Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Juan 1:1-51

1  Sa sinugdan+ mao ang Pulong,+ ug ang Pulong uban sa Diyos,+ ug ang Pulong usa ka diyos.+  Kini siya sa sinugdan+ uban sa Diyos.+  Ang tanang butang milungtad pinaagi kaniya,+ ug walay bisan usa ka butang nga milungtad nga dili pinaagi kaniya. Ang milungtad  pinaagi kaniya maoy kinabuhi,+ ug ang kinabuhi mao ang kahayag+ sa mga tawo.  Ug ang kahayag nagasidlak sa kangitngitan,+ apan ang kangitngitan wala makabuntog niini.  Dihay mitungha nga usa ka tawo nga gipadala ingon nga usa ka hawas sa Diyos:+ ang iyang ngalan maoy Juan.+  Kining tawhana mianhi ingong usa ka saksi,+ aron sa pagpamatuod bahin sa kahayag,+ aron ang tanang matang sa katawhan motuo pinaagi kaniya.+  Dili siya ang maong kahayag,+ apan siya alang sa pagpamatuod+ bahin niana nga kahayag.  Ang matuod nga kahayag+ nga mohatag ug kahayag+ sa tanang matang sa tawo+ hapit nang moanhi sa kalibotan. 10  Dinhi siya sa kalibotan,+ ug ang kalibotan milungtad pinaagi kaniya,+ apan ang kalibotan wala makaila kaniya. 11  Miabot siya sa iyang kaugalingong panimalay, apan ang iyang kaugalingong katawhan wala modawat kaniya.+ 12  Bisan pa niana, ang tanan nga midawat kaniya,+ sila gihatagan niya ug katungod nga mahimong mga anak sa Diyos,+ tungod kay nagpasundayag man sila ug pagtuo sa iyang ngalan;+ 13  ug sila natawo, dili gikan sa dugo o sa pagbuot nga unodnon o sa pagbuot sa lalaki, kondili sa Diyos.+ 14  Busa ang Pulong nahimong unod+ ug mipuyo sa atong taliwala, ug nakita nato ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa iya sa bugtong nga anak+ gikan sa amahan; ug siya puno sa dili-takos nga kalulot ug sa kamatuoran.+ 15  (Si Juan nagpamatuod bahin kaniya, oo, siya sa tinuod misinggit—kini siya mao ang misulti niini—nga nag-ingon: “Ang usa nga moanhi sunod kanako nag-una sa akong atubangan, tungod kay siya milungtad nga una kanako.”)+ 16  Kay kitang tanan nakadawat gikan sa iyang kabug-osan,+ ang dili-takos nga kalulot diha sa dili-takos nga kalulot.+ 17  Tungod kay ang Balaod gihatag pinaagi ni Moises,+ ang dili-takos nga kalulot+ ug ang kamatuoran+ miabot pinaagi ni Jesu-Kristo. 18  Walay tawo nga nakakita sa Diyos sa bisan unsang panahon;+ ang bugtong-gipanganak nga diyos+ nga anaa sa sabakan+ sa Amahan mao ang nagpatin-aw kaniya.+ 19  Karon mao kini ang pamatuod ni Juan sa dihang ang mga Hudiyo nagpadalag mga saserdote ug mga Levihanon gikan sa Jerusalem ngadto kaniya aron sa pagpangutana kaniya: “Kinsa ka?”+ 20  Ug siya mitug-an ug wala molimod, hinunoa mitug-an: “Dili ako ang Kristo.”+ 21  Ug sila nangutana kaniya: “Nan, unsa man diay? Si Elias ka ba?”+ Ug siya miingon: “Dili.” “Ikaw ba Ang Manalagna?”+ Ug siya mitubag: “Dili!” 22  Busa sila miingon kaniya: “Kinsa ka man diay? aron kami adunay ikatubag kanilang nagpadala kanamo. Unsay ikasulti mo bahin sa imong kaugalingon?”+ 23  Siya miingon: “Ako mao ang tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan, ‘Tul-ira ninyo ang dalan ni Jehova,’ ingon sa gisulti ni Isaias nga manalagna.”+ 24  Karon silang gipadala maoy gikan sa mga Pariseo. 25  Busa sila nangutana kaniya ug miingon kaniya: “Nan, nganong namawtismo+ ka man kon ikaw dili mao ang Kristo o si Elias o Ang Manalagna?” 26  Si Juan mitubag kanila, nga nag-ingon: “Ako namawtismo sa tubig. Sa inyong taliwala+ adunay nagatindog nga wala ninyo hiilhi,+ 27  ang usa nga moanhi sunod kanako, apan kansang liston sa sandalyas ako dili takos sa pagbadbad.”