Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Josue 8:1-35

8  Unya si Jehova miingon kang Josue: “Ayaw kahadlok o kalisang.+ Dad-a uban kanimo ang tanang tawong manggugubat ug tindog, tungas ngadto sa Ai. Tan-awa, akong gihatag sa imong kamot ang hari sa Ai ug ang iyang katawhan ug ang iyang siyudad ug ang iyang yuta.+  Ug buhaton mo sa Ai ug sa hari niini ang ingon sa imong gibuhat sa Jerico ug sa hari niini.+ Apan mahimo ninyong agawon ang mga agawonon niini sa gubat ug ang binuhing mga hayop niini alang sa inyong kaugalingon.+ Andamon mo ang imong pagbanhig batok sa siyudad didto sa luyo niini.”+  Busa si Josue ug ang tanang tawong manggugubat+ mitindog aron sa pagtungas sa Ai, ug si Josue nagpilig katloan ka libo ka tawo, mga maisog ug kusgan,+ ug nagpalakaw kanila sa kagabhion.  Ug siya nagmando kanila, nga nag-ingon: “Tan-awa, kamo mag-atang sa pagbanhig+ sa siyudad didto sa luyo sa siyudad. Ayaw kaayo pagpalayo gikan sa siyudad, ug kinahanglang kamong tanan magmaandam.  Bahin kanako ug sa tanang katawhan nga uban kanako, kami mopaduol sa siyudad. Ug mahitabo nga, kon sila mogula ug motagbo kanamo ingon sa una,+ kami mangalagiw sa ilang atubangan.  Ug sila mogukod kanamo hangtod nga among mapahilayo sila gikan sa siyudad, kay sila moingon, ‘Sila nangalagiw sa atong atubangan ingon sa una.’+ Ug kami mangalagiw sa ilang atubangan.  Unya kamo—kamo motindog gikan sa pagbanhig, ug inyong panag-iyahon ang siyudad; ug si Jehova nga inyong Diyos tinong maghatag niini sa inyong mga kamot.+  Ug mahitabo nga sa dihang mailog na ninyo ang siyudad, inyong sunogon ang siyudad.+ Inyong buhaton ang sumala sa pulong ni Jehova. Tan-awa, ako nagsugo kaninyo.”+  Human niana gipadala sila ni Josue ug sila nangadto sa dapit sa pagbanhig ug nagpahiluna taliwala sa Bethel ug sa Ai dapit sa kasadpan sa Ai, samtang si Josue nagpahulay nianang gabhiona uban sa katawhan. 10  Unya si Josue mibangon sayo sa buntag+ ug misusi sa katawhan ug mitungas, siya ug ang mga ansiyano sa Israel, nga nag-una sa katawhan paingon sa Ai. 11  Ug ang tanang tawong manggugubat+ nga uban kaniya mitungas, aron sila makaduol ug makaabot sa atubangan sa siyudad, ug sila nagkampo dapit sa amihanan sa Ai, nga may walog taliwala nila ug sa Ai. 12  Sa kasamtangan siya nagkuhag mga lima ka libo ka tawo ug nagbutang kanila ingong banhig+ taliwala sa Bethel+ ug sa Ai, dapit sa kasadpan sa siyudad. 13  Busa ang katawhan nagpahimutang sa pangunang kampo dapit sa amihanan sa siyudad+ ug ang kinaluyohan niini dapit sa kasadpan sa siyudad,+ ug niadtong gabhiona si Josue miadto sa taliwala sa ubos nga patag. 14  Ug nahitabo nga, sa pagkakita gayod niini sa hari sa Ai, ang mga lalaki sa siyudad nagdali ug mibangon ug sayo ug migula aron sa pagtagbo sa Israel sa pagpakiggubat, siya ug ang iyang tanang katawhan, sa tinudlong panahon, atubangan sa desyertong kapatagan. Bahin kaniya, siya wala mahibalo nga adunay pagbanhig batok kaniya sa luyo sa siyudad.+ 15  Sa dihang si Josue ug ang tibuok Israel nakaagom ug pagkapildi sa ilang atubangan,+ sila nangalagiw agi sa kamingawan.+ 16  Niana ang tanang katawhan nga dinha sa siyudad gitawag aron sa paggukod kanila, ug sila migukod kang Josue ug napalayo gikan sa siyudad.+ 17  Ug walay tawo nga nahibilin sa Ai ug sa Bethel nga wala mogula sa paggukod sa Israel, mao nga ilang gibiyaan ang siyudad nga bukas kaayo ug migukod sa Israel. 18  Si Jehova karon miingon kang Josue: “Iisa ang salapang nga anaa sa imong kamot patunong sa Ai,+ kay sa imong kamot akong ihatag kini.”+ Busa giisa ni Josue ang salapang nga diha sa iyang kamot patunong sa siyudad. 