Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Josue 7:1-26

7  Ug ang mga anak sa Israel naghimo ug usa ka buhat sa pagkadili-matinumanon labot sa butang nga gikatugyan sa kalaglagan sa pagkaaging si Acan+ nga anak nga lalaki ni Carmi, nga anak nga lalaki ni Zabdi, nga anak nga lalaki ni Zera, sa tribo ni Juda, nagkuhag pipila sa butang nga gikatugyan sa kalaglagan.+ Niini ang kasuko ni Jehova misilaob batok sa mga anak sa Israel.+  Unya si Josue nagpadalag mga tawo gikan sa Jerico ngadto sa Ai,+ nga duol sa Bet-aven,+ dapit sa sidlakan sa Bethel,+ ug miingon kanila: “Tungas kamo ug pangespiya sa yuta.” Busa ang mga tawo mitungas ug nangespiya sa Ai.+  Human niana sila mibalik kang Josue ug miingon kaniya: “Ayaw patungasa ang tanang katawhan. Patungasa ang mga duha ka libo o mga tulo ka libo ka tawo ug hampakon nila ang Ai. Ayaw hagoa ang tanang katawhan pinaagi sa pag-adto didto, kay sila diyutay ra.”  Busa mga tulo ka libo ka tawo gikan sa katawhan ang nanungas didto, apan nangalagiw sila atubangan sa mga tawo sa Ai.+  Ug ang mga tawo sa Ai nakapatay ug mga katloag-unom ka tawo gikan kanila, ug sila migukod+ kanila gikan sa atubangan sa ganghaan hangtod sa Sebarim ug nagpadayon sa pagpamatay kanila hangtod sa lugsongong dapit. Tungod niana ang kasingkasing sa katawhan nangatunaw ug nahisama sa tubig.+  Unya gigisi ni Josue ang iyang mga kupo ug miyukbo+ sa yuta atubangan sa arka ni Jehova hangtod sa gabii, siya ug ang mga ansiyano sa Israel, ug sila nagpadayon pagbutang ug abog sa ilang mga ulo.+  Ug si Josue miingon: “Intawon, Soberanong Ginoong Jehova, nganong gidala pa nimo kining katawhan tabok sa Jordan, aron ihatag lamang kami ngadto sa kamot sa mga Amorihanon aron sila maglaglag kanamo? Ug kon unta kami lamang ang nagbuot ug nagpadayon sa pagpuyo sa pikas nga bahin sa Jordan!+  Apan, tabi, Oh Jehova, unsa may akong ikasulti human motalikod ang Israel atubangan sa iyang mga kaaway?  Ug ang mga Canaanhon ug ang tanang molupyo sa yuta makadungog labot niini, ug tinong libotan nila kami ug hanawon ang among ngalan gikan sa yuta;+ ug unsay imong buhaton alang sa imong dakong ngalan?”+ 10  Sa baylo si Jehova miingon kang Josue: “Tindog! Nganong ikaw naghapa? 11  Ang Israel nakasala, ug sila nakalapas usab sa akong pakigsaad+ nga akong gihatag ingong sugo kanila; ug sila nagkuha usab ug pipila sa butang nga gikatugyan sa kalaglagan+ ug usab nangawat+ ug usab naglilong niini+ ug usab nagbutang niini taliwala sa ilang kaugalingong mga gamit.+ 12  Ug ang mga anak sa Israel dili makabarog batok sa ilang mga kaaway.+ Sila motalikod sa atubangan sa ilang mga kaaway, tungod kay sila nahimong butang nga gikatugyan sa kalaglagan. Ako dili magauban kaninyo pag-usab gawas kon laglagon ninyo ang butang nga gikatugyan ngadto sa kalaglagan gikan sa inyong taliwala.+ 13  Tindog! Balaana ang katawhan,+ ug ikaw magaingon, ‘Balaana ang inyong kaugalingon ugma, kay mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel: “Usa ka butang nga gikatugyan sa kalaglagan ang anaa sa inyong taliwala, Oh Israel.