Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Juan 7:1-53

7  Karon human niining mga butanga si Jesus misuroy sa Galilea, kay dili niya buot mosuroy sa Judea, tungod kay ang mga Hudiyo nagtinguha man sa pagpatay+ kaniya.  Apan, ang pista sa mga Hudiyo, ang pista sa mga tabernakulo,+ haduol na.  Busa ang iyang mga igsoon+ miingon kaniya: “Biya dinhi ug lakaw ngadto sa Judea, aron ang imong mga tinun-an usab makakita sa mga buhat nga imong ginahimo.  Kay walay usa nga magabuhat ug bisan unsa sa tago kon siya nagtinguha nga mailhan sa dayag. Kon buhaton mo kining mga butanga, ipadayag ang imong kaugalingon sa kalibotan.”  Sa pagkatinuod, ang iyang mga igsoon+ wala magpasundayag ug pagtuo kaniya.+  Busa si Jesus miingon kanila: “Wala pa moabot ang akong tinakdang panahon,+ apan ang inyong tinakdang panahon anaa ra kanunay.  Ang kalibotan walay katarongan sa pagdumot kaninyo, apan kini nagdumot kanako, tungod kay gipamatud-an ko nga ang mga buhat niini daotan.+  Pangadto kamo sa pista; dili pa ako moadto niini nga pista, tungod kay ang akong tinakdang panahon+ wala pa moabot sa bug-os.”+  Busa human niya isulti kanila kining mga butanga, nagpabilin siya sa Galilea. 10  Apan sa nangadto na sa pista ang iyang mga igsoong lalaki, siya miadto usab, dili sa dayag apan sa tago.+ 11  Busa ang mga Hudiyo nangita+ kaniya didto sa pista ug nag-ingon: “Hain ba ang maong tawo?” 12  Ug dihay daghang hulungihong bahin kaniya taliwala sa mga panon sa katawhan.+ Ang pipila nag-ingon: “Siya maayong tawo.” Ang uban nag-ingon: “Dili, kondili ginapahisalaag niya ang panon sa katawhan.” 13  Sa pagkatinuod, walay usa nga nagsulti bahin kaniya sa dayag tungod sa kahadlok sa mga Hudiyo.+ 14  Ug sa dihang nanungatunga na ang pista, si Jesus misaka sa templo ug nanudlo.+ 15  Busa ang mga Hudiyo natingala, nga nag-ingon: “Sa unsang paagi kining tawhana nakabaton ug kahibalo sa mga sinulat,+ nga wala man unta siya makaeskuyla?”+ 16  Si Jesus, sa baylo, mitubag kanila ug miingon: “Ang gitudlo ko dili akoa, kondili iya sa nagpadala kanako.+ 17  Kon si bisan kinsa magtinguha sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on, mahibalo siya mahitungod sa pagtulon-an kon kini gikan ba sa Diyos+ o nagsulti ba ako sa akoa rang kaugalingon. 18  Siya nga mosulti sa iya rang kaugalingon nagatinguha sa iyang kaugalingong himaya; apan siya nga magtinguha sa himaya+ niya nga nagpadala kaniya, kini siya matuod, ug walay pagkadili-matarong diha kaniya. 19  Si Moises naghatag kaninyo sa Balaod,+ dili ba? Apan walay usa kaninyo nga nagatuman sa Balaod. Nganong nagatinguha man kamo sa pagpatay kanako?”+ 20  Ang panon sa katawhan mitubag: “Ikaw may usa ka demonyo.+ Kinsa bay nagatinguha sa pagpatay kanimo?” 21  Sa pagtubag si Jesus miingon kanila: “Usa ka buhat ang akong gihimo,+ ug natingala kamong tanan. 22  Tungod niini si Moises naghatag kaninyo sa pagtuli+—dili nga gikan kini kang Moises, kondili nga gikan kini sa mga katigulangan+—ug magtuli kamo sa usa ka tawo sa igpapahulay. 23  Kon ang usa ka tawo ginatuli sa igpapahulay aron nga dili malapas ang balaod ni Moises, masuko ba diay kamo kanako sa hilabihan tungod kay bug-os kong giayo ang usa ka tawo sa igpapahulay?+ 24  Hunong na sa pagpanghukom pinasukad sa panggawas nga panagway, apan panghukom uban ang matarong nga paghukom.”+ 25  Busa ang pipila sa mga molupyo sa Jerusalem miingon: “Dili ba mao kini ang tawo nga ginatinguha nilang patyon?+ 26  Apan, tan-awa! siya nagasulti sa dayag,+ ug wala silay gisulti kaniya. Nahibalo ba gayod ang mga magmamando nga kini siya mao ang Kristo?+ 27  Sa kasukwahi, nahibalo kami kon diin gikan kining tawhana;+ apan sa dihang moanhi ang Kristo, walay mahibalo kon diin siya gikan.”