19  Ug ang mga magbabanhig midali pagtindog gikan sa ilang dapit, ug sila midagan sa dihang iyang giisa ang iyang kamot, ug sila misulod sa siyudad ug nagbihag niini.+ Unya sila nagdali ug nagsunog sa siyudad.+ 20  Ug ang mga tawo sa Ai milingi ug mitan-aw, ug didto ang aso sa siyudad miutbo ngadto sa kalangitan, ug sila walay katakos sa pagkalagiw paingon dinhi o didto. Ug ang katawhan nga nangalagiw ngadto sa kamingawan misumbalik sa mga naggukod. 21  Ug nakita ni Josue ug sa tibuok Israel nga nabihag sa mga magbabanhig+ ang siyudad, ug nga ang aso sa siyudad miutbo, mao nga sila namalik ug gipamatay ang mga tawo sa Ai. 22  Ug kining uban migula sa siyudad aron sa pagtagbo kanila, mao nga sila nahataliwala sa Israel, kini sila niining kilira ug kadto sila niadtong kilira, ug ilang gipamatay sila hangtod nga walay nahibilin kanila nga nagpabiling buhi o kaha nakaikyas.+ 23  Ug ang hari+ sa Ai ilang gidakop nga buhi ug gidala siya ngadto kang Josue. 24  Ug nahitabo nga samtang gitiwas sa Israel pagpamatay ang tanang molupyo sa Ai diha sa kapatagan, sa kamingawan diin sila migukod kanila, sila padayong nangapukan, silang tanan, pinaagi sa sulab sa espada hangtod nga sila natibawas. Human niana ang tibuok Israel mibalik sa Ai ug mihampak niini pinaagi sa sulab sa espada. 25  Ug ang tanang nangapukan nianang adlawa, gikan sa lalaki ngadto sa babaye, mikabat ug napulog-duha ka libo, ang tanang katawhan sa Ai. 26  Ug wala ibalik ni Josue ang iyang kamot nga nag-isa sa salapang+ hangtod nga iyang natugyan sa kalaglagan ang tanang molupyo sa Ai.+ 27  Ang binuhing mga hayop lamang ug ang mga inagaw sa gubat nianang siyudara ang giagaw sa Israel alang sa ilang kaugalingon, sumala sa pulong ni Jehova nga iyang gihatag ingong sugo kang Josue.+ 28  Unya gisunog ni Josue ang Ai ug gihimo kining usa na lamang ka bungdo nga mohangtod sa panahong walay tino,+ ingon nga biniyaan hangtod niining adlawa. 29  Ug iyang gibitay ang hari sa Ai+ sa usa ka estaka hangtod sa kahaponon;+ ug samtang sumasalop na ang adlaw si Josue nagsugo, ug unya ilang gipakanaog ang iyang patayng lawas+ gikan sa estaka ug gilabog kini sa agianan pasulod sa ganghaan sa siyudad ug nagpatindog ug dakong tapok sa mga bato ibabaw niya, hangtod niining adlawa. 30  Niadtong panahona si Josue nagtukod ug usa ka halaran+ kang Jehova nga Diyos sa Israel, sa Bukid sa Ebal,+ 31  ingon sa gisugo ni Moises nga alagad ni Jehova sa mga anak sa Israel, ingon sa nahisulat diha sa basahon sa balaod+ ni Moises: “Usa ka halaran sa tibuok nga mga bato, nga wala gamiti ug puthawng himan”;+ ug sila nagtanyag ug mga halad-nga-sinunog ibabaw niana ngadto kang Jehova ug naghalad ug mga halad-sa-panag-ambit.+ 32  Unya siya misulat didto ibabaw sa mga bato ug usa ka kopya+ sa balaod ni Moises nga iyang gisulat atubangan sa mga anak sa Israel.+ 33  Ug ang tibuok Israel ug ang ilang mga ansiyano+ ug ang mga opisyal ug ang ilang mga maghuhukom nagbarog niining kilira ug nianang kilira sa Arka atubangan sa mga saserdote,+ ang mga Levihanon, nga nagyayong sa arka sa pakigsaad ni Jehova,+ ang mga langyaw nga pumoluyo ingon man ang mga lumad,+ katunga kanila sa atubangan sa Bukid sa Gerizim+ ug ang laing katunga kanila sa atubangan sa Bukid sa Ebal,+ (ingon sa gisugo ni Moises nga alagad ni Jehova,)+ aron panalanginan+ ang katawhan sa Israel una sa tanan. 34  Ug human niini iyang gibasa sa makusog ang tanang pulong sa balaod,+ ang panalangin+ ug ang maldisyon,+ sumala sa tanang nahisulat sa basahon sa balaod. 35  Wala gayoy usa ka pulong sa tanang gisugo ni Moises nga wala basaha ni Josue sa makusog sa atubangan sa tibuok kongregasyon sa Israel,+ uban sa mga babaye+ ug sa mga bata+ ug sa langyawng mga pumoluyo+ nga naglakaw sa ilang taliwala.

Mga Footnote