+ Dili kamo makabarog batok sa inyong mga kaaway hangtod nga inyong makuha gikan sa inyong taliwala ang butang nga gikatugyan sa kalaglagan. 14  Ug moatubang kamo ugma sa buntag, tribo por tribo, ug mahitabo nga ang tribo nga pilion ni Jehova+ moduol, banay por banay, ug ang banay nga pilion ni Jehova moduol, panimalay por panimalay, ug ang panimalay nga pilion ni Jehova moduol, matag tawo nga lig-on ug lawas. 15  Ug mahitabo nga ang usa nga napili uban sa butang nga gikatugyan sa kalaglagan sunogon sa kalayo,+ siya ug ang tanan nga iyaha, tungod kay siya naglapas sa pakigsaad+ ni Jehova ug tungod kay siya nakahimog usa ka makauulaw nga kabuangan diha sa Israel.”’”+ 16  Unya si Josue mibangon sayo sa buntag ug gipaduol ang Israel, tribo por tribo niini, ug ang tribo ni Juda ang napili. 17  Sunod iyang gipaduol ang mga banay ni Juda ug gipili ang banay sa mga Zerahanon,+ nga human niini iyang gipaduol ang banay sa mga Zerahanon, ang matag tawo nga lig-on ug lawas, ug si Zabdi ang napili. 18  Sa kataposan iyang gipaduol ang iyang panimalay, ang matag tawo nga lig-on ug lawas, ug si Acan nga anak nga lalaki ni Carmi, nga anak nga lalaki ni Zabdi, nga anak nga lalaki ni Zera, sa tribo ni Juda, ang napili.+ 19  Unya si Josue miingon kang Acan: “Anak ko, ihatag, palihog, ang himaya kang Jehova nga Diyos sa Israel+ ug himoa ang pagsugid ngadto kaniya,+ ug sultihi ako,+ palihog, Unsay imong nabuhat? Ayaw kini ililong+ kanako.” 20  Unya si Acan mitubag kang Josue ug miingon: “Sa tinuod ako​—⁠ako nakasala batok kang Jehova nga Diyos sa Israel,+ ug ingon niini ug niana ang nabuhat ko. 21  Sa nakita+ ko diha sa mga inagaw sa gubat ang usa ka opisyal nga besti gikan sa Sinar,+ usa nga maanindot, ug ang duha ka gatos ka siklong plata ug usa ka baretang bulawan, nga kalim-an ka siklo ang timbang, nagustohan ko kini,+ ug gikuha ko kini;+ ug, tan-awa! kini gitagoan ilalom sa yuta taliwala sa akong tolda uban sa salapi nga anaa sa ilalom niini.”+ 22  Dihadiha si Josue nagpadalag mga mensahero, ug sila nanagan paingon sa tolda, ug, tan-awa! kini gitagoan sa iyang tolda uban sa salapi ilalom niini. 23  Busa ilang gipanguha kini gikan sa taliwala sa tolda ug gidala kini kang Josue ug sa tanang anak sa Israel ug gibubo kini atubangan kang Jehova. 24  Si Josue, ug ang tibuok Israel uban kaniya, nagkuha karon kang Acan+ nga anak nga lalaki ni Zera ug sa plata ug sa opisyal nga besti ug sa baretang bulawan+ ug sa iyang mga anak nga lalaki ug sa iyang mga anak nga babaye ug sa iyang torong baka ug sa iyang asno ug sa iyang panon sa mga hayop ug sa iyang tolda ug sa tanang butang nga iyaha ug ilang gidala sila ngadto sa ubos nga patag sa Akor.+ 25  Unya si Josue miingon: “Nganong nagdala ka ug pagkasinalikway kanamo?+ Si Jehova magdala ug pagkasinalikway kanimo niining adlawa.” Niana ang tibuok Israel nagbato kaniya,+ nga human niini ilang gisunog sila sa kalayo.+ Busa ilang gibato sila. 26  Ug sila nagpatindog ibabaw kaniya ug usa ka dakong tapok sa mga bato, hangtod niining adlawa.+ Niini si Jehova mitalikod sa iyang mainit nga kasuko.+ Mao nga ang ngalan nianang dapita gitawag nga Ubos nga Patag sa Akor,+ hangtod niining adlawa.

Mga Footnote