Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Josue 15:1-63

15  Ug ang kabahinan+ sa tribo sa mga anak ni Juda sumala sa ilang kabanayan maoy hangtod sa utlanan sa Edom,+ sa kamingawan sa Zin,+ ngadto sa Negeb+ sa habagatang tumoy niini.  Ug ang ilang utlanan sa habagatan nagsukad sa tumoy sa Dagat sa Asin,+ gikan sa luok nga nag-atubang pahabagatan.  Ug kini migula pahabagatan ngadto sa tungasanan sa Akrabim+ ug mitabok ngadto sa Zin+ ug gikan sa habagatan mitungas ngadto sa Kades-barnea+ ug mitabok ngadto sa Hesron ug mitungas ngadto sa Addar ug milibot ngadto sa Karka.  Ug kini mipadayon ngadto sa Azmon+ ug migula ngadto sa bul-oganang walog sa Ehipto;+ ug ang kinutoban sa utlanan mao ang dagat. Kini mao ang ilang utlanan sa habagatan.  Ug ang utlanan sa sidlakan mao ang Dagat sa Asin hangtod sa tumoy sa Jordan, ug ang utlanan sa amihanang eskina mao ang luok sa dagat, sa tumoy sa Jordan.+  Ug ang utlanan mitungas ngadto sa Bet-hogla+ ug mitabok sa amihanan sa Bet-araba,+ ug ang utlanan mitungas ngadto sa bato ni Bohan+ nga anak nga lalaki ni Ruben.  Ug ang utlanan mitungas ngadto sa Debir sa ubos nga patag sa Akor+ ug miliko paamihanan ngadto sa Gilgal,+ nga anaa atubangan sa tungasanan sa Adumim, nga habagatan sa bul-oganang walog; ug ang utlanan mitabok ngadto sa katubigan sa En-semes,+ ug ang kinutoban niini mao ang En-rogel.+  Ug ang utlanan mitungas ngadto sa walog sa anak ni Hinnom+ ngadto sa bakilid sa mga Jebusihanon+ sa habagatan, buot ingnon, Jerusalem;+ ug ang utlanan mitungas ngadto sa tumoy sa bukid nga nag-atubang sa walog sa Hinnom ngadto sa kasadpan, nga anaa sa kinatumyan sa ubos nga patag sa Repaim+ ngadto sa amihanan.  Ug ang utlanan gilatid gikan sa tumoy sa bukid ngadto sa tubod sa katubigan sa Neptoa,+ ug migula ngadto sa mga siyudad sa Bukid sa Epron; ug ang utlanan gilatid ngadto sa Baala,+ buot ingnon, Kiriat-jearim.+ 10  Ug ang utlanan milibot gikan sa Baala pakasadpan ngadto sa Bukid sa Seir ug mitabok ngadto sa bakilid sa Bukid sa Jearim sa amihanan, buot ingnon, Kesalon; ug kini milugsong ngadto sa Bet-semes+ ug mitabok ngadto sa Timnah.+ 11  Ug ang utlanan migula ngadto sa bakilid sa Ekron+ ngadto sa amihanan, ug ang utlanan gilatid ngadto sa Sikeron ug mitabok ngadto sa Bukid sa Baala ug migula ngadto sa Jabneel; ug ang kinutoban sa utlanan mao ang dagat. 12  Ug ang utlanan sa kasadpan mao ang Dakong Dagat+ ug ang baybayon niini. Mao kini ang utlanan sa tibuok palibot, sa mga anak ni Juda sumala sa ilang kabanayan. 13  Ug kang Caleb+ nga anak nga lalaki ni Jepune siya naghatag ug usa ka bahin sa taliwala sa mga anak ni Juda sa sugo ni Jehova ngadto kang Josue, nga mao, ang Kiriat-arba (ang gihisgotang Arba mao ang amahan ni Anak), buot ingnon, Hebron.+ 14  Busa giabog ni Caleb gikan didto ang tulo ka anak ni Anak,+ nga mao, si Sesai+ ug si Ahiman ug si Talmai,+ silang natawo kang Anak.+ 15  Unya gikan didto siya mitungas ngadto sa mga molupyo sa Debir.+ (Karon ang ngalan sa Debir una pa niana maoy Kiriat-seper.)+ 16  Ug si Caleb miingon: “Bisan kinsa nga mohampak sa Kiriat-seper ug makailog niini, ihatag ko kaniya si Aksa+ nga akong anak nga babaye ingong asawa.” 17  Niana si Otniel+ nga anak nga lalaki ni Kenaz,+ nga igsoon ni Caleb, nakailog niini. Busa iyang gihatag kaniya si Aksa+ nga iyang anak nga babaye ingong asawa. 18  Ug nahitabo nga sa pagpauli ni Aksa, siya nagpunay ug aghat kang Otniel nga mangayog uma gikan sa iyang amahan. Unya si Aksa mipakpak sa iyang kamot samtang nagsakay sa asno. Niini si Caleb miingon kaniya: “Unsay imong gusto?”