Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Josue 10:1-43

10  Ug nahitabo nga pagkadungog gayod ni Adoni-zedek nga hari sa Jerusalem nga si Josue nagbihag sa Ai+ ug unya nagtugyan niini sa kalaglagan,+ nga ingon sa iyang gibuhat sa Jerico+ ug sa hari niini,+ mao usab ang iyang gibuhat sa Ai ug sa hari niini,+ ug nga ang mga molupyo sa Gabaon nakigdait sa Israel+ ug nagpabilin sa ilang taliwala,  siya nahadlok pag-ayo,+ tungod kay ang Gabaon usa man ka dakong siyudad, sama sa usa sa mga harianong siyudad, ug tungod kay kini mas dako kay sa Ai,+ ug ang tanang lalaki niini mga kusgan.  Busa si Adoni-zedek nga hari sa Jerusalem+ nagpasugo ngadto kang Hoham nga hari sa Hebron+ ug ngadto kang Piram nga hari sa Jarmut+ ug ngadto kang Japia nga hari sa Lakis+ ug ngadto kang Debir nga hari sa Eglon,+ nga nag-ingon,  “Tungas kamo ngari kanako ug tabangi ako ug atong hampakon ang Gabaon, tungod kay kini nakigdait kang Josue ug sa mga anak sa Israel.”+  Niini sila nagtigom ug nanungas, lima ka hari sa mga Amorihanon,+ ang hari sa Jerusalem, ang hari sa Hebron, ang hari sa Jarmut, ang hari sa Lakis, ang hari sa Eglon, kini sila ug ang tanan nilang mga kampo, ug sila nagkampo batok sa Gabaon ug nakiggubat batok niini.  Diha niana ang mga tawo sa Gabaon nagpasugo ngadto kang Josue sa kampo sa Gilgal,+ nga nag-ingon: “Ayaw papahulaya ang imong kamot gikan sa imong mga ulipon.+ Tungas ngari kanamo sa madali ug luwasa kami ug tabangi kami, kay ang tanang hari sa mga Amorihanon nga nagpuyo sa bukirong rehiyon nagtigom batok kanamo.”  Busa si Josue mitungas gikan sa Gilgal, siya ug ang tanang tawong manggugubat uban kaniya+ ug ang tanang maisog ug kusgan nga mga tawo.+  Unya si Jehova miingon kang Josue: “Ayaw kahadlok kanila,+ kay sa imong kamot akong gihatag sila.+ Walay usa ka tawo kanila ang makabarog batok kanimo.”+  Ug si Josue sa kalit misulong batok kanila. Sa tibuok gabii siya mitungas gikan sa Gilgal. 10  Ug gipahinabo ni Jehova nga magkaguliyang sila atubangan sa Israel,+ ug ilang gipamatay sila sa usa ka dakong pagpamatay didto sa Gabaon+ ug naggukod kanila agi sa tungasanan sa Bet-horon ug nagpatay kanila hangtod sa Azeka+ ug sa Makeda.+ 11  Ug nahitabo nga samtang nangalagiw sila gikan sa atubangan sa Israel ug diha sila sa lugsongong dapit sa Bet-horon, si Jehova naghulog ug dagkong mga bato+ gikan sa kalangitan nganha kanila hangtod sa Azeka, mao nga sila nangamatay. Mas daghan ang nangamatay sa ulan nga yelo kay sa napatay sa espada sa mga anak sa Israel. 12  Niadtong higayona si Josue misulti kang Jehova sa adlaw sa pagtugyan ni Jehova sa mga Amorihanon ngadto sa mga anak sa Israel, ug siya miingon atubangan sa mga mata sa Israel:“Adlaw,+ hunong ibabaw sa Gabaon,+Ug, bulan, ibabaw sa ubos nga patag sa Aijalon.”+ 13  Busa ang adlaw mihunong, ug ang bulan wala molihok, hangtod nga ang nasod nakapanimalos sa mga kaaway niini.+ Wala ba kini mahisulat sa basahon ni Jasar?