Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Juan 19:1-42

19  Busa, nianang panahona gikuha ni Pilato si Jesus ug gilatigo siya.+  Ug ang mga sundalo nagsalapid ug usa ka purongpurong nga sampinit ug gibutang kini sa iyang ulo ug gisul-oban siya ug panggawas nga besti nga purpura;+  ug sila nanuol kaniya ug nag-ingon: “Maayong adlaw, ikaw nga Hari sa mga Hudiyo!” Ug usab, ilang gisagpa siya sa makadaghan.+  Ug si Pilato migawas na usab ug miingon kanila: “Tan-awa! Gidala ko siya sa gawas nganhi kaninyo aron mahibalo kamo nga wala akoy nakaplagang sala diha kaniya.”+  Busa si Jesus migula, nga sinul-oban sa tunokon nga purongpurong ug sa panggawas nga besti nga purpura. Ug siya miingon kanila: “Tan-awa! Ang tawo!”  Hinunoa, sa dihang nakita siya sa pangulong mga saserdote ug sa mga polis, sila misinggit, nga nag-ingon: “Ilansang siya! Ilansang siya!”+ Si Pilato miingon kanila: “Kuhaa ninyo siya ug ilansang siya, kay wala akoy nakaplagang sala diha kaniya.”+  Ang mga Hudiyo mitubag kaniya: “Kami adunay usa ka balaod,+ ug sumala sa balaod angay siyang mamatay, tungod kay gihimo niya ang iyang kaugalingon nga anak sa Diyos.”+  Busa, sa nadungog ni Pilato kining mga pulonga, misamot siya ug kahadlok;  ug siya misulod na usab sa palasyo sa gobernador ug miingon kang Jesus: “Diin ka ba gikan?” Apan si Jesus wala motubag kaniya.+ 10  Busa si Pilato miingon kaniya: “Dili ka ba mosulti kanako?+ Wala ka ba mahibalo nga ako adunay awtoridad sa pagbuhi kanimo ug ako adunay awtoridad sa paglansang kanimo?” 11  Si Jesus mitubag kaniya: “Wala ka gayoy awtoridad batok kanako gawas kon gitugot kini kanimo gikan sa itaas.+ Mao nga ang tawo nga nagtugyan kanako nganhi kanimo mas dako ug sala.” 12  Tungod niini si Pilato nagpadayon sa pagpangitag paagi sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo misinggit, nga nag-ingon: “Kon imong buhian kining tawhana, dili ka higala ni Cesar. Ang matag tawo nga magahimo sa iyang kaugalingon nga hari magasulti batok kang Cesar.”+ 13  Busa si Pilato, sa pagkadungog niining mga pulonga, nagdala kang Jesus sa gawas, ug siya milingkod sa lingkoranan-sa-paghukom sa dapit nga gitawag Ang Salog nga Bato, apan, sa Hebreohanon, Gabʹba·tha. 14  Karon kadto maoy pagpangandam+ sa paskuwa; kadto mga ikaunom nga takna. Ug siya miingon sa mga Hudiyo: “Tan-awa! Ang inyong hari!” 15  Apan, sila misinggit: “Kuhaa siya! Kuhaa siya! Ilansang siya!” Si Pilato miingon kanila: “Ilansang ko ba ang inyong hari?” Ang pangulong mga saserdote mitubag: “Kami walay hari gawas kang Cesar.”+ 16  Busa, nianang panahona iyang gitugyan siya kanila aron ilansang.+ Unya sila nay nagpaigo kang Jesus. 17  Ug, nga nagpas-an sa estaka sa pagsakit sa iyang kaugalingon,+ siya milakaw+ paingon sa gitawag ug Dapit sa Kalabera, nga gitawag ug Golʹgo·tha sa Hebreohanon;+ 18  ug didto ilang gilansang siya,+ ug ang laing duha pa ka tawo kauban niya, usa niining kilira ug usa sa pikas, apan si Jesus diha sa tunga.+ 19  Si Pilato misulat usab ug usa ka titulo ug gibutang kini ibabaw sa estaka sa pagsakit. Kini nahisulat: “Jesus nga Nasaretnon ang Hari sa mga Hudiyo.”+ 20  Busa daghan sa mga Hudiyo nakabasa niini nga titulo, tungod kay ang dapit nga gilansangan kang Jesus duol man sa siyudad;+ ug kini nahisulat sa Hebreohanon, sa Latin, sa Grego. 21  Apan, ang pangulong mga saserdote sa mga Hudiyo miingon kang Pilato: “Ayaw isulat ‘Ang Hari sa mga Hudiyo,’ kondili nga siya miingon, ‘Ako Maoy Hari sa mga Hudiyo.’” 