+ 19  Busa siya miingon: “Hatagi ako ug panalangin, kay usa ka luna nga yuta sa habagatan ang imong gihatag kanako, ug kinahanglang imong ihatag kanako ang Gulot-maim.” Busa iyang gihatag kaniya ang Ibabaw nga Gulot ug ang Ubos nga Gulot.+ 20  Mao kini ang panulondon+ sa tribo sa mga anak ni Juda+ sumala sa ilang kabanayan. 21  Ug ang mga siyudad sa kinatumyan sa tribo sa mga anak ni Juda paingon sa utlanan sa Edom+ sa habagatan mao ang Kabzeel+ ug ang Eder ug ang Jagur, 22  ug ang Kina ug ang Dimona ug ang Adada, 23  ug ang Kedes ug ang Hazor ug ang Itnan, 24  ang Zip ug ang Telem+ ug ang Bealot, 25  ug ang Hazor-hadata ug ang Keriot-hezron, buot ingnon, Hazor, 26  ang Amam ug ang Sema ug ang Molada,+ 27  ug ang Hazar-gada ug ang Hesmon ug ang Bet-pelet,+ 28  ug ang Hazar-sual+ ug ang Beer-seba+ ug ang Biziotias, 29  ang Baala+ ug ang Iim ug ang Ezem,+ 30  ug ang Eltolad ug ang Kesil ug ang Horma,+ 31  ug ang Ziklag+ ug ang Madmana ug ang Sansana, 32  ug ang Lebaot ug ang Silhim ug ang Ain+ ug ang Rimon;+ ang tanang siyudad maoy kawhaag-siyam, uban sa ilang kabalangayan. 33  Sa Sepela+ didto ang Estaol+ ug ang Zora+ ug ang Ashna, 34  ug ang Zanoa+ ug ang En-ganim, ang Tapua ug ang Enam, 35  ang Jarmut+ ug ang Adulam,+ ang Socoh+ ug ang Azeka,+ 36  ug ang Saaraim+ ug ang Aditaim ug ang Gedera ug ang Gederotaim; napulog-upat ka siyudad ug ang ilang kabalangayan. 37  Ang Zenan ug ang Hadasa ug ang Migdal-gad, 38  ug ang Dilean ug ang Mizpe ug ang Jokteel, 39  ang Lakis+ ug ang Bozkat+ ug ang Eglon,+ 40  ug ang Cabon ug ang Lamam ug ang Kitlis, 41  ug ang Gederot, ang Bet-dagon ug ang Naama ug ang Makeda;+ napulog-unom ka siyudad ug ang ilang kabalangayan. 42  Ang Libna+ ug ang Eter+ ug ang Asan, 43  ug ang Ipta ug ang Ashna ug ang Nezib, 44  ug ang Keila+ ug ang Akzib+ ug ang Maresah;+ siyam ka siyudad ug ang ilang kabalangayan. 45  Ang Ekron+ ug ang mga lungsod nga sakop niini ug ang kabalangayan niini. 46  Gikan sa Ekron pakasadpan ang tanan nga daplin sa Asdod ug ang ilang kabalangayan. 47  Ang Asdod,+ ang mga lungsod nga sakop niini ug ang kabalangayan niini; ang Gaza,+ ang mga lungsod nga sakop niini ug ang kabalangayan niini, hangtod sa bul-oganang walog sa Ehipto, ug ang Dakong Dagat ug ang kanait nga dapit.+ 48  Ug sa bukirong rehiyon ang Samir ug ang Jatir+ ug ang Socoh, 49  ug ang Dana ug ang Kiriat-sana, buot ingnon, Debir, 50  ug ang Anab ug ang Estemo+ ug ang Anim, 51  ug ang Gosen+ ug ang Holon ug ang Gilo;+ napulog-usa ka siyudad ug ang ilang kabalangayan. 52  Ang Arab ug ang Duma ug ang Esan, 53  ug ang Janim ug ang Bet-tapua ug ang Apeka, 54  ug ang Humta ug ang Kiriat-arba, buot ingnon, Hebron,+ ug ang Zior; siyam ka siyudad ug ang ilang kabalangayan. 55  Ang Maon,+ ang Carmelo ug ang Zip+ ug ang Juta, 56  ug ang Jezreel ug ang Jokdeam ug ang Zanoa, 57  ang Kain, ang Gibea ug ang Timnah;+ napulo ka siyudad ug ang ilang kabalangayan. 58  Ang Halhul, ang Bet-zur ug ang Gedor, 59  ug ang Maarat ug ang Bet-anot ug ang Eltekon; unom ka siyudad ug ang ilang kabalangayan. 60  Ang Kiriat-baal,+ buot ingnon, Kiriat-jearim,+ ug ang Raba; duha ka siyudad ug ang ilang kabalangayan. 61  Sa kamingawan, ang Bet-araba,+ ang Midin ug ang Secaca, 62  ug ang Nibsan ug ang Siyudad sa Asin ug ang En-gedi;+ unom ka siyudad ug ang ilang kabalangayan. 63  Kon bahin sa mga Jebusihanon+ nga nagpuyo sa Jerusalem,+ ang mga anak ni Juda wala makahimo sa pag-abog kanila;+ ug ang mga Jebusihanon nagpadayon pagpuyo uban sa mga anak ni Juda sa Jerusalem hangtod niining adlawa.

Mga Footnote