Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Levitico 10:1-20

10  Sa ulahi ang mga anak nga lalaki ni Aaron nga si Nadab ug si Abihu+ nagkuha ug nagdala sa ilang tagsatagsa ka insensaryo+ ug nagbutang ug kalayo niini nila ug nagbutang ug insenso+ diha niana, ug sila naghalad ug ginadili nga kalayo+ sa atubangan ni Jehova, nga wala niya isugo kanila.  Niini usa ka kalayo migula gikan sa atubangan ni Jehova ug miut-ot kanila,+ mao nga sila namatay sa atubangan ni Jehova.+  Unya si Moises miingon kang Aaron: “Mao kini ang gisulti ni Jehova, nga nag-ingon, ‘Taliwala niadtong duol kanako+ ipabalaan ako,+ ug atubangan sa nawong sa tanang katawhan ipahimaya ako.’”+ Ug si Aaron naghilom.  Busa gitawag ni Moises si Misael ug si Elzapan, mga anak nga lalaki ni Uziel,+ uyoan ni Aaron, ug miingon kanila: “Duol kamo ngari, dad-a ang inyong mga igsoon gikan sa atubangan sa balaang dapit ngadto sa gawas sa kampo.”+  Busa sila nanuol ug gidala sila nga nasul-oban sa ilang tag-as nga mga besti ngadto sa gawas sa kampo, ingon sa gisulti ni Moises.  Unya si Moises miingon kang Aaron ug kang Eleasar ug kang Itamar nga uban pa niyang mga anak nga lalaki: “Ayaw ninyo pasagding magkalkag ang buhok sa inyong mga ulo,+ ug dili ninyo gision ang inyong mga besti, aron dili kamo mamatay ug aron dili siya masuko sa tibuok katigoman;+ apan ang inyong mga igsoon sa tibuok balay sa Israel magahilak tungod sa pagsunog nga gihimo ni Jehova.  Ug dili kamo mogula sa ganghaan sa tolda nga tagboanan aron dili kamo mamatay,+ tungod kay ang igdidihog nga lana ni Jehova anaa kaninyo.”+ Busa gibuhat nila ang sumala sa pulong ni Moises.  Ug si Jehova misulti kang Aaron, nga nag-ingon:  “Ayaw pag-inom ug bino o makahubog nga ilimnon,+ ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki uban kanimo, sa dihang mosulod kamo sa tolda nga tagboanan, aron dili kamo mamatay. Usa kini ka lagda hangtod sa panahong walay tino alang sa inyong mga kaliwatan, 10  aron sa paghimog kalainan tali sa balaan nga butang ug sa dili balaan ug tali sa mahugaw nga butang ug sa hinlo,+ 11  ug aron tudloan ang mga anak sa Israel+ sa tanang regulasyon nga gisulti ni Jehova kanila pinaagi kang Moises.” 12  Unya misulti si Moises kang Aaron ug kang Eleasar ug kang Itamar, sa nahibilin niyang mga anak nga lalaki: “Kuhaa ang halad-nga-lugas+ nga nahibilin gikan sa mga halad ni Jehova nga gihimo pinaagi sa kalayo ug kan-a kini nga walay igpapatubo duol sa halaran, tungod kay butang kini nga labing balaan.+ 13  Ug pagakan-on ninyo kini sa usa ka balaan nga dapit,+ tungod kay kini pahat ninyo ug pahat sa inyong mga anak gikan sa mga halad ni Jehova nga gihimo pinaagi sa kalayo; kay mao kana ang gisugo kanako. 14  Ug ang dughan sa halad-nga-tinabyog+ ug ang paa sa sagradong bahin+ inyong kan-on sa usa ka mahinlo nga dapit, ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki ug ang imong mga anak nga babaye uban kanimo,+ tungod kay gihatag kini sila ingong imong pahat ug pahat sa imong mga anak gikan sa mga halad-sa-panag-ambit sa mga anak sa Israel. 15  Ilang dad-on ang paa sa sagradong bahin ug ang dughan sa halad-nga-tinabyog+ uban sa mga halad nga gihimo pinaagi sa kalayo, gikan sa matambok nga mga bahin, aron itabyog ang halad-nga-tinabyog atubangan ni Jehova; ug kini magasilbing pahat+ hangtod sa panahong walay tino alang kanimo ug sa imong mga anak uban kanimo, ingon sa gisugo ni Jehova.” 16  Ug gipangita pag-ayo ni Moises ang kanding sa halad-sa-sala,+ ug, tan-awa! kini nasunog na. Busa nasuko siya kang Eleasar ug Itamar, ang nahibiling mga anak nga lalaki ni Aaron, nga nag-ingon: 17  “Nganong wala ninyo kan-a ang halad-sa-sala didto sa dapit nga balaan,+ sanglit butang kini nga labing balaan ug iya kining gihatag kaninyo aron kamo manubag sa kasaypanan sa katigoman aron kamo makahimog pagtabon-sa-sala alang kanila atubangan ni Jehova?+ 18  Tan-awa! Ang dugo niini wala dad-a ngadto sa balaang dapit sa sulod.+ Inyo gayod unta kadtong gikaon sa balaan nga dapit, ingon sa gisugo kanako.”+ 19  Niini si Aaron misulti kang Moises: “Tan-awa! Karong adlawa sila nagtanyag sa ilang halad-sa-sala ug sa ilang halad-nga-sinunog atubangan ni Jehova,+ samtang ang ingon niining mga butanga nahitabo kanako; ug kon akong gikaon ang halad-sa-sala karong adlawa, makapahimuot ba kini sa mga mata ni Jehova?”+ 20  Sa nadunggan kadto ni Moises, kadto nakapahimuot sa iyang mga mata.

Mga Footnote