Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Juan 9:1-41

9  Karon sa iyang pag-agi siya nakakitag usa ka tawo nga buta sukad sa pagkahimugso.  Ug ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya: “Rabbi,+ kinsa ang nakasala,+ kining tawhana o ang iyang mga ginikanan,+ mao nga natawo siya nga buta?”  Si Jesus mitubag: “Dili kining tawhana ang nakasala ni ang iyang mga ginikanan, apan aron ang mga buhat sa Diyos ikapadayag diha sa iyang kahimtang.+  Kinahanglan nga atong buhaton ang mga buhat niya nga nagpadala kanako samtang adlaw pa;+ ang gabii+ nagsingabot sa dihang wala nay tawo nga makabuhat pa.  Samtang ako ania sa kalibotan, ako ang kahayag sa kalibotan.”+  Human niya isulti kining mga butanga, siya miluwa sa yuta ug nagmasa ug lapok pinaagi sa laway, ug nagbutang sa lapok sa mga mata sa tawo+  ug miingon kaniya: “Lakaw, panghilam-os+ didto sa linaw sa Siloam”+ (nga kon hubaron ‘Pinadala’). Ug busa siya milakaw ug nanghilam-os,+ ug mibalik nga makakita na.+  Busa ang mga silingan ug ang mga nakakita kaniya kaniadto ingong makililimos miingon: “Mao kining tawhana nga naglingkoran ug nagpakilimos, dili ba?”+  Ang pipila nag-ingon: “Mao kini siya.” Ang uban nag-ingon: “Dili gayod, apan siya amgid kaniya.” Ang tawo nag-ingon: “Ako mao siya.” 10  Busa sila miingon kaniya: “Nan, naunsa man pagkabuka ang imong mga mata?”+ 11  Siya mitubag: “Ang usa ka tawong gitawag nga Jesus nagmasa ug lapok ug mipahid niini sa akong mga mata ug miingon kanako, ‘Adto sa Siloam+ ug panghilam-os.’ Busa ako miadto ug nanghilam-os ug nakakita na.” 12  Niini sila miingon kaniya: “Hain man ang maong tawo?” Siya miingon: “Wala ako mahibalo.” 13  Ilang gidala ang kanhi buta nga tawo ngadto sa mga Pariseo. 14  Naatol nga kadto Igpapahulay+ sa adlaw nga si Jesus nagmasa ug lapok ug nagpabuka sa iyang mga mata.+ 15  Busa, niining higayona ang mga Pariseo nangutana usab kaniya kon giunsa niya pagkakita.+ Siya miingon kanila: “Iyang gibutangan ug lapok ang akong mga mata, ug ako nanghilam-os ug ako nakakita na.” 16  Busa ang pipila sa mga Pariseo miingon: “Dili siya tawo nga gikan sa Diyos, tungod kay wala siya magtuman sa Igpapahulay.”+ Ang uban miingon: “Unsaon man sa usa ka tawong makasasala paghimo nianang matanga sa mga ilhanan?”+ Busa dihay pagkabahin+ sa ilang taliwala. 17  Busa sila miingon na usab sa tawong buta: “Unsay imong ikaingon bahin kaniya, sanglit iya mang gipabuka ang imong mga mata?” Ang tawo miingon: “Usa siya ka manalagna.”+ 18  Bisan pa niana, ang mga Hudiyo wala motuo mahitungod kaniya nga siya kanhi buta ug unya nakakita na, hangtod nga gitawag nila ang mga ginikanan sa tawo nga nakakita na. 19  Ug sila nangutana kanila: “Mao ba kini ang inyong anak nga lalaki nga giingon ninyong natawo nga buta? Nan, naunsa nga siya makakita na man karon?” 