Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Juan 20:1-31

20  Sa unang adlaw+ sa semana si Maria Magdalena misayo pag-adto sa handomanang lubnganan, samtang diha pay kangitngit, ug iyang nakita nga nakuha na ang bato gikan sa handomanang lubnganan.+  Busa siya midagan ug miadto kang Simon Pedro ug sa lain nga tinun-an,+ kinsa gimahal ni Jesus, ug siya miingon kanila: “Ilang gikuha ang Ginoo gikan sa handomanang lubnganan,+ ug wala kami mahibalo kon diin nila siya gibutang.”  Busa si Pedro+ ug ang lain nga tinun-an migula ug mipaingon sa handomanang lubnganan.  Oo, ang duha nagdungan sa pagdagan; apan ang laing tinun-an mas kusog nga midagan nga nakauna kang Pedro ug unang nahiabot sa handomanang lubnganan.  Ug, nga miyuko, nakita niya ang mga bendahe nga nahimutang didto,+ apan wala siya mosulod.  Unya si Simon Pedro usab miabot nga nagsunod kaniya, ug siya misulod sa handomanang lubnganan. Ug nakita niya ang mga bendahe nga nahimutang didto,+  usab ang panapton nga gibutang sa iyang ulo wala mahiuban sa mga bendahe apan nahilain nga linukot na sa usa ka dapit.  Busa, nianang panahona ang lain nga tinun-an nga unang nahiabot sa handomanang lubnganan misulod usab, ug siya nakakita ug mituo.  Kay wala pa man sila makasabot sa kasulatan nga siya kinahanglang mobangon gikan sa mga patay.+ 10  Ug busa ang mga tinun-an namauli sa ilang mga pinuy-anan. 11  Si Maria, hinunoa, nagpadayon sa pagtindog sa gawas duol sa handomanang lubnganan, nga naghilak. Unya, samtang siya naghilak, siya miyuko aron motan-aw sa sulod sa handomanang lubnganan 12  ug siya nakakitag duha ka manulonda+ nga nagsapot ug maputi nga naglingkod ang usa sa ulohan ug ang usa sa tiilan sa nahimutangan sa lawas ni Jesus. 13  Ug sila miingon kaniya: “Babaye, nganong naghilak ka man?” Siya miingon kanila: “Ilang gikuha ang akong Ginoo, ug wala ako mahibalo kon diin nila siya gibutang.” 14  Human ikasulti kining mga butanga, siya milingi sa luyo ug nakita si Jesus nga nagtindog, apan wala siya makaila nga si Jesus kadto.+ 15  Si Jesus miingon kaniya: “Babaye, nganong naghilak ka man? Kinsa man ang imong gipangita?”+ Siya, nga naghunahunang kadto mao ang hardinero, miingon kaniya: “Senyor, kon imo siyang gikuha, sultihi ako kon diin nimo siya gibutang, ug kuhaon ko siya.” 16  Si Jesus miingon kaniya: “Maria!”+ Sa paglingi, siya miingon kaniya, sa Hebreohanon: “Rab·boʹni!”+ (nga nagkahulogang “Magtutudlo!”) 17  Si Jesus miingon kaniya: “Ayaw ako pagkupti. Kay wala pa ako makasaka ngadto sa Amahan. Apan adtoa ang akong mga igsoon+ ug ingna sila, ‘Ako mosaka ngadto sa akong Amahan+ ug inyong Amahan ug ngadto sa akong Diyos+ ug inyong Diyos.’”+ 18  Si Maria Magdalena miadto ug nagbalita sa mga tinun-an: “Nakita ko ang Ginoo!” ug nga gisulti ni Jesus kaniya kining mga butanga.+ 19  Busa, sa pagkilumkilom na niadtong adlawa, ang nahaunang adlaw sa semana,+ ug, bisan tuod trinangkahan ang mga pultahan diin didto ang mga tinun-an tungod sa kahadlok+ sa mga Hudiyo, si Jesus miadto+ ug mitindog sa ilang taliwala ug miingon kanila: “Hinaot nga kamo adunay kalinaw.”+ 20  Ug human niya isulti kini iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid.+ Busa ang mga tinun-an nagmaya+ sa pagkakita sa Ginoo. 21  Busa, si Jesus miingon na usab kanila: “Hinaot nga kamo adunay kalinaw. Ingon nga ang Amahan nagpadala kanako,+ ako magpadala usab kaninyo.”+ 22  Ug pagkasulti niya niini iyang gihuypan sila ug miingon kanila: “Dawata ninyo ang balaang espiritu.+ 23  Kon pasayloon ninyo ang mga sala ni bisan kinsang mga tawo,+ kini mapasaylo kanila; kon inyong ipabilin kadtong ila ni bisan kinsang mga tawo, kini sila magpabilin.”+ 24  Apan si Tomas,+ usa sa napulog-duha, nga gitawag Ang Kaluha, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. 25  Busa ang ubang mga tinun-an nag-ingon kaniya: “Nakita namo ang Ginoo!” Apan siya miingon kanila: “Gawas kon makita ko sa iyang mga kamot ang inagian sa mga lansang ug ikatuslok ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang ug ikatuslok ang akong kamot sa iyang kilid,+ dili gayod ako motuo.”+ 26  Buweno, walo ka adlaw sa ulahi ang iyang mga tinun-an didto na usab sulod sa usa ka balay, ug si Tomas kauban nila. Si Jesus miabot, bisan tuod ang mga pultahan trinangkahan, ug siya mitindog sa ilang taliwala ug miingon: “Hinaot nga kamo adunay kalinaw.”+ 27  Unya siya miingon kang Tomas: “Ibutang ang imong tudlo dinhi, ug tan-awa ang akong mga kamot, ug iduol ang imong kamot+ ug ituslok kini sa akong kilid, ug hunong na sa pagkadili-matinuohon apan magmatinuohon ka.” 28  Sa pagtubag si Tomas miingon kaniya: “Ginoo ko ug Diyos ko!”+ 29  Si Jesus miingon kaniya: “Nagtuo ka ba tungod kay nakita mo ako? Malipayon kadtong wala makakita apan nagtuo.”+ 30  Sa pagkatinuod, si Jesus naghimo usab ug daghang uban pang mga ilhanan atubangan sa mga tinun-an, nga wala mahisulat niining linukot nga basahon.+ 31  Apan kini nahisulat+ aron kamo motuo nga si Jesus mao ang Kristo nga Anak sa Diyos, ug aron nga, tungod sa pagtuo,+ makabaton kamo ug kinabuhi pinaagi sa iyang ngalan.

Mga Footnote