Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Judas 1:1-25

 Si Judas, usa ka ulipon ni Jesu-Kristo, apan igsoon ni Santiago,+ ngadto sa mga tinawag+ kinsa gihigugma kalangkit sa Diyos nga Amahan+ ug gitipigan+ alang kang Jesu-Kristo:  Hinaot ang kaluoy+ ug kalinaw+ ug gugma+ magauswag nganha kaninyo.+  Mga hinigugma,+ bisag gihimo ko ang tanang paningkamot sa pagsulat kaninyo bahin sa kaluwasan nga gihuptan natong tanan,+ nakaplagan ko nga kinahanglan kamong sulatan aron sa pagtambag kaninyo nga kusganong makigbugno alang sa pagtuo+ nga sa makausa alang sa tanang panahon gitugyan ngadto sa mga balaan.+  Ang akong katarongan mao nga adunay pipila ka tawong nakayuhot+ nga dugay nang gitudlo+ sa Kasulatan alang niini nga paghukom,+ mga tawong dili-diyosnon,+ nga nagahimo sa dili-takos nga kalulot sa atong Diyos nga katarongan alang sa malaw-ayng panggawi+ ug nagapanghimakak+ sa atong bugtong Tag-iya+ ug Ginoo,+ si Jesu-Kristo.  Buot ko nga pahinumdoman kamo, bisan tuod sa makausa alang sa tanang panahon kamo nasayod na sa tanan,+ nga si Jehova, bisan siya nagluwas sa usa ka katawhan gikan sa yuta sa Ehipto,+ sa ulahi naglaglag niadtong wala magpakitag pagtuo.+  Ug ang mga manulonda nga wala magpadayon sa paghupot sa ilang orihinal nga pagkabutang apan mitalikod sa ilang nahiangay nga puloy-anang dapit+ iyang gitagana uban ang walay kataposang mga gapos+ ilalom sa naglugitom nga kangitngit alang sa paghukom sa dakong adlaw.+  Ingon man usab ang Sodoma ug ang Gomora ug ang mga siyudad palibot kanila,+ human nga sila sa samang paagi ingon sa mga nahauna nakighilawas nga mapatuyangon ug nangagpas sa unod alang sa dili-kinaiyanhong paggamit,+ gibutang sa atubangan kanato ingong usa ka pasidaang panig-ingnan+ pinaagi sa paghiagom sa hudisyal nga silot sa kalayo nga walay kataposan.+  Ngani sa samang paagi, kining mga tawhana, usab, nga nanagdamgo,+ naghugaw sa unod ug nagsalikway sa pagkaginoo+ ug nagsulti nga mapasipalahon labot sa mga mahimayaon.+  Apan sa dihang si Miguel+ nga arkanghel+ may panagbingkil+ sa Yawa ug nakiglalis bahin sa lawas ni Moises,+ siya wala mangahas sa pagpakanaog ug hukom batok kaniya sa mapasipalahong mga pulong,+ kondili miingon: “Hinaot si Jehova magabadlong kanimo.”+ 10  Bisan pa niana kining mga tawhana nagsulti nga mapasipalahon bahin sa tanang butang nga wala gayod nila hisabti;+ apan sa tanang butang nga sa kinaiyanhon hisabtan nila sama sa mga hayop nga walay kabuot,+ niining mga butanga nagpadayon sila sa pagpadunot+ sa ilang kaugalingon. 11  Pagkaalaot nila, tungod kay misubay sila sa dalan ni Cain,+ ug nagdali ngadto sa masalaypong dalan ni Balaam+ alang sa ganti, ug nangalaglag diha sa masuklanong pulong+ ni Kore!+ 12  Kini mao ang mga bato nga natago ilalom sa tubig diha sa inyong mga kombira sa gugma+ samtang sila nangombira uban kaninyo, mga magbalantay nga nagpakaon sa ilang kaugalingon nga walay kokahadlok;+ mga panganod nga walay-tubig nga gipadpad+ sa hangin;+ mga kahoy sa hinapos nga tinghunlak, apan walay bunga, nga kaduha mamatay, kay nangaibot na;+ 13  nagpungasi nga mga balod sa dagat nga nagpabula sa ilang kaugalingong mga hinungdan sa kaulawan;+ mga bituon nga walay pihong agianan, kang kinsa ang naglugitom nga kangitngit gitagana hangtod sa kahangtoran.+ 14  Oo, ang ikapito sa laray gikan kang Adan, si Enoc,+ nagtagna usab mahitungod kanila, sa dihang siya miingon: “Tan-awa! Si Jehova miabot uban sa iyang balaang mga tinagpulo ka libo,+ 15  aron ipahamtang ang paghukom batok sa tanan,+ ug aron hukmang sad-an ang tanang dili-diyosnon labot sa tanan nilang dili-diyosnong binuhatan nga ilang gibuhat sa dili-diyosnong paagi, ug labot sa tanang makalilisang nga mga butang nga gisulti sa dili-diyosnong mga makasasala batok kaniya.”+ 16  Kining mga tawhana mga bagulbolan,+ mga reklamador bahin sa ilang kahimtang sa kinabuhi, nga nagpahiuyon sa ilang kaugalingong mga tinguha,+ ug ang ilang mga baba nagsultig hinambog nga mga butang,+ samtang sila nagdayeg ug mga personalidad+ alang sa ilang kaugalingong kaayohan. 17  Kon bahin kaninyo, mga hinigugma, hinumdomi ang mga pulong nga gisulti kanhi sa mga apostoles sa atong Ginoong Jesu-Kristo,+ 18  nga sila miingon kaninyo: “Sa kataposang panahon aduna unyay mga mabiaybiayon, nga magpahiuyon sa ilang kaugalingong mga tinguha alang sa dili-diyosnong mga butang.”+ 19  Kini sila ang nagahimog pagbulagbulag,+ mga tawong mananapon,+ nga walay espirituwalidad.+ 20  Apan kamo, mga hinigugma, pinaagi sa pagpalig-on sa inyong kaugalingon+ diha sa inyong labing balaan nga pagtuo,+ ug sa pag-ampo uban sa balaang espiritu,+ 21  magpabilin kamo diha sa gugma sa Diyos,+ samtang nagapaabot kamo sa kaluoy+ sa atong Ginoong Jesu-Kristo nga nagapanglantaw sa kinabuhing walay kataposan.+ 22  Dugang pa, magpadayon sa pagpakitag kaluoy+ ngadto sa pipila nga nagduhaduha;+ 23  luwasa sila+ pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo.+ Apan magpadayon sa pagpakitag kaluoy ngadto sa uban, nga magabuhat niana nga may kahadlok, samtang kamo nagadumot bisan sa pang-ilalom nga besti nga nahugawan sa unod.+ 24  Karon ngadto sa usa nga makahimo sa pagbantay+ kaninyo gikan sa pagkapandol ug sa pagpadayag kaninyo nga walay lama+ sa panan-aw sa iyang himaya uban ang dakong kalipay, 25  ngadto sa bugtong Diyos nga atong Manluluwas+ pinaagi kang Jesu-Kristo+ nga atong Ginoo, maiya ang himaya,+ kahalangdon, gahom+ ug awtoridad+ sa nangaging panahon nga walay kataposan+ ug sa pagkakaron ug hangtod sa panahon nga walay kataposan.+ Amen.+

Mga Footnote