Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Juan 7:53–8:59

Ang mga manuskrito nga Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, ug ang Sinaitic Syriac codex wala mag-apil sa mga bersikulo 53 hangtod sa kapitulo 8, bersikulo 11, nga mabasa (nga may pipila ka kalainan diha sa lainlaing Gregong mga teksto ug mga bersiyon) ingon sa mosunod: 53  Busa ang matag usa kanila mipauli sa iyang puloy-anan. 8  Apan si Jesus miadto sa Bukid sa mga Olibo.  Hinuon, sa pagkabanagbanag siya mipakita pag-usab sa templo, ug ang tanang tawo nangadto kaniya, ug siya milingkod ug iyang gitudloan sila.  Karon gidala sa mga eskriba ug sa mga Pariseo ang usa ka babaye nga nasakpang nanapaw, ug, human sa pagpatindog kaniya sa ilang taliwala,  sila miingon kaniya: “Magtutudlo, kining babayhana nasakpan sa akto sa pagpanapaw.  Sa Balaod si Moises naglagda nga among batoon ang mga babaye nga ingon niana. Sa pagkatinuod, unsay imong ikaingon?”  Tataw, ilang gisulti kini sa pagsulay kaniya, aron adunay ikasumbong batok kaniya. Apan si Jesus mitikubo ug misulat diha sa yuta pinaagi sa iyang tudlo.  Sa dihang sila nagpadayon sa pagpangutana kaniya, siya mibarog ug miingon kanila: “Ang usa kaninyo nga walay sala paunaha sa pagbato kaniya.”  Ug nga mitikubo pag-usab siya nagpadayon sa pagsulat diha sa yuta.  Apan sila nga nakadungog niini misugod sa pagpanggula, nga tinagsatagsa, sugod sa mga tigulang nga lalaki, ug siya na lamang ang nahibilin, ug ang babaye nga diha sa ilang taliwala. 10  Nga mibarog, si Jesus miingon kaniya: “Babaye, hain na sila? Wala bay usa nga mihukom batok kanimo?” 11  Siya miingon: “Walay usa, senyor.” Si Jesus miingon: “Dili usab ako mohukom batok kanimo. Lakaw; sukad karon ayaw na pagpakasala.” 12  Busa si Jesus misulti na usab kanila, nga nag⁠-ingon: “Ako mao ang kahayag+ sa kalibotan. Siya nga magasunod kanako dili gayod magalakaw sa kangitngit,+ apan makabaton sa kahayag sa kinabuhi.” 13  Busa ang mga Pariseo miingon kaniya: “Ikaw nagpamatuod bahin sa imong kaugalingon; ang imong pamatuod dili tinuod.” 14  Sa pagtubag si Jesus miingon kanila: “Bisan kon ako nagpamatuod bahin sa akong kaugalingon, ang akong pamatuod+ tinuod, tungod kay ako nahibalo kon diin ako gikan ug kon asa ako moadto.+ Apan wala kamo mahibalo kon diin ako gikan ug kon asa ako moadto. 15  Naghukom kamo sumala sa unod;+ wala gayod ako magahukom kang bisan kinsa nga tawo.+ 16  Ug gani kon magahukom man ako, ang akong paghukom tinuod, tungod kay wala ako mag-inusara, apan ang Amahan nga nagpadala kanako nagauban kanako.+ 17  Dugang pa, sa inyong kaugalingong Balaod kini nahisulat, ‘Ang pamatuod sa duha ka tawo maoy tinuod.’+ 18  Usa ako nga nagpamatuod bahin sa akong kaugalingon, ug ang Amahan nga nagpadala kanako nagpamatuod bahin kanako.”+ 19  Busa sila miingon kaniya: “Hain man ang imong Amahan?” Si Jesus mitubag: “Wala kamo makaila kanako ni sa akong Amahan.+ Kon nakaila kamo kanako, makaila usab kamo sa akong Amahan.”