Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Josue 24:1-33

24  Ug gitigom ni Josue ang tanang tribo sa Israel didto sa Sekem+ ug gitawag ang mga ansiyano sa Israel+ ug ang mga pangulo niini ug ang mga maghuhukom niini ug ang mga opisyal niini, ug sila mibarog sa atubangan sa matuod nga Diyos.+  Ug si Josue miingon sa tanang katawhan: “Kini mao ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel, ‘Didto sa pikas nga bahin sa Suba+ nga ang inyong mga katigulangan+ namuyo sa dugay nang panahon kanhi, si Tera nga amahan ni Abraham ug ang amahan ni Nahor,+ ug sila nag-alagad sa ubang mga diyos.  “‘Unya akong gikuha ang inyong katigulangan nga si Abraham+ gikan sa pikas bahin sa Suba+ ug gipalakaw siya latas sa tibuok yuta sa Canaan ug gipadaghan ang iyang binhi.+ Busa akong gihatag kaniya si Isaac.+  Unya ngadto kang Isaac akong gihatag si Jacob ug si Esau.+ Sa ulahi ngadto kang Esau akong gihatag ang Bukid sa Seir aron panag-iyahon kini;+ ug si Jacob ug ang iyang mga anak milugsong ngadto sa Ehipto.+  Sa ulahi akong gipadala si Moises ug si Aaron,+ ug akong gihampak ang Ehipto pinaagi sa akong gibuhat sa taliwala niini;+ ug human niana kamo akong gipagawas.+  Sa dihang gipagawas ko ang inyong mga amahan gikan sa Ehipto+ ug nahiabot kamo sa dagat, ang inyong mga amahan gigukod+ sa mga Ehiptohanon uban ang mga karo nga iggugubat ug mga sundalong mangangabayo hangtod sa Pulang Dagat.  Ug sila mituaw kang Jehova.+ Busa siya nagbutang ug kangitngit taliwala kaninyo ug sa mga Ehiptohanon+ ug gidala ang dagat sa ibabaw kanila ug gitabonan sila,+ ug ang inyong mga mata nakakita sa akong gibuhat sa Ehipto;+ ug kamo nagpuyo sa kamingawan sa daghang adlaw.+  “‘Sa kataposan akong gidala kamo ngadto sa yuta sa mga Amorihanon nga nagpuyo sa pikas nga bahin sa Jordan, ug sila nakig-away batok kaninyo.+ Niana akong gihatag sila sa inyong kamot aron inyong mapanag-iya ang ilang yuta, ug akong gilaglag sila sa inyong atubangan.+  Unya si Balak nga anak nga lalaki ni Zipor,+ ang hari sa Moab, mitindog ug nakig-away batok sa Israel.+ Busa siya nagpasugo ug nagpatawag kang Balaam nga anak nga lalaki ni Beor aron sa pagpanghimaraot kaninyo.+ 10  Ug dili ko buot mamati kang Balaam.+ Mao nga siya nagpanalangin kaninyo nga sublisubli.+ Sa ingon, gipahigawas ko kamo gikan sa iyang kamot.+ 11  “‘Unya kamo nanabok sa Jordan+ ug midangat sa Jerico.+ Ug ang mga tag-iyag yuta sa Jerico, ang mga Amorihanon ug ang mga Perizihanon ug ang mga Canaanhon ug ang mga Hitihanon ug ang mga Girgasihanon, ang mga Hivihanon ug ang mga Jebusihanon nakig-away batok kaninyo; apan gitugyan ko sila sa inyong kamot.+ 12  Busa akong gipauna kaninyo ang pagbati sa kasubo, ug sa kataposan kini nagpapahawa kanila sa inyong atubangan+—duha ka hari sa mga Amorihanon—dili pinaagi sa inyong espada ug dili pinaagi sa inyong pana.+ 13  Sa ingon akong gihatag kaninyo ang usa ka yuta nga wala ninyo budlayi ug mga siyudad nga wala ninyo tukora,+ ug kamo nagpuyo niini. Mga kaparasan ug mga kaolibohan nga wala ninyo itanom mao ang inyong ginakaon.’+ 14  “Ug karon kahadloki si Jehova+ ug mag-alagad kaniya sa paaging walay-ikasaway ug sa kamatuoran,+ ug wagtanga ang mga diyos nga gialagaran sa inyong mga katigulangan sa pikas nga bahin sa Suba ug sa Ehipto,+ ug mag-alagad kang Jehova. 15  Karon kon daotan sa inyong mga mata nga moalagad kang Jehova, pagpili alang sa inyong kaugalingon karong adlawa kon kinsay inyong alagaran,+ kon sa mga diyos ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan didto sa pikas nga bahin sa Suba+ o sa mga diyos sa mga Amorihanon kang kansang yuta inyong gipuy-an.