Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Joel 2:1-32

2  “Huypa ninyo ang usa ka budyong sa Zion,+ ug singgit kamo ug usa ka singgit sa pakiggubat+ sa akong balaang bukid.+ Pagubota ang tanang molupyo sa yuta;+ kay ang adlaw ni Jehova moabot,+ kay kini haduol na!  Kini adlaw sa kangitngit ug kangiob,+ adlaw sa mga panganod ug bagang kangiob, sama sa banagbanag sa kabuntagon nga molukop sa ibabaw sa kabukiran.+ “Adunay usa ka katawhan nga daghan ug gamhanan;+ wala pa gayoy sama niana nga mitungha sukad masukad,+ ug wala nay lain pa nga mosunod niana hangtod sa mga katuigan sa sunodsunod nga mga kaliwatan.  Sa ilang atubangan ang kalayo magalamoy,+ ug sa ilang luyo usa ka siga sa kalayo magaut-ot.+ Ang yuta sa ilang atubangan sama sa tanaman sa Eden;+ apan sa ilang luyo usa ka biniyaang kamingawan, ug walay mausa nga makaikyas usab kanila.  “Ang ilang dagway sama sa dagway sa mga kabayo, ug sama sa mga kabayong iggugubat ang ilang pagpanagan.+  Ingon sa kinagalkal sa mga karo sa ibabaw sa kabukiran sila nanaglukso,+ ingon sa pagpitipiti sa nagadilaab nga kalayo nga nagalamoy sa dagami.+ Sama sila sa usa ka gamhanang katawhan, nga nahan-ay alang sa gubat.+  Tungod niana, ang mga katawhan mobatig grabeng kasakit.+ Ang tanang nawong mabalaka gayod.+  “Modagan sila sama sa mga tawo nga gamhanan.+ Mokatkat sila sa paril sama sa mga tawo nga manggugubat. Ug ang tagsatagsa kanila molakaw diha sa kaugalingon niyang mga dalan, ug sila dili mosimang sa ilang mga alagianan.+  Ug sila dili magtinuloray. Sama sa usa ka tawo nga lig-on ug lawas diha sa iyang dalan, sila mopadayon sa paglakaw; ug bisan pag ang pipila mapukan taliwala sa mga udyong, ang uban dili mosimang.  “Mohasmag sila sa siyudad. Modagan sila sa ibabaw sa paril. Mosaka sila sa mga balay. Mosulod sila agi sa mga bentana sama sa kawatan. 10  Atubangan niini ang yuta matay-og, ang kalangitan mauyog. Ang adlaw ug ang bulan mongitngit,+ ug ang mga bituon mapagngan sa ilang kahayag.+ 11  Ug si Jehova magapatugbaw gayod sa iyang tingog+ atubangan sa iyang kasundalohan,+ kay ang iyang kampo daghan kaayo.+ Kay siya nga nagatuman sa iyang pulong gamhanan; kay dako ug makalilisang kaayo ang adlaw ni Jehova,+ ug kinsa ang makasugakod niana?”+ 12  “Ug karon usab,” nag-ingon si Jehova, “balik kanako uban sa bug-os ninyong kasingkasing,+ ug uban sa pagpuasa+ ug uban sa paghilak ug uban sa pagminatay.+ 13  Ug gisia ang inyong kasingkasing,+ ug dili ang inyong mga besti;+ ug balik kang Jehova nga inyong Diyos, kay siya mapuangoron ug maluluy-on,+ mahinay sa kasuko+ ug dagaya sa mahigugmaong-kalulot,+ ug siya magbasol gayod tungod sa katalagman.+ 14  Kinsay nasayod kon siya mobalik ug magbasol+ ug magbilin ug usa ka panalangin human niini,+ usa ka halad-nga-lugas ug usa ka halad-nga-ilimnon alang kang Jehova nga inyong Diyos? 15  “Huypa ninyo ang usa ka budyong sa Zion.+ Balaana ang usa ka panahon sa pagpuasa.+ Pagtawag kamo ug usa ka solemne nga panagkatigom.+ 16  Tigoma ang katawhan. Balaana ang usa ka kongregasyon.+ Tapoka ang tigulang nga mga lalaki. Tigoma ang mga bata ug ang mga masuso.+ Pagulaa ang pamanhonon gikan sa iyang sulod nga lawak, ug ang pangasaw-onon gikan sa iyang lawak sa kasal. 