+ 28  Kining mga butanga nahitabo sa Betania tabok sa Jordan, diin si Juan nagbawtismo.+ 29  Pagkasunod nga adlaw nakita niya si Jesus nga nagpaingon kaniya, ug siya miingon: “Tan-awa, ang Kordero+ sa Diyos nga magakuha sa sala+ sa kalibotan!+ 30  Mao kini siya nga mahitungod kaniya ako nag-ingon, Sa akong luyo moabot ang usa ka tawo nga nag-una na sa akong atubangan, tungod kay siya milungtad nga una kanako.+ 31  Bisan ako wala makaila kaniya, apan ang hinungdan nga ako mianhi nga nagbawtismo sa tubig maoy aron nga mapadayag siya sa Israel.”+ 32  Si Juan nagpamatuod usab, nga nag-ingon: “Nakita ko ang espiritu nga mikunsad ingon sa salampati gikan sa langit, ug kini mipabilin diha kaniya.+ 33  Bisan ako wala makaila kaniya, apan ang Usa mismo nga nagpadala kanako+ sa pagbawtismo sa tubig nag-ingon kanako, ‘Siya nga makit-an mo nga kaniya ang espiritu mokunsad ug magpabilin, kini siya mao ang magbawtismo sa balaang espiritu.’+ 34  Ug nakita ko kini, ug ako nagpamatuod nga kini siya mao ang Anak sa Diyos.”+ 35  Pagkasunod nga adlaw na usab si Juan nagtindog uban sa duha sa iyang mga tinun-an, 36  ug samtang siya nagtan-aw kang Jesus nga naglakaw siya miingon: “Tan-awa, ang Kordero+ sa Diyos!” 37  Ug ang duha ka tinun-an nakadungog kaniya nga misulti, ug sila misunod kang Jesus. 38  Unya si Jesus milingi ug, sa pagkakita kanila nga nagsunod, siya miingon kanila: “Unsay gipangita ninyo?” Sila miingon kaniya: “Rabbi, (nga nagkahulogan, kon hubaron, Magtutudlo,) diin ka nagpuyo?” 39  Siya miingon kanila: “Dali kamo, ug makita ninyo.”+ Busa sila nangadto ug nakita kon diin siya nagpuyo, ug mipuyo sila uban niya nianang adlawa; kadto mga ikanapulo na nga takna. 40  Si Andres+ nga igsoon ni Simon Pedro usa sa duha nga nakadungog sa giingon ni Juan ug misunod kang Jesus. 41  Una, kini siya nakakaplag sa iyang igsoon, si Simon, ug miingon kaniya: “Nakaplagan namo ang Mesiyas”+ (nga nagkahulogan, kon hubaron, Kristo).+ 42  Gidala niya siya kang Jesus. Sa dihang si Jesus mitan-aw+ kaniya siya miingon: “Ikaw mao si Simon+ nga anak ni Juan;+ ikaw pagatawgong Cefas” (nga kon hubaron Pedro).+ 43  Pagkasunod nga adlaw buot niya nga moadto sa Galilea. Busa nakaplagan ni Jesus si Felipe+ ug miingon kaniya: “Mahimong akong sumusunod.”+ 44  Kini si Felipe taga-Betsaida,+ nga gikan sa siyudad ni Andres ug ni Pedro. 45  Nakaplagan ni Felipe si Natanael+ ug miingon kaniya: “Nakaplagan namo ang usa nga bahin kaniya si Moises, diha sa Balaod,+ ug ang mga Manalagna+ misulat, si Jesus, nga anak ni Jose,+ nga taga-Nasaret.” 46  Apan si Natanael miingon kaniya: “Aduna bay maayo nga gikan sa Nasaret?”+ Si Felipe miingon kaniya: “Dali ug tan-awa.” 47  Nakita ni Jesus si Natanael nga nagpaingon kaniya ug nag-ingon bahin kaniya: “Tan-awa, tino nga usa ka Israelinhon, nga kaniya walay limbong.”+ 48  Si Natanael miingon kaniya: “Naunsa ba nga nakaila ka man kanako?” Si Jesus sa pagtubag miingon kaniya: “Sa wala ka pa tawga ni Felipe, samtang didto ka sa ilalom sa kahoyng igos, nakita ko ikaw.” 49  Si Natanael mitubag kaniya: “Rabbi, ikaw mao ang Anak sa Diyos,+ ikaw mao ang Hari+ sa Israel.” 50  Si Jesus sa pagtubag miingon kaniya: “Mituo ka ba tungod kay gisulti ko kanimo nga nakita ko ikaw sa ilalom sa kahoyng igos? Makakita ka ug mga butang nga labaw pa niini.” 51  Siya dugang nga miingon kaniya: “Sa pagkatinuod gayod ako magaingon kaninyo, Inyong makita nga mabuksan ang langit ug ang mga manulonda+ sa Diyos magakayab ug magakunsad nganha sa Anak sa tawo.”+

Mga Footnote