Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Juan 18:1-40

18  Sa nakasulti na niining mga butanga, si Jesus miadto uban sa iyang mga tinun-an tabok sa sapa sa tingtugnaw sa Kidron+ diin didtoy tanaman, ug siya ug ang iyang mga tinun-an misulod niini.+  Karon si Judas, nga iyang magbubudhi, nakatultol usab sa maong dapit, tungod kay si Jesus sa makadaghan nakigtagbo man didto sa iyang mga tinun-an.+  Busa si Judas nagdala sa pundok sa mga sundalo ug sa mga polis gikan sa pangulong mga saserdote ug sa mga Pariseo ug miadto didto nga may mga sulo ug mga lampara ug mga hinagiban.+  Busa, si Jesus, kay nahibalo sa tanang butang nga modangat kaniya,+ misugat ug miingon kanila: “Kinsay gipangita ninyo?”  Sila mitubag kaniya: “Si Jesus nga Nasaretnon.”+ Siya miingon kanila: “Ako mao siya.” Karon si Judas, nga iyang magbubudhi,+ nagtindog usab kauban nila.  Hinunoa, sa dihang siya miingon kanila: “Ako mao siya,” sila misibog+ ug nangatumba sa yuta.  Busa nangutana na usab siya kanila: “Kinsay gipangita ninyo?” Sila miingon: “Si Jesus nga Nasaretnon.”  Si Jesus mitubag: “Gisultihan ko kamo nga ako mao siya. Busa, kon ako ang gipangita ninyo, palakta kini sila”;  aron matuman ang pulong nga iyang giingon: “Wala ako mawad-i bisag usa niadtong imong gihatag kanako.”+ 10  Unya si Simon Pedro, sanglit may espada man siya, mihulbot niini ug gitigbas ang ulipon sa hataas nga saserdote ug naputlan sa iyang tuong dalunggan.+ Ang ngalan sa ulipon maoy Malco. 11  Hinunoa, si Jesus miingon kang Pedro: “Iuli ang espada sa sakoban niini.+ Ang kopa nga gihatag kanako sa Amahan, dili ko ba gayod kini imnon?”+ 12  Unya ang pundok sa mga sundalo ug ang komandante militar ug ang mga polis sa mga Hudiyo midakop kang Jesus ug migapos kaniya, 13  ug gidala nila siya pag-una ngadto kang Anas; kay siya ugangang lalaki ni Caifas, nga hataas nga saserdote nianang tuiga.+ 14  Si Caifas, sa pagkatinuod, mao ang nagtambag sa mga Hudiyo nga para sa ilang kaayohan nga ang usa ka tawo mamatay alang sa katawhan.+ 15  Karon si Simon Pedro ingon man ang lain pang tinun-an misunod kang Jesus.+ Kadto nga tinun-an nailhan sa hataas nga saserdote, ug siya misulod uban kang Jesus sa sawang sa hataas nga saserdote, 16  apan si Pedro nagtindog sa gawas sa pultahan.+ Busa ang laing tinun-an, nga kaila sa hataas nga saserdote, migula ug nakigsulti sa magbalantay sa pultahan ug nagpasulod kang Pedro. 17  Unya ang sulugoong babaye, ang magbalantay sa pultahan, miingon kang Pedro: “Dili ba ikaw usa man usab sa mga tinun-an niining tawhana?” Siya miingon: “Dili ako.”+ 18  Karon ang mga ulipon ug ang mga polis nagtindog didto, sanglit sila naghaling ug kalayo nga gigamit ang uling,+ kay matugnaw man, ug sila nagpainit sa ilang kaugalingon. Si Pedro nagtindog usab kauban nila ug nagpainit sa iyang kaugalingon. 19  Ug busa ang pangulong saserdote nangutana kang Jesus bahin sa iyang mga tinun-an ug bahin sa iyang pagtulon-an. 20  Si Jesus mitubag kaniya: “Ako nagsulti sa dayag ngadto sa kalibotan. Ako nanudlo sa kanunay sa sinagoga ug sa templo,+ diin adto magtigom ang tanang Hudiyo; ug ako walay bisan unsa nga gisulti sa tago. 21  Nganong nangutana ka kanako? Pangutan-a kadtong mga nakadungog sa akong gisulti kanila. Tan-awa! Kini sila nahibalo kon unsay akong giingon.” 