Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Josue 6:1-27

6  Karon ang Jerico tinakpan pag-ayo tungod sa mga anak sa Israel, walay makagula ug walay makasulod.+  Ug si Jehova miingon kang Josue: “Tan-awa, akong gihatag ang Jerico ug ang hari niini, ang maisog ug kusgang mga tawo, nganha sa imong kamot.+  Ug kamong tanang manggugubat kinahanglang magmartsa libot sa siyudad, nga liboton ang siyudad makausa. Ingon niana ang pagabuhaton ninyo sulod sa unom ka adlaw.  Ug pito ka saserdote ang magdalag pito ka budyong nga sungay sa laking karnero, nga mag-una sa Arka, ug sa ikapito ka adlaw magmartsa kamo libot sa siyudad sa makapito ug ang mga saserdote maghuyop sa mga budyong.+  Ug mahitabo nga inigpatingog nila sa budyong nga sungay sa laking karnero, inigkadungog ninyo sa tingog sa budyong, ang tanang katawhan kinahanglang mosinggit ug usa ka dakong singgit sa pakiggubat;+ ug ang paril sa siyudad matumpag sa bug-os,+ ug ang katawhan manaka, ang matag usa deretso sa atubangan niya.”  Busa si Josue nga anak nga lalaki ni Nun mitawag sa mga saserdote+ ug miingon kanila: “Kuhaa ang arka sa pakigsaad,+ ug pito ka saserdote ang kinahanglang magdalag pito ka budyong nga sungay sa laking karnero nga mag-una sa arka+ ni Jehova.”  Ug siya miingon sa katawhan: “Lakaw kamo ug pagmartsa libot sa siyudad, ug ang mga tawong sinangkapan alang sa gubat+ kinahanglang mag-una sa arka ni Jehova.”  Busa nahitabo ang ingon sa gisulti ni Josue sa katawhan; ug pito ka saserdote nga nagdalag pito ka budyong nga sungay sa laking karnero sa atubangan ni Jehova ang milakaw ug mihuyop sa mga budyong, ug ang arka sa pakigsaad ni Jehova nagsunod kanila.  Ug ang mga tawong sinangkapan alang sa gubat nag-una sa mga saserdote nga naghuyop sa mga budyong, samtang ang mga magbalantay sa luyo+ nagsunod sa Arka ug nagpadayon sa paghuyop sa mga budyong. 10  Karon si Josue nagmando sa katawhan,+ nga nag-ingon: “Dili gayod kamo mosinggit ni ipadungog ang inyong mga tingog, ug wala gayoy pulong nga pagulaon sa inyong mga baba hangtod sa adlaw nga ako moingon kaninyo, ‘Singgit!’ Niana kamo kinahanglang mosinggit.”+ 11  Ug iyang gipamartsa libot sa siyudad ang arka ni Jehova, nga milibot makausa, nga human niana sila miadto sa kampo ug nagpabilin sa tibuok gabii didto sa kampo. 12  Unya si Josue mibangon sayo sa buntag,+ ug ang mga saserdote nagyayong sa arka+ ni Jehova, 13  ug pito ka saserdote nga nagdalag pito ka budyong nga sungay sa laking karnero atubangan sa arka ni Jehova naglakaw, nga nagpadayon sa paghuyop sa mga budyong, ug ang mga tawong sinangkapan alang sa gubat naglakaw una kanila, samtang ang magbalantay sa luyo nagsunod sa arka ni Jehova ug nagpadayon sa paghuyop sa mga budyong.+ 14  Ug sa ikaduhang adlaw sila nagmartsa libot sa siyudad sa makausa, unya pagkahuman sila mibalik sa kampo. Ingon niana ang ilang gihimo sulod sa unom ka adlaw.+ 15  Ug nahitabo sa ikapitong adlaw nga sila mibangon ug sayo, sa diha gayod nga mibanagbanag na, ug sila mimartsa libot sa siyudad niining paagiha sa makapito. Nianang adlawa lamang nga sila mimartsa libot sa siyudad sa makapito.