+ Apan kon bahin kanako ug sa akong panimalay, kami mag-alagad kang Jehova.”+ 16  Niini ang katawhan mitubag ug miingon: “Halayo ra alang kanamo nga mobiya kang Jehova aron moalagad sa ubang mga diyos. 17  Kay si Jehova nga atong Diyos ang nagpagawas kanato ug sa atong mga amahan gikan sa yuta sa Ehipto,+ gikan sa balay sa mga ulipon,+ ug nga naghimo niining dagkong mga ilhanan atubangan sa atong mga mata+ ug nagpadayon pagbantay kanato sa tanang dalan nga atong gilaktan ug taliwala sa tanang katawhan nga sa ilang taliwala kita miagi.+ 18  Ug giabog ni Jehova ang tanang katawhan,+ bisan ang mga Amorihanon, nga nagpuyo sa yuta gikan sa atong atubangan. Kon bahin kanamo, usab, kami mag-alagad kang Jehova, tungod kay siya mao ang among Diyos.”+ 19  Unya si Josue miingon sa katawhan: “Dili kamo makahimo sa pag-alagad kang Jehova, kay siya maoy balaan nga Diyos;+ siya usa ka Diyos nga nagapangayo ug bug-os nga pagkamahinalaron.+ Dili siya mopasaylo sa inyong pag-alsa ug sa inyong mga sala.+ 20  Kon ugaling kamo mobiya kang Jehova+ ug mag-alagad sa langyaw nga mga diyos,+ siya usab tinong motalikod ug mobuhat kaninyog kadaot ug magpuo kaninyo human nga siya makabuhat kaninyo ug maayo.”+ 21  Sa baylo ang katawhan miingon kang Josue: “Dili, apan kami moalagad kang Jehova!”+ 22  Niini si Josue miingon sa katawhan: “Kamo mga saksi batok sa inyong kaugalingon+ nga kamo sa kinabubut-on mipili kang Jehova alang sa inyong kaugalingon, nga moalagad kaniya.”+ Niini sila miingon: “Kami mga saksi.” 23  “Ug karon wagtanga ang langyawng mga diyos nga anaa sa inyong taliwala,+ ug ikiling ang inyong mga kasingkasing ngadto kang Jehova nga Diyos sa Israel.” 24  Sa baylo ang katawhan miingon kang Josue: “Kami moalagad kang Jehova nga among Diyos, ug kami mamati sa iyang tingog!”+ 25  Ug si Josue mihimo ug usa ka pakigsaad uban sa katawhan niadtong adlawa ug mihimo alang kanila ug usa ka regulasyon ug hudisyal nga hukom+ didto sa Sekem. 26  Unya si Josue misulat niini nga mga pulong diha sa basahon sa balaod sa Diyos+ ug mikuhag usa ka dakong bato+ ug gipahimutang kini didto ilalom sa nagbuntaog nga kahoy+ nga haduol sa sangtuwaryo ni Jehova. 27  Ug si Josue miingon sa tanang katawhan: “Tan-awa! Kining batoha mao ang magasilbing saksi batok kanato,+ tungod kay kini mismo nakadungog sa tanang pulong ni Jehova nga iyang gisulti kanato, ug kini magasilbing saksi batok kaninyo, aron dili ninyo ilimod ang inyong Diyos.” 28  Unya gipalakaw ni Josue ang katawhan, ang matag usa ngadto sa iyang panulondon.+ 29  Ug nahitabo nga human niining mga butanga si Josue nga anak nga lalaki ni Nun, ang alagad ni Jehova, sa kataposan namatay sa edad nga usa ka gatos ug napulo ka tuig.+ 30  Busa ilang gilubong siya sa teritoryo nga iyang panulondon sa Timnat-sera,+ nga anaa sa bukirong rehiyon sa Epraim, amihanan sa Bukid sa Gaas. 31  Ug ang Israel nagpadayon sa pag-alagad kang Jehova sa tanang adlaw ni Josue ug sa tanang adlaw sa mga ansiyano kansang mga adlaw milugway pa human kang Josue+ ug kinsa nahibalo sa tanang buhat ni Jehova nga iyang gibuhat alang sa Israel.+ 32  Ug ang mga bukog ni Jose,+ nga gidala sa mga anak sa Israel gikan sa Ehipto, ilang gilubong sa Sekem sa luna sa yuta nga nabatonan ni Jacob gikan sa mga anak ni Hamor,+ nga amahan ni Sekem, baylo sa usa ka gatos ka pirasong salapi;+ ug kini nailaha sa mga anak ni Jose ingong usa ka panulondon.+ 33  Dugang pa, si Eleasar nga anak nga lalaki ni Aaron namatay.+ Busa ilang gilubong siya sa Bungtod ni Pinehas nga iyang anak nga lalaki,+ nga iyang gihatag kaniya diha sa bukirong rehiyon sa Epraim.

Mga Footnote