22  Human niya masulti kining mga butanga, usa sa mga polis nga nagtindog sa duol misagpa+ kang Jesus ug miingon: “Ingon ba niana ang imong tinubagan sa pangulong saserdote?” 23  Si Jesus mitubag kaniya: “Kon sayop ang akong gisulti, pamatud-i ang sayop; apan kon husto, nganong imo akong gisagpa?” 24  Busa si Anas nagpadala kaniya nga ginapos ngadto kang Caifas nga hataas nga saserdote.+ 25  Karon si Simon Pedro nagtindog ug nagpainit sa iyang kaugalingon. Unya sila miingon kaniya: “Dili ba ikaw usa usab sa iyang mga tinun-an?” Siya milimod niini ug miingon: “Dili ako.”+ 26  Usa sa mga ulipon sa hataas nga saserdote, nga paryente sa tawo kansang dalunggan naputol ni Pedro,+ miingon: “Dili ba nakita ko ikaw didto sa tanaman kauban niya?” 27  Hinunoa, gilimod na usab kini ni Pedro; ug dihadiha mituktugaok ang usa ka sunoy.+ 28  Unya gikan kang Caifas gidala nila si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador.+ Sayo kadto sa kabuntagon. Apan wala sila mosulod sa palasyo sa gobernador, aron sila dili mahugawan+ kondili makakaon sa paskuwa. 29  Busa si Pilato migula ngadto kanila ug miingon: “Unsang sumbong ang inyong ipasaka batok niining tawhana?”+ 30  Sa pagtubag sila miingon kaniya: “Kon kining tawhana dili mamumuhat ug daotan, dili unta namo siya itugyan kanimo.” 31  Busa si Pilato miingon kanila: “Kuhaa ninyo siya ug hukmi siya sumala sa inyong balaod.”+ Ang mga Hudiyo miingon kaniya: “Dili subay sa balaod nga kami mopatay kang bisan kinsa.”+ 32  Kini maoy aron matuman ang pulong ni Jesus nga iyang giingon sa pagpaila kon unsang matanga sa kamatayon nga siya gitakdang mamatay.+ 33  Busa si Pilato misulod na usab sa palasyo sa gobernador ug gitawag si Jesus ug miingon kaniya: “Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?”+ 34  Si Jesus mitubag: “Sa imoha ra bang kaugalingon nga gisulti mo kini, o gisultihan ka sa uban bahin kanako?”+ 35  Si Pilato mitubag: “Usa ba ako ka Hudiyo? Ang imong kaugalingong nasod ug ang pangulong mga saserdote nagtugyan kanimo ngari kanako.+ Unsa ba ang imong nabuhat?” 36  Si Jesus mitubag:+ “Ang akong gingharian dili bahin niining kalibotana.+ Kon ang akong gingharian bahin pa niining kalibotana, ang akong mga alagad makig-away+ na unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan, sa pagkatinuod, ang akong gingharian dili gikan niini nga tinubdan.” 37  Busa si Pilato miingon kaniya: “Nan, kon mao, hari ka ba diay?” Si Jesus mitubag: “Ikaw ang nag-ingon nga ako hari.+ Tungod niini ako gipakatawo, ug tungod niini ako mianhi sa kalibotan, aron ako magpamatuod sa kamatuoran.+ Ang matag usa nga dapig sa kamatuoran+ mamati sa akong tingog.”+ 38  Si Pilato miingon kaniya: “Unsa bay kamatuoran?” Ug human makasulti niini, siya migula na usab ngadto sa mga Hudiyo ug miingon kanila: “Wala akoy nakaplagang sala diha kaniya.+ 39  Labot pa, aduna kamoy batasan nga panahon sa paskuwa pagabuhian ko ang usa ka tawo alang kaninyo.+ Busa, buot ba ninyo nga buhian ko alang kaninyo ang hari sa mga Hudiyo?” 40  Unya sila misinggit na usab, nga nag-ingon: “Dili kining tawhana, kondili si Barabas!” Karon si Barabas usa ka tulisan.+

Mga Footnote