Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Juan 14:1-31

14  “Ayaw tugoti nga mabalisa ang inyong mga kasingkasing.+ Pagpasundayag ug pagtuo sa Diyos,+ pagpasundayag usab ug pagtuo kanako.+  Sa balay sa akong Amahan adunay daghang puloy-anan.+ Kon dili pa, giingnan ko unta kamo, tungod kay ako moadto aron sa pag-andam ug dapit+ alang kaninyo.  Ug usab, kon ako moadto ug mag-andam ug dapit alang kaninyo, ako moanhi pag-usab+ ug pagadawaton ko kamo nganhi kanako,+ aron nga kon asa ako kamo atua usab.+  Ug kon asa ako moadto kamo nahibalo sa dalan.”  Si Tomas+ miingon kaniya: “Ginoo, wala kami mahibalo kon asa ka moadto.+ Unsaon man namo pagkahibalo sa dalan?”  Si Jesus miingon kaniya: “Ako ang dalan+ ug ang kamatuoran+ ug ang kinabuhi.+ Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako.+  Kon kamo nakaila kanako, kamo makaila usab unta sa akong Amahan; sukad niining gutloa kamo nakaila kaniya ug nakakita na kaniya.”+  Si Felipe miingon kaniya: “Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan, ug kini igo na alang kanamo.”  Si Jesus miingon kaniya: “Kadugay ko na nga nakig-uban kaninyo, ug sa gihapon, Felipe, wala ka pa makaila kanako? Siya nga nakakita kanako nakakita usab sa Amahan.+ Naunsa bang ikaw nag-ingon, ‘Ipakita kanamo ang Amahan’?+ 10  Wala ka ba motuo nga ako nahiusa sa Amahan ug ang Amahan nahiusa kanako?+ Ang mga butang nga akong ginasulti kaninyo wala ko isulti nga gikan sa ako rang kaugalingon; apan ang Amahan nga nagpabiling nahiusa kanako nagahimo sa iyang mga buhat.+ 11  Tuohi ako nga ako nahiusa sa Amahan ug ang Amahan nahiusa kanako; kon dili man, tuo kamo tungod sa mga buhat.+ 12  Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo, Siya nga magpasundayag ug pagtuo kanako, siya maghimo usab sa mga buhat nga akong ginahimo; ug pagahimoon niya ang mga buhat nga labaw+ pa niini, tungod kay ako moadto sa akong Amahan.+ 13  Dugang pa, bisan unsa nga inyong pangayoon sa akong ngalan, kini akong pagabuhaton, aron nga ang Amahan mahimaya maylabot sa Anak.+ 14  Kon kamo mangayo ug bisan unsa sa akong ngalan, kini akong pagabuhaton. 15  “Kon kamo nahigugma kanako, pagasundon ninyo ang akong mga sugo;+ 16  ug hangyoon ko ang Amahan ug hatagan kamo niya ug laing magtatabang nga magauban kaninyo hangtod sa kahangtoran,+ 17  ang espiritu sa kamatuoran,+ nga dili madawat sa kalibotan,+ tungod kay kini wala makakita niini ni mahibalo niini. Kamo nahibalo niini, tungod kay kini magpabilin uban kaninyo ug anaa kaninyo.+ 18  Dili ko kamo biyaan nga nagbangotan.+ Ako moanhi kaninyo. 19  Hamubo na lamang nga panahon ug ang kalibotan dili na makakita kanako,+ apan kamo makakita kanako,+ tungod kay ako buhi ug kamo mabuhi.+ 20  Nianang adlawa mahibaloan ninyo nga ako nahiusa sa akong Amahan ug kamo nahiusa kanako ug ako nahiusa kaninyo.+ 21  Siya nga nakabaton sa akong mga sugo ug nagsunod niini, siya mao ang nahigugma kanako.+ Sa ingon usab siya nga nahigugma kanako higugmaon sa akong Amahan, ug ako mahigugma kaniya ug magpadayag sa akong kaugalingon ngadto kaniya.” 22  Si Judas,+ dili Iskariote, miingon kaniya: “Ginoo, unsay nahitabo nga buot man nimong ipadayag ang imong kaugalingon kanamo ug dili ngadto sa kalibotan?”+ 23  Sa pagtubag si Jesus miingon kaniya: “Kon ang usa nahigugma kanako, sundon+ niya ang akong pulong, ug higugmaon siya sa akong Amahan, ug kami moadto kaniya ug mopuyo uban niya.+ 24  Siya nga wala mahigugma kanako wala magasunod sa akong mga pulong; ug ang pulong nga inyong nadungog dili akoa, apan iya sa Amahan nga nagpadala kanako.+ 25  “Kining mga butanga gisulti ko samtang ania pa ako uban kaninyo. 26  Apan ang magtatabang, ang balaang espiritu, nga ipadala sa Amahan sa akong ngalan, siya magtudlo kaninyo sa tanang butang ug magpahinumdom kaninyo sa tanang butang nga akong gisulti kaninyo.+ 27  Ibilin ko kaninyo ang kalinaw, ihatag ko kaninyo ang akong kalinaw.+ Dili ko ihatag kini kaninyo sama sa paghatag niini sa kalibotan. Ayaw tugoti nga ang inyong mga kasingkasing mabalisa ni kini mokuyos sa kahadlok. 28  Nadungog ninyo nga ako miingon kaninyo, ako molakaw ug ako mobalik kaninyo. Kon kamo nahigugma kanako, magmaya kamo nga ako moadto sa Amahan, tungod kay ang Amahan labaw+ pa kay kanako. 29  Busa karon gisultihan ko kamo sa wala pa kini mahitabo,+ aron nga, kon kini mahitabo na, kamo motuo. 30  Dili na ako magdaghan pa ug sulti kaninyo, kay ang magmamando+ niining kalibotana nagsingabot na. Ug siya walay gahom kanako,+ 31  apan, aron nga mahibalo ang kalibotan nga gihigugma ko ang Amahan, sumala gayod sa gisugo+ kanako sa Amahan nga pagabuhaton, kana ang akong ginabuhat. Tindog, manglakaw na kita.

Mga Footnote