+ Ug ang adlaw wala molihok sa tunga sa kalangitan ug wala magdali pagsalop sa hapit tibuok nga adlaw.+ 14  Ug walay adlaw nga sama niana, una man o human niana, sa pagkaaging si Jehova namati sa tingog sa usa ka tawo,+ kay si Jehova mismo nakig-away alang sa Israel.+ 15  Human niana si Josue ug ang tibuok Israel kauban niya mibalik ngadto sa kampo sa Gilgal.+ 16  Sa kasamtangan kining lima ka hari nangalagiw+ ug nagtago sa langob sa Makeda.+ 17  Unya gitaho kini ngadto kang Josue, nga nag-ingon: “Ang lima ka hari nakaplagang nagtago sa langob sa Makeda.”+ 18  Niana si Josue miingon: “Pagligid kamo ug dagkong mga bato ngadto sa baba sa langob ug pagtudlo ug mga tawo sa pagbantay kanila. 19  Kon mahitungod kaninyo, ayaw kamo pagbarog lamang. Gukda ang inyong mga kaaway, ug hampakon ninyo sila sa luyo.+ Ayaw sila tugoting makasulod sa ilang mga siyudad, kay si Jehova nga inyong Diyos naghatag kanila nganha sa inyong mga kamot.”+ 20  Ug nahitabo nga sa nakahuman na si Josue ug ang mga anak sa Israel sa pagpamatay kanila sa usa ka dako kaayong pagpamatay, hangtod nga kini sila natibawas,+ ug kadtong mga nahibiling-buhi kanila miikyas ug nanulod sa kinutaang mga siyudad,+ 21  niana ang tanang katawhan mibalik ngadto sa kampo, kang Josue, sa Makeda diha sa pakigdait. Walay tawo nga mainitong mipalabtik sa iyang dila batok sa mga anak sa Israel.+ 22  Unya si Josue miingon: “Ablihi ninyo ang baba sa langob ug dad-a kining lima ka hari gikan sa langob ngari kanako.” 23  Ug ilang gibuhat kana ug gidala ngadto kaniya kining lima ka hari gikan sa langob, ang hari sa Jerusalem,+ ang hari sa Hebron,+ ang hari sa Jarmut, ang hari sa Lakis,+ ang hari sa Eglon.+ 24  Ug nahitabo nga sa nadala na nila kining mga haria ngadto kang Josue, si Josue mitawag sa tanang tawo sa Israel ug miingon sa mga komandante sa mga tawong manggugubat nga miuban kaniya: “Duol kamo. Itamak ang inyong mga tiil sa mga tangkugo niining mga haria.”+ Busa sila miduol ug gitamak ang ilang mga tiil sa ilang mga tangkugo.+ 25  Ug si Josue miingon kanila: “Ayaw kahadlok o kalisang.+ Magmaisogon ug magmakusganon kamo, kay sama niini ang buhaton ni Jehova sa tanan ninyong mga kaaway nga batok kanila kamo nagapakiggubat.”+ 26  Ug human niana gitigbas sila ni Josue ug gipatay ug gibitay sila diha sa lima ka estaka, ug sila nagpabiling nagbitay diha sa estaka hangtod sa kahaponon.+ 27  Ug nahitabo nga sa pagsalop sa adlaw si Josue mimando, ug ilang gikuha sila gikan sa estaka+ ug gisalibay ngadto sa langob nga ilang gitagoan. Unya sila nagbutang ug dagkong mga bato sa baba sa langob—hangtod niining adlawa mismo. 28  Ug nabihag ni Josue ang Makeda+ niadtong adlawa ug naghampak niini pinaagi sa sulab sa espada. Kon bahin sa hari niini, siya ug ang tanang kalag nga diha niini iyang gitugyan sa kalaglagan.+ Wala niya tugoting may mahibiling buhi. Busa iyang gibuhat sa hari sa Makeda+ ang ingon sa iyang gibuhat sa hari sa Jerico. 