Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Juan 6:1-71

6  Human niining mga butanga si Jesus mitabok sa dagat sa Galilea, o sa Tiberias.+  Apan ang usa ka dakong panon sa katawhan nagpadayon sa pagsunod kaniya, tungod kay nakakita man sila sa mga ilhanan nga iyang gihimo sa mga may balatian.+  Busa si Jesus mitungas sa usa ka bukid,+ ug didto milingkod siya uban sa iyang mga tinun-an.  Karon ang paskuwa,+ ang pista sa mga Hudiyo, haduol na.  Busa, sa dihang giyahat ni Jesus ang iyang mga mata ug nakakita nga ang usa ka dakong panon sa katawhan nagpadulong kaniya, siya miingon kang Felipe: “Asa man kita mopalit ug tinapay aron kini sila makakaon?”+  Hinuon, gisulti niya kini aron sa pagsulay kaniya, kay nahibalo man siya kon unsay iyang pagabuhaton.  Si Felipe mitubag kaniya: “Ang duha ka gatos ka denario nga kantidad sa tinapay dili paigo kanila, aron makadawat ug diyutay ang matag usa.”+  Usa sa iyang mga tinun-an, si Andres nga igsoon ni Simon Pedro, miingon kaniya:  “Aniay usa ka batang lalaki nga may lima ka tinapay+ nga sebada ug duha ka gagmayng isda. Apan unsa ra kini alang niining daghan kaayo?”+ 10  Si Jesus miingon: “Palingkora ninyo ang mga tawo nga samag anaa sa kan-anan.”+ Karon didtoy daghang balili sa maong dapit. Busa ang mga tawo nanglingkod, mga lima ka libo ang gidaghanon.+ 11  Busa gikuha ni Jesus ang mga tinapay ug, human makapasalamat, iyang giapod-apod kini sa mga nanglingkod, ingon man usab ang gagmayng mga isda kutob sa ilang gusto.+ 12  Apan sa dihang nabusog+ na sila siya miingon sa iyang mga tinun-an: “Tigoma ang nabilin nga mga tipik, aron walay mausik.” 13  Busa gitigom nila kini, ug ilang napuno ang napulog-duha ka bukag sa mga tipik gikan sa lima ka tinapay nga sebada, nga nasalin niadtong mga nakakaon.+ 14  Busa sa dihang nakita sa mga tawo ang mga ilhanan nga iyang gihimo, sila miingon: “Kini siya mao gayod ang manalagna+ nga moanhi sa kalibotan.” 15  Busa si Jesus, kay nahibalo nga sila moduol na ug mosakmit kaniya aron himoon siyang hari, mipahawa+ na usab paingon sa bukid nga nag-inusara. 16  Sa pagkilumkilom na, ang iyang mga tinun-an nanglugsong ngadto sa dagat,+ 17  ug, nga misakay sa usa ka sakayan, sila mitabok sa dagat paingon sa Capernaum. Buweno, sa pagkakaron mingitngit na ug si Jesus wala pa mahiabot kanila. 18  Dugang pa, ang dagat misugod na sa pagbalod tungod sa paghuros sa kusog nga hangin.+ 19  Hinunoa, sa dihang nakabugsay na sila ug mga lima o unom ka kilometro, ilang nakita si Jesus nga naglakaw ibabaw sa dagat ug nagkaduol sa sakayan; ug sila nahadlok.+ 20  Apan siya miingon kanila: “Ako kini; ayaw kamo kahadlok!”+ 21  Niana gikalipay nila ang pagpasakay kaniya sa sakayan, ug ang sakayan dihadiha nahidunggo sa yuta nga ilang gipadulngan.+ 22  Pagkasunod nga adlaw ang panon sa katawhan nga nagtindog sa pikas nga daplin sa dagat nakakita nga walay sakayan didto gawas sa usa nga gamay, ug nga si Jesus wala makasakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an kondili ang iyang mga tinun-an lamang ang nanggikan; 23  apan ang mga sakayan gikan sa Tiberias nangabot duol sa dapit diin nangaon sila sa tinapay human makapasalamat ang Ginoo. 24  Busa sa dihang nakita sa panon sa katawhan nga wala didto si Jesus ni ang iyang mga tinun-an, misakay sila sa ilang gagmayng mga sakayan ug miadto sa Capernaum aron pangitaon+ si Jesus. 