Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Juan 4:1-54

4  Karon, sa pagkasayod sa Ginoo nga ang mga Pariseo nakadungog nga si Jesus naghimo ug nagbawtismo+ ug mas daghang tinun-an kay kang Juan—  bisan sa pagkatinuod, si Jesus mismo wala magbawtismo kondili ang iyang mga tinun-an—  siya mibiya sa Judea ug migikan na usab paingon sa Galilea.  Apan kinahanglan nga molatas siya sa Samaria.+  Mao nga nahiabot siya sa usa ka siyudad sa Samaria nga gitawag ug Sikar duol sa yuta nga gihatag ni Jacob kang Jose nga iyang anak.+  Ngani, didto ang tuboran ni Jacob.+ Karon si Jesus, kay gikapoy sa panaw, milingkod didto sa tuboran. Ang takna mga ikaunom na.  Usa ka babaye nga taga-Samaria miabot sa pagkalos ug tubig. Si Jesus miingon kaniya: “Hatagi akog mainom.”  (Kay ang iyang mga tinun-an nangadto man sa siyudad aron sa pagpalit ug makaon.)  Busa ang babayeng Samarianhon miingon kaniya: “Naunsa ba nga ikaw, bisan pa usa ka Hudiyo, nangayo kanakog mainom, nga ako babayeng Samarianhon man?” (Kay ang mga Hudiyo wala may pagpakiglabot sa mga Samarianhon.)+ 10  Sa pagtubag si Jesus miingon kaniya: “Kon imo pang nahibaloan ang walay bayad nga gasa+ sa Diyos ug kon kinsa+ kining nagsulti kanimo, ‘Hatagi akog mainom,’ mangayo ka unta kaniya, ug hatagan ka unta niya ug buhi nga tubig.”+ 11  Siya miingon kaniya: “Senyor, wala gani kay timba nga ikalos sa tubig, ug lawom ang atabay. Busa, asa man gikan kanang nabatonan mong buhi nga tubig? 12  Labaw+ ka pa ba sa among katigulangan nga si Jacob, nga mihatag kanamo sa atabay ug nga miinom gikan niini kauban sa iyang mga anak ug sa iyang kahayopan?” 13  Sa pagtubag si Jesus miingon kaniya: “Ang matag usa nga magainom niining tubiga pagauhawon pa pag-usab. 14  Bisan kinsa nga magainom sa tubig nga akong igahatag kaniya dili na gayod pagauhawon pa,+ hinuon ang tubig nga akong igahatag kaniya mahimong usa ka tuboran sa tubig+ diha kaniya nga magabugwak aron mohatag ug kinabuhing walay kataposan.”+ 15  Ang babaye miingon kaniya: “Senyor, hatagi ako nianang tubiga, aron dili na ako uhawon ni magsige pa ug anhi niining dapita aron sa pagkalos.” 16  Siya miingon kaniya: “Lakaw, tawga ang imong bana ug anhi dinhi.” 17  Sa pagtubag ang babaye miingon: “Wala akoy bana.” Si Jesus miingon kaniya: “Tinuod ang imong giingon, ‘Ako walay bana.’ 18  Kay ikaw may lima na man ka bana, ug ang lalaki nga imong gikaipon karon dili nimo bana. Niini ikaw nagsulti nga matinud-anon.” 19  Ang babaye miingon kaniya: “Senyor, naila ko nga ikaw usa ka manalagna.+ 20  Ang among mga katigulangan nagsimba dinhi niining bukira;+ apan kamo moingon nga atua sa Jerusalem ang dapit nga ang mga tawo angay mosimba.”+ 21  Si Jesus miingon kaniya: “Tuohi ako, babaye, Ang takna nagsingabot sa dihang dili dinhi niining bukira ni sa Jerusalem+ nga kamo magasimba+ sa Amahan. 22  Kamo nagasimba sa wala ninyo mailhi;+ kami nagasimba sa among nailhan, tungod kay ang kaluwasan gikan man sa mga Hudiyo.+ 23  Bisan pa niana, ang takna nagsingabot, ug mao na karon, sa dihang ang matuod nga mga magsisimba magasimba sa Amahan uban sa espiritu+ ug sa kamatuoran,+ kay, sa pagkatinuod, ang Amahan nagapangita sa mga ingon kanila aron magasimba kaniya.+ 24  Ang Diyos maoy Espiritu,+ ug silang magasimba kaniya kinahanglan nga magasimba uban sa espiritu ug sa kamatuoran.”+ 25  Ang babaye miingon kaniya: “Nahibalo ako nga ang Mesiyas+ moanhi, kinsa gitawag nga Kristo.+ Inig-abot niya, ipahayag niya kanato sa dayag ang tanang butang.” 26  Si Jesus miingon kaniya: “Ako nga nakigsulti kanimo mao siya.”+ 27  Niining tungora ang iyang mga tinun-an miabot, ug sila natingala tungod kay siya nakigsulti sa usa ka babaye. Hinuon, walay usa nga miingon: “Unsay imong gipangita?” o, “Nganong nakigsulti ka kaniya?” 