+ 20  Kining mga pulonga iyang gisulti didto sa dapit sa tipiganan sa bahandi+ samtang nanudlo siya didto sa templo. Apan walay usa nga midakop kaniya,+ tungod kay wala pa man moabot ang iyang takna.+ 21  Busa miingon na usab siya kanila: “Molakaw ako, ug mangita+ kamo kanako, apan mamatay kamo sa inyong sala.+ Kon asa ako mopaingon dili kamo makaadto.” 22  Busa ang mga Hudiyo miingon: “Magpakamatay ba siya? Tungod kay siya nagaingon, ‘Kon asa ako mopaingon dili kamo makaadto.’”+ 23  Busa siya miingon kanila: “Kamo gikan sa mga dapit sa ubos; ako gikan sa mga dapit sa itaas.+ Kamo gikan niining kalibotana;+ ako dili gikan niining kalibotana.+ 24  Busa miingon ako kaninyo, Mamatay kamo sa inyong mga sala.+ Kay kon dili kamo motuo nga ako mao siya, mamatay kamo sa inyong mga sala.”+ 25  Busa sila miingon kaniya: “Kinsa ka ba?” Si Jesus miingon kanila: “Ngano bang nakigsulti pa man gayod ako kaninyo? 26  Aduna akoy daghang butang nga isulti mahitungod kaninyo ug pagahukman. Gani sa pagkatinuod, siya nga nagpadala kanako matuod, ug ang mga butang mismo nga akong nadungog gikan kaniya akong ginasulti sa kalibotan.”+ 27  Wala sila makasabot nga siya nagsulti kanila bahin sa Amahan. 28  Busa si Jesus miingon: “Sa dihang naisa+ na ninyo ang Anak sa tawo,+ nan, inyong mahibaloan nga ako mao siya,+ ug nga ako walay ginahimo sa akong kaugalingong pagbuot;+ apan sumala sa gitudlo kanako sa Amahan gisulti ko kining mga butanga.+ 29  Ug siya nga nagpadala kanako nagauban kanako; wala niya ako biyai nga ako ra, tungod kay ginabuhat ko kanunay ang mga butang nga makapahimuot kaniya.”+ 30  Samtang nagsulti siya niining mga butanga, daghan ang nagbutang ug pagtuo kaniya.+ 31  Ug busa si Jesus miingon sa mga Hudiyo nga mituo kaniya: “Kon magpabilin kamo sa akong pulong,+ kamo tinuod gayod nga akong mga tinun-an, 32  ug kamo mahibalo sa kamatuoran,+ ug ang kamatuoran magpagawas kaninyo.”+ 33  Sila mitubag kaniya: “Kami mga kaliwat ni Abraham+ ug wala pa kami sukad maulipon kang bisan kinsa.+ Naunsa bang ikaw moingon, ‘Kamo mahigawas’?” 34  Si Jesus mitubag kanila: “Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo, Ang matag mamumuhat sa sala maoy ulipon sa sala.+ 35  Dugang pa, ang ulipon dili magpabilin sa panimalay hangtod sa kahangtoran; ang anak magpabilin hangtod sa kahangtoran.+ 36  Busa kon ang Anak magpagawas kaninyo, kamo tinuod nga mahigawas.+ 37  Nahibalo ako nga kamo kaliwat ni Abraham; apan kamo nagatinguha sa pagpatay kanako,+ tungod kay ang akong pulong wala mouswag sa inyong taliwala.+ 38  Ang mga butang nga nakita ko sa akong Amahan+ ginasulti ko;+ ug busa, buhata ninyo ang mga butang nga inyong nadungog gikan sa inyong amahan.” 39  Sa pagtubag sila miingon kaniya: “Si Abraham mao ang among amahan.”+ Si Jesus miingon kanila: “Kon kamo mga anak ni Abraham,+ buhata ang mga buhat ni Abraham. 40  Apan karon kamo nagatinguha sa pagpatay kanako, usa ka tawo nga nagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Diyos.