+ 28  Busa si Jesus misinggit samtang siya nanudlo didto sa templo ug miingon: “Kamo nakaila kanako ug nakahibalo kon diin ako gikan.+ Dugang pa, ako wala moanhi sa akong kaugalingong pagbuot,+ apan siya nga nagpadala kanako maoy tinuod,+ ug kamo wala makaila kaniya.+ 29  Ako nakaila kaniya,+ tungod kay ako hawas gikan kaniya, ug kana Siya nagpadala kanako.”+ 30  Busa sila nagtinguha sa pagdakop kaniya,+ apan walay usa nga midakop kaniya, tungod kay ang iyang takna+ wala pa moabot. 31  Sa gihapon, daghan sa panon sa katawhan ang nagbutang ug pagtuo kaniya;+ ug sila nag-ingon: “Sa dihang ang Kristo moabot, himoon ba kaha niya ang mas daghang ilhanan+ kay sa gihimo niining tawhana?” 32  Nadungog sa mga Pariseo ang panon sa katawhan nga naghulungihong niining mga butanga bahin kaniya, ug ang pangulong mga saserdote ug ang mga Pariseo nagpadalag mga polis aron sa pagdakop kaniya.+ 33  Busa si Jesus miingon: “Magpabilin pa ako sa makadiyot uban kaninyo sa dili pa ako moadto kaniya nga nagpadala kanako.+ 34  Mangita kamo kanako,+ apan dili ninyo ako makaplagan, ug kon diin man ako dili kamo makaadto.”+ 35  Busa ang mga Hudiyo nag-ingon sa usag usa: “Asa ba kining tawhana buot moadto, mao nga dili nato siya makaplagan? Buot ba niyang moadto sa mga Hudiyo nga nangatibulaag+ taliwala sa mga Grego ug manudlo sa mga Grego? 36  Unsay kahulogan niini nga mga pulong nga iyang giingon, ‘Mangita kamo kanako, apan dili ninyo ako makaplagan, ug kon diin man ako dili kamo makaadto’?” 37  Karon sa kataposang adlaw, ang dakong adlaw sa pista,+ si Jesus nagtindog ug siya misinggit, nga nag-ingon: “Kon adunay giuhaw,+ paaria siya kanako ug paimna. 38  Siya nga nagbutang ug pagtuo kanako,+ sama sa giingon sa Kasulatan, ‘Gikan sa iyang kinasulorang bahin modagayday ang mga sapa sa buhing tubig.’”+ 39  Hinunoa, iyang giingon kini mahitungod sa espiritu nga hapit nang dawaton niadtong mga nagbutang ug pagtuo kaniya; kay hangtod niadto wala pay espiritu,+ tungod kay si Jesus wala pa man himayaa.+ 40  Busa ang pipila sa panon sa katawhan nga nakadungog niining mga pulonga nag-ingon: “Kini siya mao gayod Ang Manalagna.”+ 41  Ang uban nag-ingon: “Kini siya mao ang Kristo.”+ Apan ang uban nag-ingon: “Magagikan ba gayod sa Galilea ang Kristo?+ 42  Dili ba ang Kasulatan nag-ingon nga ang Kristo magagikan sa kaliwat ni David,+ ug gikan sa Betlehem+ ang balangay diin didto si David?”+ 43  Busa ang panagkabahin labot kaniya nahitabo taliwala sa panon sa katawhan.+ 44  Ang pipila kanila, bisan pa, nagtinguha sa pagdakop kaniya, apan walay usa nga midakop kaniya. 45  Busa ang mga polis mibalik ngadto sa pangulong mga saserdote ug mga Pariseo, ug ang mga ulahing nahisgotan miingon kanila: “Nganong wala man ninyo siya dad-a dinhi?” 46  Ang mga polis mitubag: “Wala pa gayoy laing tawo nga nakasulti ug sama niini.”+ 47  Sa baylo ang mga Pariseo mitubag: “Nahisalaag ba usab kamo? 48  Aduna bay usa sa mga magmamando o sa mga Pariseo nga nagbutang ug pagtuo kaniya?+ 49  Apan kining panon sa katawhan nga wala mahibalo sa Balaod maoy tinunglong katawhan.”+ 50  Si Nicodemo, nga miadto kaniya sa miagi, ug nga usa kanila, miingon kanila: 51  “Ang atong balaod dili magahukom sa usa ka tawo gawas kon kini makapaminaw+ una gikan kaniya ug mahibaloan ang iyang gibuhat, dili ba?” 52  Sa pagtubag sila miingon kaniya: “Gikan ka ba usab sa Galilea? Susiha ug makita mo nga walay manalagna+ nga pagabangonon gikan sa Galilea.” Ang mga manuskrito nga Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, ug ang Sinaitic Syriac codex wala mag-apil sa mga bersikulo 53 hangtod sa kapitulo 8, bersikulo 11, nga mabasa (nga may pipila ka kalainan diha sa lainlaing Gregong mga teksto ug mga bersiyon) ingon sa mosunod: 53  Busa ang matag usa kanila mipauli sa iyang puloy-anan.

Mga Footnote