Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Josue 1:1-18

1  Ug nahitabo human sa pagkamatay ni Moises nga alagad ni Jehova nga si Jehova miingon kang Josue+ nga anak nga lalaki ni Nun, ang alagad+ ni Moises:  “Si Moises nga akong alagad patay na;+ ug karon tindog, tabok niining Jordan, ikaw ug kining tibuok katawhan, ngadto sa yuta nga ihatag ko kanila, ngadto sa mga anak sa Israel.+  Ang tanang dapit nga pagatumban sa lapalapa sa inyong mga tiil, kaninyo akong ihatag gayod kini, ingon sa akong gisaad kang Moises.+  Gikan sa kamingawan ug niini nga Lebanon hangtod sa dakong suba, ang suba sa Euprates, nga mao, ang tibuok yuta sa mga Hitihanon,+ ug hangtod sa Dakong Dagat dapit sa salopanan sa adlaw mao ang inyong teritoryo.+  Walay makabarog nga lig-on sa imong atubangan sa tanang adlaw sa imong kinabuhi.+ Ingon nga ako nag-uban kang Moises ako magauban kanimo.+ Dili ko ikaw talikdan ni biyaan sa bug-os.+  Magmaisogon ug magmakusganon ka,+ kay ikaw ang magpahinabo nga mapanunod+ niini nga katawhan ang yuta nga akong gipanumpa ngadto sa ilang mga katigulangan nga ihatag kanila.+  “Magmaisogon ka lamang ug magmakusganon gayod sa pag-amping sa pagbuhat sumala sa tanang balaod nga gisugo kanimo ni Moises nga akong alagad.+ Ayaw pagtipas gikan niini ngadto sa tuo o sa wala,+ aron makalihok ka nga maalamon bisan diin ka moadto.+  Kining basahon sa balaod kinahanglang dili mahilayo sa imong baba,+ ug sa hinayng tingog kinahanglang magbasa ka niini adlaw ug gabii, aron ikaw mag-amping sa pagbuhat sumala sa tanang nahisulat niini;+ kay sa ingon magmalamposon ka sa imong dalan ug sa ingon molihok ka nga maalamon.+  Wala ba ako magsugo kanimo?+ Magmaisogon ug magmakusganon ka. Ayaw kakurat o kalisang,+ kay si Jehova nga imong Diyos magauban kanimo bisan diin ka moadto.”+ 10  Ug gimandoan ni Josue ang mga opisyal sa katawhan, nga nag-ingon: 11  “Agi kamo taliwala sa kampo ug mandoi ang katawhan, nga mag-ingon, ‘Pag-andam kamo ug mga balon, kay tulo ka adlaw gikan karon motabok kamo niining Jordan aron sa pagsulod ug sa pagpanag-iya sa yuta nga ihatag kaninyo ni Jehova nga inyong Diyos aron panag-iyahon kini.’”+ 12  Ug sa mga Rubenhon ug sa mga Gadhanon ug sa katunga sa tribo ni Manases si Josue miingon: 13  “Hinumdomi ang pulong nga gisugo kaninyo ni Moises nga alagad ni Jehova,+ nga nag-ingon, ‘Si Jehova nga inyong Diyos nagahatag kaninyog pahulay ug naghatag kaninyo niining yutaa. 14  Ang inyong mga asawa, ang inyong mga bata ug ang inyong mga kahayopan mopuyo sa yuta nga gihatag ni Moises kaninyo niini nga kiliran sa Jordan;+ apan kamo molabang nga nahan-ay alang sa gubat+ nga mag-una sa inyong mga igsoon, ang tanang maisog ug kusgang mga lalaki,+ ug inyong tabangan sila. 15  Sa dihang si Jehova maghatag na ug pahulay sa inyong mga igsoon sama kaninyo ug sila usab makapanag-iya na sa yuta nga ihatag ni Jehova nga inyong Diyos kanila,+ kamo kinahanglang mobalik usab sa inyong yuta ug manag-iya niini,+ ang gihatag kaninyo ni Moises nga alagad ni Jehova sa kiliran sa Jordan dapit sa silangan sa adlaw.’”+ 16  Busa sila mitubag kang Josue, nga nag-ingon: “Ang tanan nga imong gisugo kanamo among buhaton, ug bisan diin nimo kami ipadala kami moadto.+ 17  Maingon nga kami namati kang Moises sa tanang butang, sa ingon usab kami mamati kanimo. Hinaot lamang nga si Jehova nga imong Diyos magauban kanimo+ maingon nga siya nag-uban kang Moises.+ 18  Si bisan kinsa nga magmasuklanon batok sa imong sugo+ ug dili mamati sa imong mga pulong sa tanan nga imong isugo kaniya pagapatyon.+ Magmaisogon ka lamang ug magmakusganon.”+

Mga Footnote