Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Juan 10:1-42

10  “Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo, Siya nga dili mosulod sa toril agi sa pultahan+ kondili mokatkat sa laing dapit, kana siya kawatan ug mang-aagaw.+  Apan siya nga mosulod agi sa pultahan+ maoy magbalantay+ sa mga karnero.+  Pagabuksan siya sa magbalantay sa pultahan,+ ug ang mga karnero+ magpatalinghog sa iyang tingog, ug pagatawgon niya sa ngalan ang iyang kaugalingong mga karnero ug pagagiyahan sila paingon sa gawas.  Sa mapagawas na niya ang tanan nga iyaha, siya molakaw nga magauna kanila, ug ang mga karnero mosunod+ kaniya, tungod kay nakaila man sila sa iyang tingog.+  Dili gayod sila mosunod sa usa ka estranyo apan mokalagiw+ gikan kaniya, tungod kay wala sila makaila sa tingog sa mga estranyo.”+  Gisulti ni Jesus kanila kini nga pagtandi; apan wala sila mahibalo kon unsay gipasabot sa mga butang nga iyang gisulti kanila.+  Busa si Jesus miingon na usab: “Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo, ako ang pultahan+ sa mga karnero.  Silang tanan nga nanganhi puli kanako maoy mga kawatan ug mga mang-aagaw;+ apan ang mga karnero wala magpatalinghog kanila.+  Ako ang pultahan;+ bisan kinsa nga mosulod agi kanako maluwas, ug siya mosulod ug mogula ug makakaplag ug sibsibanan.+ 10  Ang kawatan+ dili moanha gawas lamang sa pagpangawat ug sa pagpatay ug sa paglaglag.+ Ako mianhi aron sila makabaton ug kinabuhi ug makabaton niini nga dagaya. 11  Ako ang maayong magbalantay;+ ang maayong magbalantay magatugyan sa iyang kalag alang sa mga karnero.+ 12  Ang sinuholang+ tawo, kinsa dili magbalantay sa karnero ug kansang mga karnero dili iyang kaugalingon, makakita sa lobo nga nagsingabot ug siya mobiya sa mga karnero ug mokalagiw—ug sakmiton sila sa mga lobo ug patibulaagon sila+ 13  tungod kay siya sinuholang+ tawo ug walay kahingawa sa mga karnero.+ 14  Ako ang maayong magbalantay, ug ako nakaila sa akong mga karnero+ ug ang akong mga karnero nakaila kanako,+ 15  ingon nga ang Amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa Amahan;+ ug akong itugyan ang akong kalag alang sa mga karnero.+ 16  “Ug ako adunay ubang mga karnero,+ nga wala niining torila;+ kinahanglan nga dad-on ko usab sila, ug sila magpatalinghog sa akong tingog,+ ug sila mahimong usa ka panon, usa ka magbalantay.+ 17  Kini ang hinungdan nga gihigugma ako sa Amahan,+ tungod kay itugyan ko ang akong kalag,+ aron nga madawat ko kini pag-usab. 18  Walay tawo nga nagkuha niini gikan kanako, apan ako nagtugyan niini sa akong kaugalingong pagbuot. Ako adunay awtoridad sa pagtugyan niini, ug ako adunay awtoridad sa pagdawat niini pag-usab.+ Ang sugo+ bahin niini akong nadawat gikan sa akong Amahan.” 19  Nahitabo na usab ang pagkabahin+ taliwala sa mga Hudiyo tungod niining mga pulonga. 20  Daghan kanila ang nag-ingon: “Siya may demonyo+ ug buang. Ngano mang nagpatalinghog kamo kaniya?” 21  Ang uban nag-ingon: “Kini dili mga pulong sa usa ka nademonyohan nga tawo. Makapabuka ba ang usa ka demonyo sa mga mata sa buta nga mga tawo?” 22  Nianang panahona ang pista sa pagpahinungod gisaulog sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto, 23  ug si Jesus naglakaw didto sa templo sa mga portiko ni Solomon.+ 24  Busa ang mga Hudiyo mialirong kaniya ug miingon kaniya: “Hangtod kanus-a nga magpahinam ka sa among mga kalag? Kon ikaw mao ang Kristo,+ sultihi kami sa walay lipudlipod.”+ 25  Si Jesus mitubag kanila: “Gisultihan ko na kamo, apan dili kamo motuo. Ang mga buhat nga akong ginahimo sa ngalan sa akong Amahan, kini magpamatuod bahin kanako.+ 26  Apan dili kamo motuo, tungod kay dili man kamo akong mga karnero.+ 27  Ang akong mga karnero+ magapatalinghog sa akong tingog, ug ako nakaila kanila, ug sila magasunod kanako.+ 28  Ug ihatag ko kanila ang kinabuhing walay kataposan,+ ug dili gayod sila malaglag,+ ug walay magsakmit kanila gikan sa akong kamot.+ 29  Ang ginahatag kanako sa akong Amahan+ labaw pa kay sa tanang ubang mga butang,+ ug walay makasakmit kanila gikan sa kamot sa Amahan.+ 30  Ako ug ang Amahan usa ra.”+ 31  Sa makausa pa ang mga Hudiyo namunit ug mga bato aron ibato kaniya.+ 32  Si Jesus mitubag kanila: “Akong gipadayag kaninyo ang daghang maayong mga buhat gikan sa Amahan. Hain ba nianang mga buhata nga tungod niana inyo akong pagabatoon?” 33  Ang mga Hudiyo mitubag kaniya: “Kami magabato kanimo, dili tungod sa usa ka maayong buhat, kondili tungod sa pagpasipala,+ kay ikaw, bisan pa usa ka tawo, naghimo sa imong kaugalingon nga usa ka diyos.”+ 34  Si Jesus mitubag kanila: “Dili ba nahisulat man sa inyong Balaod,+ ‘Ako miingon: “Kamo maoy mga diyos”’?+ 35  Kon gitawag niya nga ‘mga diyos’+ kadtong batok kanila miabot ang pulong sa Diyos, ug gani ang Kasulatan dili mahimong walay pulos,+ 36  moingon ba diay kamo kanako nga gibalaan sa Amahan ug gipadala nganhi sa kalibotan, ‘Ikaw nagpasipala,’ tungod kay ako miingon, Ako Anak sa Diyos?+ 37  Kon ako wala magbuhat sa mga buhat+ sa akong Amahan, ayaw kamo pagtuo kanako. 38  Apan kon ako nagabuhat niini nila, bisan tuod dili kamo motuo kanako, tuohi ninyo ang mga buhat,+ aron nga kamo makahibalo ug makapadayon sa pagkahibalo nga ang Amahan nahiusa kanako ug ako nahiusa sa Amahan.”+ 39  Busa misulay na usab sila sa pagdakop kaniya;+ apan nakalingkawas siya sa ilang mga kamot.+ 40  Busa miadto na usab siya sa tabok sa Jordan ngadto sa dapit diin si Juan nagbawtismo+ sa sinugdan, ug siya mipabilin didto. 41  Ug daghang tawo nangadto kaniya, ug sila nag-ingon: “Sa pagkatinuod, si Juan wala mohimog bisan usa ka ilhanan, apan tinuod ang tanan nga giingon ni Juan bahin niining tawhana.”+ 42  Ug daghan ang nagbutang ug pagtuo kaniya didto.+

Mga Footnote