Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Josue 5:1-15

5  Ug nahitabo nga sa dihang ang tanang hari sa mga Amorihanon,+ nga didto sa bahin sa Jordan dapit sa kasadpan, ug ang tanang hari sa mga Canaanhon,+ nga didto duol sa dagat, nakadungog nga gipamala ni Jehova ang tubig sa Jordan atubangan sa mga anak sa Israel hangtod nga sila nakalabang, ang ilang mga kasingkasing nangatunaw,+ ug wala nay kaisog diha kanila tungod sa mga anak sa Israel.+  Niadtong tungora si Jehova miingon kang Josue: “Paghimog santik nga mga kutsilyo ug tulia+ pag-usab ang mga anak nga lalaki sa Israel, sa ikaduhang higayon.”  Busa si Josue naghimog santik nga mga kutsilyo ug gituli ang mga anak nga lalaki sa Israel didto sa Gibeat-haaralot.+  Ug mao kini ang hinungdan nga gihimo ni Josue ang pagpanuli: ang tanang katawhan nga migula gikan sa Ehipto, ang mga lalaki, ang tanang tawong manggugubat, nangamatay+ sa kamingawan diha sa dalan sa nanggula sila sa Ehipto.  Kay ang tanang katawhan nga nanggula maoy mga tinuli, apan ang tanang katawhan nga nangatawo sa kamingawan diha sa dalan sa nanggula sila sa Ehipto wala nila matuli.  Kay ang mga anak sa Israel nanglakaw ug kap-atan ka tuig+ sa kamingawan, hangtod nga ang tibuok nasod sa mga tawong manggugubat nga migula sa Ehipto nga wala mamati sa tingog ni Jehova nangamatay, kang kinsa nanumpa si Jehova nga dili gayod niya itugot nga sila makakita sa yuta+ nga gipanumpa ni Jehova sa ilang mga katigulangan nga ihatag kanato,+ usa ka yutang nagaagay sa gatas ug dugos.+  Ug ang ilang mga anak iyang gipatindog ilis nila.+ Kini sila gituli ni Josue, tungod kay sila dili-tinuli, kay sila wala man magtuli kanila diha sa dalan.  Ug nahitabo nga sa natapos na nila pagtuli ang tibuok nasod, sila nagpabilin sa ilang dapit didto sa kampo hangtod nga nangaayo sila.+  Unya si Jehova miingon kang Josue: “Karong adlawa akong gipahilayo kaninyo ang kaulawan sa Ehipto.”+ Busa ang ngalan sa maong dapit gitawag nga Gilgal+ hangtod niining adlawa. 10  Ug ang mga anak sa Israel nagpadayon pagkampo sa Gilgal, ug ilang gisaulog ang paskuwa sa ikanapulog-upat ka adlaw sa bulan,+ sa kagabhion, sa desyertong kapatagan sa Jerico. 11  Ug sa adlaw human sa paskuwa nangaon sila sa pipila sa mga abot sa yuta, mga tinapay nga walay igpapatubo+ ug sinangag nga mga lugas, sa mao ra nga adlaw. 12  Unya ang mana mihunong pagkasunod adlaw sa nakakaon na sila sa pipila sa mga abot sa yuta, ug wala nay mitungha nga mana alang sa mga anak sa Israel,+ ug nangaon sila sa pipila sa mga abot sa yuta sa Canaan nianang maong tuig.+ 13  Ug nahitabo nga sa didto si Josue duol sa Jerico siya miyahat sa iyang mga mata ug mitan-aw, ug didto may usa ka tawo+ nga nagbarog sa iyang atubangan nga may hinuso nga espada diha sa iyang kamot.+ Busa si Josue miduol kaniya ug miingon kaniya: “Dapig ka ba kanamo o sa among mga kaaway?” 14  Niini siya miingon: “Dili, apan ako—ingong prinsipe sa kasundalohan ni Jehova ako karon mianhi.”+ Niana si Josue miyukbo sa yuta ug mihapa+ ug miingon kaniya: “Unsay isulti sa akong ginoo sa iyang alagad?” 15  Sa baylo ang prinsipe sa kasundalohan ni Jehova miingon kang Josue: “Huboa ang imong sandalyas gikan sa imong mga tiil, tungod kay ang dapit nga imong gibarogan balaan.” Dihadiha gibuhat kana ni Josue.+

Mga Footnote