halad-sa-pagkasad-an, ug ibutang kini sa saserdote nganha sa langodngod sa tuong dalunggan sa usa nga nagahinlo sa iyang kaugalingon ug sa kumagko sa iyang tuong kamot ug sa kumagko sa iyang tuong tiil.+ 15  Ug ang saserdote mokuha ug bahin sa usa ka log+ nga lana ug ibubo kini sa wala nga palad sa saserdote. 16  Ug ang saserdote magatuslob sa iyang tuong tudlo sa lana nga anaa sa wala niya nga palad ug sa makapito+ magwisik sa bahin sa lana pinaagi sa iyang tudlo atubangan ni Jehova. 17  Ug sa mahibilin nga lana diha sa iyang palad ang saserdote magabutang ug bahin niini nganha sa langodngod sa tuong dalunggan sa usa nga nagahinlo sa iyang kaugalingon ug sa kumagko sa iyang tuong kamot ug sa kumagko sa iyang tuong tiil ibabaw sa dugo sa halad-sa-pagkasad-an.+ 18  Ug ang nahibilin nga lana diha sa palad sa saserdote iyang ibutang sa ulo sa usa nga nagahinlo sa iyang kaugalingon, ug ang saserdote maghimog pagtabon-sa-sala+ alang kaniya sa atubangan ni Jehova. 19  “Ug ang saserdote maghalad sa halad-sa-sala+ ug maghimog pagtabon-sa-sala alang sa usa nga nagahinlo sa iyang kaugalingon gikan sa iyang kahugawan, ug human niana iyang ihawon ang halad-nga-sinunog. 20  Ug ang saserdote magatanyag sa halad-nga-sinunog ug sa halad-nga-lugas+ diha sa halaran, ug ang saserdote+ magahimog pagtabon-sa-sala alang kaniya;+ ug siya mamahinlo.+ 21  “Apan, kon siya timawa+ ug walay igong kahinguhaan,+ nan siya magdalag usa ka laking nating karnero nga halad-sa-pagkasad-an ingong usa ka halad-nga-tinabyog aron sa paghimog pagtabon-sa-sala alang kaniya ug usa ka ikanapulo sa usa ka ephah sa pinong harina nga gibasa sa lana ingong halad-nga-lugas ug usa ka log nga lana, 22  ug duha ka tukmo+ o duha ka piso sa salampati, sumala sa iyang ikaarang, ug ang usa magasilbi ingong halad-sa-sala ug ang lain ingong halad-nga-sinunog. 23  Ug sa ikawalong adlaw+ dad-on niya kini alang sa pagputli+ kaniya ngadto sa saserdote didto sa ganghaan sa tolda nga tagboanan+ atubangan ni Jehova. 24  “Ug dad-on sa saserdote ang laking nating karnero sa halad-sa-pagkasad-an+ ug usa ka log nga lana, ug ang saserdote magatabyog kanila ingong usa ka halad-nga-tinabyog sa atubangan ni Jehova.+ 25  Ug iyang ihawon ang laking nating karnero sa halad-sa-pagkasad-an, ug ang saserdote magkuhag bahin sa dugo sa halad-sa-pagkasad-an ug ibutang kini nganha sa langodngod sa tuong dalunggan niya nga nagahinlo sa iyang kaugalingon ug sa kumagko sa iyang tuong kamot ug sa kumagko sa iyang tuong tiil.+ 26  Ug ang saserdote magabubo ug bahin sa lana nganha sa wala nga palad sa saserdote.+ 27  Ug pinaagi sa iyang tuong tudlo ang saserdote sa makapito magawisik+ ug bahin sa lana nga anaa sa iyang wala nga palad sa atubangan ni Jehova. 28  Ug ang saserdote magbutang ug bahin sa lana nga anaa sa iyang palad diha sa langodngod sa tuong dalunggan niya nga nagahinlo sa iyang kaugalingon ug sa kumagko sa iyang tuong kamot ug sa kumagko sa iyang tuong tiil nganha sa dapit sa dugo sa halad-sa-pagkasad-an.+ 29  Ug ang nahibilin nga lana diha sa palad sa saserdote iyang ibutang sa ulo+ niya nga nagahinlo sa iyang kaugalingon aron sa paghimog pagtabon-sa-sala alang kaniya sa atubangan ni Jehova. 30  “Ug siya magahalad sa usa sa mga tukmo o sa mga piso sa salampati sumala sa iyang ikaarang,+ 31  ang usa kanila sumala sa iyang ikaarang ingong halad-sa-sala+ ug ang lain ingong halad-nga-sinunog+ uban sa halad-nga-lugas; ug ang saserdote maghimog pagtabon-sa-sala+ alang sa usa nga nagahinlo sa iyang kaugalingon sa atubangan ni Jehova. 32  “Mao kini ang balaod alang kaniya nga nataptan sa hampak nga sanla kinsa walay ikaarang sa dihang himoon ang pagputli kaniya.” 