Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Juan 13:1-38

13  Karon, tungod kay nahibalo siya sa wala pa ang pista sa paskuwa nga miabot+ na ang iyang takna aron siya mobiya niining kalibotana ug moadto sa Amahan,+ si Jesus, kay nahigugma sa mga iyaha nga ania sa kalibotan,+ naghigugma kanila hangtod sa kataposan.  Busa, samtang nagpadayon ang panihapon, sa dihang ang pagbudhi kaniya+ gikapasulod na sa Yawa sa kasingkasing ni Judas Iskariote,+ ang anak nga lalaki ni Simon,  siya, kay nahibalong ang Amahan naghatag na sa tanang butang ngadto sa iyang mga kamot+ ug nga siya naggikan sa Diyos ug moadto sa Diyos,+  mitindog gikan sa panihapon ug mipadaplin sa iyang panggawas nga besti. Ug, nga nagkuhag toalya, iyang gibaksan ang iyang kaugalingon.+  Human niana iyang gibutangan ug tubig ang usa ka palanggana ug gisugdan ang paghugas sa mga tiil+ sa mga tinun-an ug gitrapohan sila pinaagi sa toalya nga iyang gibakos.  Ug siya nahiabot kang Simon Pedro. Siya miingon kaniya: “Ginoo, hugasan mo ba ang akong mga tiil?”+  Sa pagtubag si Jesus miingon kaniya: “Ang akong ginabuhat dili nimo masabtan sa pagkakaron, apan imo rang masabtan kining mga butanga pagkahuman niini.”+  Si Pedro miingon kaniya: “Dili mo gayod pagahugasan ang akong mga tiil.” Si Jesus mitubag kaniya: “Gawas kon ako maghugas kanimo,+ ikaw walay bahin kanako.”  Si Simon Pedro miingon kaniya: “Ginoo, dili lamang ang akong mga tiil, kondili ang akong mga kamot usab ug ang akong ulo.” 10  Si Jesus miingon kaniya: “Siya nga naligo+ na dili kinahanglang hugasan pa gawas sa iyang mga tiil, hinuon mahinlo na sa katibuk-an. Ug kamo mahinlo, apan dili ang tanan.” 11  Sa pagkatinuod, nahibaloan niya ang tawo nga magbudhi kaniya.+ Mao nga siya miingon: “Dili kamong tanan mahinlo.” 12  Karon sa dihang nahugasan na niya ang ilang mga tiil ug nakasul-ob na sa iyang panggawas nga besti ug nakapahiluna na pag-usab sa lamesa, siya miingon kanila: “Nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? 13  Kamo nagtawag kanako, ‘Magtutudlo,’+ ug ‘Ginoo,’+ ug husto ang inyong gisulti, kay mao man ako.+ 14  Busa, kon ako, bisan tuod Ginoo ug Magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil,+ kamo usab angay nga maghinugasay sa mga tiil sa usag usa.+ 15  Kay ako nagtagana ug sumbanan alang kaninyo, nga, ingon sa akong gibuhat kaninyo, pagabuhaton usab ninyo.+ 16  Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo, Ang ulipon dili labaw kay sa iyang agalon, ni ang pinadala labaw kay sa nagpadala kaniya.+ 17  Kon nahibalo kamo niining mga butanga, malipayon kamo kon inyo kining buhaton.+ 18  Ako wala magasulti mahitungod kaninyong tanan; nakaila ako sa mga tawo nga akong gipili.+ Apan kini maoy aron matuman ang Kasulatan,+ ‘Siya nga tigsalo ug kaon sa akong tinapay nag-isa sa iyang tikod batok kanako.’+ 19  Sukad niining gutloa ako magasulti kaninyo sa dili pa kini mahitabo,+ aron sa dihang mahitabo na kini kamo motuo nga ako mao siya. 20  Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo, Siya nga magadawat kang bisan kinsa nga akong ipadala magadawat usab kanako.+ Sa ingon usab siya nga magadawat kanako, magadawat usab kaniya nga nagpadala kanako.”+ 21  Human misulti niining mga butanga, si Jesus nabalisa sa espiritu, ug siya nagpamatuod ug miingon: “Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo, Usa kaninyo magbudhi kanako.”+ 22  Ang mga tinun-an nagtinan-away sa usag usa, nga nalibog kon bahin kang kinsa siya nagsulti niini.+ 23  Dihay naglingkod sa atubangan sa sabakan ni Jesus nga usa sa iyang mga tinun-an, ug siya gihigugma ni Jesus.+ 24  Busa si Simon Pedro miyango kaniya ug miingon kaniya: “Isulti kon kinsa kining iyang giingon.” 25  Busa ang ulahi misandig sa dughan ni Jesus ug miingon kaniya: “Ginoo, kinsa man kini siya?”+ 26  Busa si Jesus mitubag: “Kini siya mao ang hatagan ko sa tinapay nga akong ituslob.”+ Ug busa, kay natuslob na ang tinapay, iya kining gikuha ug gihatag kang Judas, ang anak nga lalaki ni Simon Iskariote. 27  Ug human sa tinapay si Satanas misulod ngadto sa ulahi.+ Busa, si Jesus miingon kaniya: “Kon unsay imong ginabuhat buhata sa mas madali.” 28  Hinuon, walay usa sa mga naghirag sa lamesa ang nahibalo kon sa unsang katuyoan iyang gisulti kini kaniya. 29  Ang pipila, sa pagkatinuod, naghunahuna, sanglit si Judas naghupot man sa kahon sa salapi,+ nga si Jesus nagsugo kaniya: “Palita ang mga butang nga atong gikinahanglan alang sa pista,” o nga adunay ipahatag kaniya ngadto sa mga kabos.+ 30  Busa, sa pagkadawat niya sa tinapay, siya migula dihadiha. Ug gabii kadto.+ 31  Busa sa paggula na niya, si Jesus miingon: “Karon ang Anak sa tawo gihimaya na,+ ug ang Diyos gihimaya na maylabot kaniya. 32  Ug pagahimayaon siya sa Diyos,+ ug iyang pagahimayaon siya dihadiha. 33  Minahal nga mga anak,+ ako ania uban kaninyo sa hamubo na lamang nga panahon. Kamo mangita kanako; ug ingon sa akong gisulti sa mga Hudiyo, ‘Diin ako moadto dili kamo makaadto,’+ magaingon usab ako kaninyo sa pagkakaron. 34  Ako magahatag kaninyog bag-ong sugo, nga kamo maghigugmaay sa usag usa; ingon sa akong paghigugma kaninyo,+ nga kamo usab maghigugmaay sa usag usa.+ 35  Pinaagi niini ang tanan makaila nga kamo akong mga tinun-an, kon kamo adunay gugma sa inyong taliwala.”+ 36  Si Simon Pedro miingon kaniya: “Ginoo, asa ka paingon?” Si Jesus mitubag: “Asa ako paingon ikaw dili makasunod kanako karon, apan ikaw mosunod ra unya.”+ 37  Si Pedro miingon kaniya: “Ginoo, nganong dili man ako makasunod kanimo sa pagkakaron? Itugyan ko ang akong kalag alang kanimo.”+ 38  Si Jesus mitubag: “Itugyan mo ba ang imong kalag alang kanako? Sa pagkatinuod ako magaingon kanimo, Ang usa ka sunoy dili gayod motuktugaok hangtod nga ilimod mo ako sa tulo ka higayon.”+

Mga Footnote