Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Josue 19:1-51

19  Unya ang ikaduhang ripa+ natunong kang Simeon, alang sa tribo sa mga anak ni Simeon+ sumala sa ilang kabanayan. Ug ang ilang panulondon nahitabong didto sa taliwala sa panulondon sa mga anak ni Juda.+  Ug ilang nabatonan sa ilang panulondon ang Beer-seba+ lakip ang Sheba, ug Molada,+  ug Hazar-sual+ ug Bala ug Ezem,+  ug Eltolad+ ug Betul ug Horma,  ug Ziklag+ ug Bet-marcabot ug Hazar-susa,+  ug Bet-lebaot+ ug Saruhen; napulog-tulo ka siyudad ug ang ilang kabalangayan.  Ang Ain,+ Rimon+ ug Eter ug Asan;+ upat ka siyudad ug ang ilang kabalangayan,  ug ang tanang kabalangayan nga palibot niini nga mga siyudad hangtod sa Baalat-beer,+ ang Rama+ sa habagatan. Kini mao ang panulondon sa tribo sa mga anak ni Simeon sumala sa ilang kabanayan.  Ang panulondon sa mga anak ni Simeon maoy gikan sa pahat sa mga anak ni Juda, tungod kay ang bahin sa mga anak ni Juda dako man kaayo alang kanila.+ Busa ang mga anak ni Simeon nakapanag-iya sa taliwala sa ilang panulondon.+ 10  Unya ang ikatulong ripa+ natunong sa mga anak ni Zabulon+ sumala sa ilang kabanayan, ug ang utlanan sa ilang panulondon maoy hangtod sa Sarid. 11  Ug ang ilang utlanan mitungas pakasadpan usab ngadto sa Mareal ug miabot sa Dabeset ug miabot sa bul-oganang walog nga anaa atubangan sa Jokneam.+ 12  Ug gikan sa Sarid kini mibalik pasidlakan paingon sa silangan sa adlaw ngadto sa utlanan sa Kislot-tabor ug migula ngadto sa Daberat+ ug mitungas ngadto sa Japia. 13  Ug gikan didto kini mitabok pasidlakan ngadto sa silangan sa adlaw ngadto sa Gat-heper,+ ngadto sa Et-kazin, ug migula ngadto sa Rimon ug gilatid ngadto sa Nea. 14  Ug ang utlanan milibot niini sa amihanan ngadto sa Hanaton, ug ang mga kinutoban niini maoy sa walog sa Ipta-el, 15  ug ang Katat ug Nahalal ug Simron+ ug Idala ug Betlehem;+ napulog-duha ka siyudad ug ang ilang kabalangayan. 16  Kini mao ang panulondon+ sa mga anak ni Zabulon sumala sa ilang kabanayan.+ Kini mao ang mga siyudad ug ang ilang kabalangayan. 17  Kang Isacar+ natunong ang ikaupat nga ripa, alang sa mga anak ni Isacar sumala sa ilang kabanayan. 18  Ug ang ilang utlanan maoy hangtod sa Jezreel+ ug Kesulot ug Sunem,+ 19  ug Haparaim ug Shion ug Anaharat, 20  ug Rabit ug Kision ug Ebez, 21  ug Remet ug En-ganim+ ug En-hada ug Bet-pazez. 22  Ug ang utlanan nakaabot sa Tabor+ ug Sahazuma ug Bet-semes, ug ang mga kinutoban sa ilang utlanan maoy sa Jordan; napulog-unom ka siyudad ug ang ilang kabalangayan. 23  Kini mao ang panulondon sa tribo sa mga anak ni Isacar sumala sa ilang kabanayan,+ ang mga siyudad ug ang ilang kabalangayan. 24  Unya ang ikalimang ripa+ natunong sa tribo sa mga anak ni Aser+ sumala sa ilang kabanayan. 25  Ug ang ilang utlanan mao ang Helkat+ ug Hali ug Beten ug Aksap,+ 26  ug Alamelek ug Amad ug Misal.+ Ug pakasadpan kini nakaabot sa Carmelo+ ug sa Sihor-libnat, 27  ug kini mibalik paingon sa silangan sa adlaw ngadto sa Bet-dagon ug miabot sa Zabulon+ ug sa walog sa Ipta-el ngadto sa amihanan, ngadto sa Bet-emek ug Neiel, ug kini mipaingon sa Cabul sa wala, 28  ug ngadto sa Ebron ug Rehob ug Hamon ug Kana hangtod sa daghag-molupyo nga Sidon.