28  Busa, gibiyaan sa babaye ang iyang banga ug miadto sa siyudad ug miingon sa mga tawo: 29  “Ari kamo, tan-awa ang usa ka tawo nga nagsulti kanako sa tanang butang nga akong gibuhat. Dili kaha kini ang Kristo?”+ 30  Sila nanggula sa siyudad ug nangadto kaniya. 31  Sa kasamtangan ang mga tinun-an miagda kaniya, nga nag-ingon: “Rabbi,+ kaon.” 32  Apan siya miingon kanila: “Aduna akoy pagkaon nga wala ninyo mahibaloi.” 33  Busa ang mga tinun-an miingon sa usag usa: “Dili ba wala may nagdala kaniyag makaon?” 34  Si Jesus miingon kanila: “Ang akong pagkaon+ mao ang pagbuhat sa kabubut-on+ niya nga nagpadala kanako ug ang paghuman sa iyang buluhaton.+ 35  Dili ba moingon man kamo nga aduna pay upat ka bulan sa dili pa moabot ang pag-ani? Tan-awa! Ako magaingon kaninyo: Iyahat ang inyong mga mata ug lantawa ang kaumahan, nga kini puti na aron anihon.+ 36  Ang mag-aani nagadawat na sa suhol ug nagatigom na sa bunga alang sa kinabuhing walay kataposan,+ mao nga ang magpupugas+ ug ang mag-aani duyog nga magmaya.+ 37  Niining bahina, sa pagkatinuod, matuod ang panultihon, Ang usa mao ang magpupugas ug lain ang mag-aani. 38  Gipadala ko kamo aron anihon ang wala ninyo hagoi. Ang uban mao ang naghago,+ ug kamo nagpahimulos sa kaayohan sa ilang kahago.” 39  Karon daghan sa mga Samarianhon sa maong siyudad ang nagbutang ug pagtuo+ kaniya tungod sa pulong sa babaye nga nagsulti ingon nga pamatuod: “Gisultihan niya ako sa tanang butang nga akong gibuhat.”+ 40  Busa sa dihang ang mga Samarianhon miadto kaniya, ilang gihangyo siya sa pagpabilin uban kanila; ug nagpabilin siya didto ug duha ka adlaw.+ 41  Tungod niana daghan pa ang mituo tungod sa iyang gisulti,+ 42  ug sila miingon sa babaye: “Kami nagtuo dili na tungod sa imong gisulti; kay kami mismo nakadungog+ ug kami nahibalo nga kining tawhana mao gayod ang manluluwas+ sa kalibotan.” 43  Human sa duha ka adlaw siya migikan paingon sa Galilea.+ 44  Hinunoa, si Jesus nagpamatuod nga ang usa ka manalagna walay dungog diha sa iyang yutang-natawhan.+ 45  Busa, sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanhon, tungod kay sila nakakita sa tanang butang nga iyang gibuhat didto sa Jerusalem sa panahon sa pista,+ kay nangadto man usab sila sa pista.+ 46  Busa miadto na usab siya sa Cana+ sa Galilea, diin gihimo niya nga bino ang tubig.+ Karon dihay usa ka alagad sa hari kansang anak nga lalaki nagmasakiton sa Capernaum.+ 47  Sa dihang kining tawhana nakadungog nga si Jesus nahiabot sa Galilea gikan sa Judea, siya miadto kaniya ug mihangyo nga adtoon ug ayohon ang iyang anak nga lalaki, kay siya nag-ungaw sa kamatayon. 48  Hinunoa, si Jesus miingon kaniya: “Gawas kon kamo makakita ug mga ilhanan+ ug mga katingalahan,+ dili gayod kamo motuo.” 49  Ang alagad sa hari miingon kaniya: “Ginoo, adto intawon sa dili pa mamatay ang akong bata.” 50  Si Jesus miingon kaniya: “Lakaw;+ ang imong anak nga lalaki mabuhi.”+ Ang tawo mituo sa pulong nga gisulti ni Jesus kaniya ug milakaw. 51  Apan sa nagpaingon na siya didto ang iyang mga ulipon misugat kaniya aron isulti nga buhi ang iyang batang lalaki.+ 52  Busa siya nagpakisayod kanila sa takna nga miarang-arang ang iyang panglawas. Niana sila miingon kaniya: “Kagahapon sa ikapito nga takna siya gihuwasan sa hilanat.”+ 53  Busa ang amahan nahibalo nga mao kadto ang mismong takna+ nga si Jesus miingon kaniya: “Ang imong anak nga lalaki mabuhi.” Ug siya ug ang iyang tibuok panimalay mituo.+ 54  Kini mao usab ang ikaduhang ilhanan+ nga gihimo ni Jesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea.

Mga Footnote