+ Wala magbuhat niini si Abraham.+ 41  Nagbuhat kamo sa mga buhat sa inyong amahan.” Sila miingon kaniya: “Wala kami ipanganak tungod sa pakighilawas; kami adunay usa ka Amahan,+ ang Diyos.” 42  Si Jesus miingon kanila: “Kon ang Diyos mao pa ang inyong Amahan, higugmaon ninyo ako,+ kay ako naggikan sa Diyos ug ania dinhi karon.+ Wala gayod ako moanhi sa akong kaugalingong pagbuot, kondili Siya nagpadala kanako.+ 43  Ngano man nga wala kamo mahibalo sa akong ginasulti? Tungod kay dili man kamo makapatalinghog sa akong pulong.+ 44  Kamo gikan sa inyong amahan nga Yawa,+ ug buot ninyong buhaton ang mga tinguha sa inyong amahan.+ Kana siya usa ka mamumuno sa iyang pagsugod,+ ug siya wala mobarog nga lig-on diha sa kamatuoran, tungod kay ang kamatuoran wala kaniya. Inigsulti niya sa bakak, siya nagsulti sumala sa iyang kinaiya, tungod kay siya usa ka bakakon ug ang amahan sa bakak.+ 45  Tungod kay ako, sa laing bahin, nagsulti sa kamatuoran, dili kamo motuo kanako.+ 46  Kinsa kaninyo ang magahukom kanako nga sad-an?+ Kon ako magasulti ug kamatuoran, nganong dili man kamo motuo kanako? 47  Siya nga gikan sa Diyos magapatalinghog sa mga pulong sa Diyos.+ Mao nga dili kamo magapatalinghog, tungod kay kamo dili gikan sa Diyos.”+ 48  Sa pagtubag ang mga Hudiyo miingon kaniya: “Dili ba husto kami sa pag-ingon, Ikaw usa ka Samarianhon+ ug may demonyo?”+ 49  Si Jesus mitubag: “Wala akoy demonyo, apan ako nagpasidungog sa akong Amahan,+ ug kamo nagpakaulaw kanako. 50  Apan ako wala magtinguha ug himaya alang sa akong kaugalingon;+ adunay Usa nga nagatinguha ug nagahukom.+ 51  Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo, Kon ang usa magatuman sa akong pulong, dili gayod siya makakita ug kamatayon.”+ 52  Ang mga Hudiyo miingon kaniya: “Karon nahibalo kami nga ikaw may demonyo.+ Si Abraham namatay,+ ingon man ang mga manalagna;+ apan ikaw moingon, ‘Kon ang usa magatuman sa akong pulong, dili gayod siya makatilaw+ ug kamatayon.’ 53  Labaw+ ka pa ba sa among amahan nga si Abraham, kinsa namatay? Dugang pa, ang mga manalagna nangamatay.+ Nagpakakinsa ka ba?” 54  Si Jesus mitubag: “Kon himayaon ko ang akong kaugalingon, ang akong himaya walay pulos. Ang akong Amahan mao ang maghimaya kanako,+ siya nga giingon ninyo nga inyong Diyos; 55  ug bisan pa, wala kamo makaila kaniya.+ Apan ako nakaila kaniya.+ Ug kon miingon ako nga wala ako makaila kaniya mahisama ako kaninyo, usa ka bakakon. Apan ako nakaila kaniya ug nagatuman sa iyang pulong.+ 56  Si Abraham nga inyong amahan nagmaya sa hilabihan sa paglaom nga makita ang akong adlaw,+ ug siya nakakita niini ug nagmaya.”+ 57  Busa ang mga Hudiyo miingon kaniya: “Wala ka pay kalim-an ka tuig, ug unya nakakita ka na kang Abraham?” 58  Si Jesus miingon kanila: “Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo, Sa wala pa maglungtad si Abraham, ako mao na.”+ 59  Busa namunit silag mga bato aron ilabay kaniya;+ apan si Jesus mitago ug migula sa templo.

Mga Footnote