+ 16  Ug nahitabo sa ikapito na nga ang mga saserdote mihuyop sa mga budyong, ug si Josue miingon sa katawhan: “Singgit;+ kay si Jehova naghatag kaninyo sa siyudad.+ 17  Ug ang siyudad mahimo gayod nga usa ka butang nga gikatugyan sa kalaglagan;+ kini uban ang tanang butang nga anaa sulod niini iya ni Jehova. Si Rahab+ lamang nga pampam ang ibiling buhi, siya ug ang tanan nga kauban niya sulod sa balay, tungod kay iyang gitagoan ang mga mensahero nga atong gipadala.+ 18  Kon mahitungod kaninyo, magpahilayo lamang kamo gikan sa mga butang nga gikatugyan sa kalaglagan,+ kay basin kamo makabatog tinguha+ ug kamo mokuhag pipila sa butang nga gikatugyan sa kalaglagan+ ug maghimo sa kampo sa Israel nga usa ka butang nga gikatugyan ngadto sa kalaglagan ug magdalag pagkasinalikway diha niana.+ 19  Apan ang tanang plata ug bulawan ug mga gamit nga tumbaga ug puthaw maoy butang nga balaan kang Jehova.+ Ngadto sa bahandi ni Jehova kini mahiadto.”+ 20  Unya ang katawhan misinggit, sa dihang sila mihuyop sa mga budyong.+ Ug nahitabo nga sa pagkadungog gayod sa katawhan sa tingog sa budyong, ug ang katawhan misinggit ug usa ka dakong singgit sa pakiggubat, niana ang paril natumpag sa bug-os.+ Unya ang katawhan misulod sa siyudad, matag usa deretso sa atubangan niya, ug gibihag ang siyudad. 21  Ug ang tanan nga didto sa siyudad, gikan sa lalaki hangtod sa babaye, gikan sa batan-ong lalaki hangtod sa tigulang nga lalaki ug hangtod sa torong baka ug karnero ug asno, ilang gitugyan sa kalaglagan pinaagi sa sulab sa espada.+ 22  Ug sa duha ka tawo nga nangespiya sa yuta, si Josue miingon: “Sulod kamo ngadto sa balay sa babaye, ang pampam, ug pagawasa didto ang babaye ug ang tanan nga iyaha, ingon gayod sa inyong gipanumpa kaniya.”+ 23  Busa ang batan-ong mga lalaki nga nangespiya nanulod ug gipagawas si Rahab ug ang iyang amahan ug ang iyang inahan ug ang iyang mga igsoon ug ang tanan nga iyaha, oo, ang tanan nga iyang kabanay ilang gipagawas;+ ug ilang gibutang sila sa gawas sa kampo sa Israel. 24  Ug ang siyudad ilang gisunog sa kalayo ug ang tanang butang diha niana.+ Ang mga plata lamang ug ang bulawan ug ang mga gamit nga tumbaga ug puthaw ilang gihatag ngadto sa bahandi sa balay ni Jehova.+ 25  Ug si Rahab nga pampam ug ang panimalay sa iyang amahan ug silang tanan nga iyaha, gitipigang buhi ni Josue;+ ug siya nagapuyo sa taliwala sa Israel hangtod niining adlawa,+ tungod kay iyang gitagoan ang mga mensahero nga gipadala ni Josue sa pagpangespiya sa Jerico.+ 26  Unya si Josue mipahayag ug usa ka panumpa niadtong higayona, nga nag-ingon: “Tinunglo sa atubangan ni Jehova ang tawo nga motindog ug motukod niini nga siyudad, ang Jerico. Ipahimutang niya ang patukoranan niini nga mawad-an siya sa iyang panganay, ug ipatindog niya ang mga pultahan niini nga mawad-an siya sa iyang kamanghoran.”+ 27  Busa si Jehova nag-uban kang Josue,+ ug ang iyang kabantog mikaylap sa tibuok yuta.+

Mga Footnote