Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Juan 11:1-57

11  Karon dihay usa ka tawo nga nagmasakiton, si Lazaro nga taga-Betania, sa balangay ni Maria ug ni Marta+ nga iyang igsoong babaye.  Sa pagkatinuod, kini mao ang Maria nga naghaplas sa Ginoo ug pinahumotan nga lana+ ug nagpahid sa iyang mga tiil pinaagi sa iyang buhok,+ kansang igsoong lalaki nga si Lazaro nagmasakiton.  Busa ang iyang mga igsoong babaye nagpahibalo kaniya, nga nag-ingon: “Ginoo, tan-awa! ang tawo nga imong gimahal+ nagmasakiton.”  Apan sa dihang si Jesus nakadungog niini siya miingon: “Kining sakita dili mosangpot sa kamatayon, kondili maoy alang sa kahimayaan sa Diyos,+ aron mahimaya ang Anak sa Diyos pinaagi niini.”  Karon gihigugma ni Jesus si Marta ug ang iyang igsoong babaye ug si Lazaro.  Hinunoa, sa pagkadungog niya nga siya nagmasakiton, nagpabilin pa siya ug duha ka adlaw sa dapit diin didto siya.  Unya human niini siya miingon sa mga tinun-an: “Mangadto na usab kita sa Judea.”  Ang mga tinun-an miingon kaniya: “Rabbi,+ dili pa lang dugay ang mga Judeanhon nagtinguha sa pagbato kanimo,+ ug moadto ka na usab didto?”  Si Jesus mitubag: “Dili ba may napulog-duha ka takna ang adlaw? Kon may magalakaw sa adlaw+ dili siya mabangga, tungod kay makita niya ang kahayag niining kalibotana. 10  Apan kon may magalakaw sa gabii,+ mabangga siya, tungod kay ang kahayag wala man kaniya.” 11  Iyang gisulti kining mga butanga, ug human niini siya miingon kanila: “Si Lazaro nga atong higala nagpahulay, apan moadto ako didto aron pukawon siya gikan sa pagkatulog.”+ 12  Busa ang mga tinun-an miingon kaniya: “Ginoo, kon nagpahulay siya, mamaayo ra siya.” 13  Si Jesus, hinuon, naghisgot bahin sa iyang pagkamatay. Apan naghunahuna sila nga naghisgot siya bahin sa pagpahulay diha sa pagkatulog. 14  Busa, nianang panahona si Jesus miingon kanila sa walay lipudlipod: “Namatay si Lazaro,+ 15  ug ako nagmaya tungod kaninyo nga wala ako didto, aron nga motuo kamo. Apan mangadto kita kaniya.” 16  Busa si Tomas, nga gitawag Ang Kaluha, miingon sa iyang mga isigkatinun-an: “Mangadto usab kita, aron mamatay kita uban kaniya.”+ 17  Busa sa pag-abot ni Jesus, iyang nasayran nga upat na siya ka adlaw sa handomanang lubnganan.+ 18  Karon ang Betania duol sa Jerusalem sa gilay-on nga mga tulo ka kilometro gikan niini. 19  Mao nga daghan sa mga Hudiyo ang nangadto kang Marta ug Maria aron sa paghupay+ kanila labot sa ilang igsoon. 20  Busa si Marta, sa nadungog niya nga nagsingabot si Jesus, misugat kaniya; apan si Maria+ nagpabiling naglingkod sa balay. 21  Busa si Marta miingon kang Jesus: “Ginoo, kon dinhi ka pa ang akong igsoon dili unta mamatay.+ 22  Apan sa pagkakaron nahibalo ako nga ang tanan nga imong pangayoon sa Diyos,+ kini igahatag sa Diyos kanimo.” 23  Si Jesus miingon kaniya: “Mobangon ang imong igsoon.”+ 24  Si Marta miingon kaniya: “Ako nahibalo nga mobangon siya diha sa pagkabanhaw+ sa kataposan nga adlaw.” 25  Si Jesus miingon kaniya: “Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi.+ Siya nga magpasundayag ug pagtuo kanako, bisan siya mamatay, siya mabuhi;+ 26  ug ang matag usa nga buhi ug magpasundayag ug pagtuo kanako dili na gayod mamatay.+ Motuo ka ba niini?” 27  Siya miingon kaniya: “Oo, Ginoo; ako nagatuo nga ikaw mao ang Kristo nga Anak sa Diyos, ang Usa nga moanhi sa kalibotan.”+ 28  Ug sa nakasulti siya niini, siya milakaw ug gitawag si Maria nga iyang igsoon, nga miingon sa tago: “Ania ang Magtutudlo+ ug gipatawag ka niya.” 29  Ang ulahi, sa nadungog niya kini, midali pagtindog ug miadto kaniya. 30  Sa pagkatinuod, si Jesus wala pa mahiabot sa balangay, apan didto pa siya sa dapit diin gisugat siya ni Marta. 31  Busa ang mga Hudiyo nga kauban ni Maria sa balay+ ug nga naghupay kaniya, sa pagkakita kang Maria nga midali pagtindog ug migula, misunod kaniya, kay nagtuo nga siya moadto sa handomanang lubnganan+ sa paghilak didto. 