Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Juan 15:1-27

15  “Ako mao ang matuod nga punoan sa paras,+ ug ang akong Amahan mao ang magtitikad.+  Ang tanan kong sanga nga dili mamunga iyang pagaputlon,+ ug ang tanan nga mamunga iyang pagahinloan,+ aron nga kini mamunga ug daghan pa.+  Kamo mahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo.+  Magpabilin nga nahiusa kanako, ug ako nahiusa kaninyo.+ Ingon nga ang sanga dili makapamunga sa kaugalingon niini gawas kon kini magpabilin sa punoan sa paras, sa samang paagi dili kamo makapamunga, gawas kon kamo magpabilin nga nahiusa kanako.+  Ako mao ang punoan sa paras, kamo ang mga sanga. Siya nga magpabilin nga nahiusa kanako, ug ako nahiusa kaniya, kini siya mamunga ug daghan;+ tungod kay bulag kanako wala gayod kamoy mahimo.  Kon si bisan kinsa dili magpabilin nga nahiusa kanako, siya isalibay ingong usa ka sanga ug malaya; ug tigomon sa mga tawo kanang mga sangaha ug ilabog kini sa kalayo ug masunog kini.+  Kon kamo magpabilin nga nahiusa kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, pangayo sa bisan unsa nga buot ninyo ug kini matuman alang kaninyo.+  Ang akong Amahan mahimaya niini, nga kamo magpadayon sa pagpamungag daghan ug magpamatuod nga akong mga tinun-an.+  Ingon nga ang Amahan nahigugma kanako+ ug ako nahigugma kaninyo, magpabilin kamo sa akong gugma. 10  Kon sundon ninyo ang akong mga sugo,+ kamo magpabilin sa akong gugma, ingon nga ako nagsunod sa mga sugo sa Amahan+ ug nagpabilin sa iyang gugma. 11  “Kining mga butanga akong gisulti kaninyo, aron ang akong kalipay maanaa kaninyo ug ang inyong kalipay mabug-os.+ 12  Mao kini ang akong sugo, nga maghigugmaay kamo sa usag usa ingon sa akong paghigugma kaninyo.+ 13  Walay usa nga may gugmang labaw pa kay niini, nga ang usa magtugyan sa iyang kalag alang sa iyang mga higala.+ 14  Kamo akong mga higala kon inyong buhaton ang ginasugo ko kaninyo.+ 15  Dili ko na kamo tawgon nga mga ulipon, tungod kay ang ulipon wala mahibalo kon unsay ginabuhat sa iyang agalon. Apan gitawag ko kamong mga higala,+ tungod kay ang tanang butang nga akong nadungog gikan sa akong Amahan gipahibalo ko kaninyo.+ 16  Dili kamo ang nagpili kanako, apan ako ang nagpili kaninyo, ug gitudlo ko kamo nga magpadayon ug mamunga+ sa kanunay ug nga magpabilin ang inyong bunga; aron nga bisan unsay inyong pangayoon sa Amahan sa akong ngalan iyang ihatag kini kaninyo.+ 17  “Ako nagsugo kaninyo niining mga butanga, nga kamo maghigugmaay sa usag usa.+ 18  Kon ang kalibotan nagdumot kaninyo, kamo nahibalo nga kini nagdumot na kanako sa wala pa kini magdumot kaninyo.+ 19  Kon kamo bahin pa sa kalibotan, higugmaon sa kalibotan ang mga iyaha.+ Karon tungod kay kamo dili man bahin sa kalibotan,+ apan gipili ko kamo gikan sa kalibotan, tungod niini ang kalibotan nagdumot kaninyo.+ 20  Hinumdomi ang pulong nga akong giingon kaninyo, Ang ulipon dili labaw kay sa iyang agalon. Kon sila naglutos kanako, sila magalutos usab kaninyo;+ kon sila nagbantay sa akong pulong, sila magbantay usab sa inyoha. 21  Apan kining tanan ilang pagabuhaton batok kaninyo tungod sa akong ngalan, tungod kay sila wala man makaila kaniya nga nagpadala kanako.+ 22  Kon ako wala pa moanhi ug mosulti kanila, wala unta silay sala;+ apan karon sila walay ikapangatarongan sa ilang sala.+ 23  Siya nga nagdumot kanako nagdumot usab sa akong Amahan.+ 24  Kon wala pa nako himoa sa ilang taliwala ang mga buhat nga walay laing nakahimo,+ wala unta silay sala;+ apan karon sila nakakita na ug nagdumot kanako ingon man sa akong Amahan.+ 25  Apan kini maoy aron matuman ang pulong nga nahisulat sa ilang Balaod, ‘Sila nagdumot kanako nga walay pasikaranan.’+ 26  Sa dihang moabot ang magtatabang nga akong ipadala kaninyo gikan sa Amahan,+ ang espiritu sa kamatuoran, nga naggikan sa Amahan, kana siya magpamatuod bahin kanako;+ 27  ug kamo, sa ingon usab, magpamatuod,+ tungod kay kamo nakig-uban na man kanako sukad sa akong pagsugod.

Mga Footnote