Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Juan 12:1-50

12  Busa si Jesus, unom ka adlaw sa wala pa ang paskuwa, miabot sa Betania,+ diin didto si Lazaro+ nga gibangon ni Jesus gikan sa mga patay.  Busa sila naghikay ug panihapon alang kaniya didto, ug si Marta+ nagsilbi,+ apan si Lazaro usa sa mga naghirag sa lamesa kauban niya.+  Busa, si Maria mikuha ug usa ka libra sa pinahumotan nga lana, lunsay nga nardo,+ nga mahal kaayo, ug gihaplasan niya ang mga tiil ni Jesus ug gipahiran kini pinaagi sa iyang buhok.+ Ang balay napuno sa alimyon sa pinahumotan nga lana.  Apan si Judas Iskariote,+ usa sa iyang mga tinun-an, nga hapit nang magbudhi kaniya, miingon:  “Nganong wala man ibaligya kining pinahumotan+ nga lana sa tulo ka gatos ka denario ug ihatag sa mga tawong kabos?”+  Hinuon, kini iyang giingon dili tungod kay nahingawa siya sa mga kabos, kondili tungod kay siya kawatan+ ug naghupot sa kahon sa salapi+ ug tigkuha sa mga salapi nga gibutang niini.  Busa si Jesus miingon: “Pasagdi lang siya, aron makatuman siya niining naandang buhat alang sa adlaw sa paglubong kanako.+  Kay ang mga kabos+ kanunay nga anaa kaninyo, apan ako dili kanunay nga ania kaninyo.”  Busa nasayran sa usa ka dakong panon sa mga Hudiyo nga didto siya, ug sila nangadto, dili lamang tungod kang Jesus, apan aron makita usab si Lazaro, nga iyang gibangon gikan sa mga patay.+ 10  Ang pangulong mga saserdote karon nagsabot sa pagpatay usab kang Lazaro,+ 11  tungod kay gumikan kaniya daghan sa mga Hudiyo ang nangadto ug nagbutang ug pagtuo kang Jesus.+ 12  Sa sunod nga adlaw ang dakong panon nga nangadto sa pista, sa pagkadungog nga moanha si Jesus sa Jerusalem, 13  nanguhag mga palwa sa kahoyng palma+ ug nanggula sa pagsugat kaniya. Ug sila misinggit:+ “Luwasa, kami nagaampo kanimo!+ Bulahan siya nga nagaanhi sa ngalan ni Jehova,+ ang hari+ sa Israel!” 14  Apan sa nakakaplag si Jesus ug nating asno,+ siya misakay niini, ingon sa nahisulat: 15  “Ayaw kahadlok, anak nga babaye sa Zion. Tan-awa! Ang imong hari nagaanhi,+ nga nagasakay sa usa ka nating asno.”+ 16  Kining mga butanga wala hatagig pagtagad sa iyang mga tinun-an sa sinugdan,+ apan sa dihang nahimaya na si Jesus,+ nahinumdoman nila nga kining mga butanga nahisulat labot kaniya ug nga gihimo nila kining mga butanga kaniya.+ 17  Busa nagpadayon sa pagpamatuod ang panon nga kauban niya sa dihang iyang gitawag si Lazaro+ nga mogula sa handomanang lubnganan ug gibangon siya gikan sa mga patay.+ 18  Tungod niini ang panon, tungod kay nadunggan nila nga gihimo niya kini nga ilhanan,+ misugat usab kaniya. 19  Busa ang mga Pariseo+ miingon sa usag usa: “Inyong nakita nga wala gayod kamoy nahimo. Tan-awa! Ang kalibotan nagsunod na kaniya.”+ 20  Karon dihay pipila ka Grego+ niadtong nanungas aron sa pagsimba panahon sa pista. 21  Busa, sila miduol kang Felipe+ nga taga-Betsaida sa Galilea, ug sila mihangyo kaniya, nga nag-ingon: “Senyor, buot namong makita si Jesus.”+ 22  Si Felipe miadto ug gisultihan si Andres. Si Andres ug Felipe miadto ug gisultihan si Jesus. 23  Apan si Jesus mitubag kanila, nga nag-ingon: “Miabot na ang takna aron pagahimayaon ang Anak sa tawo.+ 24  Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo, Gawas kon ang usa ka lugas nga trigo mahulog sa yuta ug mamatay, magpabilin kini nga usa lamang ka lugas; apan kon mamatay kini,+ kini mamunga ug daghang bunga. 25  Siya nga magamahal sa iyang kalag magalaglag niini, apan siya nga magadumot sa iyang kalag+ niining kalibotana magatipig niini alang sa kinabuhing walay kataposan.+ 26  Kon si bisan kinsa moalagad kanako, pasunda siya kanako, ug kon asa man ako atua usab ang akong alagad.+ Kon si bisan kinsa moalagad kanako, ang Amahan magpasidungog kaniya.