20  Sa pagtubag ang iyang mga ginikanan miingon: “Kami nahibalong kini siya mao ang among anak nga lalaki ug nga siya natawo nga buta. 21  Apan kon naunsa nga siya karon makakita na wala kami mahibalo, o kinsa ang nagpabuka sa iyang mga mata wala kami mahibalo. Pangutan-a ninyo siya. Siya edaran na. Angay nga mosulti siya alang sa iyang kaugalingon.” 22  Ang iyang mga ginikanan misulti niining mga butanga tungod kay nahadlok+ sila sa mga Hudiyo, kay ang mga Hudiyo nagkauyon na man nga, kon may magsugid kaniya ingon nga Kristo, palagpoton siya gikan sa sinagoga.+ 23  Mao nga ang iyang mga ginikanan miingon: “Siya edaran na. Pangutan-a ninyo siya.” 24  Busa sa ikaduhang higayon ilang gitawag ang tawo nga kanhi buta ug miingon kaniya: “Himayaa ang Diyos;+ nahibalo kami nga kining tawhana makasasala.” 25  Sa baylo siya mitubag: “Kon siya ba makasasala wala ako mahibalo. Usa ka butang ang akong nahibaloan, nga, bisan tuod ako buta kaniadto, ako makakita na karon.” 26  Busa sila miingon kaniya: “Unsay iyang gihimo kanimo? Giunsa niya pagpabuka ang imong mga mata?” 27  Siya mitubag kanila: “Gisultihan ko na kamo, apan wala kamo mamati. Nganong buot ninyong madunggan kini pag-usab? Buot ba usab ninyo nga mahimong iyang mga tinun-an?” 28  Niini siya ilang gipasipalahan ug miingon: “Ikaw usa ka tinun-an sa maong tawo, apan kami mga tinun-an ni Moises. 29  Nahibalo kami nga ang Diyos nakigsulti kang Moises;+ apan labot niining tawhana, wala kami mahibalo kon diin siya gikan.”+ 30  Sa pagtubag ang tawo miingon kanila: “Kahibulongan gayod kini,+ nga wala kamo mahibalo kon diin siya gikan, apan gipabuka niya ang akong mga mata. 31  Kita nahibalo nga dili mamati ang Diyos sa mga makasasala,+ apan kon ang usa mahadlokon sa Diyos ug nagabuhat sa iyang kabubut-on, siya mamati kaniya.+ 32  Sukad sa kakaraanan wala pay gidungog nga may nagpabuka sa mga mata sa usa nga natawo nga buta. 33  Kon kining tawhana dili gikan sa Diyos,+ siya wala gayoy arang mahimo.” 34  Sa pagtubag sila miingon kaniya: “Sa bug-os ikaw natawo sa kasal-anan,+ ug unya tudloan mo kami?” Ug siya ilang gipapahawa!+ 35  Nadunggan ni Jesus nga ilang gipapahawa siya, ug, sa pagkakita kaniya, siya miingon: “Nagbutang ka ba ug pagtuo sa Anak+ sa tawo?” 36  Ang tawo mitubag: “Ug kinsa man siya, senyor, aron nga makabutang ako ug pagtuo kaniya?” 37  Si Jesus miingon kaniya: “Nakita mo na siya ug, gawas pa, siya nga nakigsulti kanimo mao siya.”+ 38  Unya siya miingon: “Nagbutang ako ug pagtuo kaniya, Ginoo.” Ug siya miyukbo+ kaniya. 39  Ug si Jesus miingon: “Alang niini nga paghukom+ ako mianhi niining kalibotana: aron nga makakita+ kadtong dili makakita ug mabuta kadtong makakita.”+ 40  Ang mga Pariseo nga kauban niya nakadungog niining mga butanga, ug sila miingon kaniya: “Mga buta ba diay usab kami?”+ 41  Si Jesus miingon kanila: “Kon mga buta pa kamo, wala unta kamoy sala. Apan karon kamo moingon, ‘Kami makakita.’+ Ang inyong sala+ magapabilin.”

Mga Footnote