Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Juan 16:1-33

16  “Gisulti ko kining mga butanga kaninyo aron kamo dili mapandol.+  Palagpoton kamo sa mga tawo gikan sa sinagoga.+ Sa pagkatinuod, ang takna nagsingabot sa dihang ang matag usa nga mopatay kaninyo maghunahuna nga siya nakahimo ug sagradong pag-alagad sa Diyos.+  Apan pagabuhaton nila kining mga butanga tungod kay wala man sila makaila sa Amahan o kanako.+  Bisan pa niana, gisulti ko kining mga butanga kaninyo aron nga, kon moabot na ang ilang takna, inyong mahinumdoman nga gisulti ko kini kaninyo.+ “Kining mga butanga, hinunoa, wala ko isulti kaninyo sa sinugdan, tungod kay uban pa man ako kaninyo.  Apan karon moadto na ako kaniya nga nagpadala kanako,+ apan walay usa kaninyo nga nangutana kanako, ‘Asa ka man paingon?’  Apan tungod kay gisulti ko kining mga butanga kaninyo ang inyong mga kasingkasing natugob sa kaguol.+  Bisan pa niana, sultihan ko kamo sa tinuod, Alang sa inyong kaayohan nga mobiya ako. Kay kon dili ako mobiya, ang magtatabang+ dili gayod moabot kaninyo; apan kon molakaw ako, ipadala ko siya kaninyo.  Ug kon moabot na siya hatagan niya ang kalibotan ug makapatuo nga ebidensiya mahitungod sa sala ug mahitungod sa pagkamatarong ug mahitungod sa paghukom:+  sa unang bahin, mahitungod sa sala,+ tungod kay sila wala magpasundayag ug pagtuo kanako;+ 10  unya mahitungod sa pagkamatarong,+ tungod kay moadto ako sa Amahan ug dili na kamo makakita kanako; 11  unya mahitungod sa paghukom,+ tungod kay ang magmamando niining kalibotana gihukman na.+ 12  “Duna pa akoy daghang butang nga isulti kaninyo, apan dili pa kamo makadaog sa pagdala niini sa pagkakaron.+ 13  Hinunoa, sa dihang moabot siya, ang espiritu sa kamatuoran,+ siya magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran, kay dili man siya mosulti sa iyang kaugalingong pagbuot, apan ang mga butang nga iyang madungog iyang isulti, ug ang mga butang nga umaabot iyang ipahayag kaninyo.+ 14  Kana siya maghimaya kanako,+ tungod kay modawat siya gikan sa akoa ug mopahayag niini kaninyo.+ 15  Ang tanang butang nga gibatonan sa Amahan akoa.+ Mao nga miingon ako nga modawat siya gikan sa akoa ug mopahayag niini kaninyo. 16  Sa mubong panahon dili na kamo makakita kanako,+ ug, makausa pa, sa mubong panahon makakita kamo kanako.” 17  Busa ang pipila sa iyang mga tinun-an miingon sa usag usa: “Unsay kahulogan niini nga siya nag-ingon kanato, ‘Sa mubong panahon dili na kamo makakita kanako, ug, makausa pa, sa mubong panahon makakita kamo kanako,’ ug, ‘tungod kay ako moadto sa Amahan’?” 18  Busa sila nag-ingon: “Unsay kahulogan niini nga siya nag-ingon, ‘sa mubong panahon’? Wala kita makasabot sa iyang gipanulti.” 19  Si Jesus nahibalo+ nga buot nilang mangutana kaniya, busa siya miingon kanila: “Nagpakisayod ba kamo sa usag usa mahitungod niini, tungod kay ako miingon, Sa mubong panahon dili na kamo makakita kanako, ug, makausa pa, sa mubong panahon makakita kamo kanako? 20  Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo, Kamo manghilak ug magminatay, apan ang kalibotan magmaya; kamo maguol,+ apan ang inyong kaguol mahimong kalipay.+ 21  Ang usa ka babaye, sa dihang siya manganak, adunay kaguol, tungod kay ang iyang takna miabot na;+ apan sa dihang ipanganak na niya ang bata, dili na niya mahinumdoman ang kasakitan tungod sa kalipay nga ang usa ka tawo nahimugso sa kalibotan. 22  Busa, kamo usab, karon, sa pagkatinuod, adunay kaguol; apan ako makigkita kaninyo pag-usab ug ang inyong mga kasingkasing magmaya,+ ug walay bisan kinsa ang magkuha sa inyong kalipay gikan kaninyo. 23  Ug nianang adlawa+ kamo wala na gayoy ipangutana pa kanako. Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo, Kon kamo mangayo sa Amahan sa bisan unsa+ kini iyang ihatag kaninyo sa akong ngalan.+ 24  Hangtod karon kamo wala pay gipangayo nga bisan usa ka butang sa akong ngalan. Pangayo ug kamo makadawat, aron ang inyong kalipay mabug-os.+ 25  “Gisulti ko kining mga butanga kaninyo pinaagig mga pagtandi.+ Ang takna nagsingabot sa dihang dili na ako mosulti pinaagig mga pagtandi, apan sa kayano ako magataho kaninyo mahitungod sa Amahan. 26  Nianang adlawa kamo mangayo pinaagi sa akong ngalan, ug dili ko kamo sultihan nga mohangyo ako sa Amahan mahitungod kaninyo. 27  Kay ang Amahan nagmahal kaninyo, tungod kay kamo nagmahal man kanako+ ug nagtuo nga ako migula ingon nga hawas sa Amahan.+ 28  Ako naggikan sa Amahan ug mianhi sa kalibotan. Dugang pa, ako mobiya sa kalibotan ug moadto sa Amahan.”+ 29  Ang iyang mga tinun-an miingon: “Tan-awa! Karon ikaw nagasulti sa yano, ug wala magasulti ug pagtandi. 30  Karon kami nahibalo na nga ikaw nahibalo sa tanang butang+ ug dili kinahanglan nga may si bisan kinsa nga magsukitsukit kanimo.+ Tungod niini kami nagatuo nga ikaw naggikan sa Diyos.”+ 31  Si Jesus mitubag kanila: “Nagatuo ba kamo sa pagkakaron? 32  Tan-awa! Ang takna nagsingabot, sa pagkatinuod, kini miabot na, sa dihang mangatibulaag kamo nga ang matag usa ngadto sa iyang kaugalingong balay+ ug biyaan ninyo ako nga mag-inusara; apan dili ako mag-inusara, tungod kay ang Amahan nag-uban man kanako.+ 33  Gisulti ko kining mga butanga kaninyo aron nga pinaagi kanako makabaton kamo ug kalinaw.+ Sa kalibotan kamo adunay kasakitan, apan magmaisogon! Gidaog ko na ang kalibotan.”+

Mga Footnote