22  Si Pilato mitubag: “Ang nasulat ko na nasulat ko na.” 23  Karon sa gilansang na si Jesus sa mga sundalo, ilang gikuha ang iyang panggawas nga besti ug gibahin sa upat, usa ka bahin alang sa matag sundalo, ug ang pang-ilalom nga besti. Apan ang pang-ilalom nga besti walay tinahian, kay hinabol man kini gikan sa taas hangtod sa ubos.+ 24  Busa sila nag-ingon sa usag usa: “Dili nato gision kini, apan sutaon nato pinaagig pagripa kon kinsay makatag-iya niini.” Kini aron matuman ang kasulatan: “Gibahinbahin nila ang akong panggawas nga besti sa ilang taliwala, ug giripahan nila ang akong sapot.”+ Ug mao gayod kini ang gibuhat sa mga sundalo. 25  Apan duol sa estaka sa pagsakit ni Jesus, nagtindog didto ang iyang inahan+ ug ang igsoong babaye sa iyang inahan; si Maria+ nga asawa ni Clopas, ug si Maria Magdalena.+ 26  Busa si Jesus, sa pagkakita sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gihigugma+ nga nagtindog sa duol, miingon sa iyang inahan: “Babaye, tan-awa! Ang imong anak!” 27  Unya siya miingon sa tinun-an: “Tan-awa! Ang imong inahan!” Ug sukad niadtong taknaa ang tinun-an nagdala kaniya ngadto sa iyang kaugalingong pinuy-anan. 28  Human niini, sa nahibaloan ni Jesus nga niadtong panahona natuman na ang tanang butang, aron nga matuman ang kasulatan siya miingon: “Giuhaw ako.”+ 29  May usa ka sudlanan nga nabutang didto nga puno sa aslom nga bino. Busa gibutang nila ang usa ka espongha nga natuhop sa aslom nga bino sa usa ka lindog sa hisopo ug giduol kini sa iyang baba.+ 30  Karon sa nainom na niya ang aslom nga bino, si Jesus miingon: “Natuman na!”+ ug, nga giduko ang iyang ulo, siya mitugyan sa iyang espiritu.+ 31  Unya ang mga Hudiyo, sanglit kadto Pagpangandam man,+ aron nga dili magpabilin+ ang mga lawas sa estaka sa pagsakit sa Igpapahulay, (kay dako man kadtong adlawa nga Igpapahulay,)+ mihangyo kang Pilato nga balion ang ilang mga bitiis ug kuhaon ang mga lawas. 32  Busa, ang mga sundalo nangadto, ug gibali ang mga bitiis sa una nga tawo ug niadtong sa lain nga tawo nga gilansang kauban niya. 33  Apan sa pag-abot kang Jesus, kay ilang nakita nga patay na siya, wala nila balia ang iyang mga bitiis. 34  Apan usa sa mga sundalo miduslak ug bangkaw sa iyang kilid,+ ug dihadiha migula ang dugo ug tubig. 35  Ug siya nga nakakita niini nagpamatuod, ug ang iyang pamatuod tinuod, ug kanang tawhana nahibalo nga siya mosulti sa tinuod nga mga butang, aron nga kamo usab motuo.+ 36  Sa pagkatinuod, kining mga butanga nahitabo aron matuman ang kasulatan: “Walay bukog niya nga magupok.”+ 37  Ug, usab, ang laing kasulatan nag-ingon: “Sila molantaw sa Usa nga ilang gidughang.”+ 38  Karon human niining mga butanga si Jose nga taga-Arimatea, nga usa ka tinun-an ni Jesus apan sa tago tungod sa iyang kahadlok sa mga Hudiyo,+ mihangyo kang Pilato nga makuha niya ang lawas ni Jesus; ug gitugotan siya ni Pilato.+ Busa siya miadto ug gikuha ang iyang lawas.+ 39  Si Nicodemo usab, ang tawo nga miadto kaniya sa kagabhion sa unang higayon, miabot nga nagdala ug usa ka rolyo nga mira ug mga aloe, nga mga usa ka gatos ka libra.+ 40  Busa ilang gikuha ang lawas ni Jesus ug gibugkosan kini ug mga bendahe uban sa mga yerbang-paalimyon,+ sumala sa batasan sa mga Hudiyo sa pagpangandam sa paglubong. 41  Nagkaatol, sa dapit nga gilansangan kaniya didtoy usa ka tanaman, ug sulod sa tanaman usa ka bag-ong handomanang lubnganan,+ nga wala pay usa nga nahilubong. 42  Busa, didto, tungod sa pagpangandam+ sa mga Hudiyo, gilubong nila si Jesus, tungod kay ang handomanang lubnganan duol ra.

Mga Footnote