+ 29  Ug ang utlanan mibalik ngadto sa Rama ug hangtod sa kinutaan nga siyudad sa Tiro.+ Ug ang utlanan mibalik ngadto sa Hosa, ug didto sa dagat sa rehiyon sa Akzib+ ang mga kinutoban niini, 30  ug ang Uma ug ang Apek+ ug ang Rehob;+ kawhaag-duha ka siyudad ug ang ilang kabalangayan. 31  Kini mao ang panulondon sa tribo sa mga anak ni Aser sumala sa ilang kabanayan.+ Kini mao ang mga siyudad ug ang ilang kabalangayan. 32  Sa mga anak ni Neptali+ natunong ang ikaunom nga ripa,+ alang sa mga anak ni Neptali sumala sa ilang kabanayan. 33  Ug ang ilang utlanan nagsukad sa Helep, gikan sa dakong kahoy sa Zaananim,+ ug sa Adami-nekeb ug sa Jabneel hangtod sa Lakum; ug sa Jordan ang mga kinutoban niini. 34  Ug ang utlanan mibalik pakasadpan ngadto sa Aznot-tabor ug migula gikan didto paingon sa Hukkok ug miabot sa Zabulon+ sa habagatan, ug ngadto sa Aser+ kini miabot sa kasadpan ug ngadto sa Juda+ sa Jordan dapit sa silangan sa adlaw. 35  Ug ang kinutaang mga siyudad mao ang Zidim, Zer ug Hammat,+ Rakat ug Kineret,+ 36  ug Adama ug Rama ug Hazor,+ 37  ug Kedes+ ug Edrei ug En-hazor, 38  ug Yiron ug Migdal-el, Horem ug Bet-anat ug Bet-semes;+ napulog-siyam ka siyudad ug ang ilang kabalangayan. 39  Kini mao ang panulondon+ sa tribo sa mga anak ni Neptali sumala sa ilang kabanayan,+ ang mga siyudad ug ang ilang kabalangayan. 40  Sa tribo sa mga anak ni Dan+ sumala sa ilang kabanayan natunong ang ikapitong ripa.+ 41  Ug ang utlanan sa ilang panulondon mao ang Zora+ ug Estaol ug Ir-semes, 42  ug Saalabin+ ug Aijalon+ ug Itla, 43  ug Elon ug Timnah+ ug Ekron,+ 44  ug Eltekeh ug Gibeton+ ug Baalat,+ 45  ug Jehud ug Bene-berak ug Gat-rimon,+ 46  ug Me-jarkon ug Rakon, uban ang utlanan atubangan sa Jope.+ 47  Ug ang teritoryo sa mga anak ni Dan hagip-ot kaayo+ alang kanila. Ug ang mga anak ni Dan mitungas ug nakiggubat batok sa Lesem+ ug nagbihag niini ug naghampak niini pinaagi sa sulab sa espada. Unya ilang gipanag-iya kini ug namuyo niini, ug ang Lesem ilang gitawag nga Dan, sumala sa ngalan ni Dan nga ilang katigulangan.+ 48  Kini mao ang panulondon sa tribo sa mga anak ni Dan sumala sa ilang kabanayan. Kini mao ang mga siyudad ug ang ilang kabalangayan. 49  Sa ingon nahuman nila ang pagbahin sa yuta nga ipapanag-iya sumala sa mga teritoryo niini. Unya ang mga anak sa Israel naghatag ug panulondon kang Josue nga anak nga lalaki ni Nun sa ilang taliwala. 50  Sa sugo ni Jehova sila naghatag kaniya sa siyudad nga iyang gipangayo,+ nga mao, ang Timnat-sera,+ sa bukirong rehiyon sa Epraim; ug gitukod niya ang siyudad ug mipuyo niini. 51  Kini mao ang mga panulondon nga giapod-apod ni Eleasar nga saserdote ug ni Josue nga anak nga lalaki ni Nun ug sa mga pangulo sa mga amahan sa mga tribo sa mga anak sa Israel+ nga gipapanag-iya pinaagig ripa didto sa Shilo+ sa atubangan ni Jehova, sa ganghaan sa tolda nga tagboanan.+ Busa sila mihunong sa pagbahinbahin sa yuta.

Mga Footnote