Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Josue 22:1-34

22  Niadtong panahona gitawag ni Josue ang mga Rubenhon ug ang mga Gadhanon ug ang katunga sa tribo ni Manases+  ug miingon kanila: “Sa inyong bahin, inyong gisunod ang tanan nga gisugo kaninyo ni Moises nga alagad ni Jehova,+ ug kamo nagmasinugtanon sa akong tingog sa tanan nga akong gisugo kaninyo.+  Wala ninyo biyai ang inyong mga igsoon niining daghan nga mga adlaw+ hangtod niining adlawa, ug gituman ninyo ang inyong obligasyon sa sugo ni Jehova nga inyong Diyos.+  Ug karon si Jehova nga inyong Diyos naghatag sa inyong mga igsoon ug pahulay, ingon sa iyang gisaad kanila.+ Busa karon pamalik kamo ug pangadto sa inyong mga tolda sa yuta nga inyong gipanag-iya, nga gihatag kaninyo ni Moises nga alagad ni Jehova didto sa pikas nga bahin sa Jordan.+  Apan mag-amping kamo pag-ayo sa pagbuhat sa sugo+ ug sa balaod nga gisugo kaninyo ni Moises nga alagad ni Jehova pinaagi sa paghigugma kang Jehova nga inyong Diyos+ ug pinaagi sa paglakaw diha sa tanan niyang mga dalan+ ug pinaagi sa pagtuman sa iyang mga sugo+ ug pinaagi sa pag-unong kaniya+ ug pinaagi sa pag-alagad+ kaniya uban sa bug-os ninyong kasingkasing+ ug uban sa bug-os ninyong kalag.”+  Unya gipanalanginan+ sila ni Josue ug gipalakaw aron sila mangadto sa ilang mga tolda.  Ug sa katunga sa tribo ni Manases si Moises mihatag ug gasa didto sa Basan,+ ug sa laing katunga niini si Josue mihatag ug gasa uban sa ilang mga igsoon didto sa bahin sa Jordan sa kasadpan.+ Ingon man usab, sa dihang gipalakaw sila ni Josue ngadto sa ilang mga tolda, iyang gipanalanginan sila.  Ug siya miingon kanila: “Balik kamo ngadto sa inyong mga tolda uban ang daghang bahandi ug uban ang daghan kaayong kahayopan, uban sa plata ug bulawan ug tumbaga ug puthaw ug mga besti nga daghan kaayo.+ Kuhaa ninyo uban sa inyong mga igsoon ang inyong bahin sa mga inagaw+ gikan sa inyong mga kaaway.”  Human niana ang mga anak ni Ruben ug ang mga anak ni Gad ug ang katunga sa tribo ni Manases mibalik ug mibiya sa ubang mga anak sa Israel, gikan sa Shilo, nga anaa sa yuta sa Canaan, aron moadto sa yuta sa Gilead,+ ngadto sa yuta nga ilang gipanag-iya nga niini sila gipapuyo sumala sa mando ni Jehova pinaagi kang Moises.+ 10  Sa pag-abot nila sa kayutaan sa Jordan sa yuta sa Canaan, ang mga anak ni Ruben ug ang mga anak ni Gad ug ang katunga sa tribo ni Manases nagtukod didto ug usa ka halaran duol sa Jordan, usa ka halaran+ nga bantaaw kaayo. 11  Sa ulahi ang ubang mga anak sa Israel nakadungog+ nga giingon: “Tan-awa! Ang mga anak ni Ruben ug ang mga anak ni Gad ug ang katunga sa tribo ni Manases nagtukod ug halaran sa utlanan sa yuta sa Canaan diha sa kayutaan sa Jordan sa kiliran nga ila sa mga anak sa Israel.” 12  Sa pagkadungog niini sa mga anak sa Israel, ang tibuok katigoman sa mga anak sa Israel+ nagtigom sa Shilo+ aron moadto sa pagpakiggubat kanila.+ 13  Unya ngadto sa mga anak ni Ruben ug sa mga anak ni Gad ug sa katunga sa tribo ni Manases sa yuta sa Gilead, ang mga anak sa Israel nagpadala+ kang Pinehas+ nga anak nga lalaki ni Eleasar nga saserdote, 14  ug napulo ka pangulo kuyog niya, usa ka pangulo sa matag balay sa amahan sa tanang tribo sa Israel, ug ang matag usa kanila maoy pangulo sa balay sa ilang mga amahan sa linibo sa Israel.+ 15  Unya sila miabot ngadto sa mga anak ni Ruben ug sa mga anak ni Gad ug sa katunga sa tribo ni Manases sa yuta sa Gilead ug misulti kanila,+ nga nag-ingon: 16  “Kini mao ang giingon sa tibuok katigoman ni Jehova,+ ‘Unsa ba kining buhat sa pagkadili-matinumanon+ nga inyong gibuhat batok sa Diyos sa Israel sa pagtalikod+ karong adlawa sa pagsunod kang Jehova pinaagi sa inyong pagtukod alang kaninyo ug usa ka halaran,+ aron kamo mosukol karon batok kang Jehova? 17  Ang kasaypanan ba sa Peor+ gamay ra kaayo alang kanato, nga gikan niana wala nato mahinloi ang atong kaugalingon hangtod niining adlawa, bisan pa ug ang hampak midangat diha sa katigoman ni Jehova?+ 18  Ug kamo—kamo karon motalikod sa pagsunod kang Jehova; ug mahitabo gayod nga kon kamo, sa inyong bahin, mosukol karon batok kang Jehova, nan ugma siya masuko sa tibuok katigoman sa Israel.