Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Juan 5:1-47

5  Human niining mga butanga dihay usa ka pista+ sa mga Hudiyo, ug si Jesus mitungas sa Jerusalem.  Karon sa Jerusalem sa duol sa ganghaan sa karnero+ adunay usa ka linaw nga gitawag sa Hebreohanon nga Bethzatha, nga may lima ka portiko.  Dinhi niini nanghigda ang usa ka panon sa mga masakiton, buta, bakol ug kadtong may kuyos nga mga sangkap sa lawas.  ——  Ug didtoy usa ka tawo nga nagmasakiton sulod na sa katloag-walo ka tuig.  Sa nakita kining tawhana nga naghigda, ug nasayod nga siya nagmasakiton na sa taas nga panahon,+ si Jesus miingon kaniya: “Buot ba nimo nga maayo?”+  Ang tawong masakiton mitubag kaniya: “Senyor, wala akoy tawo nga makabutang kanako sa linaw sa dihang ang tubig matugaw; apan samtang mopaingon ako may lain na nga molusad una kanako.”  Si Jesus miingon kaniya: “Bangon, alsaha ang imong teheras ug lakaw.”+  Ug dihadiha ang tawo naayo, ug iyang gialsa ang iyang teheras ug milakaw. Karon kadtong adlawa maoy igpapahulay.+ 10  Busa ang mga Hudiyo misulti sa tawo nga naayo: “Igpapahulay karon, ug dili subay sa balaod+ nga ikaw magdala sa teheras.” 11  Apan siya mitubag kanila: “Ang mismong nag-ayo kanako miingon kanako, ‘Alsaha ang imong teheras ug lakaw.’” 12  Sila nangutana kaniya: “Kinsa ang tawo nga nag-ingon kanimo, ‘Alsaha kini ug lakaw’?” 13  Apan ang tawo nga giayo wala mahibalo kon kinsa siya, kay si Jesus mitipas na, sanglit may panon sa katawhan sa maong dapit. 14  Human niining mga butanga nakit-an siya ni Jesus didto sa templo ug miingon kaniya: “Tan-awa, maayo ka na. Ayaw na pagpakasala, aron walay labi pang mangil-ad nga mahitabo kanimo.” 15  Ang tawo milakaw ug misulti sa mga Hudiyo nga si Jesus mao ang nag-ayo kaniya. 16  Busa tungod niini gilutos+ si Jesus sa mga Hudiyo, tungod kay gibuhat niya kining mga butanga panahon sa Igpapahulay. 17  Apan siya mitubag kanila: “Ang akong Amahan nagpadayon sa pagbuhat hangtod karon, ug ako nagpadayon sa pagbuhat.”+ 18  Tungod niini, sa pagkatinuod, ang mga Hudiyo labi pa gayod nga nagtinguha sa pagpatay kaniya,+ tungod kay dili lamang gilapas niya ang Igpapahulay kondili gitawag usab niya ang Diyos nga iyang kaugalingong Amahan,+ nga gihimo ang iyang kaugalingon nga katumbas+ sa Diyos. 19  Busa, sa pagtubag, si Jesus miingon kanila: “Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo, Ang Anak dili makahimo ug usa ka butang sa iyang kaugalingong pagbuot, apan kon unsa lamang ang iyang nakita nga ginabuhat sa Amahan.+ Kay bisan unsa nga butang nga ginabuhat niana nga Usa, kining mga butanga ginabuhat usab sa Anak sa samang paagi. 20  Kay ang Amahan nagmahal sa Anak+ ug nagpakita kaniya sa tanang butang nga iyang ginabuhat, ug siya magpakita kaniya ug mga buhat nga labaw pa niini, aron nga kamo mahibulong.+ 21  Kay maingon nga ang Amahan magabangon sa mga patay ug magapabuhi kanila,+ sa ingon usab pagabuhion sa Anak kadtong buot niya.+ 22  Kay wala gayoy usa nga pagahukman ang Amahan, apan iyang gipiyal ang tanang pagpanghukom sa Anak,+ 23  aron nga ang tanan makapasidungog sa Anak+ ingon nga sila nagpasidungog sa Amahan. Siya nga wala magpasidungog sa Anak wala magpasidungog sa Amahan nga nagpadala kaniya.