29  Unya si Josue ug ang tibuok Israel nga uban kaniya mipadayon gikan sa Makeda paingon sa Libna ug nakiggubat batok sa Libna.+ 30  Busa si Jehova nagtugyan usab niini ug sa hari niini ngadto sa kamot sa Israel, ug sila naghampak niini ug sa tanang kalag nga diha niini pinaagi sa sulab sa espada. Wala silay gibiling buhi diha niana. Busa ilang gibuhat sa hari ang ingon sa ilang gibuhat sa hari sa Jerico.+ 31  Sunod si Josue ug ang tibuok Israel nga uban kaniya mipadayon gikan sa Libna paingon sa Lakis+ ug nagkampo batok niini ug nakiggubat niini. 32  Busa gitugyan ni Jehova ang Lakis ngadto sa kamot sa Israel mao nga ilang nabihag kini sa ikaduhang adlaw, ug sila naghampak niini ug sa tanang kalag nga diha niini pinaagi sa sulab sa espada,+ ingon sa tanan nga ilang gibuhat sa Libna. 33  Niadtong panahona si Horam nga hari sa Gezer+ mitungas sa pagtabang sa Lakis. Busa si Josue naghampak kaniya ug sa iyang katawhan hangtod nga siya walay gibiling buhi nga iyaha.+ 34  Unya si Josue ug ang tibuok Israel nga uban kaniya mipadayon gikan sa Lakis paingon sa Eglon+ ug nagkampo batok niini ug nakiggubat batok niini. 35  Ug ilang nabihag kini niadtong adlawa ug naghampak niini pinaagi sa sulab sa espada, ug ang tanang kalag nga diha niini ilang gitugyan sa kalaglagan niadtong adlawa, ingon sa tanan nga ilang gibuhat sa Lakis.+ 36  Unya si Josue ug ang tibuok Israel nga uban kaniya mitungas gikan sa Eglon paingon sa Hebron+ ug nakiggubat batok niini. 37  Ug ilang gibihag kini ug gihampak kini ug ang hari niini ug ang tanang kalungsoran niini ug ang tanang kalag nga diha niini pinaagi sa sulab sa espada. Wala siyay gibiling buhi, ingon sa tanan nga iyang gibuhat sa Eglon. Busa kini ug ang tanang kalag nga diha niini iyang gitugyan sa kalaglagan.+ 38  Sa kataposan si Josue ug ang tibuok Israel nga uban kaniya mibalik ngadto sa Debir+ ug nakiggubat batok niini. 39  Ug iyang gibihag kini ug ang hari niini ug ang tanang kalungsoran niini, ug ilang gihampak sila pinaagi sa sulab sa espada ug gitugyan ang tanang kalag nga diha niini ngadto sa kalaglagan.+ Wala siyay gibiling buhi.+ Ingon sa iyang gibuhat sa Hebron, mao usab ang iyang gibuhat sa Debir ug sa hari niini, ug ingon sa iyang gibuhat sa Libna ug sa hari niini.+ 40  Ug gihampak ni Josue ang tibuok yuta sa bukirong rehiyon+ ug ang Negeb+ ug ang Sepela+ ug ang mga bakilid+ ug ang tanan nilang hari. Wala siyay gibiling buhi, ug ang tanang nagginhawa+ iyang gitugyan sa kalaglagan,+ ingon sa gimando ni Jehova nga Diyos sa Israel.+ 41  Ug si Josue naghampak kanila gikan sa Kades-barnea+ ngadto sa Gaza+ ug sa tibuok yuta sa Gosen+ ug hangtod sa Gabaon.+ 42  Ug nabihag ni Josue kining tanang hari ug ang ilang yuta sa usa ka higayon,+ tungod kay si Jehova nga Diyos sa Israel mao ang nakig-away alang sa Israel.+ 43  Human niana si Josue ug ang tibuok Israel nga uban kaniya mibalik ngadto sa kampo sa Gilgal.+

Mga Footnote