+ 19  Karon kon sa pagkatinuod ang yuta nga inyong gipanag-iya mahugaw,+ tabok kamo ngadto sa yuta nga gipanag-iya ni Jehova+ diin didto nahimutang ang tabernakulo ni Jehova,+ ug puyo kamo sa among taliwala; ug ayaw kamo pagsukol batok kang Jehova ug ayaw himoa nga kami mosukol tungod sa inyong pagtukod alang kaninyo ug usa ka halaran nga dugang pa sa halaran ni Jehova nga atong Diyos.+ 20  Dili ba si Acan+ nga anak ni Zera ang mihimog buhat sa pagkadili-matinumanon sa butang nga gikatugyan ngadto sa kalaglagan, ug dili ba ang kasuko midangat batok sa tibuok katigoman sa Israel?+ Ug dili lamang siya ang tawo nga nabugtoan sa gininhawa tungod sa iyang kasaypanan.’”+ 21  Niini ang mga anak ni Ruben ug ang mga anak ni Gad ug ang katunga sa tribo ni Manases mitubag+ ug nakigsulti sa mga pangulo sa linibo sa Israel:+ 22  “Ang Usa nga Gamhanan,+ ang Diyos,+ si Jehova, ang Usa nga Gamhanan, ang Diyos, si Jehova,+ siya nahibalo,+ ug ang Israel, siya usab mahibalo.+ Kon kini tungod sa pagsukol+ ug kon kini tungod sa pagkadili-matinumanon batok kang Jehova,+ ayaw kami luwasa niining adlawa. 23  Kon kini maoy aron sa pagtukod ug usa ka halaran alang kanamo aron motalikod sa pagsunod kang Jehova, ug kon kini maoy aron sa pagtanyag ug mga halad-nga-sinunog ug mga halad-nga-lugas ibabaw niini,+ ug kon kini maoy aron sa paghalad ug halad-sa-panag-ambit ibabaw niini, si Jehova mismo ang mosusi;+ 24  o kon dili ba hinuon gumikan kini sa pagkabalaka sa laing butang nga kami mibuhat niini, nga nag-ingon, ‘Sa umalabot nga adlaw ang inyong mga anak moingon sa among mga anak: “Unsay inyong labot kang Jehova nga Diyos sa Israel? 25  Ug adunay utlanan nga gibutang si Jehova tali kanamo ug kaninyo, mga anak ni Ruben ug mga anak ni Gad, nga mao, ang Jordan. Wala kamoy bahin kang Jehova.”+ Ug ang inyong mga anak tinong magpahunong sa among mga anak sa pagkahadlok kang Jehova.’+ 26  “Busa kami miingon, ‘Molihok kita alang sa atong kaugalingon, palihog, pinaagi sa pagtukod ug usa ka halaran, dili alang sa halad-nga-sinunog ni alang sa halad, 27  apan aron kini mahimong saksi tali kanamo+ ug kaninyo ug sa atong kaliwatan sunod kanato nga kami magaalagad kang Jehova sa iyang atubangan pinaagi sa among mga halad-nga-sinunog ug sa among mga halad ug sa among mga halad-sa-panag-ambit,+ aron sa umalabot nga adlaw ang inyong mga anak dili moingon sa among mga anak: “Wala kamoy bahin kang Jehova.”’ 28  Busa kami miingon, ‘Ug mahitabo nga kon sila moingon niana kanamo ug ngadto sa among kaliwatan sa umalabot nga adlaw, kami gayod moingon usab: “Tan-awa ang larawan sa halaran ni Jehova nga gihimo sa among mga amahan, dili alang sa mga halad-nga-sinunog ni alang sa halad, apan kini maoy saksi tali kanamo ug kaninyo.”’ 29  Halayo ra alang kanamo nga kami mosukol nga kinabubut-on batok kang Jehova ug motalikod karong adlawa gikan sa pagsunod kang Jehova+ pinaagi sa pagtukod ug usa ka halaran alang sa halad-nga-sinunog, halad-nga-lugas ug halad gawas pa sa halaran ni Jehova nga atong Diyos nga anaa sa atubangan sa iyang tabernakulo!”+ 30  Karon sa dihang si Pinehas+ nga saserdote ug ang mga pangulo sa katigoman+ ug ang mga pangulo sa linibo sa Israel nga uban kaniya nakadungog sa mga pulong nga gisulti sa mga anak ni Ruben ug sa mga anak ni Gad ug sa mga anak ni Manases, kini maayo sa ilang panan-aw. 31  Busa si Pinehas nga anak nga lalaki ni Eleasar nga saserdote miingon ngadto sa mga anak ni Ruben ug sa mga anak ni Gad ug sa mga anak ni Manases: “Karong adlawa kita nahibalo nga si Jehova ania sa atong taliwala,+ tungod kay kamo wala mohimo batok kang Jehova niining buhat sa pagkadili-matinumanon. Karon inyong giluwas ang mga anak sa Israel gikan sa kamot ni Jehova.”+ 32  Unya si Pinehas nga anak ni Eleasar nga saserdote ug ang mga pangulo mipauli+ gikan sa mga anak ni Ruben ug sa mga anak ni Gad sa yuta sa Gilead ngadto sa yuta sa Canaan ngadto sa ubang mga anak sa Israel ug mitaho kanila.+ 33  Ug ang pulong maayo sa panan-aw sa mga anak sa Israel; ug ang mga anak sa Israel nagdayeg sa Diyos,+ ug sila wala na maghisgot nga moadto pa sa pagpakiggubat batok kanila aron sa paggun-ob sa yuta nga gipuy-an sa mga anak ni Ruben ug sa mga anak ni Gad. 34  Ug ang mga anak ni Ruben ug ang mga anak ni Gad nagngalan sa halaran, tungod kay “kini maoy saksi tali kanato nga si Jehova mao ang matuod nga Diyos.”+

Mga Footnote