17  “Taliwala sa portiko ug sa halaran+ pahilaka ug pasultiha ang mga saserdote, ang mga alagad ni Jehova, ‘Maluoy ka, Oh Jehova, sa imong katawhan, ug ayaw himoa ang imong panulondon nga usa ka kaulawan,+ nga sila pagamandoan sa mga nasod. Ngano man nga moingon sila taliwala sa mga katawhan: “Hain man ang ilang Diyos?”’+ 18  Ug si Jehova magmasiboton alang sa iyang yuta+ ug maluoy sa iyang katawhan.+ 19  Ug si Jehova motubag ug moingon sa iyang katawhan, ‘Ania, ako magapadala kaninyo sa lugas ug sa bag-ong bino ug sa lana, ug kamo matagbaw gayod niana;+ ug dili ko na kamo himoon nga usa ka kaulawan taliwala sa kanasoran.+ 20  Ug ang taga-amihanan+ akong ipahilayo kaninyo, ug abogon ko siya ngadto sa usa ka yuta nga walay tubig ug awaaw, nga ang iyang nawong mag-atubang sa sidlakan nga dagat+ ug ang iyang likod ngadto sa kasadpan nga dagat.+ Ug ang iyang baho moalisbo, ug ang kalang-og gikan kaniya mopadayon sa pagpangalisbo;+ kay Siya maghimo gayod ug usa ka dakong butang diha sa Iyang ginabuhat.’ 21  “Ayaw kahadlok, Oh yuta. Paglipay ug pagmaya; kay si Jehova maghimo gayod ug usa ka dakong butang diha sa Iyang ginabuhat.+ 22  Ayaw kahadlok, kamong mga mananap sa kapatagan,+ kay ang mga sibsibanan sa kamingawan molunhaw gayod.+ Kay ang kahoy magahatag sa iyang mga bunga.+ Ang kahoyng igos ug ang paras magahatag sa ilang kusog.+ 23  Ug, kamong mga anak sa Zion, paglipay ug pagmaya diha kang Jehova nga inyong Diyos;+ kay siya maghatag kaninyo sa ulan sa tinghunlak sa igo gayod,+ ug siya magpaulan diha kaninyo, sa ulan sa tinghunlak ug sa ulan sa tingpamulak, sama sa una.+ 24  Ug ang mga giokanan mapuno sa hininloang mga lugas, ug ang pasong sa pug-anan magaawas sa bag-ong bino ug sa lana.+ 25  Ug ako magabayad kaninyo alang sa mga tuig nga ang dulon, ang lukton, ang uk-ok ug ang hantatawo nanagpangaon, ang akong dakong panon sa kasundalohan nga akong gipadala taliwala kaninyo.+ 26  Ug kamo magakaon gayod, mangaon ug mangabusog,+ ug kamo magadayeg sa ngalan ni Jehova nga inyong Diyos,+ kinsa nagbuhat ug katingalahan kaayo kaninyo;+ ug ang akong katawhan dili maulawan hangtod sa panahong walay tino.+ 27  Ug kamo mahibalo nga ako anaa sa taliwala sa Israel,+ ug nga ako mao si Jehova nga inyong Diyos ug wala nay lain.+ Ug ang akong katawhan dili maulawan hangtod sa panahong walay tino. 28  “Ug human niana mahitabo gayod nga ibubo ko ang akong espiritu+ sa tanang matang sa unod,+ ug ang inyong mga anak nga lalaki ug ang inyong mga anak nga babaye+ managna. Kon bahin sa inyong tigulang nga mga lalaki, sila magadamgo ug mga damgo. Kon bahin sa inyong batan-ong mga lalaki, sila makakita ug mga panan-awon. 29  Ug bisan sa mga sulugoong lalaki ug sa mga sulugoong babaye ibubo ko ang akong espiritu nianang mga adlawa.+ 30  “Ug ako magahatag ug mga tilimad-on diha sa kalangitan+ ug sa yuta, dugo ug kalayo ug mga haligi nga aso.+ 31  Ang adlaw mahimong kangitngit,+ ug ang bulan mahimong dugo,+ sa dili pa moabot ang dako ug makalilisang nga adlaw ni Jehova.+ 32  Ug mahitabo gayod nga ang matag usa nga magatawag sa ngalan ni Jehova maluwas;+ kay sa Bukid sa Zion ug sa Jerusalem atua unya kadtong makalingkawas,+ sumala sa giingon ni Jehova, ug taliwala sa mga makapabiling buhi, nga pagatawgon ni Jehova.”+

Mga Footnote