Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Juan 3:1-36

3  Karon dihay tawo nga usa sa mga Pariseo, Nicodemo+ ang iyang ngalan, usa ka magmamando sa mga Hudiyo.  Kini siya miadto kaniya sa kagabhion+ ug miingon kaniya: “Rabbi,+ nahibalo kami nga ikaw ingon nga magtutudlo+ maoy gikan sa Diyos;+ kay walay makahimo niining mga ilhanan+ nga imong ginahimo gawas kon ang Diyos magauban kaniya.”+  Sa pagtubag si Jesus miingon kaniya:+ “Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kanimo, Gawas kon ang usa ipanganak pag-usab,+ dili siya makakita sa gingharian sa Diyos.”+  Si Nicodemo miingon kaniya: “Sa unsang paagi ipanganak ang usa ka tawo sa dihang tigulang na siya? Siya dili makasulod sa tagoangkan sa iyang inahan sa ikaduhang higayon ug ipanganak, dili ba?”  Si Jesus mitubag: “Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kanimo, Gawas kon ang usa ipanganak gikan sa tubig+ ug sa espiritu,+ siya dili makasulod sa gingharian sa Diyos.  Ang gipanganak gikan sa unod maoy unod, ug ang gipanganak gikan sa espiritu maoy espiritu.+  Ayaw kahibulong tungod kay gisulti ko kanimo, Kamo kinahanglang ipanganak pag-usab.+  Ang hangin+ mohuros bisan asa nga buot niini, ug madungog mo ang tingog niini, apan wala ka mahibalo kon diin kini gikan ug asa kini padulong. Mao man usab ang matag usa nga gipanganak gikan sa espiritu.”+  Sa pagtubag si Nicodemo miingon kaniya: “Unsaon man pagkahitabo niining mga butanga?” 10  Sa pagtubag si Jesus miingon kaniya: “Usa ba ikaw ka magtutudlo sa Israel apan wala mahibalo niining mga butanga?+ 11  Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kanimo, Kami nagsulti sa among nahibaloan ug kami nagpamatuod+ sa among nakita, apan wala ninyo dawata ang among pamatuod.+ 12  Kon nagsulti ako kaninyog yutan-ong mga butang apan dili kamo motuo, unsaon man ninyo pagtuo kon isulti ko kaninyo ang langitnong mga butang?+ 13  Dugang pa, walay tawo nga nakasaka sa langit+ gawas kaniya nga nanaog gikan sa langit,+ ang Anak sa tawo.+ 14  Ug ingon nga giisa ni Moises ang halas+ didto sa kamingawan, sa ingon usab kinahanglang igaisa ang Anak sa tawo,+ 15  aron ang tanan nga nagtuo kaniya makabaton ug kinabuhing walay kataposan.+ 16  “Kay gihigugma pag-ayo sa Diyos+ ang kalibotan nga gihatag niya ang iyang bugtong nga Anak,+ aron nga ang tanan nga magpasundayag ug pagtuo+ kaniya dili malaglag+ kondili makabaton ug kinabuhing walay kataposan.+ 17  Kay gipadala sa Diyos ang iyang Anak nganhi sa kalibotan, dili aron pagahukman+ niya ang kalibotan, kondili aron pagaluwason+ ang kalibotan pinaagi kaniya. 18  Siya nga magpasundayag ug pagtuo kaniya dili pagahukman.+ Siya nga dili magpasundayag ug pagtuo nahukman na, tungod kay siya wala makapasundayag ug pagtuo sa ngalan sa bugtong nga Anak sa Diyos.+ 19  Karon kini mao ang pasukaranan sa paghukom, nga ang kahayag+ mianhi na sa kalibotan+ apan ang mga tawo nahigugma sa kangitngit inay kay sa kahayag,+ kay ang ilang mga buhat maoy daotan. 20  Kay siya nga nagbuhat ug mangil-ad nga mga butang+ nagdumot sa kahayag ug dili moduol sa kahayag, aron dili mabadlong ang iyang mga buhat.+ 21  Apan siya nga nagbuhat kon unsay matuod moduol sa kahayag,+ aron mapadayag ang iyang mga buhat ingon nga nabuhat uyon sa Diyos.” 22  Human niining mga butanga si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa kayutaan sa Judea, ug didto migugol siya ug pipila ka panahon uban kanila ug nagbawtismo.+ 23  Apan si Juan+ nagbawtismo usab sa Enon duol sa Salim, tungod kay may daghang tubig+ didto, ug ang mga tawo nagpadayon sa pagpangadto ug gibawtismohan;+ 24  kay si Juan wala pa man mabalhog sa bilanggoan.+ 25  Tungod niana dihay nahitabong panaglalis sa bahin sa mga tinun-an ni Juan ug sa usa ka Hudiyo mahitungod sa paglunsay.+ 26  Busa sila miadto kang Juan ug miingon kaniya: “Rabbi, kadtong tawo nga uban kanimo sa tabok sa Jordan, nga bahin kaniya ikaw nagpamatuod,+ tan-awa, siya nagapangbawtismo ug ang tanan nagaadto kaniya.”+ 27  Sa pagtubag si Juan miingon: “Ang usa ka tawo dili makadawat ug usa ka butang gawas kon gihatag kini kaniya gikan sa langit.+ 28  Kamo nagpamatuod bahin kanako nga ako miingon, Ako dili mao ang Kristo,+ apan, ako gipadala sa pag-una kaniya.+ 29  Siya nga nakabaton sa pangasaw-onon mao ang pamanhonon.+ Hinunoa, ang higala sa pamanhonon, sa dihang siya nagtindog ug nakadungog kaniya, may dakong kalipay tungod sa tingog sa pamanhonon. Busa ang akong kalipay nabug-os.+ 30  Kana siya kinahanglang magpadayon sa pagtubo, apan ako kinahanglang magpadayon sa pagkunhod.” 31  Siya nga gikan sa itaas maoy labaw sa tanan.+ Siya nga gikan sa yuta maoy gikan sa yuta ug magasulti bahin sa mga butang sa yuta.+ Siya nga gikan sa langit maoy labaw sa tanan.+ 32  Kon unsay iyang nakita ug nadungog, labot niini siya magpamatuod,+ apan walay tawo nga nagadawat sa iyang pamatuod.+ 33  Siya nga nagdawat sa iyang pamatuod nagbutang sa iyang timbre niini nga ang Diyos matinud-anon.+ 34  Kay ang usa nga gipadala sa Diyos magasulti sa mga pulong sa Diyos,+ kay dili siya mohatag sa espiritu nga sinukod.+ 35  Ang Amahan nahigugma+ sa Anak ug naghatag sa tanang butang nganha sa iyang kamot.+ 36  Siya nga magpasundayag ug pagtuo+ sa Anak adunay kinabuhing walay kataposan;+ siya nga dili mosugot sa Anak dili makakita sa kinabuhi,+ apan ang kapungot sa Diyos magpabilin diha kaniya.+

Mga Footnote