25  Busa sa dihang ilang nakaplagan siya tabok sa dagat sila miingon kaniya: “Rabbi,+ kanus-a ka miabot dinhi?” 26  Si Jesus mitubag kanila ug miingon: “Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo, Kamo nagapangita kanako, dili tungod kay kamo nakakita ug mga ilhanan, kondili tungod kay kamo nakakaon sa tinapay ug nangabusog.+ 27  Hagoi ninyo, dili ang pagkaon nga mahanaw,+ kondili ang pagkaon nga magpabilin alang sa kinabuhing walay kataposan,+ nga ihatag kaninyo sa Anak sa tawo; kay diha kaniya ang Amahan, ang Diyos mismo, nagbutang sa iyang timbre sa pag-uyon.”+ 28  Busa sila miingon kaniya: “Unsay among buhaton aron mabuhat ang mga buhat sa Diyos?” 29  Sa pagtubag si Jesus miingon kanila: “Mao kini ang buhat sa Diyos, nga kamo magpasundayag ug pagtuo+ kaniya nga Iyang gipadala.”+ 30  Busa sila miingon kaniya: “Nan, unsa man ang imong ginahimo ingong ilhanan,+ aron kami makakita niini ug motuo kanimo? Unsa mang buhata ang imong ginabuhat? 31  Ang among mga katigulangan nangaon sa mana+ didto sa kamingawan, ingon sa nahisulat, ‘Iyang gihatagan sila ug tinapay gikan sa langit aron kan-on.’”+ 32  Busa si Jesus miingon kanila: “Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo, Si Moises wala maghatag kaninyo sa tinapay nga gikan sa langit, apan ang akong Amahan ang naghatag kaninyo sa tinuod nga tinapay nga gikan sa langit.+ 33  Kay ang tinapay sa Diyos mao ang usa nga nanaog gikan sa langit ug naghatag ug kinabuhi sa kalibotan.” 34  Busa sila miingon kaniya: “Ginoo, hatagi kami kanunay niana nga tinapay.”+ 35  Si Jesus miingon kanila: “Ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Siya nga moari kanako dili na gayod gutomon, ug siya nga magpasundayag ug pagtuo kanako dili na gayod pagauhawon pa.+ 36  Apan giingnan ko na kamo, Kamo nakakita na gani kanako apan wala kamo motuo.+ 37  Ang tanan nga gihatag kanako sa Amahan moari kanako, ug ang usa nga moari kanako dili ko gayod papahawaon;+ 38  tungod kay ako nanaog gikan sa langit+ aron buhaton, dili ang akong kabubut-on, kondili ang kabubut-on niya nga nagpadala kanako.+ 39  Mao kini ang kabubut-on niya nga nagpadala kanako, nga ako dili kawad-an ug bisan usa sa tanan nga iyang gihatag kanako kondili nga pagabanhawon+ ko kini sa kataposang adlaw. 40  Kay mao kini ang kabubut-on sa akong Amahan, nga ang matag usa nga makakita sa Anak ug magpasundayag ug pagtuo kaniya makabaton ug kinabuhing walay kataposan,+ ug pagabanhawon ko siya sa kataposang adlaw.”+ 41  Busa ang mga Hudiyo nagbagulbol kaniya tungod kay siya miingon: “Ako mao ang tinapay nga nanaog gikan sa langit”;+ 42  ug sila miingon:+ “Dili ba mao man kini si Jesus nga anak ni Jose,+ kansang amahan ug inahan atong nailhan? Naunsa ba nga siya karon nag-ingon, ‘Ako nanaog gikan sa langit’?” 43  Sa pagtubag si Jesus miingon kanila: “Hunong na kamo sa pagbagulbol. 44  Walay tawo nga makaari kanako gawas kon ang Amahan, kinsa nagpadala kanako, magkabig kaniya;+ ug pagabanhawon ko siya sa kataposang adlaw.+ 45  Kini nahisulat diha sa mga Manalagna, ‘Ug silang tanan mahimong mga tinudloan ni Jehova.’+ Ang matag usa nga nakadungog gikan sa Amahan ug nakakat-on moari kanako.+ 46  Dili kay may tawo nga nakakita sa Amahan,+ gawas kaniya nga gikan sa Diyos; kini siya nakakita sa Amahan.