+ 27  Karon ang akong kalag nabalisa,+ ug unsay akong igaingon? Amahan, luwasa ako gikan niining taknaa.+ Bisan pa, kini ang hinungdan nga ako nahiabot niining taknaa. 28  Amahan, himayaa ang imong ngalan.” Niana usa ka tingog+ migula gikan sa langit: “Gihimaya ko na kini ug pagahimayaon ko kini pag-usab.”+ 29  Busa ang panon nga nagtindog didto ug nakadungog niini nag-ingon nga midalugdog. Ang uban nag-ingon: “Usa ka manulonda nakigsulti kaniya.” 30  Sa pagtubag si Jesus miingon: “Kining tingoga miabot, dili tungod kanako, kondili tungod kaninyo.+ 31  Karon adunay paghukom niining kalibotana; karon ang magmamando niining kalibotana+ palagpoton.+ 32  Apan ako, kon ako igaisa+ na gikan sa yuta, magakabig sa tanang matang sa tawo ngari kanako.”+ 33  Kini sa pagkatinuod iyang giingon aron ipaila kon unsang matanga sa kamatayon ang hapit na niyang ikamatay.+ 34  Busa ang panon mitubag kaniya: “Among nadungog gikan sa Balaod nga ang Kristo magpabilin hangtod sa kahangtoran;+ ug naunsa man nga moingon ka nga kinahanglang igaisa ang Anak sa tawo?+ Kinsa man kining Anak sa tawo?”+ 35  Busa si Jesus miingon kanila: “Ang kahayag maanaa pa kaninyo sa kadiyot na lamang nga panahon. Panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, aron dili kamo dag-on sa kangitngit;+ ug siya nga magalakaw sa kangitngit dili mahibalo kon asa siya paingon.+ 36  Samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, ipasundayag ang pagtuo sa kahayag, aron mahimong mga anak sa kahayag.”+ Gisulti ni Jesus kining mga butanga ug siya milakaw ug mitago gikan kanila. 37  Apan bisan tuod nakahimo siyag daghan kaayong mga ilhanan sa ilang atubangan, wala sila magbutang ug pagtuo kaniya, 38  sa ingon natuman ang pulong ni Isaias nga manalagna nga iyang giingon: “Jehova, kinsa ang nagbutang ug pagtuo sa mga butang nga among nadungog?+ Ug kon bahin sa bukton ni Jehova, kang kinsa kini gipadayag?”+ 39  Ang hinungdan kon nganong wala sila makatuo mao nga miingon na usab si Isaias: 40  “Iyang gibutaan ang ilang mga mata ug iyang gipatig-a ang ilang mga kasingkasing,+ aron dili sila makakita pinaagi sa ilang mga mata ug makasabot pinaagi sa ilang mga kasingkasing ug moliso ug akong ayohon sila.”+ 41  Gisulti ni Isaias kining mga butanga tungod kay iyang nakita ang iyang himaya,+ ug misulti siya bahin kaniya. 42  Bisan pa niana, daghan bisan gani sa mga magmamando ang nagbutang usab ug pagtuo kaniya,+ apan tungod sa mga Pariseo wala nila ipahayag siya, aron sila dili mapalagpot gikan sa sinagoga;+ 43  kay labi pa nilang gihigugma ang himaya sa mga tawo kay sa himaya sa Diyos.+ 44  Bisan pa niana, si Jesus misinggit ug miingon: “Siya nga magbutang ug pagtuo kanako magbutang ug pagtuo, dili lamang kanako, kondili kaniya usab nga nagpadala kanako;+ 45  ug siya nga nakakita kanako nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako.+ 46  Ako mianhi ingon nga kahayag sa kalibotan,+ aron nga ang matag usa nga magbutang ug pagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit.+ 47  Apan kon may si bisan kinsa nga magpatalinghog sa akong mga pulong ug dili magasunod niini, dili ko siya pagahukman; kay ako mianhi, dili aron sa paghukom sa kalibotan,+ kondili aron sa pagluwas sa kalibotan.+ 48  Siya nga dili manumbaling kanako ug dili magadawat sa akong mga pulong adunay usa nga magahukom kaniya. Ang pulong+ nga akong gisulti mao ang magahukom kaniya sa kataposang adlaw; 49  tungod kay wala ako magasulti pinasukad sa akong kaugalingong pagbuot, apan ang Amahan nga nagpadala kanako naghatag kanakog sugo kon unsay akong isugilon ug isulti.+ 50  Dugang pa, nahibalo ako nga ang iyang sugo nagkahulogan ug kinabuhing walay kataposan.+ Busa ang mga butang nga akong ginasulti, sumala sa gisulti kanako sa Amahan, ginasulti ko usab kini sila.”+

Mga Footnote