32  Ug busa si Maria, sa pag-abot sa dapit diin didto si Jesus ug nakita siya, mihapa sa iyang tiilan, nga nag-ingon kaniya: “Ginoo, kon dinhi ka pa, ang akong igsoon dili unta mamatay.”+ 33  Busa, si Jesus, sa iyang nakita siya nga naghilak ug ang mga Hudiyo nga mikuyog kaniya nga naghilak, miagulo diha sa espiritu ug naguol;+ 34  ug siya miingon: “Diin ninyo siya gipahiluna?” Sila miingon kaniya: “Ginoo, ari ug tan-awa.” 35  Si Jesus mihilak.+ 36  Busa ang mga Hudiyo miingon: “Tan-awa, pagkadako sa iyang pagmahal kaniya!”+ 37  Apan pipila kanila miingon: “Wala ba kining tawhana nga nagpabuka sa mga mata+ sa tawong buta makapugong sa pagkamatay niya?” 38  Busa si Jesus, human sa pag-agulo na usab sa iyang kahiladman, miadto sa handomanang lubnganan.+ Sa pagkatinuod, kadto usa ka langob, ug gitakpan kini sa usa ka bato.+ 39  Si Jesus miingon: “Kuhaa ninyo ang bato.”+ Si Marta, ang igsoon sa namatay, miingon kaniya: “Ginoo, baho na siya sa pagkakaron, kay ikaupat na man ka adlaw.” 40  Si Jesus miingon kaniya: “Wala ba ako magsulti kanimo nga kon motuo ka makita mo ang himaya sa Diyos?”+ 41  Busa gikuha nila ang bato. Karon giyahat ni Jesus ang iyang mga mata sa langit+ ug miingon: “Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga gidungog mo ako.+ 42  Tinuod, nahibalo ako nga pagadunggon mo ako sa kanunay; apan tungod sa panon sa katawhan+ nga nagtindog sa palibot misulti ako, aron motuo sila nga ikaw nagpadala kanako.”+ 43  Ug sa dihang nasulti na niya kining mga butanga, siya misinggit sa makusog nga tingog: “Lazaro, gula ngari!”+ 44  Ang tawo nga namatay migula nga ang iyang mga tiil ug mga kamot binugkosan ug mga igpuputos,+ ug ang iyang nawong giputos ug panapton. Si Jesus miingon kanila: “Badbari siya ug palakta siya.” 45  Busa daghan sa mga Hudiyo nga nangadto kang Maria ug nga nakakita sa iyang gihimo nagbutang ug pagtuo kaniya;+ 46  apan ang pipila kanila nangadto sa mga Pariseo ug misugilon kanila sa mga butang nga gihimo ni Jesus.+ 47  Niana ang pangulong mga saserdote ug ang mga Pariseo nagpatigom sa Sanhedrin+ ug miingon: “Unsay atong buhaton, tungod kay kining tawhana nagbuhat ug daghang ilhanan?+ 48  Kon pasagdan lang nato siya niini, silang tanan magbutang ug pagtuo kaniya,+ ug moanhi ang mga Romano+ ug kuhaon ang atong dapit+ ug ang atong nasod.” 49  Apan dihay usa kanila, si Caifas, kinsa hataas nga saserdote nianang tuiga,+ miingon kanila: “Wala gayod kamoy nahibaloan, 50  ug wala ninyo hunahunaa nga alang sa inyong kaayohan nga ang usa ka tawo mamatay+ alang sa katawhan ug dili aron pagalaglagon ang tibuok nasod.”+ 51  Hinuon, wala niya isulti kini sa iyaha rang kaugalingon; apan tungod kay siya hataas nga saserdote nianang tuiga, gitagna niya nga si Jesus gitakdang mamatay alang sa nasod, 52  ug dili lamang alang sa nasod, kondili aron nga iya usab nga matigom nga nagkahiusa+ ang mga anak sa Diyos nga nangatibulaag.+ 53  Busa sukad niadtong adlawa sila nagsabot sa pagpatay kaniya.+ 54  Busa si Jesus wala na maglakawlakaw nga dayag+ taliwala sa mga Hudiyo,+ apan siya mibiya didto ug mipaingon sa dapit nga duol sa kamingawan, sa usa ka siyudad nga gitawag Epraim,+ ug siya nagpabilin didto uban sa mga tinun-an. 55  Karon ang paskuwa+ sa mga Hudiyo haduol na, ug daghang tawo mitungas sa Jerusalem gikan sa kabanikahan sa wala pa ang paskuwa aron hinloan ang ilang kaugalingon sa seremonyal nga paagi.+ 56  Busa ilang gipangita si Jesus ug sila nag-ingon sa usag usa samtang sila nagtindog didto sa templo: “Unsay inyong hunahuna? Nga dili gayod siya moanhi sa pista?” 57  Ingon sa nahitabo, ang pangulong mga saserdote ug ang mga Pariseo nagpakanaog ug mga sugo nga kon may nahibalo kon diin siya, kinahanglang ibutyag niya kini, aron sila makadakop kaniya.

Mga Footnote