33  Ug si Jehova misulti kang Moises ug Aaron, nga nag-ingon: 34  “Sa pag-abot ninyo sa yuta sa Canaan,+ nga akong ihatag kaninyo aron panag-iyahon,+ ug akong ibutang ang hampak nga sanla diha sa usa ka balay sa yuta nga inyong gipanag-iya,+ 35  nan ang nanag-iya sa balay moadto ug sultihan ang saserdote, nga mag-ingon, ‘Adunay samag hampak nga mipatim-aw kanako diha sa balay.’ 36  Ug ang saserdote magsugo, ug ilang haw-asan ang balay sa dili pa ang saserdote mosulod sa pagtan-aw sa hampak, aron dili niya ipahayag nga mahugaw ang tanang butang nga anaa sa balay; ug human niana ang saserdote mosulod sa pagtan-aw sa balay. 37  Sa makita na niya ang hampak, nan kon ang hampak anaa sa mga bungbong sa balay, nga may mga naglawomlawom nga dalagong-berde o pulahon, ug ang dagway niana lawom kay sa nawong sa bungbong, 38  nan ang saserdote mogula sa balay ngadto sa ganghaan sa balay ug iyang ikuwarentinas+ ang balay ug pito ka adlaw. 39  “Ug ang saserdote mobalik sa ikapito ka adlaw ug motan-aw;+ ug kon ang hampak mikanap sa mga bungbong sa balay, 40  nan ang saserdote magsugo, ug ilang langkaton+ ang mga bato diin anaa ang hampak, ug isalibay nila kini sa gawas sa siyudad ngadto sa usa ka mahugaw nga dapit. 41  Ug iyang kiskisan ang tibuok sulod sa balay, ug ilang iyabo ang makiskis nga gipalitadang yutang-kulonon sa gawas sa siyudad ngadto sa usa ka mahugaw nga dapit. 42  Ug magkuha sila ug ubang mga bato ug ihal-op kini sa dapit sa naunang mga bato; ug magpakuha siya ug laing pangpalitada nga yutang-kulonon, ug iyang palitadahan ang balay. 43  “Apan, kon ang hampak mobalik ug kini moturok diha sa balay human malangkat ang mga bato ug human kiskisi ug palitadahi ang balay, 44  nan ang saserdote+ mosulod ug magatan-aw; ug kon ang hampak mikanap sa balay, kini maoy grabe nga sanla+ diha sa balay. Kini mahugaw. 45  Ug iyang ipaguba ang balay uban sa mga bato niini ug sa mga kahoy niini ug sa tanang gipalitadang yutang-kulonon sa balay ug ipadala kini ngadto sa gawas sa siyudad sa usa ka mahugaw nga dapit.+ 46  Apan bisan kinsa nga mosulod sa balay sa bisan unsang adlaw sa pagkuwarentinas+ niini mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii;+ 47  ug si bisan kinsang mohigda sa maong balay kinahanglang maglaba sa iyang mga besti,+ ug bisan kinsang mokaon diha sa maong balay kinahanglang maglaba sa iyang mga besti. 48  “Apan, kon moadto man gayod ang saserdote ug siya magatan-aw, ug, ania, ang hampak wala mokanap sa balay human palitadahi ang balay, nan ang saserdote magpahayag sa balay nga hinlo, tungod kay naayo na ang hampak.+ 49  Ug aron putlion ang balay gikan sa sala siya magkuhag duha ka langgam+ ug kahoyng sedro+ ug hilo nga sanag-pula+ gikan sa coccus ug hisopo. 50  Ug patyon niya ang usa ka langgam diha sa usa ka sudlanan nga kulonon ibabaw sa nagaagay nga tubig.+ 51  Ug kuhaon niya ang kahoyng sedro ug ang hisopo+ ug ang hilo nga sanag-pula gikan sa coccus ug ang langgam nga buhi ug ituslob kini sila sa dugo sa langgam nga gipatay ug sa nagaagay nga tubig, ug iyang wisikan niini+ ang balay sa makapito.+ 52  Ug pagaputlion niya ang balay gikan sa sala pinaagi sa dugo sa langgam ug sa nagaagay nga tubig ug sa langgam nga buhi ug sa kahoyng sedro ug sa hisopo ug sa hilo nga sanag-pula gikan sa coccus. 53  Ug iyang buhian ang buhi nga langgam ngadto sa gawas sa siyudad didto sa kapatagan ug maghimog pagtabon-sa-sala+ alang sa balay; ug mamahinlo kini. 54  “Mao kini ang balaod maylabot sa bisan unsang hampak nga sanla+ ug maylabot sa dili-normal nga pagkalarot sa buhok+ 55  ug maylabot sa sanla sa besti+ ug sa balay, 56  ug maylabot sa lap-ak ug sa kagid ug sa pat-ak,+ 57  aron sa paghatag ug mga instruksiyon+ sa dihang adunay butang nga mahugaw ug sa dihang adunay butang nga hinlo. Mao kini ang balaod mahitungod sa sanla.”+

Mga Footnote