+ 47  Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo, Siya nga motuo adunay kinabuhing walay kataposan.+ 48  “Ako mao ang tinapay+ sa kinabuhi. 49  Ang inyong mga katigulangan nangaon sa mana+ didto sa kamingawan ug bisan pa niana nangamatay. 50  Mao kini ang tinapay nga nanaog gikan sa langit, aron nga si bisan kinsa makakaon niini ug dili mamatay. 51  Ako mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit; kon may mokaon niini nga tinapay siya mabuhi hangtod sa kahangtoran; ug, sa pagkatinuod, ang tinapay nga akong ihatag mao ang akong unod+ alang sa kinabuhi sa kalibotan.”+ 52  Busa ang mga Hudiyo naglalisay sa usag usa, nga nag-ingon: “Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang unod aron kan-on?” 53  Busa si Jesus miingon kanila: “Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo, Gawas kon kamo mokaon sa unod+ sa Anak sa tawo ug moinom sa iyang dugo,+ kamo walay kinabuhi+ diha sa inyong kaugalingon. 54  Siya nga mokaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo adunay kinabuhing walay kataposan, ug pagabanhawon+ ko siya sa kataposang adlaw; 55  kay ang akong unod tinuod nga pagkaon, ug ang akong dugo tinuod nga ilimnon. 56  Siya nga mokaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpabilin nga nahiusa kanako, ug ako nahiusa kaniya.+ 57  Ingon nga ang buhing+ Amahan nagpadala kanako ug ako nabuhi tungod sa Amahan, siya usab nga mokaon kanako, kana siya mabuhi gayod tungod kanako.+ 58  Mao kini ang tinapay nga nanaog gikan sa langit. Dili kini sama sa dihang ang inyong mga katigulangan nangaon apan nangamatay. Siya nga mokaon niini nga tinapay mabuhi hangtod sa kahangtoran.”+ 59  Kining mga butanga iyang gisulti samtang siya nagtudlo sa publikong katigoman sa Capernaum. 60  Busa daghan sa iyang mga tinun-an, sa nadungog nila kini, miingon: “Kining mga pulonga makapakugang; kinsa ang makapatalinghog niini?”+ 61  Apan si Jesus, kay nahibalo sa iyang kaugalingon nga ang iyang mga tinun-an nagbagulbol bahin niini, miingon kanila: “Nakapapandol+ ba kini kaninyo? 62  Nan, unsa kaha kon makita ninyo ang Anak sa tawo nga mosaka ngadto sa dapit diin siya didto kaniadto?+ 63  Ang espiritu mao ang naghatag-kinabuhi;+ ang unod wala gayoy kapuslanan. Ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo maoy espiritu+ ug kinabuhi.+ 64  Apan adunay pipila kaninyo nga wala motuo.” Kay sukad sa sinugdan si Jesus nahibalo kon kinsa ang mga wala motuo ug kon kinsa ang magbudhi kaniya.+ 65  Busa siya miingon: “Mao nga nag-ingon ako kaninyo, Walay usa nga makaari kanako gawas kon kini itugot kaniya sa akong Amahan.”+ 66  Tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an ang namalik ngadto sa mga butang nga ilang gitalikdan+ ug wala na molakaw kauban niya.+ 67  Busa si Jesus miingon sa napulog-duha: “Buot ba usab ninyong mobiya?” 68  Si Simon Pedro+ mitubag kaniya: “Ginoo, kang kinsa man kami moadto?+ Ikaw mao ang may mga pulong mahitungod sa kinabuhing walay kataposan;+ 69  ug kami mituo ug nahibalo nga ikaw mao ang Balaang Usa sa Diyos.”+ 70  Si Jesus mitubag kanila: “Dili ba gipili ko man kamo nga napulog-duha?+ Apan ang usa kaninyo tigbutangbutang.”+ 71  Siya, sa pagkatinuod, nagpasabot kang Judas nga anak nga lalaki ni Simon Iskariote; kay kini siya maoy magbudhi+ kaniya, bisan tuod usa sa napulog-duha.

Mga Footnote