Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Juan 21:1-25

21  Human niining mga butanga si Jesus nagpadayag na usab sa iyang kaugalingon ngadto sa mga tinun-an didto sa dagat sa Tiberias; apan iyang gihimo ang pagpadayag niining paagiha.  Didto nagkauban si Simon Pedro ug si Tomas, nga gitawag Ang Kaluha,+ ug si Natanael+ nga taga-Cana sa Galilea ug ang mga anak ni Zebedeo+ ug ang laing duha pa sa iyang mga tinun-an.  Si Simon Pedro miingon kanila: “Mangisda ko.” Sila miingon kaniya: “Manguban usab kami kanimo.” Sila nanglakaw ug misakay sa sakayan, apan nianang gabhiona wala silay nakuha.+  Hinunoa, sa nagkabuntag na, si Jesus mitindog sa baybayon, apan ang mga tinun-an, sa tinuod, wala makaila nga si Jesus kadto.+  Unya si Jesus miingon kanila: “Mga anak, aduna ba kamoy makaon?” Sila mitubag kaniyang “Wala!”  Siya miingon kanila: “Itaktak ang pukot sa tuo nga bahin sa sakayan ug may pipilang makaplagan ninyo.”+ Busa gitaktak nila kini, apan dili na sila makabira niini tungod sa duot sa mga isda.+  Niana ang tinun-an nga gihigugma+ ni Jesus miingon kang Pedro:+ “Ang Ginoo kana!” Busa si Simon Pedro, sa pagkadungog nga ang Ginoo kadto, misul-ob sa iyang pang-ibabaw nga besti, kay siya naghukas man, ug milusbog sa dagat.  Apan ang ubang mga tinun-an miabot nga sakay sa gamayng sakayan, kay dili man sila halayo gikan sa mamala, mga kasiyaman ka metro lamang, nga nagguyod sa pukot sa mga isda.  Hinunoa, sa pagkawas nila sa mamala nakita nila nga didtoy hinaling nga uling+ ug may isda ibabaw niini ug tinapay. 10  Si Jesus miingon kanila: “Pagdala ug pipila sa mga isda nga inyong nakuha karon.” 11  Busa, misakay si Simon Pedro sa sakayan ug gibitad ang pukot paingon sa mamala nga puno sa dagkong mga isda, usa ka gatos ug kalim-ag-tulo ka buok. Apan bisan tuod daghan kaayo kini ang pukot wala magisi. 12  Si Jesus miingon kanila: “Dali, pamahaw na kamo.”+ Walay usa sa mga tinun-an ang may kaisog sa pagpakisayod kaniya: “Kinsa ka?” tungod kay sila nahibalo nga ang Ginoo kadto. 13  Miduol si Jesus ug iyang gikuha ang tinapay ug gihatag kini kanila,+ ug ingon man ang isda. 14  Karon kadto mao ang ikatulong higayon+ nga si Jesus nagpakita sa iyang mga tinun-an human sa iyang pagbangon gikan sa mga patay. 15  Karon sa nakapamahaw na sila, si Jesus miingon kang Simon Pedro: “Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw pa niini?”+ Siya miingon kaniya: “Oo, Ginoo, nahibalo ka nga gimahal ko ikaw.”+ Siya miingon kaniya: “Pakan-a ang akong mga nating karnero.”+ 16  Siya miingon na usab kaniya, sa ikaduhang higayon: “Simon anak ni Juan, gihigugma+ mo ba ako?” Siya miingon kaniya: “Oo, Ginoo, nahibalo ka nga gimahal ko ikaw.” Siya miingon kaniya: “Bantayi ang akong gagmayng mga karnero.”+ 17  Siya miingon kaniya sa ikatulong higayon: “Simon anak ni Juan, gimahal mo ba ako?” Si Pedro naguol nga siya miingon kaniya sa ikatulong higayon: “Gimahal mo ba ako?” Busa siya miingon kaniya: “Ginoo, nahibalo ka sa tanang butang;+ nasayod ka nga gimahal ko ikaw.” Si Jesus miingon kaniya: “Pakan-a ang akong gagmayng mga karnero.+ 18  Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kanimo, Sa batan-on ka pa, ikaw ra ang magbakos sa imong kaugalingon ug mosuroy ka sa dapit nga gusto nimo. Apan sa matigulang ka na ituy-od mo ang imong mga kamot ug laing tawo ang magbakos+ kanimo ug magdala kanimo sa dapit nga dili nimo gusto.”+ 19  Kini gisulti niya aron ipaila kon pinaagi sa unsang matang sa kamatayon+ nga iyang mahimaya ang Diyos.+ Busa, sa nasulti na niya kini, siya miingon kaniya: “Magpadayon sa pagsunod kanako.”+ 20  Sa pagliso nakita ni Pedro nga nagsunod ang tinun-an nga gihigugma+ ni Jesus, ang usa nga panahon sa panihapon misandig usab sa iyang dughan ug miingon: “Ginoo, kinsa ba ang magabudhi kanimo?” 21  Busa, sa dihang nalantawan niya siya, si Pedro miingon kang Jesus: “Ginoo, unsay pagabuhaton niining tawhana?” 22  Si Jesus miingon kaniya: “Kon kabubut-on ko nga siya magpabilin hangtod sa akong pag-anhi,+ unsa may imong labot niana? Magpadayon ka sa pagsunod kanako.” 23  Tungod niana, kining mga pulonga mikaylap taliwala sa mga igsoon, nga dili mamatay kana nga tinun-an. Hinunoa, si Jesus wala mag-ingon kaniya nga dili siya mamatay, apan: “Kon kabubut-on ko nga siya magpabilin+ hangtod sa akong pag-anhi, unsa may imong labot niana?” 24  Kini mao ang tinun-an+ nga magpamatuod bahin niining mga butanga ug nga misulat niining mga butanga, ug nahibalo kita nga ang iyang pagpamatuod maoy tinuod.+ 25  Sa pagkatinuod, adunay daghang uban pa usab nga mga butang nga gihimo si Jesus, nga, kon kini sila isulat nga detalyado kaayo, sa akong hunahuna, ang kalibotan dili paigo sa mga linukot nga basahon nga masulat.+

Mga Footnote