+ 24  Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo, Siya nga magapatalinghog sa akong pulong ug magatuo kaniya nga nagpadala kanako adunay kinabuhing walay kataposan,+ ug siya dili mahiagom sa paghukom apan nakalabang na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.+ 25  “Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo, Ang takna nagsingabot, ug mao na karon, nga ang mga patay+ makadungog sa tingog+ sa Anak sa Diyos ug kadtong mga nagpatalinghog mabuhi.+ 26  Kay ingon nga ang Amahan may kinabuhi sa iyang kaugalingon,+ sa ingon usab iyang gitugot sa Anak ang pagbaton ug kinabuhi sa iyang kaugalingon.+ 27  Ug iyang gihatagan siya ug awtoridad sa pagpanghukom,+ tungod kay siya Anak sa tawo.+ 28  Ayaw kahibulong niini, tungod kay ang takna nagsingabot nga ang tanan nga anaa sa handomanang mga lubnganan+ makadungog sa iyang tingog 29  ug manggula, ang mga nagbuhat ug maayong mga butang ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi,+ ang mga nagbuhat ug mangil-ad nga mga butang ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom.+ 30  Dili ako makahimo ug usa ka butang sa akong kaugalingong pagbuot; sumala sa akong madungog, ako magahukom; ug ang paghukom nga akong ipakanaog matarong,+ tungod kay akong gitinguha, dili ang akong kaugalingong kabubut-on, kondili ang kabubut-on+ niya nga nagpadala kanako. 31  “Kon ako lamang ang magpamatuod+ bahin sa akong kaugalingon, ang akong pamatuod dili tinuod.+ 32  Adunay lain nga magpamatuod bahin kanako, ug ako nahibalo nga ang iyang pamatuod+ bahin kanako tinuod. 33  Nagpadala kamog mga tawo ngadto kang Juan, ug siya nagpamatuod sa kamatuoran.+ 34  Hinunoa, dili ako modawat sa pamatuod gikan sa tawo, apan ginasulti ko kining mga butanga aron maluwas unta kamo.+ 35  Kanang tawhana usa ka nagsiga ug nagdan-ag nga lampara, ug sulod sa mubong panahon buot ninyo nga magmaya sa hilabihan diha sa iyang kahayag.+ 36  Apan ako adunay pamatuod nga labaw pa nianang kang Juan, kay ang mga buhat nga gitudlo kanako sa akong Amahan nga buhaton, ang mga buhat nga akong ginabuhat,+ magpamatuod bahin kanako nga ang Amahan nagpadala kanako. 37  Dugang pa, ang Amahan nga nagpadala kanako nagpamatuod bahin kanako.+ Wala kamo makadungog sa iyang tingog sa bisan unsang panahon ni makakita sa iyang dagway;+ 38  ug ang iyang pulong wala magpabilin diha kaninyo, tungod kay ang usa nga iyang gipadala wala man ninyo tuohi. 39  “Kamo nagasusi sa mga Kasulatan,+ tungod kay kamo nagahunahuna nga pinaagi niini kamo makabaton ug kinabuhing walay kataposan; ug kini mismo ang nagapamatuod bahin kanako.+ 40  Apan dili ninyo buot moari kanako aron makabaton unta kamo ug kinabuhi.+ 41  Dili ako modawat ug himaya gikan sa mga tawo,+ 42  apan nahibalo ako pag-ayo nga wala kamo makabaton sa gugma sa Diyos diha kaninyo.+ 43  Mianhi ako sa ngalan sa akong Amahan,+ apan wala kamo modawat kanako; kon may lain nga moabot sa iyang kaugalingong ngalan, siya inyong pagadawaton. 44  Unsaon man ninyo sa pagtuo, dihang nagadawat kamo ug himaya+ gikan sa usag usa ug wala ninyo tinguhaa ang himaya nga gikan sa bugtong nga Diyos?+ 45  Ayaw hunahunaa nga isumbong ko kamo sa Amahan; adunay usa nga magasumbong kaninyo, si Moises,+ nga kaniya kamo nagalaom. 46  Ngani, kon mituo kamo kang Moises motuo unta kamo kanako, kay siya misulat man bahin kanako.+ 47  Apan kon kamo wala motuo sa iyang mga sinulat,+ unsaon man ninyo pagtuo sa akong mga pulong?”

Mga Footnote